Post entry

HAMLET - Exceptionella cancerresultat

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept-studier som gjorts på människa.

Vi har hittils bedrivit forskningsprojekt på människor som har hudsjukdomen Papillon eller urinblåsecancer där man kan spruta in Hamlet direkt i tumören, behandlingen har visat fantastiska resultat, säger Chatarina Svanborg.

Bevisligen är molekylen både säker och effektiv då den endast attackerar tumörceller samtidigt som den lämnar friska humana celler intakta men har även visat upp en profylaktisk (förebyggande) effekt mot cancer.

Hamlet Pharma avser att genomföra fas II studier rörande koloncancer och blåscancer med en värdering på 225 MSEK. Ja ni läste rätt, 225 MSEK.

1. Hamlet
1.1 All medicinsk forskning har två samtidiga visioner
1.2 Två naturliga molekyler i bröstmjölk
1.3 Forskning
1.4 Vilka cancertyper inriktar sig Hamlet mot?
1.5 Publikationer i flera kända tidsskrifter

2. Tjocktarmscancer
Behandling av tjocktarmscancer med HAMLET

3. Blåscancer
Behandling av blåscancer med HAMLET

4. Papilloncancer
Behandling av Papillon med HAMLET

1. HAMLET

1.1 All medicinsk forskning har två samtidiga visioner:

1. Den ena är att möjliggöra oväntade upptäckter och skapa ny kunskap om förutsättningarna för liv och hälsa.

2. Den andra är att avslöja hur sjukdomar uppkommer, vad som gör att normala kroppsfunktioner avbryts och hur cancer (Hamlets område) kan orsaka de omfattande skador som ses hos svårt sjuka patienter.

I HAMLET sammanfaller dessa visioner. Upptäckten av HAMLET identifierade en ny typ av cancerdödande molekyl, som inte tidigare beskrivits. Flera egenskaper hos HAMLET är oväntade och utmanande:

- Proteinets förändrade struktur och närvaron av en fettsyra, den breda effekten mot många olika typer av tumörceller och den höga graden av selektivitet för tumörceller.

- Samtidigt gör dessa egenskaper HAMLET till en ny läkemedelskandidat, som hittills visat hög effektivitet i kliniska studier och djurmodeller, frånvaro av biverkningar och en relativt enkel produktionsmetod.

- HAMLET kan därför vara just den typ av läkemedel som behövs för att bättre behandla cancerpatienter. Trots framgångar inom cancervården är behovet av nya läkemedel fortfarande mycket stort och biologiska substanser med cancerdödande effekter blir därför allt vanligare.

1.2 Två naturliga molekyler i bröstmjök

HAMLET är en biologisk substans, som bildas av två naturliga molekyler i bröstmjölk, molekyler som brukar benämnas GRAS (Generally Regarded As Safe).

Substansen utvinns ur mänsklig bröstmjölk och har visat sig ha effekt mot ett stort antal olika tumörceller. Substansen, som dödar cancerceller utan att skada friska celler har uppvisat imponerande resultat i såväl djurmodell som i försök på människa. Detta trots att HAMLET är baserad på naturliga och i stort sett kroppsegna molekyler, vilket i sin tur talar för att substansen som sådan inte ger upphov till några toxiska effekter och därmed de biverkningar som blivit allmänt accepterade som en del av dagens cancerbehandling.

Men inte enbart HAMLET visar på resultat utan även BAMLET (komjölk).

“BAMLET shows potent cytotoxic activity against eight cancer cell lines tested ”

“Confer significant protection against BAMLET-induced cell death”

“These data indicate that BAMLET triggers lysosomal cell death pathway in cancer cells, thereby clarifying the ability of alpha-lactalbumin:oleate complexes to kill highly apoptosis-resistant tumor cells[9].”

1.3 Forskning

HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept-studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie. Hos patienter med cancer i urinblåsan ger HAMLET en snabb utsöndring av döda tumörceller och en minskning av tumörstorlek.****Terapeutiska effekter har också påvisats i flera studier gjorda i djurmodeller, bland annat glioblastom (hjärntumör), urinblåsecancer och koloncancer (tjocktarmscancer).

1.4 Vilka cancertyper inriktar sig HAMLET mot?

Koloncancer (tjocktarmscancer), är en av de vanligaste cancerformerna i världen med få behandlingsalternativ och där patienterna har en förhållandevis dålig prognos.

Blåscancer, som är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige, saknar också moderna och effektiva behandlingsalternativ, vilket ger utrymme för den nya typ av tumörspecifik cancerbehandling som HAMLET kan komma att utgöra.

1.5 Publikationer i flera kända tidsskrifter

HAMLETS forskningsrön har publicerats i ansedda tidskrifter såsom The New England Journal of Medicine, GUT, Nature Reviews Gastroenterology och PNAS (Proceedings of the National Academy of Science, USA).

2. TJOCKTARMSCANCER

Behandling av tjocktarmscancer med HAMLET

Nya terapier visar dessvärre på begränsade effekter i kliniska studier och det är oklart om några av de terapier som är under utveckling kommer att förändra dagens behandlingsmetoder eller överlevnadsfrekvensen bland dem som fått sjukdomen. Här kommer HAMLET in i bilden då deras behandling har fått mycket bra resultat och substansen även verkar förebyggande i djurmodeller [4,5].

· Möss med FAP (familjär adenomatös polypo) fick HAMLET, när de var 10 veckor gamla och börjat utveckla polyper.

· Efter tio dagars behandling hade tumörernas storlek och antal minskat med i genomsnitt 60%. Även storleken på de kvarvarande tumörerna hade minskat.

· Efter 40 veckor levde fortfarande 60% av de behandlade mössen att jämföras med 20% i kontrollgruppen.

· HAMLET visade sig också ha en profylaktisk effekt när det gavs till unga möss i deras dricksvatten.

· Oralt administrerad HAMLET för lokal leverans till tarmen skulle kunna vara potent både som profylax och som terapi för FAP patienter för att förhindra eller reducera polypbildning eller transformation av polyper till cancer, vilket i sin tur kan minska behovet av att profylaktiskt avlägsna tjock- och ändtarm.

· Vidare kan HAMLET prövas som terapi för patienter som redan utvecklat koloncancer[4,5]

Tillförsel av HAMLET via magsäcken minskar utvecklingen av tumörer, mätt både i antal och storlek. HAMLET ökar också överlevnaden hos behandlade jämfört med obehandlade djur.

3. BLÅSCANCER

Behandling av blåscancer med HAMLET:

“It kills a wide range of transformed cells of various origins while leaving nontransformed healthy cells largely unaffected both in vitro and in vivo”

· HAMLET-behandling har genomförts i såväl djurmodell som på patienter med blåscancer.

· Hos möss med urinblåsecancer resulterade behandlingen i att sjukdomsförloppet fördröjdes.

· Därefter genomfördes försök på människa. Nio patienter med blåscancer fick HAMLET insprutat i urinblåsan via en kateter, dagligen under fem dagar strax före operation

· HAMLET orsakade en snabb avstötning av tumörceller som kunde observeras i urinen. De flesta tumörceller som kom ut var döda.

· En jämförelse av tumörernas utseende före och efter behandling gjordes vid operationen, och visade att tumörerna minskat i storlek hos flera patienter.

· HAMLET hade tagits upp i tumörvävnaden men friska celler runt tumörerna visade inte något spår av celldöd eller annan toxisk påverkan.

· Efter detta visades HAMLET också ha behandlingseffekt mot blåscancer i en djurmodell [6,7]

Blåscancer efter HAMLET behandling. Tumörernas utseende före (vänster) och efter (höger) fem HAMLET instillationer. Tumörerna är fotograferade I blåsan, genom ett cystoskop. Teckningarna illustrerar förändringar itumörstorlek, och de tumördelar som försvunnit illustreras med en grå skuggning [5].

4. Papilloncancer

Behandling av papillon med HAMLET:

Fyrtio patienter med hudpapillom som var resistenta mot konventionell behandling undersöktes i en randomiserad placebokontrollerad dubbelblindstudie i vilken HAMLET alternativt en placebo bestående av saltlösning ströks på dagligen under tre veckor.

Under behandlingen mättes papillomens storlek löpande. Efter att koden brutits hade papillomens storlek minskat med 75 % eller mer hos samtliga patienter som behandlats med HAMLET behandling av hudpapillom**. Vid studiens början, efter 3 veckor och vid uppföljning, 2 år senare** [8].

HAMLET-behandling av hudpapillom. Vid studiens början, efter 3 veckor och vid uppföljning, 2 år senare [5].

Jag äger aktier i bolaget.

Referenser:

1)
World Cancer Research Fund International, USA
2)
The American Society Inc, USA
3)
Medical link 3W AB, Sverige
4)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3888589/
5) http://www.aktietorget.se/pressdocs/hamletpharma/documents/hamlet%20pharma%20-%20prospekt%20-%20.pdf
6)http://hamletpharma.com/download/publikationer/vetenskapliga_publikationer_/2009,%20Treatment%20of%20bladder%20cancer-Mossberg%20et%20al%20bladder.pdf
7)
http://www.researchgate.net/publication/23561533_HAMLET_(human_lactalbumin_made_lethal_to_tumor_cells)_triggers_autophagic_tumor_cell_death
8)
ftp://www.cohensw.com/pub/pca/Gustafsson-papilloma-HAMLET.pdf
9)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20053771

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?