Post entry

Sälj Hemfosa-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i nyligen börsintroducerade fastighetsbolaget Hemfosa köpvärd eller ej?

  • Anser själv att fastighetsaktier är "för heta" just nu på börsen för att vara en långsiktigt god investering.

Dvs de har stigit kraftigt under lång tid och är nu snarast övervärderade utifrån framtida förutsättningar tex vad gäller:

...finansieringsklimatet; möjligheterna att kunna låna pengar och att kunna göra det till bra förutsättningar osv,

...även vad gäller konjunkturen.

Och framför allt är risknivån hög i fastighetsaktierna, dvs det kan bli stora kursnedgångar för fastighetsaktierna om förutsättningarna försämras.

Just nu kan himlen verka vara molnfri för fastighetsaktier och de kan betraktas som attraktiva alternativ till lågavkastande obligationer etc.

Men det kan förändras snabbt.

//Edit: Jämför tidigare blogginlägg från 10 mars 2014 där aktierna i fastighetsbolagen Corem och Klövern fick rekommendation "sälj": http://www.redeye.se/aktiebloggen/corem/salj-corem-klovern

...Då låg Corem-aktien i 25,30 kr och Klövern-aktien i 35,70 kr.

...Och nu ligger Corem-aktien i 24,40 kr och Klövern-aktien i 35,30 kr (per slutet av fre 4 apr 2014).

Aktierna i Corem och Klövern kan anses vara ännu mer riskabla än Hemfosa pga högre skuldsättning och lägre andel offentlig sektor som hyresgäster.

//

  • Stigande räntor slår dubbelt mot fastighetsaktierna;

dels höjda avkastningskrav vilket sänker värdet på fastigheter

och dels högre räntekostnader för de ofta högt skuldsatta fastighetsbolagen (även om räntekostnaderna kan vara bundna ett tag framöver).

//Edit: Hemfosa har sina låneräntor bundna i 2-3 år framöver.

H:s fastigheter ger en direktavkastning (driftnetto delat med fastigheternas bedömda marknadsvärde) på 6,4% per år.

Samtidigt uppgick räntenivån på H:s lån till 4,48% per slutet av 2013.

Dvs så länge fastigheternas avkastning ligger över räntenivån är det bra.

Men som synes krävs det inte så mycket för att det ska bli tajt (även om fastighetsbolagen ej lånar lika mycket som fastigheternas marknadsvärde utan en lägre nivå).

I och för sig kan stigande räntenivån indikera stärkt konjunktur vilket då ger möjlighet till:

...höjd hyresnivå

...uthyrning av outhyrda ytor

vilket då höjer fastigheternas direktavkastning.

Högre räntenivå kan även indikera högre inflation vilket i sig ökar värdet på fastigheter.

//

  • Blir det dessutom sämre konjunktur får det negativa effekter på hyresnivåer och uthyrningsgrad osv.

I och för sig har Hemfosa hyreskontrakt med en löptid på i snitt 5 år per hyresgäst, men vad hjälper det om kunden drabbas av dåliga tider och går i konkurs etc?

...Inför Hemfosa-aktiens börsintroduktion sattes intervallet för aktiens utförsäljningspris till 88-96 kr.

...Det slutgiltiga utförsäljningspriset sattes till 93 kr och aktien började handlas på börsen 21 mars 2014.

...Och nu ligger aktien i 106,50 kr senast betalt fre 4 apr 2014.

...I och för sig är aktiens substansvärde 116,40 kr med fastigheterna värderade till marknadsvärde (Hemfosas fastigheter till marknadsvärde minus bolagets skulder, och delat med antalet aktier i bolaget).

Per slutet av 2013 hade Hemfosa:

fastigheter värderade till drygt 16 miljarder kr.

Värdet fördelade sig enl följande:

offentlig sektor 47%

kontor 29%

logistik 16%

transaktion 7%


Summa 100% (16,3 miljarder kr)

Dvs hög andel fastigheter i kategorin offentlig sektor vilket väl ger stabilitet.

Mätt per kvadratmeter fördelade sig fastigheterna enl följande:

offentlig sektor 37%

kontor 25%

logistik 24%

transaktion 14%


Summa 100% (1,7 miljoner kvadratmeter)

Det innebär att fastigheterna värderas enl följande per kvadratmeter:

offentlig sektor 12 150 kr per kvm

kontor 10 923 kr per kvm

logistik 6 575 kr per kvm

transaktion 5 021 kr per kvm


Totalt snitt 9 506 kr per kvm

Geografiskt är Hemfosas fastigheter välspridda över hela Sverige med följande fördelning av Hemfosas totala fastighetsvärde:

Stockholm 32%

Mellansverige 27%

Västsverige 15%

Sydsverige 15%

Norra Sverige 11%


Summa 100% (16,3 miljarder kr)

Hemfosas totala fastighetsyta fördelade sig geografiskt enl följande:

Mellansverige 27%

Stockholm 24%

Sydsverige 19%

Västsverige 17%

Norra Sverige 12%


Summa 100% (1,7 miljoner kvm)

Det innebär att Hemfosas fastigheter per region värderas enl följande per kvm:

Stockholm 12 701 kr per kvm

Mellansverige 9 396 kr per kvm

Norra Sverige 8 867 kr per kvm

Västsverige 8 279 kr per kvm

Sydsverige 7 178 kr per kvm


Totalt snitt 9 506 kr per kvm

Värderingsnivån enl ovan på Hemfosas fastigheter innebär att fastigheterna ger följande direktavkastning per år (driftnetto delat med värderingsnivå):

offentlig sektor 6,8%

logistik 6,8%

transaktion 6,6%

kontor 5,7%


Snitt 6,4%

Dvs driftnettot (hyresintäkter minus direkta driftskostnader för fastigheterna) som andel av värderingsnivån, innebär att fastigheterna ger en avkastning på 6-7% per år.

Skuldsättning

Medan Hemfosas fastigheter värderas till 16-17 miljarder kr, så har bolaget räntebärande skulder på 13-14 miljarder kr.

Tar man H:s nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) så uppgick den (dvs "belåningsgraden") till 63% av fastigheternas värde.

Det innebär en hög skuldsättning (men ändå lägre än många andra börsnoterade fastighetsbolag).

H:s belåningsgrad innebär följande (allt annat lika):

...Om H:s fastigheter får en värdeförändring på +10% så förändras substansvärdet per H-aktie med +27%.

...Om H:s fastigheter får en värdeförändring på -10% så förändras substansvärdet per H-aktie med -27%.

Dvs hög skuldsättning innebär stor hävstång vilket slår i båda riktningarna.

Belåningsgraden 63% innebär per definition att om H:s fastigheter får en värdeförändring på -37% så blir H-aktien värdelös.

Uthyrningsgraden i H:s fastigheter låg på 89% per slutet av 2013 fördelat enl följande per fastighetstyp och geografisk region:

logistik 94%

offentlig sektor 92%

kontor 84%

transaktion 84%


Snitt 89%

rättsväsende 93%

logistik/lager/industri 90%

skola/vård/omsorg 90%

handel 90%

kontor 88%

övrigt 75%


Snitt 89%

Luleå 96%

Mälardalen 93%

Sundsvall 91%

Karlstad 90%

Göteborg 88%

Stockholm 86%

Skåne 85%

Umeå 78%

övrigt 94%


Snitt 89%

Ovan nämndes fördelningen av H:s fastighetsvärde per kategori.

Enl börsintroduktionsprospektet finns följande alternativa fördelning:

kontor 57%

logistik/lager/industri 19%

rättsväsende 10%

skola/vård/omsorg 9%

handel 2%

övrigt 2%


Summa 100% (16,3 miljarder kr)

Dvs utifrån det utgörs H:s fastighetsbestånd till nästan 60% av kontorsfastigheter som ju är konjunkturkänsliga.

H har hyresintäkter på 1,6 miljarder kr per år (vid en uthyrningsgrad på 89%) fördelade geografiskt enl följande:

Stockholm 31%

Göteborg 15%

Mälardalen 11%

Skåne 9%

Karlstad 7%

Sundsvall 3%

Luleå 3%

Umeå 2%

övrigt 21%


Summa 100% (1,6 miljarder kr per år)

Uthyrningsgrad fördelad per region:

Luleå 98%

Mälardalen 93%

Sundsvall 91%

Karlstad 90%

Göteborg 88%

Stockholm 86%

Skåne 85%

Umeå 76%

övrigt 94%


Snitt 89%

Hyresnivå per region (per kvadratmeter och år) för H:s fastigheter:

Karlstad 1 402 kr per kvm och år

Stockholm 1 365 kr per kvm och år

Luleå 1 200 kr per kvm och år

Sundsvall 1 170 kr per kvm och år

Umeå 943 kr per kvm och år

Göteborg 93 kr per kvm och år

Mälardalen 856 kr per kvm och år

Skåne 844 kr per kvm och år

övrigt 817 kr per kvm och år


Snitt 1 024 kr per kvm och år

//Edit: Ovanstående siffror är baserade på hur det såg ut i Hemfosa per slutet av 2013 enl bolagets årsredovisning för 2013 och H:s börsintroduktionsprospekt:

http://mb.cision.com/Main/7964/9547310/217669.pdf

http://hemfosa.se/SV/Investor_relations/Noteringsprospekt

Sedan dess har en del förändringar skett.

Tex:

28 mars 2014 kom besked om att Hemfosas hälftenägda bolag Söderport köper ett fastighetsbestånd från Volvo: http://hemfosa.se/pages/pressmeddelande.aspx?id=DD467B50DFFEDFBF

Fastighetsbeståndet uppgår till 300 000 kvadratmeter och köps för 1,8 miljarder kr (dvs 6 000 kr per kvm).

Då ingår även 900 000 kvm mark i affären.

Ovan nämndes att H har en belåningsgrad (skuldsättning) på motsvarande 63% av fastigheternas värde.

Det var baserat på följande formulering i årsredovisningen för 2013 (som är daterad 18 feb 2014):

Koncernens räntebärande nettoskulder till externa

kreditgivare, det vill säga exklusive aktieägarlån och

efter avdrag för räntebärande tillgångar, motsvarar 63

procent (62) av fastighetsportföljens verkliga värde.

Men enl börsintroduktionsprospektet (som är daterat 7 mars 2014) uppges belåningsgraden vara 83,9% per slutet av 2013.

Dvs det är ännu högre än 63%.

Skillnaden verkar vara att siffran 83,9% baseras på att aktieägarlån på 3,5 miljarder kr räknas med i H:s räntebärande lån.

Dock har H:s nettoskuld minskat något i samband med börsintroduktionen eftersom H då fick in ett kapitaltillskott på nästan 1 miljard kr genom utförsäljning av nya Hemfosa-aktier till aktieinvesterare.

//

Hemfosas vd är Jens Engwall.

Så här beskrivs han i noteringsprospektet:

Jens Engwall, f 1956

Styrelseledamot och VD för Bolaget sedan 2013.

Styrelseuppdrag inom Koncernen sedan 2009.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan,

Stockholm.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB,

IKANO S.A.,

Runsvengruppen Aktiebolag,

Nordic Service Partners Holding AB,

Chengde Intressenter AB

och Hemfosa Gård AB

med flera.

Uppdrag avslutade under de senaste fem åren/Bakgrund:

Styrelseordförande i

Utö Bageri Aktiebolag,

Runsvengruppen Aktiebolag,

Scientific Golfers Sweden Aktiebolag

och China Real Estate Development AB.

Styrelseledamot i

Kungsleden Aktiebolag,

Tengbomgruppen Aktiebolag,

Vasallen AB,

Russian Real Estate Investment Company AB,

Reinhold Polska AB,

Catella Financial Advisory AB

samt uppdrag inom Koncernen.

Jens Engwall har en bakgrund som VD för

Kungsleden Aktiebolag.

Aktieinnehav i Bolaget: 1 461 825 aktier.

Positivt att han äger så många aktier i H.

Vid nuvarande börskurs 106,50 kr är hans aktieinnehav i H värt 156 miljoner kr.

Även H:s styrelseordförande Bengt Kjell uppges äga många H-aktier (1 086 825 st enl noteringsprospektet).

Dvs Kjells aktieinnehav är värt 116 miljoner kr vid nuvarande börskurs.

Kjell & Engwall måste alltså tro mycket på H:s framtid om de äger så många aktier i bolaget.

Videoklipp med Jens Engwall i samband med börspremiären för Hemfosa 21 mars 2014 (2 min 22 sek långt): http://www.youtube.com/watch?v=q7r_CxUrlGA

Han säger där bla att Hemfosa har "en väldigt tydlig tillväxtstrategi".

Ett längre klipp där Engwall pratar om Hemfosa (upplagt 12 mars 2014, 15 min 11 sek långt): http://www.youtube.com/watch?v=9TDy7HFcNz8

I klippet uppges Hemfosas fastigheter vara värda 18,5 miljarder kr (dvs mer än ovannämnda dryga 16 miljarder kr).

Ser för övrigt ut som att Hemfosas vd Jens Engwall skulle ha nytta av börsnoterade hälsokostbolaget SCN:s bantningsprodukt Aptiless (om den nu fungerar): http://www.redeye.se/aktiebloggen/ericsson/salj-ericsson-scn

Börsvärden för några börsnoterade fastighetsbolag:

Hufvudstaden 20,2 miljarder kr

Castellum 18,7 miljarder kr

Wallenstam 18,2 miljarder kr

Balder 16,8 miljarder kr

Fabege 14,3 miljarder kr

Atrium Ljungberg 12,9 miljarder kr

Wihlborgs 9,6 miljarder kr

Klövern 8,7 miljarder kr

Hemfosa 7,0 miljarder kr

Kungsleden 7,0 miljarder kr

Sagax 6,6 miljarder kr

Fastpartner 5,7 miljarder kr

Diös 4,1 miljarder kr

Heba 3,4 miljarder kr

Corem 2,9 miljarder kr

Platzer 2,9 miljarder kr

Victoria Park 1,6 miljarder kr

Tribona 1,6 miljarder kr

Oscar Properties 1,0 miljarder kr

Alm Equity 0,9 miljarder kr

Källa: Bloomberg.com

Börsvärdena kan även innehålla preferensaktier vilket är missvisande enl uppfattningen här i bloggen eftersom preferensaktier kan betraktas som en räntebärande skuld och inte som aktier.

Börskursernas utveckling senaste 12 mån:

Victoria Park +176%

Alm Equity +128%

Balder +78%

Sagax +52%

Fastpartner +44%

Diös +41%

Fabege +32%

Klövern +31%

Wallenstam +28%

Castellum +23%

Wihlborgs +23%

Kungsleden +22%

Heba +18%

Hufvudstaden +17%

Atrium Ljungberg +14%

Corem +9%

Källa: Bloomberg.com

Dvs fastighetsbubbla eller ej?

Siffrorna visar att det i stor utsträckning är de mest riskfyllda och skuldsatta fastighetsbolagen vars aktier stigit mest det senaste året, vilket är som det sig bör i goda tider.

Men i sämre tider kan det slå åt andra hållet istället.

...Tex är Balders huvudägare Erik Selins Balder-aktier nu värda över 5 miljarder kr.

...Hans Wallenstams aktier i Wallenstam är värda över 4 miljarder kr.

...Sven-Olof Johanssons aktier i Fastpartner är värda 3-4 miljarder kr.

...Fabeges styrelseordförande Erik Paulsson äger aktier i Fabege för över 2 miljarder kr i bolaget.

...Klöverns vd Rutger Arnhult äger Corem-aktier för ca 900 miljoner kr och Klövern-aktier för över 600 miljoner kr

...Sagax vd David Mindus äger Sagax-aktier för 1,4-1,5 miljarder kr.

Osv.

Dvs detta börjar likna IT-bubblan kring år 2000 då folk kunde tjäna enorma belopp på kort tid tack vare att aktier i IT-bolag sköt i höjden (och sedan sprack ju den bubblan och aktier i IT-bolag föll kraftigt).

Omslaget för Fastpartners årsredovisning för 2013 (daterad 28 mars 2014) pryds av en Formel 1-bil: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/24/F4/10/wkr0006.pdf

Här i bloggen tolkas det som en tydlig varningssignal vad gäller Fastpartner-aktien och fastighetsaktier generellt.

I årsredovisningen liknar sig Fastpartners vd Sven-Olof Johansson (som fyller 69 år under 2014) vid en Formel 1-förare:

Att ratta en Formula 1 bil har vissa likheter med att köra FastPartner i mål med ett resultat som uppskattas.

Det krävs total uppmärksamhet på banan och på konkurrenterna.

Att se framåt men samtidigt ta del av all information från backspeglarna är nödvändigt.

Gas och broms ska synkroniseras för att på mest riskfria sätt

ta sig i mål så fort som möjligt.

Ett väl fungerande teamwork är avgörande.

Tänk bara på depåstoppen, där tankning måste utföras på 2–3

sekunder.

Längre tid måste det få ta där vi vanligtvis tankar bränsle för nya affärer.

Ibland så pass lång tid att våra ”prefererade” supportrar får leverera bränslet för en lyckad målgång.

//Edit: Tilläggas kan att alla de ovannämnda personerna är väldigt skickliga på fastigheter och har dragit maximal nytta av de goda förutsättningarna ("drivhusklimatet") för fastighetsbranschen de senaste åren (med rekordlåga räntor och stabil svensk konjunktur).

Bra jobbat!

Men nu kan det vara dags att casha hem och sälja sina aktieinnehav i fastighetsbolagen om man vore i deras kläder.

Tex enl mejl till Alm Equitys vd Joakim Alm 30 nov 2013:

Hej, Joakim.

Gratulerar till den fortsatt otroliga utvecklingen för Alm Equity.

Kanske dumt av mig att säga men om jag vore du skulle jag casha hem nu när allt står på topp. :)

...Då låg Alm Equity-aktien i 69,75 kr.

...Och nu ligger den i 87 kr.

Dvs hittills har han gjort rätt som inte cashat hem.

Joakim Alms aktier i Alm Equity nu värda över 500 miljoner kr.

Även oroväckande att det på senare tid blivit allt lättare att låna pengar till fastighetsköp.

Tex uttalande från Klöverns vd Rutger Arnhult när Klövern köpte ett fastighetsbestånd i mars 2014:

Det är ett tiotal banker som visat intresse för finansieringen och jag har aldrig under min karriär upplevt ett så stort intresse från bankerna när det gäller finansiering av en affär.

http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/arnhult-aldrig-upplevt-battre-bankintresse/

Som nämndes i det tidigare blogginlägget om Corem och Klövern är det även oroväckande vad avser bankaktier.

En allt högre fart på utlåningskarusellen riskerar leda till uppblåsta fastighetsvärden som senare kraschar vilket leder till kreditförluster för bankerna och stoppad utlåning.

Tex finansminister Anders Borg flaggade nyligen (på Avanza Forum 2014 i mars) för skärpta bankregler framöver för att undvika en ny bankkris mot slutet av 2010-talet: http://www.youtube.com/watch?v=isiH96PP93k

Skärpta bankregler kan leda till snålare långivning från bankerna vilket i sin tur kan dämpa utvecklingen i fastighetsbranschen osv.

En fråga är om vänsterblocket med Socialdemokraterna (och dess ekonomiska talesperson Magdalena Andersson) är inne på samma linje som Borg eftersom vänsterblocket ser ut att vinna Riksdagsvalet i Sverige 2014.

Vad gäller själva ränteutvecklinge spår tex Riksbanken att dess så kallade styrränta (som styr nivån på många låneräntor) väntas stiga från nuvarande nivån 0,75% till ca 2,75% i början av år 2017 (dvs inom tre år): http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Aktuell-prognos-for-reporanta-inflation-och-BNP/

Dvs hur ska det tex går för Hemfosa om bolagets fastigheter ger en direktavkastning på 6-7% per år samtidigt som låneräntorna på bolagets lån riskerar stiga med 2 procentenheter (dvs från nuvarande nivån 4-5% per år till 6-7% per år)?

Kommer tex Riksbanken endast att genomföra en sådan kraftig styrränte-höjning om konjunkturen förbättras så kraftigt att fastighetsbolagen kan höja sina hyror och uthyrningsgraden så att stigande räntekostnader kan kompenseras?

Dock är den prognosen för Riksbankens styrränta framöver förknippad med ett stort osäkerhetsintervall (enl diagram i länken ovan).

//

Som nämnt ovan låg intervallet för Hemfosa-aktiens utförsäljningspris i 88-96 kr inför börsintroduktionen (21 mars 2014), och det slutgiltiga priset blev 93 kr samtidigt som kursen nu ligger i 106,50 kr.

Platzer är också ett nyintroducerat fastighetsbolag.

För Platzer låg intervallet för utförsäljningspriset i 25-28 kr.

Det slutgiltiga priset blev 26,50 kr.

Därefter började Platzer-aktien handlas på börsen i nov 2013 och nu ligger aktiens börskurs i 29,90 kr.

I Oscar Properties såldes aktier ut för 30 kr per st inför dess börsintroduktion i feb 2014.

Där ligger börskursen nu i 34,40 kr.

Positivt för vd Oscar Engelbert vars kvarvarande Oscar Properties-aktier därmed är värda 500-600 miljoner kr på börsen.

Han sålde dessutom ut en hel del av sitt tidigare Oscar Properties-aktieinnehav i samband med börsintroduktionen.

D. Carnegie & Co är ett ytterligare fastighetsbolag på väg till börsen.

Där har utförsäljningspris-intervallet satts till 35-45 kr (med anmälningstid tom mån 7 apr 2014): http://www.dcarnegie.se/se/2014/03/26/d-carnegie-co-ab-erbjudande-av-b-aktier-och-notering-pa-first-north/

Det slutgiltiga utförsäljningspriset kommer att offentliggöras nu på ons 9 apr 2014 och aktien kommer att börja handlas på börsen samma dag.

//Tillägg 9 apr 2014

Besked idag om att Riksbanken lämnade sin styrränta oförändrad på 0,75%.

Riksbanken räknar nu med att styrräntan kommer att ligga kvar på 0,75% i ca ett år framöver.

http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Aktuell-prognos-for-reporanta-inflation-och-BNP/

Enl nyhetsbyrån Direkt har Riksbanken (enl dagens besked) sänkt sina förväntningar om den framtida styrräntan inkl ökad sannolikhet för sänkt styrränta "i närtid" (juli 2014): www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/09/borsen-tydliga-uppgangar-men-sankt-rantebana-omxs30-07.html

Dvs ovanstående är ju positivt på kort sikt för aktier i fastighetsbolag (dvs fortsatt låga räntor på kort sikt, alltså under det närmaste året ca).

Men frågan kvarstår om aktieinvesterare beaktat att den generella räntenivån (inkl Riksbankens styrränta) kan antas stiga kraftigt på lång sikt.

Tillägg del 2: Aktien i fastighetsbolaget D. Carnegie & Co började handlas på börsen idag ons 9 apr 2014.

Aktiens utförsäljningspris fastställdes till 39 kr och vid kl 12.30 låg aktiekursen i 45 kr.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägget blev alltså rekommendationen "sälj" för Hemfosa-aktien vid börskurs 106,50 kr (vilket var aktiens slutkurs på börsen fre 4 apr 2014).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?