Post entry

Grängesberg Exploration holding AB - Gruvbolag med enorm potential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Grängesberg är en av få gruvbolag som är nära gruvstart med en Fossilfri och modern gruva som möjliggör en utvinning på upp mot 68 procent järnhalt. vi kommer att gå genom vad bolaget har på gång och hur nära de är gruvdrift I förhållande till svenska konkurrenter. Vill dock påminna er om att göra en egen research innan ni väljer att investera i bolaget.

Grängesberg Exploration Holding AB

Grängesberg Exploration Holding AB är en koncern som är listad på Nordic SME som fokuserar på prospektering av resurser och mineraler. Koncernen har under senare år fokuserat på framför allt två huvudprojekt. Den ena är den nygamla gruvan Dannemora gruvan i Östhammars kommun samt apatitprojektet i Grängesberg. Sedan tidigare äger bolaget Sala Bly som tillverkar olika produkter av bly enligt kunders önskemål. Utmärkande för bolaget är att de kommer att tillämpa en fosilfri utvinning av resurser och mineraler. Detta för att kunna erbjuda marknaden den grönaste järnmalmen på marknaden. 

Dannemoragruvan var i drift och ägdes mellan åren 2007 (drift 2012) till 2015 av Dannemora Mineral AB som gick i konkurs. Konkursboet köptes upp av nuvarande ägare 2016. 

Gruvan innehar framför allt järnmalm och en mindre mängd andra jordartsmetaller. 

Det positiva med Dannemoragruvan är att stora investeringar redan har gjort av tidigare ägare vilket möjliggör för en snabbare öppning och mindre investering av gruvan. Den största investeringen som kommer att göras beror främst på att bolaget satsar på en fosilfri produktion utan några utsläpp samt ett nytt anrikningsverk.

Vid Jan Mattsdammen ligger bolagets andra projekt, Apatitprojektet. Apatit är en viktig mineral som man använder sig av för att framställa konstgödsel. Då konstgödsel är en bristvara i delar av Europa ligger företaget väl positionerad inför framtiden. Länder som Tyskland har redan fått apatitprover skickade till sig för test och analys.

Med det rådande klimatet i Europa med krig och sanktioner har priset på apatit skjutit i höjden och ligger på höga nivåer samt att efterfrågan på apatiten har höjts mer och mer.

Börskurs och värdering idag

Börskurs idag är 0,064 fördelat på ca 4,3 miljarder aktier vilket ger ett värde om ca 280 mkr. 

Jämförbara bolag tex Beowulf har 825 miljoner aktier a 0,86 och ett värde på 730 mkr och Cooperstone ca 1,1 mdr aktier a 1,20 vilket ger ett börsvärde på 1,3 mdr. Bägge dessa bolag är flera gånger mer värderade än Grängesberg Exploration Holding AB.

Värdering idag, 12 månader och 36 månader fram i tiden

Företaget har de kommande 3-6 månaderna ett antal intressanta triggers som kan komma att omvärdera bolaget.

Bolaget ska lämna in två stycken miljöansökningar, en för vardera projekt, man kommer inom kort att offentliggöra DFS ( Definite feasibility studie) för båda projekten. Man har också skickat apatit prover till potentiella kunder i Tyskland för inspektion. Detta är en förutsättning för tecknandet av kundavtal mellan Grängesberg och kunder i Tyskland kring Apatitfyndigheterna.

Bolaget har hamnat helt under radarn med ett börsvärde på ca 280 miljoner. Med både Dannemoragruvan samt Apatitprojektet i full drift inom 36 månader bör värdet på bolaget ligga på ca 3,5 miljarder kronor mot dagen 280 miljoner (Detta taget från senaste presentationen av bolaget 6 april 2022). Detta motsvarar en aktiekurs på ca 4,1 kr mot dagens 0,064. Som ni kan se är värdetillväxt i aktien stor och potentialen i bolaget enormt. 

Som ni kan se har vi ett bolag med mycket intressanta gruvor, som har all infrastruktur klar, schakthiss klar, tågräls till apatitgruvan klar. Man har färdig bearbetningskoncession för gruvan. Man har haft samråd med kommuninvånarna och framförallt har bolaget arbetat effektivt och målmedvetet med att göra Dannemoragruvan till helt fossilfritt. Det är grön järnmalm man ska leverera och inget annat. 

Detta är ett mycket undervärderat bolag som har hamnat helt under radarn till förmån för andra prospekteringsbolag som har en hel del kvar att jobba med.

Dannemoragruvan

Gruvan har haft flera ägare, SSAB mellan 1978 och 1992. Gruvan återstartades 2012 av bolaget Dannemora Mineral AB. Den 13 juni 2012 återinvigdes gruvan officiellt av Carl XVI Gustaf. Företaget gick i konkurs 2015. Konkursboet köptes 2016 och drivs av Dannemora Iron AB, tillhör koncernen Grängesberg Explorations Holding AB. 

Gruvan är nyrenoverad med en ny schakthiss, infrastruktur, huvud och sidobyggnader etc. Man kommer att bygga ett nytt anrikningsverk för att kunna framställa grön järnmalm samt elektrifiera alla maskiner. 

Under 2021 gjorde bolaget en scoping studie för att se potentialen och förutsättningarna att återstarta järnmalmsgruvan. Huvuddragen ur den studien visade: 

⦁ Ett järnmalmskoncentrat med 67,9 % järnhalt och med låga halter av föroreningar kan framställas. Produktanalysen uppfyller de högt ställda kvalitetskraven för järnsvampstillverkning, s.k. direktreduktionsjärn (DRI).

⦁ Mineraltillgången i gruvan uppgår enligt en rapport per 31 december 2014 till 25,2 Mt kända och indikerade tillgångar med 39,2 % järnhalt, samt 6,3 Mt antagna tillgångar. Ca 0,5 Mt av de kända och indikerade mineraltillgångarna bröts under början av 2015 innan gruvan stängde.

⦁ Möjligheten att förlänga livslängden för gruvan har studerats och totalt har sju olika områden i gruvan identifierats för prospekteringsinsatser. Dessa prospekteringsmål (s.k. antagna tillgångar) har uppskattats till mellan 20 och 35 Mt med mellan 34 och 39 % järnhalt.

⦁ Baserat på den tidigare produktionen i gruvan fram till 2015 kan en uppskattning av en framtida produktion av råmalm göras som visar på att ca 22,69 Mt råmalm är tillgänglig ur de kända och indikerade mineraltillgångarna. De antagna tillgångarna är inte medräknade.

⦁ Den årliga produktionstakten i gruvan har beräknats till 3 Mt vilket skulle gen en produktion på 1,1 Mt (torrt) högvärdigt järnmalmskoncentrat.

⦁ Investeringar i anläggningar (CAPEX) beräknas till MUSD 116 fram till och med produktionsstart. Investeringsuppskattningarna innehåller 10 % oförutsedda utgifter för gruvan och 15 % för processanläggningen. CAPEX är i huvudsak baserad på budgetofferter och gällande prislistor.

⦁ För att vidmakthålla årsproduktionen av 3 Mt råmalm under cirka åtta års produktion uppskattas investeringarna till MUSD 7.

⦁ Den totala produktionskostnaden, FOB Hargs Hamn, beräknas till USD 52,3 per ton järnmalmskoncentrat

Utifrån vad bolaget har kommunicerat och vad scoping studien visar räknar Grängesberg Exploration Holding AB med en investeringskostnad på 1,2 miljarder kronor med en avkastningsgrad på 51 procent per år. Vinstkalkylen är 600 miljoner kronor per år före skatt och intäkter på 11 miljarder kronor under de första 9 åren. 

Gruvan väntas ge en produktion på ca 1,1 miljoner ton malm per år. Sedan räknar bolaget att man kan utöka gruvdriften med ca 8-10 år, men man vet inte säkert ännu då de inte har kunnat borra så djupt för att undersöka saken. Man har enbart gjort en okulär bedömning då gruvan förtillfället är vattenfylld.

Som ni kan se är gruvan lönsam och kommer enbart att generera grön järnmalm ut till marknaden. Det är en bristvara i Europa idag och med krig, konflikter och klimatkris tätt över våra huvuden är det extra viktigt att varje EU land har egna mineralutvinningar som är klimatanpassade. Dannemora är inte enbart klimatanpassad. Den är helt elektrifierad och släpper inte ut några fossila avgaser. 

Jag har valt att lyfta fram två triggers som ligger nära till hands. Finns en tidslinje i hemsidan man kan ta del av.

https://grangesbergexploration.se/

Trigger 1

Miljöansökan

Det var tänkt att bolaget skulle lämna in miljöansökan under Q1. Men man har gått ut och sagt att så blir inte fallet. Man har behövt göra några justeringar. Därför kommer man att lämna in miljöansökningen under maj månad. Detta är kommunicerat från bolagets håll.

Trigger 2

DFS

Under Q2 kommer bolaget att presentera sin ”DFS”. Detta är slutstudien kring gruvan och en förutsättning för att kunna få investerare. Utan denna studie kan man inte riktigt veta hur lönsam gruvan kommer att vara. Därför är denna studie av yttersta vikt och en stark faktor till om det är värt att öppna gruvan eller inte.

Som sammanfattning av Dannemoragruvan kan vi nämna att bolaget hade samråd med lokalbefolkningen 16 -17 mars 2022. Det som framkom under det mötet var mest positiva reaktioner och lättnad över att det skulle ge fler arbetstillfällen. Det som oroade var damm och buller. Men det skulle bolaget ha en dialog med berörda och komma överens om lösningar. En lösning var att man kommer att bryta malmen under jord.

Grangex Apatit

Apatit är en mineral som behövs för tillverkning av konstgödsel. Detta projekt är betydligt mindre än Dannemora gruvan men ack så lönsam med låga investeringskostnader.

Man har genomfört en scoping-studie för att visa på hur stor potential projektet har. Studien har genomförts av gruvkonsultbolaget GeoVista AB som har fokuserat på den så kallade JanMatts-dammen som innehåller anrikningssand.

Förutom det tidigare kända innehållet av det fosforbärande mineralet apatit har studien även visat att anrikningssanden i JanMatts-dammen innehåller hög halt av magnetit som kan utvinnas lönsamt.

”Studien visar på bra resultat både ekonomiskt och för möjligheten att förverkliga GRANGEX mål om en fossilfri produktion av EU kritiska mineraler. Även om livslängden är förhållandevis kort för detta första projekt, bedömer vi att det finns goda möjligheter i närområdet att förlänga produktionstiden. Dessutom kvarstår även att utreda möjligheterna att utvinna ytterligare sällsynta jordartsmetaller (REE) mineral som biprodukter ur JanMatts-dammen. säger Christer Lindqvist, VD för Grängesberg Exploration Holding AB (GRANGEX).

Studien har utformats i linje med GRANGEX målsättning att produktionen i Grängesberg ska vara den första fossilfria producenten av högkvalitativt fosformineral, – apatit – för bland annat konstgödningsindustrin och livsmedelsindustrin.

Huvudpunkterna i rapporten:

⦁ Innehållet i Jan-Matts dammen i Grängesberg uppskattas till 2,79 miljoner ton (JORC-2012) med 5,44% P2O5 (2,37 % fosfor) och 10,11 % järn,

⦁ Processutbyte apatit 10,9 %, magnetit 5,8 %

⦁ Planerad total produktion:

-Apatit 304 000 ton med 16,3 % fosfor

-Magnetit 162 000 ton med 70% järn

⦁ Totala intäkter för projektet uppskattas till 638 MSEK

⦁ Totalt operativt kassaflöde (EBITDA) uppskattas till 318 MSEK

⦁ Produktionstid uppskattas till cirka 5 år

⦁ Investeringskostnader till produktionsstart (CAPEX) uppskattas till 120 MSEK

⦁ Produktionskostnaden fritt lastat Kristinehamn, uppskattas till 675 SEK/ton

⦁ Återbetalningstid (Pay-back time) uppskattas till 21 månader MSEK

⦁ NPV (8%) 170 MSEK

⦁ Projektränta (IRR) uppskattas till ~80%

⦁ Studien är baserad på valutakursen SEK 8:50/USD

Ytterligare utvecklingspotential som studien pekar på är:

⦁ Allanitinnehållet, allanit är en bärare av sällsynta jordartsmetaller

⦁ Ytterligare sandmagasin i närheten av JanMatts-dammen har potential att förlänga produktionstiden av apatit och andra värdemineral

Jag har kartlagt 3 stycken triggers i närtid men också valt att lägga till triggers som slår in nästa år. Finns en tidslinje i bolagets hemsida:

https://grangesbergexploration.se/

Trigger 1

Miljöansökan

Bolaget har meddelat att miljöansökan kommer att lämnas in under Q2-2022. Man har inte kommit med någon specifik månad.

Trigger 2

DFS

Under Q2 kommer bolaget att presentera sin ”DFS”. Detta är slutstudien kring apatiten och en förutsättning för att kunna få investerare. Utan denna studie kan man inte riktigt veta hur lönsam projektet kommer att vara. Därför är denna studie av yttersta vikt och en stark faktor till om man kan fortskrida planerna eller inte. 

Trigger 3

Villkorat kontrakt med Tyskland

Två potentiella kunder som nu testkör prover från Grängesberg. Ska vara klart inom första halvåret 2022. 

Nästa års triggers är:

Beslut av mark och miljödomstolen

Bolaget får besked kring om de får utvinna apatiteten ur dammen eller inte. Absolut största trigger under nästa år. Detta beslut förverkligar projektet i praktiken.

Produktionsstart

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att apatitprojektet är betydligt enklare och processen mindre att köra igång än Dannemora gruvan eller andra gruvor för den delen. 

Apatitprojektet är enligt scoping studien extremt lönsam som kräver små investeringar och har en payoff tid på ca 21 månader.

Sala Bly

Brytningen av silver i Sala silvergruva startade under 1400-talet. Under lång tid var den en av världens mest betydande silvergruvor. År 1879 började man att ta vara på blyinnehållet i malmen och sedan dess har detta varit kärnverksamhet. Bolaget är specialiserat på blyprodukter och en av de ledande i världen. Sala Bly tillverkar en bred skala av produkter, både standard och kundspecifika i små eller större serier.

2021 beslutades att ställa om verksamheten så tillverkningen sker fossilfritt så långt det är möjligt. Detta innebär praktiskt att Sala Bly ställer om från uppvärmning och smältning med fossil eldningsolja till uppvärmning med varmluftspumpar och smältning med RME. Transportbilen kommer att bytas till en hybridbil.

Allt bly som används i Sala Blys produkter är återvunnet bly, främst från återvunna bilbatterier.

Sala Blys produktprogram består av ett brett program av blyprodukter som utvecklats och tillverkas med 140-årig industrierfarenhet. Exempel på produkter är ammunitionstråd, anoder, gjutna produkter, rullplåt, formatplåt, strålningsskydd, tegel, stänger, rör, tennprodukter, hammare, fyllningar, motvikter mm.

Sala Bly har ett stort antal standardprodukter och kan tillverka kundanpassade produkter enligt önskemål och specifikationer.

Ekonomi

Under februari månad 2022 genomförde bolaget en nyemission som tillförde bolaget ca 30 miljoner kronor. Enligt VD är bolaget fullfinansierad fram till 2023. Sedan kommer man att behöva pengar av investerare när projekteten börjar närma sig produktionsstart, inget konstigt eller anmärkningsvärt.

Något som är positivt är att VD och ordförande tillsammans äger 42.5 procent av bolaget. Detta visar på att de högst uppsatta inom bolaget tror på detta projekt. En annan positiv aspekt är att volatiliteten i aktien minskar när nästan 50 procent är låsta på två personer.  

Uppdragsanalys 

Under Januari månad kom en uppdragsanalys om Gränges Exploration Holding AB. 

Analysen sammanfattade bolaget genom denna citat: ” Nordic SME-listade Grängesberg Exploration AB har en möjlig uppsida på 600 procent för bolagets aktie till följd av en positiv förstudie i gruvan i Dannemora”.

Här nedan finns länken till analysen. Klicka gärna och läs igenom den.

https://www.dagensps.se/ps-partner/analys-gruvaktien-med-600-procents-uppsida/?fbclid=IwAR1MRkx_ksk4HuTU4ibQOcE0De-dIBMKpiNBVkezpi2qOcufdWOfwx64Jy8

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?