Post entry

En bortglömd pärla, som vaknat till liv. Nästa X000 %-are

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

VibroSense Dynamics AB (nedan VSD) har sedan börsintroduktionen i maj 2015 levt en tyst och undanskymd tillvaro med ganska tråkig kursutveckling. Men senaste tiden har intresset ökat, och efter kursökning och vinsthemtagningar finns nu ett gyllene läge till att hämta hem många, många procent. Nästa 1 000-procentare!

Om bolaget

VSD fokuserar på att upptäcka tidiga störningar i känseln på grund av sjukdomar i nervstammarna i både armar och ben. Eller som det så fint heter, VDS tillhandahålla effektiva system för tidig diagnostik av perifer sensorisk neuropati.

VSD finns på Medeon Science Park i Malmö och grundades 2005 av Göran Lundborg och Toni Speidel. Deras tanke med bolaget var att kommersialisera professor Lundborgs forskning. Ett viktigt datum var juli 2005 då EU:s direktiv angående vibrationer trädde i kraft och föreskrev att arbetsgivare inom EU, där personalen exponeras av vibrationer måste erbjuda personalen regelbundna hälsokontroller. Beräkningar visar att det finns cirka 25 miljoner personer som i sina arbeten blir utsatta för vibrationer mer än 2 timmar varje dag, och detta direktiv blev det egentliga startskottet för VSD.

Vill du läsa mer om historiken av bolaget finns information här, http://www.vibrosense.se/foretaget/historik

Dagens produkt

VibroSense Meter är den produkt som togs fram för att upptäcka känselförändringar i tidig stadie i händer och fingrar. Tack vare VibroSense Meter kan man hitta tidiga förändringar i känseln innan de utvecklas till permanenta skador. Mer om Vibrosense Meter kan ni läsa här, http://www.vibrosense.se/produkter/vibrosense-meter

Men det finns även Licensavgifter och Mätbord i sortimentet, http://www.vibrosense.se/produkter

Framtidens sätt att upptäcka diabetes

VSD har tillsammans med ledande forskare inom klinisk diagnostik på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö-Lund genomfört och genomför flera forskningsstudier som även tilldelats ett större Vinnova-anslag. Forskningen skall visa hur bolagets teknologi och metod, MultiFrekvens Vibrametri kliniskt kan användas för tidig diagnostik av diabetesrelaterade känselbortfall i fotsulan. Tidig diagnostik av känselbortfall i fötterna, d.v.s. sensorisk perifer neuropati, ger diabetesvården betydligt bättre möjligheter att förhindra de allvarliga fotkomplikationer som ofta leder till fotsår och amputationer.

Ett fotsår kan ta mycket lång tid på sig att läka, därför är det mycket bättre att såret aldrig uppkommer. Med VSDs Multifrekvens Vibrametri för känseldiagnostik kan man finna patienter med förhöjd risk att utveckla bestående skador. Genom att i ett tidigt stadium ”screena” patienter går det att hitta riskgrupper innan de utvecklar fotsår och därmed bespara patienten lidande och dessutom spara kostnader för sjukvården.

Dagens metoder för att mäta känseln är grova och subjektiva, vilket är ett stort problem, då olika läkare eller sköterskor ofta får olika resultat på samma patient. En annan utmaning är att effektivt undersöka en population som idag uppgår till ca 387 miljoner människor på global basis.

Diabetessjukvården fokuserar till stor del på att bota, här är VSD ensamma om att istället fokusera på att i tidigt skede upptäcka vilka som ligger i riskzonen och behandla dem.

Enorma kostnader, ger en enorm marknad

Diabetes medför stora samhällskostnader. Behandling av diabetes är mycket kostnadskrävande och medför stora samhällskostnader. En av anledningarna är dess stora utbredning och snabba tillväxttakt. Amputationer är mycket krävande på grund av långa vårdtider, efterföljande rehabilitering, ökat behov av omvårdnad och även hemhjälp. Dessutom produktionsbortfall då dessa människor ofta blir sjukpensionärer.

1998 beräknades kostnaden för behandling av fotsår till ca 70 000 kronor och kostnader för underbensamputation till ca 525 000 kronor per patient.

American Diabetes Association i USA beräknade år 2012 de totala ekonomiska kostnaderna för diabetes till 245 miljarder dollar, varav 176 miljarder dollar direkta avsåg medicinska kostnader. Den totala kostnaden är en ökning med 41 % från 2007 då estimatet uppgick till 174 miljarder dollar.

2007 uppskattades kostnaden för diabetesrelaterade fotsår i USA till drygt 250 miljarder SEK. I Storbritannien beräknades kostnaden hamna på ca 45 miljarder SEK 2003 och i Sverige till ca 2 miljarder SEK år 1998.

Om diabetes

Man delar in diabetes i två typer, Typ I-diabetes och Typ II.

Typ I-diabetes innebär att kroppens egen produktion av insulin helt eller nästintill helt har slutat att fungera. Vid typ I-diabetes angriper kroppens eget immunsystem de celler som producerar insulin i bukspottskörteln vilket orsakar insulinbrist.

Orsaken till varför kroppens immunsystem angriper de insulinproducerade cellerna är oklar, och uppkomsten till typ I-diabetes är likaså oklar men studier visar att ärftlighet påverkar. Uppskattningsvis lever ca 50 000 personer med typ I-diabetes i Sverige idag.

Typ II-diabetes brukade kallas för åldersdiabetes och innebär att kroppens förmåga att ta upp insulin är försämrad. Det beror huvudsakligen på två orsaker:

1. Bukspottskörtelns produktion av insulin kan vara normal, men de receptorer som tar upp insulinet i kroppens vävnader har försämrats i funktion. Det innebär att mer insulin krävs för att kunna förmå cellen att ta emot blodsockret.

2. Bukspottskörtelns funktion kan vara nedsatt vilket gör att kroppen inte klarar av att producera insulin i tillräcklig omfattning när blodsockret stiger efter t.ex. en måltid.

Typ II-diabetes är mer ärftlig än typ I-diabetes, levnadsvanor såsom kost och motion spelar en betydande roll för utveckling av typ II-diabetes. Det finns stora skillnader mellan länder och kulturer. I Sverige lever ca 350 000 personer med diabetes av typ II. Läs mer http://www.vibrosense.se/diabetes/om-diabetes

Patent och varumärke

Ett bolags tillgångar är inte starkare än deras patent (sa en klok investerare till mig i tidigt skede), och därför känns det fint att både patent och varumärke är skyddade.

VibroSense Dynamics har patent- och varumärkes-skyddat centrala delar i VibroSense Meter systemet. Bolaget har patent på en väsentlig del i mätmetoden som berör metodens noggrannhet och precision. I dagsläget finns det godkända och registrerade patent i Sverige, Japan och Kina samt pågående ansökningar nom EU, Indien och Brasilien.

Varumärket är godkänt och registrerat i Sverige år 2005 och inom EU år 2007. I bolaget finns ett unikt kunnande kring mätning av vibrationströsklar på ett reproducerbart sätt. En mängd variabler kan påverka mätresultatet negativt men dessa är i huvudsak kontrollerade i konstruktionen av dagens handinstrument.

Bolaget äger alla rättigheter till åldersmatchad normaldata mot vilken alla mätningar jämförs med. Denna information finns inte tillgänglig utanför bolaget.

Ledning

Stark ledning med erfarenhet, kunskap, nätverk och engagemang är som sagt oerhört viktigt, och förutom VD Toni Speidel finns det en handfull personer som jag anser vara en viktig del i VSDs framtida succé. Nämligen

Charlotte Ahlgren Moritz, f. 1959, styrelseordförande

Utbildad civilekonom, vice rektor vid Malmö högskola. Charlotte har över 20 års erfarenhet från den privata sektorn inom bl.a. medicinteknik och IT. Hon har en bred erfarenhet från chefspositioner inom finans, marknadsföring, affärsutveckling och ledarskap med arbetslivserfarenhet från även Danmark och Finland. Charlotte har arbetat som VD för Medeon Science Park i Lund och som vVD i Medicon Valley Alliance. Charlotte är även styrelseledamot i ett flertal organisationer inom innovation och tillväxt.

Olof Stocksén, f. 1949, styrelseledamot.

Olof är utbildad civilekonom, Han har över 40 års erfarenhet från internationell medicinteknik och hälsovård inom ett flertal discipliner såsom njursjukvård, hjärtkirurgi, intensivvård/narkos, blodkomponentteknologi, neurovetenskap och sepsisbehandling. Olof har innehaft flera seniora positioner inom Gambro, bl.a. som Senior Vice President inom affärsutveckling, M&Adirektör, marknadschef i Tyskland, projektledare, produktchef samt haft olika styrelseuppdrag inom Gambro‐koncernen. Sedan 2005 är Olof verksam som affärsängel och sitter i styrelsen för ett flertal life science‐bolag.

Henrik Brorsson, f. 1973, styrelseledamot.

Utbildad sjuksköterska med studier i även juridik och ekonomi. Henrik har över 14 års erfarenhet inom life science‐området med positioner som försäljningschef, marknadschef och global exportchef. Han har jobbat med läkemedel och medicinteknik inom bl.a. AstraZeneca, Abbott och Biomet. Henrik är idag verksam som Market Access and Public Affairs Manager inom diabetes hos NovoNordisk.

Fredrik Westman, f. 1972, styrelseledamot

Han harbildning inom statsvetenskap och historia. Fredrik har över 14 års erfarenhet från marknadsföring, försäljning och finansiell kommunikation. Han har tidigare arbetat hos PR‐byråer och Sveriges riksdag. Fredrik är idag VD för Optifreeze.

Intäktsmodell

Jag har vid tidigare bloggar (läs Arc Aroma Pure & Optifreeze) belyst intäktsmodeller där man som bolag har intäkter via flera steg och även VSD har detta och det gör att intäktsmöjligheterna ökar. VSD avser att tjäna pengar via tre kanaler, nämligen

1. Försäljning av instrument

Försäljning till t.ex. sjukhus, vårdcentraler och diabetesmottagningar. Målpriset för fotinstrumentet uppskattas till cirka 120 000 kr med ett mycket högt teckningsbidrag.

2. Licenstagare med ”Pay per use”

Licenstagare hyr instrument och betalar per undersökning.

3. Serviceavtal och utbildningar

Kunder som har köpt ett instrument betalar en fast årlig summa för service och kalibrering av utrustning. Bolaget kan även ta betalt för vissa användarutbildningar.

Framtiden

För bolaget måste jag säga att framtiden är extremt positivt, marknaden är enorm, kunniga medarbetare och engagerad styrelse. För mig är just ledning och styrelse viktiga delar vid en investering och att man anställt en marknads- & försäljningschef med stor erfarenhet och brett nätverk är en mycket bra inledning.

Läs ”fem snabba frågor” till Ulf Rogers här, http://www.vibrosense.se/nyheter/fem-fragor-till-vibrosense-dynamics-marknads-och-forsaljningschef

Horizon 2020

Bolaget fick tidigare i år bidrag (fas 1) från Horizon 2020, detta bidrag var på € 50 000 och har använts till att slutföra en strategisk marknadsplan för bolagets expansion och denna marknadsplan (Fas 2) har skickats in till Horizon 2020 för genomgång. Utifrån det man kan läsa sig till bedömer jag möjligheten som hyfsat stora till att VSD faktiskt kan få ett betydande bidrag från Horizon 2020. Nästa del kan vara upp till € 5 000 000. http://cordis.europa.eu/project/rcn/197197_en.html

Dessutom är det en enorm fördel att man använt en konsultfirma till sin ansökan som har stort kunskap kring dessa ansökningar och ett väldigt bra track-record, http://www.gaeu.se/item/horizon-2020

Besked kan faktiskt komma innan nyår, och blir det en ansenlig summa så kommer detta att ge rejäl fart på kursen.

Aktien

Efter ett ganska svalt mottagande vid börsintroduktionen i maj, har aktien legat stilla på en låg nivå fram till i början av november. Då såg vi ett ökat intresse med både ökande volymer och betydligt högre kurs. Från 4,34 som lägst den 4 november till 11,95 den 23 november. Nu har vi haft en period av lite vinsthemtagningar och jag tycker att detta läge är ett perfekt läge att antingen gå in i aktien för er som inte har denna pärla i er portfölj, eller öka för er som redan insett potentialen. Idag handlas aktien runt 9,50 från att ha bottnat runt 6kr (nergång med 50 % från toppen 23/11).

Jag har tidigare belyst pärlor som Optifreeze, introduktionskurs 4,10 kr per aktie som idag handlas kring 44kr och även bolaget Arc Aroma Pure som introducerades till 4,80 kr per aktie till att idag handlas kring 43 kr. Två riktigt fina investeringar, men potentialen i VSD bedömer jag idag som högre än i dessa bolag. Procentuellt finns här många procent att hämta hem.

Bolaget har förhållandevis kort tid till marknaden, och det är en marknad som är enorm.

Rekommendation

Utifrån marknadspotential, ledning, dagens aktiekurs och tid till marknad vill jag framhålla VibroSense Dynamics som en av det aktier som jag tror har störst potential att göra 1 000% på väldigt kort tid. Vem vill missa nästa Fingerprint?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?