Post entry

Fingerprint Cards kapat!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Inledning

Jag har handlat med aktier i över 20 år. Min strategi bygger på att hitta lågt värderade bolag som kommer att växa under de närmaste 3-5 åren, minst. Jag har ägt Fingerprintaktien sedan sommaren 2015. Jag började med lite swingtrading och det gick riktigt bra. Sedan läste jag på ytterligare om bolaget och bestämde mig för att köpa på mig mer och lägga dem i min långsiktiga portfölj. Jag har länge förvånats över marknadens värdering av bolaget och försökt att bena ut varför Fingerprint värderas så lågt jämför med andra bolag. I veckan noterades Fingerprints största konkurrent Goodix på den kinesiska Shanghai börsen. Goodix fick en värdering som på 2016 års prognos värderar bolaget till ett pe-tal om 19 och på 2017 års prognos till 17. Jämför detta med Fingerprint som värderas till ett pe-tal på 12 för 2016 års prognos och ett pe-tal på 8 för 2017 års prognos. Samtidigt vågar inte de stora smartphonetillverkarna använda Goodix utanför Kina p.g.a. av Goodix inte har tillräckliga patent. Medan Fingerprint utökat sin patentportfölj mest av alla bolag på Nasdaq OMX senaste året. Så varför värderas Fingerprint så lågt?

Värderingsteorier

Teorierna är många till varför företaget värderas så pass lågt och varför så få större institutionella investerare är villiga att investera i aktien. En del påstår att det är på grund av den före detta VD:n Johan Carlström som står åtalad för insiderhandel. Johan Carlström som är storägare i bolaget och äger röststarka A-aktier som motsvarar ca 16% av rösträtterna har inte någon befattning på Fingerprint längre sen en dryg vecka tillbaka. Andra påstår att det är för att Fingerprint är ett en-produktbolag som inte har framtiden för sig och att de kommer toppa i år. Företaget själva säger att de kommer växa både 2017 och 2018 och att deras sensorer kommer att komma i fler segment än smartphones inom en snar framtid. Det sista är de teorier som florerar på internet och hävdar att det är blankarna som styr kursen. Den här teorin trodde jag inte så mycket på till en början och avfärdade den som en konspirationsteori. Men efter att ha funderat lite mer på saken så bestämde jag mig ändå för att sätta mig in i hur de amerikanska hedgefonderna som blankar Fingerprintaktien jobbar. Jag tog kontakt med och intervjuade personer med insyn i hedgefondmarknaden och bilden jag fick var skrämmande och svår att ta in men nu förstår jag mer och mer varför Fingerprint är så lågt värderad.

Personerna som jag har intervjuat vill vara anonyma och jag kommer inte citera de personer jag intervjuat för att säkerhetsställa att de inte blir avslöjade. Anledning till att de vill vara anonyma är att det jag kommer avslöja nu är en väldigt känslig fråga för många och inbegriper olagligheter och ekonomiska överträdelser som kan innebära fara för dessa individer. Det innebär också att det handlar om att det är många aktörer inklusive Nasdaq OMX och de svenska och internationella bankerna och internetbankerna som tjänar väldigt mycket pengar på hedgefondernas aktion och därmed inte vill stoppa agerandet. Så låt oss börja att titta på historien om hur Fingerprint blev hedgefondernas kelgris och pengamaskin.

Övertagandet

Under 2015 var Fingerprint den aktie som gick upp mest av alla aktier i hela Europa. Aktien rusade över 1000% och småspararna var de riktiga vinnarna. I bakgrunden var det även några amerikanska hedgefonder som var med på en del av resan och de tog sig tid till att studera mönstret i aktieutvecklingen och ägarförhållandena i bolaget. Den la stor vikt vid att företaget hade ett stort optionsprogram till ledningsgruppen och en svag ägarskara utan några större institutionella investerare. Den störste ägaren var den före detta VD:n som dessutom stod åtalad för insiderbrott. I och med att Johan Carlström ägde ca 16% av rösträtterna skulle en potentiell budgivare vara tvungen att gå via honom för att köpa upp bolaget. Detta såg hedgefonderna som en försäkring mot att ett fientligt bud skulle läggas eftersom Johan Carlström inte var villig att sälja i närheten av dagens nivåer på aktien. Hedgefonderna såg tidig att de hittat ett case där de kunde tjäna mycket pengar. De antog att de stora optionsprogrammen skulle innebära att risken för större insiderköp, vilket leder till kursuppgång, minskade och snarare skulle optionsinnehavarna sälja aktier med påföljande kursnedgång, vilket de senare skulle få helt rätt i.

De granskade även det svenska och europeiska finansiella regelverket och konstaterade att lagar och regler samt tillsynen av marknaden inte hängt med i Sverige och Europa sen Sverige tillät blankning och nakenblankning över dagen av aktier.(Blankning innebär att en investerare lånar ett värdepapper och säljer det. När kursen sedan går ner köper investeraren tillbaka papperet och återlämnar till långivaren. Investeraren har då gjort en vinst på mellanskillnaden.

Vid nakenblankning lånar investeraren inte ens värdepapper, utan säljer något som han eller hon inte har över dagen). Hedgefonderna såg tydligt att lagstiftningen släpade efter och inte tog hänsyn till utvecklingen av alla de nya derivatinstrumenten, vilket skulle gagna hedgefondernas blankningar och deras handel. Den kanske viktigaste punkter som hedgefonderna såg som en stor fördel var avsaknaden av tillsyn. Blankningsrapporteringen idag bygger i stort på en självrapportering då det saknas kontrollmekanismer från myndigheternas sida. Myndigheterna har istället överlåtit ansvaret till de banker där ordrarna ges.

Men en av de största anledningarna till varför Fingerprintaktien valdes ut var för att aktien var väldigt volatil och väldigt lätt att påverka om man hade tillräckligt med resurser och det hade hedgefonderna. Så under sommaren/hösten 2015 började hedgefonderna att förbereda sin plan. De ansåg sig nu ha tillräckligt med kött på benen för att kunna genomföra sitt övertagande av aktien. De hade byggt upp ett större innehav och kunde nu börja med att ställa ut diverse kortsiktiga produkter till marknaden i form av warranter och minifutures. De öppnade även konton på svenska och internationella banker och internetbanker så att de kunde handla mellan olika konton utan att bli avslöjade. De hade även kontakter inom media och analytikerkåren som de planerade att använda. De började med att först göra ett test under 2015 för att se vilken information som svenska myndigheter och banker krävde från dem. De upptäckte att myndigheterna krävde väldigt lite information och att myndigheterna inte kunde kontrollera sanningshalten i all information. Nu var vägen öppen för att genomföra kapningen av Fingerprints aktie.

Under hela 2016 har Hedgefonderna ökat sin blankning enligt FI:s statistik och är nu uppe i ca 14 %. Framförallt har de ökat sina negativa positioner sedan Fingerprint avlutade sitt återköpsprogram. Återkommer till detta senare. Men det som inte kommer fram här är att de också har ökat sina positiva positioner genom att utöka sina aktie – och warrantpositioner (och andra hedgeinstrument). De anger alltså inte sin verkliga nettoposition i aktien utan bara den negativa positionen. Detta borde vara olagligt men tyvärr kan detta undanhållas för marknaden genom att de skyddar sig genom att Europa anammat en förlegad amerikansk lagstiftning som gör det möjligt att ligga långt och kort i olika typer av instrument över tid. (Long/Short againt the box).

Dessutom koordinerar hedgefonderna sin handel mellan olika konton och olika hedgefonder. De handlar alltså med varandra och får på så sätt ett övertag vilket innebär att hedgefonderna kan styra kursen lite hur de vill genom internhandel via handelsrobotar och olika konton på flera banker. De skapar på så sätt en fiktiv verklighet genom att aktivt handla med aktien, knocka warranter och dagligen manipulera aktiekursen. Samtidigt har de gemensamma clearingkonton på stora internationella banker utanför Sverige vilka är svåra att kontrollera p.g.a. olika jurisdiktioner. Detta är olagligt men det är i dagsläget svårt för de svenska övervakande organen att ta itu med dem. FI har varken resurser eller tillgång till alla de utländska konton som används. FI har heller inte valt att samarbeta med den amerikanska myndigheterna ,US SEC, eller de europeiska myndigheterna, ännu. Samtidigt tjänar Nasdaq OMX och bankerna stora summor på hedgefondernas handel och är ovilliga att avslöja dem eftersom de inte vill bli av med sin kassako.

Hedgefonderna använder sig även av desinformation. Här har man inte bara tillgång till mediekanaler utan även analytiker. Jag kan avslöja att det i hedgefondkretsar är väldigt känt att det finns personer som hedgefonderna kompenserar för att sprida desinformation och syftet är enbart att skapa osäkerhet och tjäna pengar på volatiliteten i aktien. Om ni följt Fingerprint noga så har ni sett att företaget fått dementera sådan information ett antal gånger under det senaste året.

Framtid

Så länge Hedgefonderna har ett övertag så kan de manipulera marknadspriset på Fingerprintaktien hur länge som helst och fortsätta att dra in pengar på småspararnas bekostnad. Nasdaq OMX och bankerna vill inte att detta kommer ut eftersom det rör sig om en stor inkomstkälla för dem. Det finns dock en del saker som företaget, aktieägarna och myndigheter borde och kan göra för att befria Fingerprintaktien från hedgefonderna kapning.

Fingerprint borde:

 1. Fortsätta med återköpsprogrammet (följa restriktionerna med fritt eget kapital). Vi såg en tydlig stabilisering och mindre volatilitet under den korta period som bolaget återköpte aktier. Det minskade tillgången för hedgefonderna att låna aktier och blanka dem. Men så fort bolaget avlutade återköpsprogrammet ökade volatiliteten och hedgefonderna har nu återigen tradingövertag. Utdelning är inte ett tillräckligt alternativ eftersom blankarna är villiga att betala mer till de som lånar ut sina aktier än de 2-3% som Fingerprint skulle kunna dela ut nästa år. Alternativt borde företaget kombinera återköpsprogram och utdelning för att locka till sig större institutionella investera.
 2. Kommunicera tydligare vid desinformation och erkänna att det som pågår faktiskt är verkligt och ingen konspirationsteori. Företaget borde anställa en dedikerad IR-person för att bemöta felaktig information bl.a.
 3. Locka till sig fler större svenska och internationella institutionella investerare. Exempelvis genom en roadshow i USA och Asien. Den svaga ägarbilden i bolaget gör det möjligt för hedgefonderna att styra kursen, men med mindre aktier på marknaden så skulle hedgefondernas övertag minska.
 4. Ta hjälp av amerikanska finansadvokater som får fram bevis som de svenska myndigheterna inte verka kunna ta fram.
 5. Fortsätta leverera resultat. I längden vinner alltid fundamenta.
 6. Insiders borde köpa aktien detta kommer att ge en tydlig signaleffekt.

Aktieägarna borde:

 1. Hålla sig ifrån samtliga kortsiktiga instrument som ställs ut av blankarna. Dessa instrument som exempelvis warranter är en stor pengamaskin för blankarna och i och med att hedgefonderna kan styra kursen hur de vill och knocka warranterna har de som investerar i dessa instrument ett kraftigt underläge och risken är stor att förlora hela det investerade beloppet. De kortsiktiga instrumenten är också en viktig komponent för hedgefonderna eftersom de med hjälp av dessa kan kringgå rapportering av korrekta nettopositioner.
 2. Sluta att låna ut sina aktier till blankarna. Senast igår kom det fram att 2:a AP-fonden lånat ut aktier till hedgefonderna. Vilket innebär att svenska pensionspengar lånas ut till blankarna. Den låga värderingen av Fingerprint kommer fortsätta så länge hedgefonderna har tillgång till aktieägare som är villiga att låna ut aktier och med tanke på att den störste ägaren inte vill sälja bolaget så kommer det inte komma ett konkret bud i närtid. Möjligtvis ett skambud för att ta 51%-ig ägarandel i bolaget. Den låga värderingen innebär också en stor nackdel för bolaget om de skulle vilja köpa upp andra bolag med aktier. Slutar aktieägarna att låna ut aktier kommer vi att få en mycket högre värdering.
 3. Ha tålamod och belåna inte ert innehav. Risken är att innan vi ser en rättmätig värdering så kommer det att komma fler blankarattacker som kortsiktigt trycker ner kursen så att ni måste sälja av era belånade aktier. Köp fler aktier om ni har råd och behåll aktierna, omvärderingen kommer.

Myndigheter borde:

 1. Samarbeta med amerikanska SEC och europeiska myndigheter för att kunna få tillgång till all information om hedgefonderna och deras förehavanden och dessutom utbilda sin egna personal, samt skapa ett internationellt nätverk.
 2. Förbättra lagar och regler kring blankning för de släpar efter och är inte alls anpassade för dagens marknad med alla de kortsiktiga instrument som används.
 3. Ha bättre kontroll på Nasdaq OMX och bankerna som tillhandahåller konton till hedgefonderna.
 4. Förbjud nakenblankning i Fingerprint temporärt.
 5. Stäng Nasdaq OMX anonymakonton i Fingerprintaktien temporärt.
 6. Gör stickprovskontroller av blankningsrapporteringarna och skärp kraven på dessa. Förbättra tillsynen med andra ord.
 7. Ge marknaden större transparens i aktielånen. Vem är det som lånar ut och vad kostar det att låna?
 8. Förbättra aktieägarlistorna så att man inte bara kan se listorna var tredje månad och minska eftersläppningen. Idag produceras bara aktieägarlistor 1 gång i kvartalet så vi har tre månaders vakuum och dessutom släpar de efter tidsmässigt. Man ser heller inte utländska samlingskonton på listorna. Lånar man ut aktier så försvinner man från listan så som exempelvis Norska oljefonden som förmodligen lånat ut 100% av sitt innehav.
 9. Sveriges mest blankade aktier idag, Fingerprint, Intrum justitia, Mycronic, Elekta, Oriflame, Alfa laval och Tele2 har en gemensamt nämnare. I samtliga dessa bolag är 2:a och 4:AP-fonden och AMF stora ägare. De har som strategi att skapa överavkastning genom att låna ut aktier till blankare. Men detta innebär i förlängningen ett ökat risktagande därför att man får en fordran på banken. Det bidrar även till att våra fina svenska bolags värderingar trycks ner och blir mer utsatta för potentiella fientliga övertaganden. Är detta korrekt?
 10. Nasdaq OMX öppnings- och stängningscall är ytterligare ett instrument som hedgefonderna använder sig av för att skapa ett sediment i kurser en riktning med andra ord. Det borde kosta pengar att ta bort ordrar i öppnings- och stängningscallen baserat på volymer.

Slutligen

Jag vill tillägga att Fingerprint är ett unikt case som inte bara handlar om vanlig kortsiktig blankning utan i det här fallet har hedgfondernas agerande pågått i över ett år. Jag är aktieägare i Fingerprint och kommer att så vara en längre tid och jag är övertygad om att vi slutligen kommer få en rättmätig värdering av bolaget. Mitt mål med den här bloggen är att synliggöra de orättvisor och problem som finns på amerikanskägda svenska börsen Nasdaq OMX. Målet med en marknadsplats skall vara att alla, både småsparare och institutioner skall ha samma och lika möjlighet till information och handel. Så är det tyvärr inte idag och jag hoppas att fler får upp ögonen för det som pågår och att det i framtiden förändras till det bättre. Tyvärr så är det är mycket pengar inblandat och många intressen vill att detta ska fortsätta.

Ett stort tack till de peroner som ställt upp på intervjuerna!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?