Post entry

Hemcheck - Nästa framgångssaga inom svensk Medtech?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Varför kasta bort miljoner när man kan göra rätt från början. Den frågan ställde Mathias Karlsson sig när han kom på den briljanta idén om de patientnära engånstestet Helge!

Inledning

Marknaden för preanalytiska tester är global och HELGE™ är användbar i de flesta situationer där blodprovtagning sker. Den addresserbara världsmarknaden är därför mycket stor och snabbt växande. Det såldes 6 miljarder blodprovrör för blodprovtagning (serum- och plasmaseparation) i världen 2015 och marknaden väntas växa med cirka 8,5 procent årligen för att nå 10,6 miljarder 2022 enligt analysföretaget Value Market Research. 12 Antalet blodprovrör för plasma och serumseparation uppgick till 2,5 miljarder i USA och 1,4 miljarder i EU 2015 och väntas växa till 4,2 respektive 2,4 miljarder 2022.

http://www.businesswire.com/news/home/20170511005555/en/Global-Blood-Collection-Tubes-Market-Research-2015-2022t

Att Hemcheck har en enorm marknad att hämta plats på är ingen överdrift. Bolaget har därför i sin marknadsanalys valt att fokusera på de marknader och kundgrupper där frekvensen av hemolys är hög och konsekvenserna av hemolys är stora, det vill säga där behovet och nyttan av HELGE™ är som störst motsvarande 1,5 miljarder provrör årligen. Bolaget har redan haft prover ute på den svenska marknaden och deras feedback har varit otroligt bra, en sjuksköterska sa följande om deras produkt

”Hemolys är ett stort problem för oss och patientnära hemolysdetektion förbättrar avsevärt patientvården och minskar min arbetsbelastning som sjuksköterska på akuten.”

Bolaget har även postat en intervju med en sjuksköterska som använt produkten i sitt dagliga jobb under en lång tid.

Den finns att läsa här: http://hemcheck.com/wpcontent/uploads/2017/05/Checkpoint_nr1_maj2017.pdf

Bakgrund

Varje år uteblir cirka 45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys, vilket innebär att röda blodkroppar spricker i blodprovröret. Att blodprov har hemolyserats och därmed inte lämpar sig för analys är den vanligaste orsaken till att provsvar inte ges till behandlande läkare runt om i världen. Med en vision att eliminera problemet med hemolys grundades HemCheck 2010 av Mathias Karlsson, disputerad läkare, och Hjalmar Didrikson, medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson AB och med bakgrund från bland annat EQT.

Hemcheck har utvecklat HELGE™, en patenterad produkt som säkerställer att de flesta hemolyserade blodprover upptäcks direkt i samband med provtagningen (så kallad point-of-care) så att blodprovet kan tas om omedelbart. Vidare utvecklar Bolaget en ny digital avläsare, READY™, som möjliggör digital avläsning av HELGE™ och därmed förenklar användningen av HELGE™. Marknadsundersökningar bekräftar att blodprov som utsatts för hemolys utgör ett stort problem för sjukvården. I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän blodprovet är på laboratoriet för analys, vilket medför en ökad risk och ett ökat lidande för patienten och ökade kostnader för sjukhuset.

Styrelsen

Det otroligt imponerande team som sitter i styrelsen förtjänar att presenteras tidigt i detta inlägg för att belysa deras kompetensnivå:

Fredrik Sjövall, född 1980, är styrelseordförande. Han innehar en Civilingenjörsexamen från Chalmers med inriktning på entreprenörskap. Med över tio års erfarenhet som VD inom läkemedels- och bioteknikbranschen är han en tillgång utöver det vanliga till bolaget. Sjövall innehar 42 202 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

Måns Alfvén, född 1974, är styrelsesuppleant. Han är utbildad Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Med omfattande erfarenhet av positioner så som VD, styrelseposition samt konsultuppdrag hos både nationella och internationella företag bidrar han garanterat, vid närvaro, med exceptionell rådgivning. Alfvén äger imponerande 1 256 325 aktier (indirekt genom bolag som ägs av Måns Alfvén och Hjalmar Didriksson).

Jenni Björnulfsson, född 1971, är styrelseledamot. Hon har studerat vid Karolinska Institutet men är examinerad Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Med över tio års erfarenhet inom olika sektorer av finansbranschen är det helt rätt kvinna som ska ta hand om Hemchecks investerarrelationer. Björnulfsson äger 19 000 teckningsoptioner i bolaget.

Anna Dalgaard, är styrelseledamot. Hon är examinerad Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Över tio års erfarenhet inom vårdbranschen talar egentligen för sig självt, hon är väl medveten om behovet av en produkt som detekterar hemolys. Dalgaard äger 19 000 teckningsoptioner i bolaget.

Hjalmar Didrikson, är styrelseledamot samt en av grundarna till bolaget. Han är examinerad Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm som även gjort utbytesstudier i USA. Hjalmar har bred erfarenhet från investeringsbranschen, även på internationella farvatten. Didrikson äger imponerande 1 256 325 aktier (indirekt genom bolag som ägs av Måns Alfvén och Hjalmar Didriksson).

Torbjörn Koivisto, är styrelseledamot. Han har en kandidatexamen inom juridik från Uppsala Universitet. Är affärsjurist med inriktning på bolagsrätt samt kommersiell avtalsrätt och har mångårig erfarenhet som rådgivare till utvecklingsbolag inom life science-sektorn. Koivisto äger 19 000 teckningsoptioner.

Annelie Brolinson, är VD i Hemcheck. Hon är doktor i fysiologi och har disputerat vid Stockholms Universitet. Brolinson äger 125 000 aktier och 119 000 teckningsoptioner i bolaget.

Mathias Karlsson, är uppfinnaren och medgrundaren, som har bred erfarenhet som forskare, egen företagare, undersköterska, sjuksköterska och läkare. Nu mera Chef för område öppenvård Värmlands landsting ST-läkare inom klinisk kemi. Mathias äger 1 187 500 aktier.

http://nwt.se/karlstad/2016/02/08/oprovat-namn-pa-tung

Varför är detta team så exceptionellt? Först och främst vill jag poängtera att de personer som kommer in och slutför utbildningen på Handelshögskolan i Stockholm befinner sig i den högsta percentilen av akademiska meriter och akademisk kompetens en person kan besitta (alltså topp 1%, bättre än 99% av befolkningen) och i denna styrelse sitter tre personer som ledamot och ytterligare en som suppleant som kan kategoriseras i denna grupp av akademiskt begåvade människor. En examen som Civilingenjör(svårighetsgrad beror givetvis på inriktning) är en av de absolut tuffaste och mest tidskrävande utbildningar som finns tillgänglig i Sverige, tyder på ytterligare kompetens. Kandidatexamen i Juridik vid Uppsala Universitet samt disponering inom fysiologi vid Stockholms Universitet är även det gedigna utbildningar som kräver hårt arbete, målmedvetenhet och kompetens.

Digital avläsare

En ny digital avläsare utvecklas och beräknas färdigställas under 2017 för att CE-märkas i slutet på -17 eller början på -18.

Det finns tre huvudsyften med avläsaren:

(1) att underlätta användandet av engångstestet Helge genom att lyfta bort det ansvar som följer av den subjektiva bedömning som blodprovstagaren måste göra med nuvarande version av engångstestet.

(2) att skapa förutsättningar för att sänka tillverkningskostnaderna av Helge.

(3) att öka hållbarhet och förenkla förpackning av Helge genom att ta bort komponenter som idag används för avläsning av analysresultat.


Hemcheck har under det gångna året genomfört omfattande användartester av produkten för att dokumentera produktens användarvänlighet och prestanda.

– Hittills har testerna visat på positiva resultat, och vi har fått mycket feedback från de sköterskor som använt HELGE i sitt arbete, berättar vd Annelie Brolinson.

Testerna kommer att fortsätta under 2017, och Hemcheck har för avsikt att färdigställa produktkonceptet för CE-märkning och försäljning. Bolaget har ett amerikanskt patent och patent inom EU är under behandling. I konceptet ingår förutom HELGE också en avläsare, READY, som möjliggör digital avläsning av HELGE.

– Vår plan är att börja med att sälja till svenska sjukhus och vårdmottagningar för att i nästa steg gå ut på den internationella marknaden, säger Annelie Brolinson, som själv har mångårig erfarenhet av laboratoriemedicin och analysmetoder.

Hemolys

En stor del av alla medicinska beslut inom sjukvården grundar sig på laboratorieanalys av blodprover. Arbetet med att analysera blodprover delas in i tre olika faser, preanalytisk, analytisk och post analytisk fas. Den preanalytiska fasen, som HELGE™ adresserar, står för mer än 60 procent av alla felaktiga provsvar, resterande fel fördelar sig på analytisk och post analytisk fas.

Det allra vanligaste preanalytiska felet är hemolys och således är det den enskilt största orsaken till felaktigt eller uteblivet provsvar. Felaktiga eller uteblivna provsvar kan leda till felaktiga kliniska beslut. Ett felaktigt kliniskt beslut kan få stora konsekvenser för patienter och i värsta fall leda till stort lidande eller död.

Därför har Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram riktlinjer för hur hemolytiska blodprover ska hanteras. Enligt riktlinjerna ska alla laboratorier fastställa ett gränsvärde för graden av hemolys, ett så kallat hemolys index (HI). Om gränsvärdet överskrids ska provet klassas som hemolyserat och inget provsvar lämnas ut. När läkaren eller sjuksköterskan får ett provsvar som är hemolyserat har de två alternativ; ta ett nytt blodprov och göra om analysen eller fatta ett kliniskt beslut utan att ta hänsyn till provet. Det vanligaste beslutet är att ta om provet. Att behöva vänta på att ta om ett blodprov innebär både en ökad risk och ett ökat lidande för patienten och ökade kostnader för sjukhuset.

Det är vid dessa problem som Hemcheck har funnit en lösning.

Hur stor är risken för hemolys efter provet är taget?

Tabellen ger en fingervisning (Hemolyzed Specimens: A reason for Rejection or a Clinical Challenge? Carrara et al). Till och med ”blood forced into the tube” är relevant för HELGE. Från Extracorporeal och nedåt är det som händer efter HELGE.

Vad som är anmärkningsvärt, är att bolaget i sina beräkningar kring potentialen, räknat väldigt lågt och utgått ifrån en lägre hemolysfrekvens på endast 5%. Från prospektet:

Så med andra ord är potentialen mycket högre, men bolaget har valt att räkna lågt och istället överraska, vilket jag respekterar. Det finns för många bolag som lovar alldeles för mycket och som inte levererar hälften.

Här är några exempel på referenser till publicerade vetenskapliga artiklar med hemolysfrekvenser är minst 10% och över.

Factors affecting blood sample haemolysis. European Journal of Emergency Medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25093898

The effect of blood drawing techniques and equipment on the hemolysis of ED laboratory blood samples. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660692

Hemolysis in Serum Samples Drawn by Emergency Department Personnel versus Laboratory Phlebotomists. Laboratory Medicine. http://docdro.id/3aJZQGD

Factors reducing hemolysis rates in blood samples from the emergency department. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. https://www.nvkc.nl/sites/default/files/NTKC/2010-3-p196-197.pdf

An Observational Study to Determine the Factors Associated With Blood Sample Hemolysis in the Emergency Department. Annals of Emergency Medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18989489

HELGE™

HELGE™ är ett engångstest för patientnära hemolysdetektion. Genom att använda sig av en liten mängd helblod påvisar HELGE™ genom färgomslag i produktens detektions fönster om blodprovet är hemolyserat eller inte. På så vis kan provtagaren få reda på om blodprovet har hemolyseras och behöver tas om innan det skickas för vidare analys på laboratorium.

HELGE™ IDENTIFIERAR HEMOLYS

För att kunna mäta hur många hemolyserade blodprov HELGE™ skulle kunna identifiera genomfördes en studie med 446 blodprov som testades vid enheten för klinisk kemi vid Centralsjukhuset i Karlstad.13 Var och ett av proven testades dels med HELGE™, dels med dagens standardtest. Samtliga blodprov kom från nämnda sjukhus.

STUDIEN

I detta binära test sattes gränsvärdet (hemolysindex, HI) till 50, d.v.s. alla prov som hade ett HI=50 eller över ansågs vara positiva (hemolyserade). HI50 motsvarar en koncentration av fritt hemoglobin på 0,5g/l. Flertalet rutinanalyser är påverkade av hemolysnivåer över 0,5 g/l.14

Som framgår av tabellen nedan lyckades HELGE™ identifiera 82 procent (41 av 50) av de hemolyserade proverna, denna andel kallas sensitivitet. Samtidigt identifierade HELGE™ 96 procent (380 av totalt 396) av de icke hemolyserade proven. Sensitivitet och specificitet är viktiga för att kunna göra beräkningar på den potentiella hälsoekonomiska vinsten av att introducera HELGE™, se avsnittet Hälsoekonomiska effekter.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att optimera HELGES™ prestanda och målsättningen är att HELGE™ ska identifiera så många hemolyserande blodprover som möjligt.

Triggers 2017-2018 • Fortsatta användartester av HELGE™ för dokumentation av användarvänlighet och prestanda

• Färdigställande av avläsaren READY™ och genomförande av verifierande användartester

• CE-märkning av hemChecks produktkoncept, bestående av engångsartiklar HELGE™ samt avläsaren READY™ Marknadsintroduktion i Sverige Q1-Q2 2018

• Förberedande arbete inför en introduktion på den internationella marknaden genom att identifiera distributörer och kommersiella partners

• Introduktion på den internationella marknaden USA och Europa

• Uppskalning av produktionskapacitet Under 2016 har omfattande användartester av HELGE™ initierats med syfte att dokumentera produktens användarvänlighet och prestanda. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017 och successivt inkludera även den digitala avläsaren READY™. Under 2017 avser bolaget att färdigställa produktkonceptet bestående av HELGE™ och READY™ för CE-märkning.

Investerare

SHL Group http://www.shl-group.com/about-us/ är en strategisk viktig teckningsåtagare i nyemissionen. SHL Group utvecklar och producerar produkter för injektion och inhalation av läkemedel. Med verksamhet i Taiwan, Kina, Sverige och USA är SHL Group världens största leverantör av autoinjektorer. Bland deras kunder finns världens största läkemedels och bioteknikbolag. SHL Group bildades 1989 och har idag totalt drygt 3 200 medarbetare. SHL Group har åtagit sig att teckna units för 3 MSEK i nyemissionen.

Almi Invest http://www.almi.se/Almi-Invest/Aktuellt/Hemcheck/ I de fall när Almi varit investerade länge i ett bolag och bolaget är redo för en börsintroduktion, så har Almi Invest som praxis att sälja av sitt innehav, för att gå in i nästa investering. I Hemchecks fall så ville Almi först sälja, men sen ångrade de sig, då de tyckte att det fanns så mycket bolagsvärde kvar i Hemcheck. Med andra ord så behöll sitt ursprungliga innehav men också ökad i och med emissionen. Det säger rätt mycket om casets potential.

Diaverum https://www.diaverum.com/sv-SE/Diaverum-Sverige/ Diaverum är Europas största produktoberoende tjänsteleverantör och en av världens ledande leverantörer av njursjukvård. Företaget har 20 års erfarenhet inom dialys, vilken går tillbaks till dess tid som en del av Gambro – en svensk sjukvårdsspecialist. Stort fokus på medicinsk kvalitet, förebyggande vård, hantering och behandling av njursjukdom, såväl som dess fokus på den individuella patientvården, gör Diaverum unikt. Idag har vi 9000 anställda som tar hand om fler än 29 000 patienter i 20 länder i Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Australien och Östeuropa. Diaverum har sina rötter i Lund, Sverige, och ett koncernledningsskontor i München, Tyskland.

Bolagets ord om varför du ska investera i Hemcheck

Bolaget beräknar att enbart akutsjukvården i USA skulle kunna sänka sina kostnader för hemolys med cirka 100 MEUR per år genom att använda Bolagets patenterade produkt HELGE™

• HemChecks marknad är global och antalet relevanta blodprover för HemCheck uppgår till cirka 1,5 miljarder räknat på 6miljarder blodprov som tas årligen.

• Bolaget beräknar att enbart akutsjukvården i USA skulle kunna sänka sina kostnader för hemolys med cirka 100 MEUR per år genom att använda HELGE™.

• HELGE™ möjliggör för läkare att fatta rätt beslut i rätt tid, vilket främjar patientsäkerheten.

• HELGE™ har utvecklats i nära samarbete med sjuksköterskor, som är de som kommer att använda produkten. De sjuksköterskor som har testat HELGE™ anser att de med produkten kan erbjuda bättre vård och får ett förbättrat arbetsflöde.

• En marknadsintroduktion av HemChecks produktkoncept, HELGE™ och READY™, på den svenska marknaden är nära förestående och bolaget planerar för en introduktion på den internationella marknaden under 2018. HemCheck avser att under 2017 färdigställa HELGE™ och READY™ för CE-märkning för att möjliggöra försäljning av produkterna.

• Genom de planerade investeringarna i produktions uppskalning kommer tillverkningskostnaden för HELGE™ vid storskalig, automatiserad produktion att kunna hållas låg.

• HemCheck är ett resurssnålt bolag som har erfarenhet av att använda kapital effektivt.

• HemChecks produkt HELGE™ skyddas av patent i USA och Europa.

Intäktsmodell

Intäktsmodellen bygger på återkommande försäljning av stora volymer av HELGE™. En alternativ intäktsmodell kan vara att teckna månadsabonnemang med kliniker. Försäljningen av HemChecks produkter kommer att ske direkt alternativt indirekt genom att ingå avtal med samarbetspartners och distributörer på lokal och regional nivå. Affärsmodellen baseras också på en kostnadseffektiv organisation och starka relationer med kontraktstillverkare och distributörer. Ett blodprov i USA med karaktär för Hemchecks marknad kostar idag i genomsnitt $100, detta innebär att ett sjukhus i USA får ett enormt mervärde av att använda Hemchecks produkter då det inte bara sparar tid, men även enorma resurser. Idag beräknas till exempel USA göra sig av med 2 miljoner blodprover i Hemchecks marknads karaktär, detta innebär att de årligen skulle kunna spara $200 miljoner dollar på använda Hemchecks produkter.

Nyckelaktörer

Ett fåtal aktörer förser marknaden med provtagningsmaterial för den preanalytiska fasen. Överlägset störst är Becton Dickinson och näst störst är Greiner. Utöver dessa två nyckelaktörer kan även Sarstedt som är stora på den tyska marknaden nämnas. Målet är att HELGE™ ska vara kompatibel med blodprovsrör från de två största aktörerna för att skapa så goda marknadsförutsättningar för HELGE™ som möjligt. I framtiden skulle de aktörer som förser marknaden med provtagningsmaterial kunna bli konkurrenter till Bolaget, om de väljer att utveckla ett eget koncept för patientnära detektion av hemolys. Bolaget känner dock inte till att det finns några sådana utvecklingsprojekt

Konkurenter

I dagsläget finns inga kända tekniker eller produkter för att möta behovet av omgående patientnära detektion av hemolys, som HELGE™ kan erbjuda. Den produkt på marknaden som ligger närmast HELGE™ är Hemocue® Plasma/Low Hb. Hemocues® produkt är dock inte optimerad för att användas inom samma låga, men kliniskt relevanta, mätintervall som HELGE™ och nämnda system kräver att blodprovet centrifugeras innan mätningen sker för att få bort blodkropparna och därigenom kunna mäta på plasma. Hemocues® produkt kräver också kringutrustning och tar betydligt mer tid i anspråk än HELGE™

Tidigare har man försökt att träna/utbilda personalen för att minska antalet hemoylserade prov men har enligt studier visats sig inte fungera över tid då antalet hemolyserade stigit i takt med tiden går.

Det är väl känt att hemolysfrekvensen kan sänkas genom utbildning. Det läggs idag stora resurser på att utbilda. Problemet är att utbildning är en kortsiktig lösning och efter utbildningsinsatser så stiger frekvensen igen. Det är också väl känt att olika provtagningstekniker ger olika mycket hemolys.

Akutmottagningar har generellt högre frekvens hemolys (ofta upp mot 10% och högre, jämfört med vårdcentraler som ligger betydligt lägre). Detta beror på arbetssituationer, hur sjuka patienterna är provtagningsmaterial etc. Det HemCheck möjliggör, som är unikt, är att sjuksköterskan på tex akuten kan använda det provtagningsmaterial hen önskar och kontrollera för hemolys.

På så sätt går inte Hemcheck in och styr vilket material hen ska använda som andra gör genom utbildning. Bolaget tror mycket på detta eftersom utbildningen visar sig vara endast kortvarigt hållbar vilket beror på tex hög personalomsättning.

Ledande provrörstillverkare har även visat på ett stor efterfrågan av en produkt istället, för att lösa problemet med hemolys.

Detta tas upp i presentationsfilmen från aktiedagen i Lund. https://youtu.be/Hp2s1iZ4tk8?t=1500

Personnel's Experiences of Phlebotomy Practices after Participating in an Educational Intervention Programme https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4230197/

Kunder

Baserat på analysen ovan har HemCheck identifierat två primära kundgrupper:

• Akutmottagningar

• Övriga avdelningar inom slutenvården. Därutöver har Bolaget identifierat följande kundgrupper där hemolys idag kan orsaka stora problem:

  • Vårdenheter som hanterar blodprovstagningen lokalt för att sedan skicka dessa för vidare analys på ett centralt laboratorium
  • blodbanker, vilka tappar och förvarar blod för att kunna ge en transfusion till patienter, blodprovstagning där blodprovet ska genomgå specialanalyser som tar extra resurser i anspråk, samt blodprovstagning i samband med kliniska prövningar.

En lansering inom kort på den svenska marknaden, bolaget har idag ett flertal Sjukhus som testar HELGE™, däribland Centralsjukhuset i Karlstad. Bolaget släppte för inte så längesen ett PM där man meddelade goda resultat från just den studien. PM:t visade även om vilken nytta produkten gör och att behovet är stort.

http://hemcheck.com/pressreleaser/hemcheck-sweden-ab-publ-presenterar-resultat-fran-anvandartester-vid-centralsjukshuset-karlstad/

Branchledare och Övrigt

Hjalmar Didriksson som är medgrundare till Hemcheck, och första investerare i bolaget, har tillsammans med Måns Alvén på http://alfvendidrikson.com/ ett enormt gott rykte för att göra bra affärer och förvaltar flera miljarder via sitt bolag. B la är de största ägare i framgångsbolag som Acast och Trustly.

Vad som är anmärkningsvärt är följande. Hjalmar har ett förflutet på investeringsbolaget EQT.

"EQT is a leading alternative investments firm with approximately EUR 36 billion in raised capital across 23 funds. EQT funds have portfolio companies in Europe, Asia and the US with total sales of more than EUR 19 billion and approximately 110,000 employees. Read about portfolio company development, trends in various markets and sectors, and gain more insight into what EQT is all about."

Hemocue köptes upp av EQT, där man förädlade bolaget och sålde det sedan vidare för en massiv vinst till bolaget Quest Diagnostics. Hjalmar vad högst inblandad i alla fall försäljningen av Hemocue som jag fått höra. http://www.eqt.se/Investments/Divestments/HemoCue/

http://news.cision.com/se/eqt-ab/r/eqt-saljer-hemocue-till-quest-diagnostics,c256661

Det finns onekligen mycket stora planer för HC som jag förstår det som. I ett ytterligare led så köptes Hemocue upp av Radiometer.

https://www.radiometer.com/en/about-radiometer/news/2013/radiometer-medical-aps-to-acquire-hemocue-ab

Radiometer is a Danish multinational company which develops, manufactures and markets solutions for blood sampling, blood gas analysis, transcutaneous monitoring, immunoassay testing and the related IT management systems.[2] The company was founded in 1935 in Copenhagen, Denmark by Børge Aagaard Nielsen and Carl Schrøder. It has over 3,200 employees and direct representation in more than 32 countries.[3] Corporate headquarters remain in Copenhagen.

Radiometer ägs av sin tur av konglomeratet Danaher Corporation.

The Danaher Corporation is a US conglomerate headquartered in Washington, D.C. Last year the company landed at #214 on Forbes’ list of largest public companies, boasting 81,000 employees and over $20 billion in revenue. With more than 20 operating companies, Danaher’s globally diverse team is united by a common culture and operating system, the Danaher Business System (DBS).

Kassan

Kollar vi på Q1 -17 rapporten så ser vi att vi i perioden 1 Jan-31 Mars har en burnrate på under -800 TSEK per månad. http://hemcheck.com/investerare/finansiella-rapporter/

Kassan är stabil på hela 27,7 MSEK.

Med dessa uppgifter så kan vi anta att vi har kvar runt 24 MSEK.

Bolaget har även ett teckningsoptions program där vi i början på nästa år kan vänta oss ytterligare ett tillskott i kassan.

Från prospektet: "Teckningsoptioner av serie TO 1 tillför Bolaget 28,2 MSEK vid fullt nyttjande. En teckningsoption av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt för varje unit som tecknas i Nyemissionen. En teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 6 SEK per aktie under perioden 29 januari 2018 - 9 februari 2018."

Efter en intensiv vår med mängder av Emissioner i många av småspararnas favoriter så har Hemcheck inget behov eller planer på att köra en RE/NE.

Via fullteckning av TO1 i början under nästa år så är tanken att bolaget inte ska behöva göra ytterligare kapitalanskaffning, då bolaget ska klara sig gott in på 2019, alltså hela vägen till internationell lansering! Ett av dom största problemen för alla bolag i detta stadie är alltid kassan, det spelar ingen roll hur bra ens ide eller koncept är om det inte finns kapital att driva igenom det.

Hemcheck har inte detta problem, kapital kommer efter början på nästa år (vid hög teckningsgrad) att finnas hela vägen till lansering och vi därmed når positivt kassaflöde.

Värdering / Riktkurs

Med tanke på konkurrens situationen, kvaliteten på ledningen och investerarna runt HC, varma ord från användare av HC produkter och att vi faktiskt är närmare CE-märkningen och därmed en lansering än vi tidigare trott, så sätter jag en försiktig riktkurs på 15kr i dagens läge.

Skulle bolaget signera ett distrubitionsavtal med en större aktör så ser jag inga hinner för vidare uppgång mot 19-25kr vilket kan ske inom en ganska snar framtid.

Hemcheck i media

Presentationsfilm Aktiedagen Lund

https://www.youtube.com/watch?v=Hp2s1iZ4tk8

__

Hemcheck introducing HELGE

https://www.youtube.com/watch?v=mcVheO2isAE

__

HemCheck - point-of-care hemolysis detection

https://www.youtube.com/watch?v=xW__eymZVwk

__

Fredrik Sjövall, Styreselordförande – Vad är Hemcheck?

https://almivarmland.solidtango.com/video/fredrik-sjovall-hemcheck?locale=sv

Utmärkelser

HemCheck blev årets Alumniföretag 2015 http://inova.nu/nyhet/hemcheck-blev-arets-alumniforetag-2015/

SKAPA priset Almi http://inova.nu/nyhet/inkubatorforetag-i-topp-nar-skapa-priset-delades-ut/

Övrigt

Prospekt - http://hemcheck.com/wp-content/uploads/2017/01/Hemcheck_prospekt_slutlig-version.pdf

Teckningsoptioner - http://hemcheck.com/wp-content/uploads/2017/01/Hemcheck-Optionsvillkor-TO-1-Bilaga-A-v1.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?