Post entry

Gabather, bolaget som flyger långt under radarn?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den slutliga studierapporten för fas 1b kan dimpa ner vilken dag som helst, bolaget hade förhoppningar om att presentera den i slutet av 2020. Den preliminära analysen visar att läkemedelskandidaten har utmärkta farmakokinetiska egenskaper i form av god absorption och distribution.

Gabather, bolaget som flyger långt under radarn?

Gabather är idag på Top10 listan av lägst värderade bolag på svenska börsen inom hälsosektorn. Gabather bedriver läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet (CNS).

Med ett bolagsvärde på 76 miljoner, vilket motsvarar en kurs på 5.58 SEK. Detta med avklarad fas 1a samt fas 1b studie. Man skall ha i åtanke att bolaget har en kassa på 33milj och klarar sig igenom fas 2a utan ny finansiering, så NE är inte aktuellt just nu. Burnraten ligger på ca 4-5miljoner/kvartal vilket bör anses väldigt lågt. Enligt den senaste analysen som finns tillgänglig av bolaget som gjordes 2015 ser vi att detta bolagsvärde inte är alls motiverat.

Så här står det på sidan 18 i analysen:

"Ett snitt av bolagen i vår jämförelse i fas I-II motsvarar ett värde på 5200 MSEK. Om vi använder den historiska sannolikheten för ett psykofarma att gå från fas I till fas III (62,7 % x 34,4 % = 21,6%) och justerar det med 2/3 för preklinisk fas ger det en justerad sannolikhet på 14,4 % för ”proof of concept”. Om vi räknar med fyra år till proof of concept ger det en riskjusterad relativvärdering på (14,4 % x 5200)/1,164^4 MSEK = 408 MSEK eller 42,5 SEK per aktie idag. Med 40 %ig utspädning motsvarar det 25,1 SEK per aktie.” Så, vad händer om vi räknar med dagens förutsättningar med fas 1 avklarad? Sannolikhet att klara fas 2: 34,4%.

Med samma formel som Smallcap använde så blir det alltså så här: (34,4 % x 5200)/1,164 MSEK = 1536,77 MKR Det finns idag 13 403 272 aktier. Det ger då en aktiekurs i dagsläget på 114,65. (Optionerna som tillkommer iår är ej medräknade) För att dessa ska omvandlas krävs en kurs på 10SEK och kan ge ett tillskott på ytterligare 13.8milj SEK i kassan.

Källa till Smallcaps analys ; http://www.smallcap.se/uploads/analysis110.pdf

Länkar till pressmeddelande för markerade händelser ;

  1. " Gabather AB har framgångsrikt genomfört de regulatoriska GLP toxikologiska studierna med GT-002 i gnagare och icke-gnagare. GT-002 var generellt sett säker och väl tolererad vid upprepad administrering över 28 dagar vid dosnivåer som förväntas överstiga en terapeutiskt relevant dos hos människa. Vidare var de säkerhetsfarmakologiska studierna utan anmärkningar och GT-002 visade inga negativa kardiovaskulära effekter, vilket är viktiga säkerhetsattribut för den fortsatta kliniska utvecklingen av GT-002." https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/07/03/gabather-ab-gabather-har-genomfort-toxikologiska-studier.html
  2. https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/12/18/gabather-ab-den-forsta-individen-har-erhallit-den-forsta-dosen-i-fas-i-studien-med-gt-002.html
  3. " Nivåerna av GT-002 som uppnåddes i plasma vid den högsta dosen är flera gånger högre än den beräknade effektiva dosen för terapeutisk effekt i människa vid upprepad dosering. Resultaten visar att GT-002 effektivt tas upp från tarmen till blodet och att det i princip är ett linjärt förhållande mellan dos och plasmakoncentration. Ingen negativ påverkan på blodbild, blodkemi eller på några organsystem kunde noteras i någon av försökspersonerna. Resultaten visade även att GT-002 inte har någon sedativ effekt vid de doser som testades." https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/06/19/gabather-ab-gabather-ab-erhaller-rapport-gallande-klinisk-fas-1a-studie-studien-visar-att-gt-002-ar-saker-och-val-tolererad-vid-oral-administrering.html
  4. https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/09/19/gabather-ab-gabather-genomfor-foretradesemission-om-62-msek.html
  5. https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/07/09/gabather-ab-gabather-inleder-klinisk-fas-1-studie-med-lakemedelskandidaten-gt-002-i-upprepade-och-stigande-doser.html
  6. " Preliminära data visar att behandlingen tolererades väl och inga biverkningar har rapporterats. Vidare observerades en god distribution av läkemedelskandidaten genom uppmätta nivåer av substansen i blodplasma. " https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/08/26/gabather-ab-gabather-rapporterar-positiva-preliminara-resultat-fran-forsta-dosnivan-i-klinisk-fas-1-studien-med-gt-002.html
  7. " Gabather har framgångsrikt slutfört fas 1b studien med läkemedelskandidaten GT-002. Den preliminära analysen visar att läkemedelskandidatenGT-002 har mycket goda farmakokinetiska egenskaperoch en gynnsam säkerhets- och tolerabilitetsprofil i friska individer.Studieresultaten ska nu analyseras djupareoch kommer att utgöra en del av grunden för den vidare kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten. Den slutliga studierapporten väntas bli tillgänglig i slutet av året." https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/10/21/gabather-ab-gabather-har-framgangsrikt-slutfort-fas-1b-studien-med-lakemedelskandidaten-gt-002.html

Som vi kan läsa i det sist nämnda pressmeddelandet från 2020/10/21 väntades då att "den slutliga studierapporten väntas bli tillgänglig i slutet av året". Denna slutrapport har alltså inte kommit än, men bör dimpa ner vilken dag/vecka som helst. Spännande tider är att vänta för Gabather!

Info om Gabather och dess läkemedels kandidater;

Hundratals miljoner människor världen över lider fortfarande av psykiatrisk sjukdom, även om behandlingar för olika psykiska tillstånd har funnits i årtionden. Det finns ett enormt ouppfyllt behov av mediciner som är mer effektiva och har färre biverkningar. En lovande lösning kan vara hjärnans huvudsakliga hämmande signaleringskemikalie, känd som ”γ-aminosmörsyra” (GABA). Denna neurotransmittor har en avgörande roll för att skapa balans mellan excitation och hämning i hjärnan. Eventuella störningar i denna balans kan ha stor inverkan på hjärnans funktioner såsom inlärning, minne och sömn. Denna neurotransmittor spelar också en viktig roll i en mängd olika psykiatriska och neurologiska tillstånd. Gabather’s uppdrag är att införa nya behandlingar för psykiatriska sjukdomar genom att utveckla en pipeline av läkemedelskandidater som riktar sig till GABAA-receptorer med större noggrannhet och färre biverkningar. 

Gabather genomför in vitro- och in vivo-experiment på hela sin GABA-centrerade pipeline, inklusive kandidaterna GT-001 till GT-006. Molekylerna är utformade med en egen farmalogiskmodell och har inga lugnande biverkningar.

Huvudkandidaten är GT – 002 som har genomgått fas 1a studien med goda resultat och har nyligen avslutat fas 1b studien med goda preliminära resultat. Man hade hoppats på att presentera de fullständiga studieresultaten av fas 1b i slutet av 2020 vilket uteblev. De fullständiga resultaten bör därför presenteras vilken vecka/dag som helst när undertecknad skriver detta. Gabathers huvudkandidat GT-002 behandlar kognitiva underskott som finns i de flesta psykiatriska och neurologiska störningar. GT-002 är en mycket potent och selektiv stimulator för GABAA -receptorn, vilket är den mest förekommande GABAA-receptorn. Den har en unik verkningsmekanism som minimerar risken för sedering och krampaktiga biverkningar. 

I den framgångsrika fas 1a-studien som avslutades i april 2020 visade GT- 002 att enstaka stigande doser hos friska vuxna var säkra och tolererades väl, med lovande farmakokinetiska egenskaper och inga läkemedelsrelaterade biverkningar. GT-002 absorberas effektivt från tarmen till blodet och plasmanivåerna vid den högsta dosen är flera gånger högre än den uppskattade effektiva dosen för terapeutisk effekt hos människor vid upprepad dosering. Inga negativa effekter på blodantal, blodkemi eller något organsystem observerades hos något av försökspersonerna. En viktigt skillnad på GT – 002 jämfört med bensodiazepiner, icke-bensodiazepin Z-läkemedel och andra GABAA- receptormodulatorer på marknaden så hade GT – 002 inte någon lugnande effekt.

Gabathers läkemedelskandidater visar alltså lovande utveckling och är även patenterade på flera marknader. Patent har godkänts i USA, Kina, Kanada och Europa, många länder som utgör den största delen av den globala marknaden.

För mer information om Gabather, ta en titt här www.gaba.nu .

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?