Post entry

GoSol Energy Group - underanalyserat lönsamt tillväxtbolag

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

GoSol Energy Group AB är en lönsam och snabbväxande installatör av solcells och batterilösningar som noterades på Spotlight Stock Market i december 2023. Bolaget är fortfarande underanalyserat och handlas till en uppskattad EV/EBIT 5 vilket skapar en intressant potential för omvärdering. Rapport kommer på skottdagen, den 29:e februari – kan den bli en kurstrigger som öppnar upp bolaget för den bredare marknaden?

Kort fakta om GoSol Energy Group AB

o  Nettoomsättningen för perioden januari – september 2023 uppgick till 213 MSEK (vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 81 procent jämfört med samma period föregående år.  

o  Resultat efter finansiella poster uppgick för perioden januari – september 2023 till 32,2 MSEK vilket motsvarar en marginal om cirka 15 procent.  

o  Bolaget är helt skuldfritt och har en kassa på 24,4 MSEK per 30 september 2023.

o  Kompakt organisation med fåtalet anställda som agerar kravställare mot underentreprenörer vilket ökar lönsamhet och minskar risk.

o  Solcellsmarknaden förväntas öka väsentligt närmsta åren och även balanstjänster med försäljning av batterier har ökat kraftigt under 2023.

o  Bland ägarna finns Günter Mårder, Investmentbolaget Spiltan och Peter Lindell. Dock är bolaget relativt okänt i bredare kretsar och har relativt få aktieägare.

o  Om man antar att resultatet för 2023 landar mellan 35 och 40 MSEK så motsvarar aktuell kurs en kassajusterad EV/EBIT värdering på 5 – 7x.   

o  Tillväxtbolag värderas ofta till multiplar om ligger långt över 10x.

Introduktion

Gosol Energy Group noterades på Spotlight Stock Market under november 2023 och är verksamma inom energisektorn med fokus på olika områden. Bolagets huvudinriktning är installation av kompletta solcellssystem, batterilagring och laddinfrastruktur, samt tillhandahållande av stöd- och balanstjänster till kunder i Sverige. Sedan GoSol grundades 2018 har man befäst positionen som en marknadsledande aktör på solcellsmarknaden i Sverige och har byggt en kompakt organisation med ett färre antal anställda än branschgenomsnittet. GoSols strategi grundar sig bland annat i att använda kvalitetssäkrade underentreprenörer för installation av sina energilösningar där GoSols egna anställda huvudsakligen fungerar som kravställare.

GoSol har sedan dess grundande haft en kraftig tillväxt och har sedan 2019 haft en årlig tillväxttakt om cirka 85% och under 2022 uppgick nettoomsättningen till 177 MSEK. GoSol har som starkast närvaro i södra Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö samtidigt som bolaget uttalat en avsikt att expandera till ytterligare marknader. Med GoSols effektiva och flexibla organisation i kombination med det positiva marknadsläget kan man tillvarata ytterligare tillväxtmöjligheter till en mer kostnadseffektiv struktur.

Marknad och konkurrens

Marknaden där GoSol är verksam har det senaste decenniet varit föremål för flertalet politiska beslut på både svensk och EU-nivå med syfte att genomföra en omställning till förnybar energi. Bland annat återfinns Parisavtalet som en av de mest centrala delarna i omställningen till förnybar energi. Varje medlemsland i EU har vidtagit åtgärder för att bidra till att uppnå de globala målen innan 2050 som fastslagit i Parisavtalet. För att uppnå de globala målen innan 2050 bedöms elektrifiering vara en av de viktigaste delarna för att driva omställningen mot förnybar energi där solenergi utgör en av de viktigaste komponenterna. Trenden med ökat fokus mot solenergi och elektrifiering i allmänhet gör att det svenska elbehovet fortsätter öka kraftigt. För att möta marknadens efterfråga förväntas fler politiska beslut tas som har en positiv inverkan på marknaden där GoSol är verksam.

Vidare har Sverige infört flertalet ambitiösa mål som är förenade med de globala målen och den svenska energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare som energisamarbetet inom EU. Sveriges mål är att ha en 100 procent förnybar elproduktion 2040. För att uppnå Sveriges mål måste marknadsutvecklingen inte bara tillta utan nödvändiga investeringar i kombination med bland annat politiska beslut och teknisk utveckling måste ske för att Sverige ska vara i närhet av att uppnå sina mål. Det positiva marknadsläget bidrar följaktligen till en konkurrensutsatt marknad där flertalet små aktörer återfinns men även större bolag som till exempel E.ON och Vattenfall.

För att uppnå de globala målen till 2050 är det gynnsamt med en konkurrensutsatt marknad där GoSols organisationsstruktur dessutom tillvaratar konkurrensen på ett lönsamt sätt. Vid en jämförelse med andra marknader kan man se att den svenska solenergimarknaden ligger långt efter andra länder. El som produceras från solen utgör runt 1 procent av Sveriges totala elförbrukning, vilket kan jämföras med Tyskland där man producerar runt 10 gånger mer solel per invånare. Givet att den svenska marknaden ligger i bakkant internationellt kan det förväntas en fortsatt hög konkurrens i kombination med en tilltagande marknad.

Finansiell utveckling

GoSols finansiella utveckling har stärkts kontinuerligt sedan bolaget grundades 2018. Bolaget redovisar starka bruttomarginaler runt 30 procent samtidigt som vinstmarginalen uppgår till cirka 15 procent under perioden januari - september 2023, vilket anses högt inom solenergibranschen där flertalet bolag fortfarande inte kan påvisa lönsamhet. Likaså redovisas ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten som under perioden januari - september 2023 uppgick till cirka 16,3 MSEK (4,1) och periodens kassaflöde uppgår till cirka 8,5 MSEK samtidigt som en utdelning om 7,6 MSEK betalats ut. Kassan uppgick den 30 september 2023 till 24,4 MSEK samtidigt som man inte har några räntebärande skulder. GoSol har även under 2023 påvisat en fortsatt god försäljningstillväxt där man under årets tre första kvartal redovisar en tillväxt med cirka 81 procent jämfört med samma period föregående år.  

Soliditeten i GoSol uppgår till cirka 50 procent den 30 september 2023 samtidigt som räntabiliteten på det egna kapitalet uppgår till cirka 100%. GoSol har till synes ett lågt lagervärde om cirka 7 MSEK, men där bolagets affärsmodell bör beaktas då man arbetar med direkta projektleveranser vilket innebär att produkter beställs och skickas direkt från leverantör till slutkund. GoSols finansiella ställning är följaktligen stark och har de senaste åren påvisat en positiv utveckling som likt marknadstillväxten inte verkar avta inom en snar framtid.

Slutsats

Utifrån ovan kan det konstateras att GoSol verkar inom en marknad som genomgår en kraftig expansion där marknaden influeras av en politisk kraft mot en mer hållbar framtid. GoSol har skapat en väl fungerande affärsmodell i en expansiv marknad där man positionerat sig väl för att tillvarata marknadspotentialen. I dagsläget går det inte inom en överskådlig framtid att förutspå att negativa politiska beslut skulle kunna påverka GoSol utan en av de största riskerna GoSol utsätts för är motpartsrisk. Skulle exempelvis ett samarbete med en leverantör av förstklassig teknik upphöra skulle det på kort sikt kunna minska GoSols tillväxttakt.

Vidare konstateras det att GoSol har en stark finansiell ställning. Vid en jämförelse med andra bolag som verkar inom samma marknad är det inte ovanligt att ett kapitalbehov föreligger, vilket GoSol inte har. GoSol har en stark kassa och en kompakt affärsmodell som skapar ett värde för bolagets aktieägare genom lönsam tillväxt.

Under 2024 har GoSol goda förutsättningar att fortsätta sin tillväxtresa och har god potential att uppnå en årsomsättning mellan 350 – 400 MSEK.

Möjliga triggers för högre värdering är en tydlig utdelningspolicy, storkundsavtal, större affärer och kompletterande förvärv. Vidare är antalet aktieägare är fortfarande relativt lågt, bara 1350 stycken via Avanza och med en större aktieägarbas kan en omvärdering gå fort.

Slutligen kan det konstateras att GoSols finansiella utveckling ligger i framkant jämfört med deras konkurrenter samtidigt som man påvisat en mycket hög tillväxttakt. I ett scenario där GoSol fortsätter att redovisa bra siffror finns det en stor potential att fortsatt skapa ytterligare aktieägarvärde under många år framöver.

Den stora frågan är om bör värderas högre än dagens P/E 5-7 och hur snabbt en omvärdering skulle kunna ske.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?