Post entry

Hamlet Pharma - Exceptionell metod/potential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bakgrund

Har inte skrivit mycket här på Redeye det senaste året. De som följt mig tidigare vet att jag tidigt intresserade mig för AroCell då deras BV låg kring ca 30 MSEK. Har en fortsatt positiv syn på bolaget, men är inställd på att det tar tid att lansera ett nytt test på marknaden, dock stor potential på sikt.

Jag har under alla mina år som investerare strävat efter att hitta bolag med så stor potential som möjligt, samtidigt som risken är så låg som möjligt. Säkert en självklarhet för alla att hitta case med denna beskrivningen, dock inte lätt. Särskilt inte inom läkemedel/biotech/life science.

Det som fick mig att haja till under 2015 var ett bolag som med största sannolikhet är bland det mest fullkomliga case jag stött på: Hamlet Pharma!

Hamlet Pharma är exceptionellt och håll även koll på CombiGene (!)

Nu har ett nyligen publicerat examensarbete gjort att jag känner mig manad att återigen belysa bolaget Hamlet Pharma => Svensk forskning i världsklass inom cancer!

Examensarbete Hamlet Pharma - Linnéuniversitetet

Råder ALLA att läsa detta examensarbete, det belyser på ett mycket tydligt sätt Hamlets exceptionella potential och stärker min uppfattning än mer om att HAMLET är naturens gudagåva till cancerbekämpningen globalt!:

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:919381/FULLTEXT01.pdf

I denna avhandling kan man bla läsa om häpnadsväckande resultat från studie i människa med urinblåsecancer på sida 19:

"Studie 3

Bladder cancers response to intravesical instillation of HAMLET (human α- lactalbumin made lethal to tumor cells)

För att undersöka HAMLETs effekt in vivo på blåscancer gjordes studie på nio manliga patienter som stod i kö för operation av blåscancer. Sju av patienterna hade diagnostiserats med icke muskelinvasiva tumörer och två av patienterna hade diagnostiserats med cancer in situ.36

Fem kontrollpatienter användes, varav tre även var försökspersoner. Patienterna kallades P1-9 och kontrollerna C1-5. Kontroll 1 (P5) fick nativt α-lactalbumin innan HAMLET-behandling, C2 (P7) behandlades med PBS innan behandling med HAMLET och C3 (P7) behandlades med NaCl efter behandling med HAMLET. De två resterande kontrollerna fick endast NaCl.37

Via kateter instillerades HAMLET i blåsan på patienterna.

Behandlingen upprepades fem dagar i rad innan operation. Urinprov samlades både före och efter instillering av HAMLET, proverna analyserades och antal celler i urinen räknades. För att undersöka apoptos i celler användes TUNEL analys och fluorocensmikroskop. Cellprov från patienterna skickades även till Lunds Universitetssjukhus för vidare cytologisk analys. Vid operationen av patienterna togs biopsier på tumörerna för analys av eventuella apoptotiska celler.38

Ingen av patienterna upplevde några biverkningar av behandlingen annat än obehag av katetern.

Alla patienter utom P3 visade en kraftigt ökad avstötning av tumörceller till urinen. Utöver det upptäcktes stora aggregat av celler i urinproven som samlades efter behandlingen med HAMLET, men inga aggregat i proverna som togs innan behandlingen observerades. Hos kontrollpatienterna upptäcktes ingen ökad cellavstötning av celler och heller inga aggregat av celler i urinprov tagna efter behandling.39

Genom analys av de avstötta cellerna med TUNEL kunde det bestämmas att över 90% av de avstötta cellerna och aggregaten var döda. Det kunde också ses apoptotiska förändringar i de avstötta cellerna. De döda cellerna ansågs komma från tumörerna då många hade stora amorfa kärnor, kondenserat kromatin och minskad mängd cytoplasma. Andra celler som upptäcktes hade inga tumörkarakteristika tecken, men visade ändringar som var degenerativa eller hade flera kärnor. Det sågs ingen ökad avstötning av friska epitelceller.40

Biopsier kunde tas från alla patienter vid operation utom P5, där större delen av tumören hade stötts bort under behandlingen med HAMLET. Hos de andra patienterna sågs tydliga tecken på apoptotiska tumörceller i biopsierna vid analys med TUNEL. Hos fyra patienter togs även biopsier på friska områden långt bort från tumören, ingen påverkan kunde ses på dessa celler. Hos fyra patienter reducerade HAMLET tumörstorleken och hos ytterligare två förändrades tumörens morfologi med ytlig atrofi (se Figur 2). 41

Resultatet av studien visade att tumörceller i urinblåsan påverkades av behandling med HAMLET. En ökad avstötning av tumörceller kunde ses i urinen hos de patienter som behandlades med HAMLET men inte hos de två kontrollpatienter som endast fick NaCl instillerat. Ingen påverkan av friska celler sågs hos de fyra patienter där biopsier på tumörfri vävnad togs. HAMLET noterades utlösa apoptos hos tumörceller in vivo. Studien ansågs stödja tidigare fynd av HAMLETs selektivitet för celldöd hos tumörer utan påverkan på friska, differentierade celler.42"

Urinblåsecancer - Sensationella resultat Studie 3

Läs igen från beskrivningen av Studie 3:

 • Över 90% av de avstötta cellerna och aggregaten var döda.
 • Biopsier kunde tas från alla patienter vid operation utom P5, där större delen av tumören hade stötts bort under behandlingen med HAMLET (!!!!)
 • Hos fyra patienter togs även biopsier på friska områden långt bort från tumören, ingen påverkan kunde ses på dessa celler.
 • En ökad avstötning av tumörceller kunde ses i urinen hos de patienter som behandlades med HAMLET men inte hos de två kontrollpatienter som endast fick NaCl instillerat.
 • HAMLET noterades utlösa apoptos hos tumörceller in vivo.
 • Studien ansågs stödja tidigare fynd av HAMLETs selektivitet för celldöd hos tumörer utan påverkan på friska, differentierade celler.

Examensarbetet tar upp och beskriver i detalj 9 olika studier med HAMLET, ALLA ger mycket positiva resultat och pekar på HAMLET´s förträfflighet när det gäller att selektivt söka upp cancerceller och orsaka apostos - celldöd i dessa, samtidigt som friska celler inte påverkas.

Jag har aldrig någonsin stött på en så pass potentiell läkemedelskandidat inom cancer som just HAMLET, dessutom är alltså ett flertal studier utförda på människa med mycket goda resultat.

En kort bakgrund och beskrivning av Hamlet Pharma följer nedan.

Hamlet Pharma - Cancerfonden/Söderbergska satsat ca 100 MKr

Kort beskrivning om Hamlet Pharma och dess potentiella storläkemedel baserat på upptäckten HAMLET:

 • Hittills har cirka 100 miljoner kronor investerats i forskning på Universitetet. Anslagen har kommit från bland andra Cancerfonden och Söderbergska stiftelsen.
 • HAMLET är ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra.
 • HAMLET dödar mer än 40 olika typer av cancerceller in vitro, d.v.s. i provrör, och är verksam i flera onkologiska och dermatologiska indikationer.
 • HAMLET skonar friska celler och har inte visat toxicitet mot friska vävnader i djurmodeller eller i kliniska studier på människa. HAMLET tas istället upp i tumörvävnader.
 • HAMLET har dessutom visat sig ha en profylaktisk (förebyggande) effekt mot coloncancer, tjocktarmscancer, denna cancer är delvis ärftlig och HAMLET skulle alltså kunna bli ett frekvent använt läkemdel i förbyggande syfte inom detta område, en gigantisk marknad där Hamlet Pharma skulle kunna bespara samhället enorma summor.
 • HAMLET har visat sig vara effektivt men samtidigt ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. HAMLET har en övertygande behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebokontrollerad klinisk studie. Hos patienter med cancer i urinblåsan, orsakar HAMLET en snabb utsöndring av döda tumörceller och en minskning av tumörstorlek hos flera patienter redan efter en vecka. Terapeutiska effekter har också påvisats i flera studier gjorda i djurmodeller, bland annat glioblastom (hjärntumör), urinblåsecancer och koloncancer (tjocktarmscancer).
 • HAMLET har potentialen att bli ett nytt läkemedel mot bland annat tjocktarmscancer, cancer i urinblåsan, cervixcancer och/eller hjärntumörer (primära eller metastaser). Bara för att nämna de första indikationerna som Hamlet Pharma inriktar sig på.
 • Av ovan nämnda indikationer, kan samtliga innebära att HAMLET kommer att bli kvalificerad för Orphan Drug respektive Fast Track status. Diskussioner med Läkemedelsverket pågår sedan ett bra tag tillbaka.
 • Se HAMLET orsaka apostos - celldöd i cancertumör. HAMLET söker upp och dödar cancercellen på ett fantastiskt sätt! Lägg märke till den stora cancercellen uppe i det vänstra hörnet:

http://www.nature.com/article-assets/npg/srep/2015/151112/srep16432/extref/srep16432-s3.avi

Sammanfattning Hamlet Pharma - Kontakt med LMV

Naturens skänk från ovan i kampen mot cancer ser definitivt ut att vara HAMLET. Extremt positiva resultat från ett stort antal studer har presenterats. Samtidigt har HAMLET visat sig ha effekt på 40 olika typer av cancer, där HAMLET bla orsakar celldöd, utan att påverka friska celler. (!!!)

Jämför man Hamlet Pharma och bolagets börsvärde med tex WNT Research, Kancera, Immunicum mfl så är det häpnadsväckande att Hamlet Pharma värderas lägst av dessa!

Hamlet Pharma har sedan en tid tillbaka kontakt och en pågående dialog med Läkemedelsverket om sitt studieprogram. Ett besked om att man går vidare i kliniken och tar ett mycket stort steg framåt borde inte ligga långt borta. Det kan mycket väl bli startskottet som får Hamlet Pharma att placera sig högst på aktielistorna om man jämför med de andra bolagen inom samma segment.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?