Post entry

Gapwaves – nu, senare eller aldrig?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Denna analys utgår från det faktiska nuläget kring bolaget, de tänkta produkterna, konkurrenter och är tänkt att ge en balanserad syn på företagets nuvarande värdering, hur bolagets framtida teknik framställs jämfört med dagens och kommande antenn-lösningar. Det finns väldigt mycket skrivet om Gapwaves på diverse forum som är rena felaktigheter, felaktiga tolkningar kring deras teknik och patent jämfört med andra lösningar. Vad som lyfts fram nedan är baserat på tre månaders undersökning och intervjuer med ett antal kunniga människor inom området.

Gapwaves är ett First North-noterat bolag som ska utveckla antenner för överföring av radiovågor med s k gap-vågledarteknik, vilken bolaget har några patent knutna till. Bolaget noterades förra året och bestod fram till nyligen av endast VD och en medarbetare. Bolaget är i en uppbyggnadsfas och har rekryterat ett antal f d Ericsson-anställda. Bolaget har inget positiv kassaflöde och genomförde nyligen en emission där de fick in 26 miljoner i kassan. Man kan få intrycket av att Gapwaves har färdiga produkter av alla presentationer och deras hemsida, men hittilldags har Gapwaves VD, Lars-Inge Sjökvist, nämnt att endast en produkt finns klar för försäljning – en antenn till E-band, d.v.s. frekvenser mellan 71 och 95 GHz. Priset och prestandan på denna antennlösning har dock inget sagts om. Lars-Inge framhåller även på många av de framträdanden han till dags dato gjort att de framtida tänkta gap-antennernas förträffliga prestanda beror på lägre förluster i vågledaren. Intrycket man kan få är att just Gapwaves teknik är avgörande inom 5G, men vad allt detta innebär – konkret – är fortfarande höljt i dunkel.

Det mesta pekar på att Gapwaves värdering som bolag är enormt övervärderat och det är primärt drivet av VD Lars-Inge Sjökvist som i sina många presentationer ger ett intryck av att de förhandlar med alla stora aktörer inom telekombranschen och namndroppar Google, Facebook m m och potentialen är enorm. För den enskilda investeraren är tekniken svårbegriplig, patenten svåra att tolka, jämförelser av olika teknologier och betydelsen av dessa enormt svårt att förstå om man inte har en PhD inom ämnet.

Låt oss börja med några exempel.

Det talas exempelvis om längre räckvidd med gap-vågledarteknik, vilket är tämligen irrelevant i många fall. Räckvidden för vissa signaler, såsom V-bandfrekvenser (57 – 71 GHz), är nämligen begränsad av den dämpande effekt syremolekylerna i luften har på signalerna. Vidare har modulationen på radiovågen en stor betydelse, kort sagt högre modulering tillåter högre datahastighet och här har chip teknologi i radioförstärkaren det överläget största betydelsen för räckvidd och data mängd. Sivers IMA – en annan svensk aktör, som erbjuder ett flertal lösningar inom millimetervåg – skriver mer om detta i denna artikel.

Alltså chip-teknologin, moduleringsschema, effekt i radioförstärkaren samt frekvens spelar en större roll i det som är viktigt för användaren och kunden än antennens effektivitet.

För övrigt kommer jag att referera en del till Sivers IMA eftersom det bolaget dyker frekvent upp när det gäller höghastighetskommunikations-lösningar och radar.

Sivers IMA inledde ett samarbete med Gapwaves för några år sedan och tog fram en demonstrationsprodukt åt Gapwaves. Sivers IMA valde dock att inte fortsätta med den tekniken, främst på grund av den höga kostnaden. Sivers IMA har därtill, via sitt dotterbolag Trebax i Göteborg, varit involverad i att ta fram en front end-prototyp med gap-vågledarteknik (länk).

Vinsten med Gapwaves vågledareantenn-lösning har även formulerats som energieffektiv jämfört med andra lösningar om än dock jämförelserna haltar ordentligt givet att de blandar flera olika chip teknologier i deras jämförelser, varav ett chips teknologi inte ens är kommersiellt tillgängligt för massproduktion. Det är inte korrekt att jämföra en ”handbyggd”, svindyr labbprototyp med en billig kommersiell gångbar produkt!

Vilka andra lösningar har systemleverantörerna då för energieffektivitet? T.ex. SDN eller software-defined networking, läs i skriften från Ericsson sidan 13 punkt 4 Load-Sensitive Air Interface. Kort sagt så styr man mjukvarumässigt uteffekten i näten efter användarbehovet lite som att gasa i en uppförsbacke och gasa mindre på en raksträcka och rulla i utförsbackarna, i princip alla bilar drar lika mycket bränsle på låg effekt eller tomgång det ändrar inte ens gapvågledare tekniken på.

När GaN chip teknologi som Gapwaves använder sig av i deras jämförelser väl är utvecklad och tillgänglig kommersiellt till ett attraktivt pris och problemen med den låga integrationsgraden är löst så kan den teknologin spara 25% av energiförbrukningen för motsvarande GaAs teknologi, SiGe och GaAs är ganska lika i detta avseende med SiGe har en överlägsen integrationsgrad. Se länken nedan sida 16    

https://www.ericsson.com/assets/local/microwave-outlook/documents/ericsson-microwave-outlook-report-2016.pdf

 samt denna länk, sida 20

http://www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/etsi_wp15_mwt_semiconductor_technology.pdf

så det finns både mjukvara och hårdvara som sparar energi på mjukvarufronten finns även flera exempel i Ericsson rapport sida 17.

Därav är det löjligt att se en presentation från Gapwaves och framförallt tolkningarna av denna presentation att Gapwaves tänkta antenn med ett icke kommersiellt gångbart chip teknologi jämförs mot en billig kommersiell gångbar hårdvara speciellt med tanke på att antennen i denna presentation utgör bara en liten del av förbättringen, där den absoluta övervägande delen av energi effektiviteten endast kan tillskrivas val av chip teknik för radioförstärkaren.

En annan aspekt av GaN chip teknologin som Gapwave använder i sina jämförelser är dess låga integrationsgrad som gör det svårt att implementera smarta funktioner.

Jag finner även det anmärkningsvärt att Sivers IMA som utvecklat produkter under så många och jobbat intimt med Ericsson med deras radiolänkar V och E band inte valt att gå vidare med Gap vågledarteknologin om den hade en sådan potential.

Det framgår på Gapwaves hemsida och PM att de var inbjuden till en av de många grupperna som finns inom i ETSI för att tala om energieffektivitet i framtida antennsystem

Detta korta föredrag har vissa forumskribenter tolkat som att Gapwaves skall skriva standarden för kommande 5G system och deras patent kommer att få stor betydelse.

Läser man på vad ETSI är och hur ett standardiseringsarbete fungerar så framträder en helt annan bild.

ETSI är en organisation där medlemmar från industrin, operatörer och myndigheter tillsammans formar en standard. En standard kan inte innehålla begränsningar som gör att ett specifikt patent måste appliceras för att kunna tillämpa standarden. I dessa fall måste patentinnehavaren tillåta användarlicenser http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf och http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf

Om Gapwaves skulle ha lilla minsta inflytande över några standarder där deras patent skulle ha en betydelse så måste de ge ut användarlicenser till de som begär det och då sker detta mot en minimal kostnad så där har Gapwaves inte mycket att hämta.

ETSI har en mängd olika kommittéer http://www.etsi.org/technologies-clusters/clusters/wireless-systems är ett kluster med flera olika grupper och totalt har ETSI ca 800 medlemmar som bidrar till standardutveckling. http://www.etsi.org/images/files/AnnualReports/etsi-annual-report-april-2017.pdf

Gapwaves hade ett kort föredrag inom en av dessa grupper där de gav sin syn på energieffektivitet och vad som eventuellt kan uppnås i framtiden. https://minfil.org/X2a1d6d5b1/5G_ANTENNA_TECH_EMANUELSSON_GAPWAVES.pdf

Problemet med den jämförelse som visas i presentation är att man leds att tro att Gapwaves har en lösning som är tio gånger mer energieffektivare än den bästa lösningen i dag.

Det finns bara ett problem med denna jämförelse och det problemet är ganska så stort.

Jämförelsen är gjord utifrån en icke-existerande kommersiell tillgänglig teknik, det finns ingen tillverkare idag som använder GaN teknologi i sina radiolänkar och det finns inte heller några kommersiellt gångbara chip eller någon tillverkare som kan massproducera chip i GaN teknologi annat än för forskningsändamål eller high end typ luft, rymdfart, militärt bruk etc.

Syftet var säkerligen att visa vad som i framtiden kan vara möjligt att uppnå, men då kommer samtliga tillverkare använda GaN teknologi så det är svårt att utläsa vinsten med Gapwaves lösning.

Dessutom utgår Gapwaves presentation att en EIRP ”förstärkning” om 64dBm är ett slags normvärde där den kommersiella tillgängliga tekniken har en lösning där förstärkning om 44dBm är sannolikt bästa balans mellan pris/prestanda och det som kunderna vill ha.

Tittar man på radioförstärkardelen ”RF” i jämförelsen eller circuit technology så anges output power 35 dBm för GaN respektive 24 dBm för SiGe så redan där ligger 11 dBm som inte har något som helst att göra med gapvågledare tekniken att göra. Gapvågledare tekniken ger bara 6 dBm i ”antenna directivity”

Sedan menar författaren att det behövs flera enheter till att täcka samma område som Gapwaves gör med deras, tittar man i t e x databladet för Sivers Ima’s state of the art SiGe RFIC så har den egenutvecklade lågkostnads patch antennen + - 45 grader horisontellt och +90 grader vertikalt samt beam forming kapacitet så även den jämförelsen haltar rejält. Bortser man då från den 6 dBm förstärkning som är kopplat till Gapvågledar teknologin och vad som är sagt angående räckvidd ovan så står sig SiGe teknologin bättre med lägre effektförbrukning med nästan samma täckning horisontalt och mycket bättre vertikal till en mycket låg kostnad och väldigt hög integrationsgrad och framförallt är en kommersiellt tillgänglig produkt och ingen pappers tiger som Gapwave’s teoretiska produkt. 

GaN har två stora fördelar, möjlighet till stor bandbredd och hög linjär i förstärkning, båda dessa fördelar är det som gör att effektförbrukningen blir lägre för det tänkta scenariot i Gapwaves jämförelse, t e x så behövs det fyra SiGe förstärkare för att uppnå samma moduleringsgrad vid samma förstärkning som GaN.

Att Skala strömförbrukningen till +64dBm EIRP är inte relevant i sammanhanget eftersom det är bara linjäriteten hos radioförstärkaren som avgör strömförbrukningen och i Gapwave jämförelsen så är det ingen ide under de givna förhållande att skala upp strömförbrukningen för det har ingenting med antennteknologin att göra utan det är chip teknologi i radioförstärkaren.

Med andra ord så är den presentation Gapwave gjorde en jämförelse mellan olika chip teknologier varav en är kommersiellt gångbar den andra en idagsläget en tänkt framtidsprodukt och har lite att göra med Gapvågledare teknologin att göra. 

Konklusionen är att Gapwaves tänkta antenner har ingen eller lite relation till de siffror som anges i presentation de gjorde till det korta föredraget om energieffektivitet i en av grupperna inom ETSI utan det är val av chip teknologi där den ena finns och den andra under utveckling.  

ETSI har till och med ett White Paper som beskriver GaN teknik versus t e x SiGe teknik väldigt bra-

 http://www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/etsi_wp15_mwt_semiconductor_technology.pdf

i dokumentet på sidan 8 förklaras att GaN chip är bra, under utveckling och inte kommersiellt tillgänglig för volymproduktion samt sidan 28 ”GaN has potential but is only available in research and academia but not commercially”.

User case sidan 19 GaN gällande RF systemintegration level ”difficult to integrate logic”alltså låg integrationsgrad och samma chip kan inte integreras med andra tillverkares RF lösningar.

Preferred user cases sidan 20 är även intressant, för här går det att kvantifiera mängden av lösningar där tex GaN och SiGe chip teknologi kan användas och området Fixed broadband application är det som är enormt stort jämfört med andra chip teknologier vilket SiGe är det lämpligaste.

Från sidan 26 är det väldigt intressant för här kommer beskrivs integration för de olika chip teknologierna, mmWave phase array – RF beam forming and steering, värt att notera på sidan 30 nämns DOTSEVEN projektet där notera vilka som varit en del där och utvecklat SiGe https://www.siversima.com/investors/pressmeddelanden/sivers-ima-demonstrerar-e-bands-sige-pa-och-lna-i-varldsklass-inom-dotseven-eu-projekt/

huvudorsakerna för just SiGe nämns på sidan 31 & 32 för intresset i utveckling kisel germanium teknologin som finns idag.

Den case study som finns i slutet av Gapwaves presentation bygger på en jämförelse av en kommersiellt gångbar produkt som kostar i runda slängar 1000-2000Sek medan Gapwaves tänkta produkt baseras teknologi som inte är kommersiellt tillgänglig som har en extremt låg integrationsgrad och som är avsevärt dyrare än SiGe som jämförelsen bygger på samt mycket färre User Case potential.

Sivers IMA och Ericsson använder SiGe teknologi.

the discussions about the new Ericsson/IBM 5G chip using 28 GHz were____quite interesting for Sivers IMA, since they have chosen to use a SiGe 130 nm technology, very comparable to the SiGe technology we have used for our beam forming 60 GHz WiGig chip. They also use low cost patch antennas, similar to the antennas Sivers IMA is____now developing. This of course strengthens us in our belief that we have chosen the right silicon technology and antenna technology and that Sivers IMA will be able to offer both great RFICs and antennas for 5G.” 

https://www.siversima.com/news/mobile-world-congress-2017/

At 28 GHz, however, an array can be much smaller. The one devised by IBM and Ericsson measures roughly 2.8 inches a side. Given the physics, however, it is unlikely it can be made much smaller in silicon.

At that size, it is unlikely to be appropriate for handsets. Instead, the two companies say, it will be used in base stations, vehicles and gateway systems. Gateways might come into play, Sadhu said, should gigabit-level 5G wireless end up being used for last-mile broadband connectivity.

The module consists of four monolithic integrated circuits and 64 dual-polarized antennas, IBM reports. The array was built using silicon germanium (SiGe) and a BiCMOS process. Using a silicon-based process, IBM said, means the antenna can be made at a relatively low cost.

That the antenna is a phased array will also minimize the power consumption of the wireless systems built around it.

http://www.lightreading.com/mobile/5g/ibm-ericsson-unveil-28ghz-5g-antenna/d/d-id/730229

Likaså anges här av Globalfoundries att SiGe är den optimala lösningen för balans mellan Kostnad, Prestanda och Integration

https://www.globalfoundries.com/technology-solutions/rf-soi-and-sige-technologies

Globalfoundries är ett bolag med 18 000 anställda tillverkar, utvecklar microchips

https://www.globalfoundries.com/about-us 

Utveckling och fälttestning pågår för fullt inom antennsystem för 5G från flertal olika leverantörer tex

https://www.androidheadlines.com/2017/10/huawei-outs-the-first-ever-5g-antenna-deployment-solution.html

http://www.telecomtv.com/articles/5g/huawei-demonstrates-5g-antenna-solutions-and-dual-connectivity-trials-16084/

http://www.nec.com/en/press/201710/global_20171030_03.html

http://www.zdnet.com/article/fujitsu-trials-5g-antenna-system/

även med väldigt låg energikonsumtion ned mot 3 watt

http://www.zdnet.com/article/fujitsu-unveils-small-cell-mmwave-5g-tech/

flertal färdiga antennsystem finns för 5G

http://www.microwavejournal.com/articles/28378-anokiwave-introduces-first-39-ghz-silicon-5g-active-antenna-ics

https://www.mobileeurope.co.uk/press-wire/huawei-launches-golden-5g-ready-base-station-massive-mimo-antenna-unit

Gapwaves har inte patent på gap vågledartekniken vilka många tror utan en form av tillverkningsmetod samt några andra närliggande patent. https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=Gapwaves

Det spekuleras att Gapwaves skulle ha något att göra med Verizons order till Ericsson att tillhandahålla pre standard 5G utrustning.

Det fantiseras livligt av diverse skribenter speciellt på avanza’s forum Placera, vad dessa skribenter tycks missat är följande. Verizon har testat och fortsätter att testa 5G fixed wireless access med utrustning från b l a Ericsson i vad som kallas för pre standard 5G

https://www.rcrwireless.com/20170816/5g/att-verizon-5g-testing-28-ghz-tag17

Gapwaves har ingen produkt som är in-designad i Ericsson radiosystem, bolaget fanns knappt innan Ericsson New Radio portfölj släpptes, Sivers IMA som varit med och levererat både V-band- och E-bandkonvertrar sedan 2012 till Ericsson har en viss ide liksom många andra hur lång tid det tar att utveckla och testa en ny produkt.

Gapwaves har inte heller någon produkt i 28 GHz-bandet

Ericsson samarbetar med IBM för att ta fram en antenn för 28GHz se länkarna nedan, och där står det även om Verizon test in 28 GHz-bandet. Helt uteslutet att Gapwaves har något som helst med att göra med detta även om det är mångas Gapwaves investerares våta dröm

http://www.microwavejournal.com/articles/27830-ibm-and-ericsson-announce-5g-mmwave-phase-array-antenna-module

https://www.ericsson.com/en/press-releases/2017/2/ibm--ericsson-announce-research-advance-for-5g-communications-networks

och här finns en artikel om de framsteg som gjorts gällande vågledaren designen för att öka effektiviteten och göra den billigare, låg kostnad är nästan ett genomgående ledord och de använder som tidigare beskrivits SiGe teknologi i deras antenn lösning.

https://www.ibm.com/blogs/research/2017/06/using-air-cavity-boost-performance-5g-antenna-module/

air cavity eller kontakt lös sammankoppling används även i Gapwaves kopplingar men på ett annat sätt, bara ett exempel på hur gapvågledar teknologin kan användas utan Lars-Inges ”unika” teknik.

Här är en intervju angående lansering nästa år då denna antenn finns i en 5G basstation vilket sammanfaller med Ericssons leverans till Verizon.

http://www.etn.se/index.php/reportage/64177-ericsson-redo-for-5g-pa-28-ghz

Längre räckvidd för millimeter har andra beroenden t e x byggnader, växtlighet, atmosfäriska förhållanden e t c, därav i stadsområden där det behövs en god täckning behövs även många basstationer och det har inget att göra med antennens räckvidd att göra, spelar ingen roll hur effektiv den är millimetervågorna har en begränsad penetrerande förmåga speciellt för isolerglas se denna länk från Verizon Fixed Wireless testning https://www.rcrwireless.com/20170501/test-and-measurement/verizon-fixed-millimeter-wave-testing-tag6?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+rcrwireless%2FsLmV+%28RCR+Wireless+News%29

Ett annat område som seglat upp är bilradar där vissa får för sig att Gapwaves framtida antenn är en nödvändighet för att få 5 NCAP stjärnor i krocktest.

Produktutveckling kostar pengar, systemleverantörerna har idag färdiga system och nya under utveckling, intressant att notera att Gapwave deltog i en workshop för 360 grader automotive radar workshop 2012 och inte mycket har hänt sedan dess hos Gapwave gällande bilradar, desto mer hos andra, Gapwave deltog tillsammans med Infineon under en punkt som hade att göra med b l a material, antenn uppdatering, intressant är att Sivers Ima som tillverkar olika typer av radar är numera listad hos Infineon som en leverantör av ingenjörs, design och tillverkare för kunder som är intresserad av Infineons radar produkter, Infineon är ett bolag med 37500 anställda över världen. De om någon borde på ett tidigt stadium visat intresse för Gapwave.  

Gapwaves har haft en otroligt finns resa med aktiekursen från intro på runt 7–8 kronor till i dag ca 40 kronor utan att producerat annat än egentligen ingenting annat än massivt deltagande på olika aktiesparar och investerar träffar vilket är förståeligt eftersom det är Lars inges primära uppgift att skapa ett intresse eller en hype kring bolaget för att kunna attrahera kapital till de nödvändiga emissionerna som är nödvändiga för ett företag som är nystartat och har och har lång väg att gå innan de har säljbara produkter som generera ett positivt kassaflöde.

Gapwaves VD Lars Inge Sjökvist nämner i alla hans framträdande att han talar med alla stora telekomsystem-leverantörer, Google, Facebook osv och att alla är väldigt intresserad och eftersom detta görs under stort hemlighetsmakeri så är det svårt att värdera vad detta är, jag vet med mig under min tid som teknikansvarig att jag blev uppsökt av det ena och det andra bolaget som förvisso hade bra lösningar men ingen affärsplan, organisation, historik o.s.v., vilket oftast slutade med att jag sade: ”Intressant, ni är välkomna tillbaka då ni har en fungerande produkt, referenskunder, ett positivt kassaflöde och en uthållighet som gör att vi kan börja överväga ett närmare samarbete.”

Att detta är ett komplext område råder ingen tvekan om och de som investerar i Gapwaves har sannolikt ingen eller lite insikt i vad de egentligen investerar i utan går på en hype driven av Gapwaves själva och vad flitiga skribenter fabulerar ihop på diverse forum, blandar fakta med fiktion i en salig röra av irrelevans och bedriver en häxjakt på oliktyckande där en gilla tumme från en Ericsson medarbetare på Linkedin på ett Gapwaves inlägg i social media tolkas som att Ericsson har ett stort samarbete på gång, nu smäller det, raketen tänds osv, vissa tror t o m att det kommer att sitta en Bowtie antenn i varje mobil och Gapwaves kommer att tjäna massor på det. Ett av de mer oseriösa forumen är avanzas forum Placera där det är rena rama lögner som skrivs, vilseledande och otroligt långsökta scenarion som målas upp, allt drivet av några få signaturer vars mängd inlägg bara överträffas av det svammelsurium man kan finna där. Egna tolkningar av VD haussing av bolaget, läs t e x vad Privata Affärer skriver om Lars-Inge http://www.privataaffarer.se/borsguiden/kommentar-tjurrusning-i-gapwaves-efter-att-vd-haussat-bolaget-932887

Nedan finns länkat till några av Gapwave betalda uppdragsanalyser d v s en analys betald och beställtd på uppdrag av Gapwaves där kan jag i sista analysen kan konkludera att de intressanta raderna att läsa är på sidan 15 där det står att bolaget sannolikt kommer att behöva göra ett par nyemissioner ytterligare innan år 2020 och det kan finnas en möjlighet att komma in som delägare med en viss rabatt I ett senare skede än idag med riktkursen 42:-

Två månader tidigare var riktkursen 16:- och i deras betalda analys i Maj var den 15:- kronor.

Vad som motiverar hoppet från 15:- till 42:- känns inte det minsta trovärdigt för min egna del. Ett roligt sammanträffande var att den beställdes lämpligtvis nog till inlösen av Tecknings Optionerna och naturligtvis en beställd mycket högre riktkurs gör TO attraktivare att lösa in så att Gapwaves tillförs mera pengar som är absolut nödvändig för fortsatt drift.

https://www.aktiespararna.se/nyheter/gapwaves-analysguiden-uppdaterar-sin-analys-av-gapwaves-stort-intresse-kraver-satsning

Gapwaves har inga bekräftade samarbetsavtal med någon utan endast ett intentionsavtal med ett startup bolag i USA Jarlet som består av 35 personer där de tillsammans ska utveckla en styrbar antenn, betydelsen av detta är väldigt osäker men det som är säkert är att utveckling kostar pengar och det är en bristvara hos bolag som Gapwaves med negativt kassaflöde, inga kunder och bara en produkt som inte finns in designad hos någon kund. Ett intentionsavtal är även ett avtal utan kommersiella åtaganden och skyldigheter d vs inte ens värt papperet det är skrivet på.

Kort och gott så anser jag att Gapwaves är en enormt övervärderad aktie vars investerare gått på en hype kring bolaget och tron på att de har något unikt som ingen annan har, tyvärr så lätt är det inte vilket jag försökt påvisat ovan.

Min rekommendation gällande Gapwaves är i dagsläget att sälja eller minska och ha bolaget under bevakning intill det dyker upp något konkret.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?