Post entry

Eurocine - ny spelplan vid framgångsrik studie

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Eurocine Vaccines kommer inom ett några veckor, i juni eller senast i början av juli, att presentera studieresultaten från den fas I/II studie som är avgörande för företagets framgång. Eftersom studien redan genomförts med exemplariska resultat med ett helvirus och man nu gör samma studie med splitvirus vilket visat sig fungera bättre tyder allt på att studien kommer visa goda resultat. Företaget ligger i framkant av tidsplan vilket också tyder på att studien gått framåt utan komplikationer och bör visa gott resultat. Förutsättningar för företaget kommer förändras radikalt i och med ett positivt resultat då det öppnar för att etablera företagets vaccin på flera miljardmarknader.

Företagets affärsidé

Eurocine utvecklar nasala vaccin. Visionen är “att bli först med ett nasalt influensavaccin för barn under två år”. Den patenterade och validerade teknologin Endocine kommer kunna ta företaget in i flera vaccinområden varav influensa är det första. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Studieresultaten som väntas är från fas II och är de framgångsrika kan alltså Eurocine ingå partneravtal som innebär att en partner tar vaccinet vidare fram i utvecklingsprocessen. Eurocine bär alltså inga kostnader för vaccinet efter fas II.

Diskussioner pågår redan med flera av de stora aktörerna inom influensavaccin i världen. Endocine kan även utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Teknologi och produkt

Eurocine använder sig av en egen tekonologi Endocine™ när de utvecklar sina nasala vaccin. Endocine är ett kliniskt testat och dubbelverkande adjuvans som är baserat på fetter som finns naturligt i riklig mängd i kroppen. Det har testats i tre kliniska prövningar mot difteri, HIV och influensa (helvirus) och visade god säkerhet i samtliga studier. Teknologin har utvärderats tillsammans med flera olika typer av antigen och har genomgående visat en ökad immunrespons. Endocine™ är det enda hittills kända adjuvans som baseras på kroppsegna fetter. Andra adjuvans på marknaden består av syntetiska ämnen.

Endocine™ kan användas med existerande vacciner eller nya antigen och möjliggör:

– Stimulering av immunrespons i slemhinnan vilket ger bredare skydd

– Injektionsfrihet (inga nålar behövs, ges i form av näsdroppar)

–Ökad och snabbare immunrespons mot mindre delar av antigen

Teknologin Endocine är alltså den stora värdeskaparen för företaget och möjlighet finns att utveckla många olika vacciner med den.

Immunose™ är influensavaccinet som snart redovisas resultat för. Det har redan visat proof of concept i en klinisk studie och i en skyddsstudie i iller. Vaccinet är ett kvadrivalent vaccin vilket innebär att vaccinet skyddar mot fyra olika influensastammar.

Proof of concept har i sig ett värde för företaget då det visar att teknologin Endocine troligen kan kombineras med andra antigen vilket ger väldigt stor marknadspotential. Det är alltså ytterligare en anledning till högre värdering vid lyckad studie.

Marknad

Om vi börjar med influensavaccinmarknaden för barn är enkom den väldigt stor. Försäljningen av influensavaccin väntas under 2017 nå 20 miljarder US dollar.

Barnmarknaden kommer vara den stora tillväxtdrivaren på influensamarknaden och det spås att den kommer stå för 30 procent av alla influensavaccinationer år 2023/24.

Eurocines vaccine ligger rätt till konkurrensmässigt eftersom tillgängliga influensavacciner inte visat tillräckliga data i att ge resultat på barn. Konkurrensen globalt är svag. Det finns även just nu en trend inom den globala influensavaccin industrin som visar mot utveckling av intranasal vaccination. (dvs via näsdroppar eller spray)

Dessutom är merparten av de existerande nål-vaccinerna idag trivalenta. Vaccintillverkare vill nu rikta in sin utveckling mot kvadrivalenta vaccin då dessa ökar skyddet samt medför en ökad lönsamhet. Eurocines vaccine är kvadrivalent.

Andra fördelar med Eurocine´s vaccine och därmed konkurrensfördelar är att i utvecklingsländer och utsatta områden i världen är det höga kostnader och finns svårigheter med kylförvaring och transport av vaccin. Även hygien och kassering av nålar är ett stort problem. Eftersom Eurocines nasala vaccin varken behöver kylas eller ges via nål övervinner det dessa problem. Vaccinering utan nålar ger även stora kostnadsbesparingar för vården. Behovet av medicinsk personal minskar då patienten kan ta vaccinet i form av näsdroppar, vilket inte minst har betydelse i utsatta områden. Det underlättar även spridning av vaccinet i U-länder och självklart även i västvärlden

För skydd mot influensa behövs vid existerande nål-vaccinering dessutom en ny vaccinering inför varje säsong på grund av de kontinuerliga förändringar som sker i influensaviruset. Eurocine har i tidigare studier visat att Immunose™ FLU ger en viss korsimmunitet mot influensavirusstammar som inte ingår i själva vaccinet. Adjuvanset ökar chansen att vaccinet skyddar även om ingående virus inte helt "matchar" de virus som cirkulerar.

Eurocine´s influensavaccin har alltså många fördelar jämfört med existerande influensavaccin. Om studien är framgångsrik tror jag ett partneravtal sluts inom kort.

Ovanstående marknad är endast influensavaccinmarknaden. Endocine har genomgående visat en ökad immunrespons i studier och kan enligt bolaget användas i olika typer av vacciner mot både virala och bakteriella infektioner. Det innebär ytterligare miljardmarknader för bolaget.

Partneravtal

Vid ett positivt utfall av studien kan alltså ett partneravtal vara inom räckhåll för företaget och diskussioner pågår med flera av de stora aktörerna inom influensavaccin i världen. Bolaget har lyssnat till rekommendationer och efterfrågade resultat som partnersamtalen har lyft, såsom att överge helvirus och använda split antigen istället.vilket rekommenderas vid vaccinering av barn eftersom det medför färre biverkningar.

Endocine™ är patenterat i samtliga dominerande marknader i världen. Det inkluderar USA, Europa och Japan som tillsammans står för 80 procent av världens totala vaccinmarknad. Eurocines huvudpatent går ut under 2017 men bolaget har skickat in nya patentansökningar där godkännanden har erhållits från Australien, Nya Zeeland samt Ryssland under 2016.

I april-17 meddelade bolaget att de har erhållit ett så kallat "notice of allowance" i USA för en av patentansökningarna som omfattar Immunose™ FLU. Ansökan hos det amerikanska patentverket har godkänts och bolaget uppmuntras att fortsätta arbetet med patentansökan. USA är den största läkemedelsmarknaden så det är ett viktigt steg på väg mot eventuellt partnerskap.

En eventuell utlicensiering eller försäljning av bolagets vaccinkandidat är den enskilt största triggern i Eurocine Vaccines.

Ekonomi

Bolaget genomförde en fulltecknad nyemission under 2016. Kassan var vid sista rapport 33 Mkr. Kassan antas räcka 12- 18 månader.

Risker

  • Studien blir inte framgångsrik - om detta händer behöver företaget gå vidare med ett nytt vaccin eller utlicensera Endocine. Tid och utvecklingsarbete kostar och ett utvecklingsbolag har inga intäkter. Kassan kan då sina och det blir risk för nyemission.
  • Företaget lyckas inte sluta partneravtal - företaget skulle kunna misslyckas med att sluta partneravtal trots goda resultat i studien. Även då tar kassan slut
  • En konkurrerande produkt kommer ut på marknaden - i dagsläget är dock konkurrensen låg

    Värdering

Det är svårt att värdera något som ligger i framtiden men vi har redan relativt exakta siffror på hur stora marknaderna är och det finns branchpraxis att gå på vad gäller utbetalningar royalties osv. Eurocine kan tänkas ha 3 inkomstkällor. Engångsbetalningar för signering av avtal (sk upfront), delbetalning vid olika delmål (sk milestones) och royalty på försäljning. För värdering av ett bolag är den sista i särklass viktigast och störst.

Upfront kan tänkas landa på allt mellan 50 och 300 miljoner och har funktionen att fylla på bolagets kassa så man kan fortsätta sin forskning utan att behöva ta in mer pengar från investerare.Milestones kan tänkas utbetalas ex när studien genomförts och har också för avsikt att stärka kassa men inbringar inga större summor. Royaltyn på avtalet man skriver kommer spela stor roll. -Vid licensavtal rörande läkemedelsprodukter som genomgått fas II är en royaltysats mellan 14 - 18 procent vanlig, säger VD Hans Arwidsson. (Källa: beQuoted) Det är givetvis viktigt hur stora marknadsandelar man kan få också. Det beror åtminstone i början till stor del på vilken partner man väljer. Väljer man en partner som redan har stora andelar kommer intäkterna givetvis bli större förutsatt att royaltyn är densamma.

Förenklad prognos för framtida värde: Jag är försiktig i följande antaganden då det är bättre att räkna för lågt än för högt. Jag använder lägsta royaltysatsen som nämnts och räknar på en marknadsandel på 15% (pga låg konkurrens inom barnvaccin-området kan den ev komma att vara högre) Jag exluderar upfrontbetalningar och milestonebetalningar. Eurocine står själva inte för kostnaderna för Fas III studien utan det gör den framtida partnern. Därav kommer deras kostnader för influensavaccinet inte vara stora nu efter fas II är klar. Jag drar av 30% av intäkterna för skatter och diverse utgifter.

Parametrar:
Marknad influensavaccin är i dagsläget 20 miljarder USD dvs 174 miljarder SEK. (kurs 8,7)

Barn mellan 6 mån till 17 år beräknas stå för 30% av influensavaccin-marknaden. Eftersom Eurocine är inriktade på små barn så jag tar 10% av av de 30% (upp till 1,7 år av 17) dvs det blir 3% av hela influensavaccin-marknaden vilket ger en marknad på 5,22 miljarder SEK. (Det är mycket möjligt att deras marknad kommer utvidgas till åtminstone alla barn pga det lätta sättet att ta vaccinationen) (M= 5, 22 miljarder)

Royalty 14% (R=0,14)
Marknadsandel 15% (A=0,15)

P/E- tal antar vi här 10 (P/E-tal på 30 är fullt normala för tillväxtbolag.)

Intäkterna för ett år blir då M x A x R = 5 220 000 000 x 0,15 x 0,14 = 109 620 000 SEK

Vi drar av 30% för skatter etc och kvar får vi: 76 734 000 SEK

I bolaget finns 53 458 721 aktier

Vinst per aktie VPA blir då 76 734 000/53 458 721 = 1,43kr / aktie

För att få fram riktkurs multiplicerar vi V/A med P/E talet: 1,43 x 10 = 14,3 kr

Värdet av influensavaccinet och vår riktkurs blir alltså 14,3 kr per aktie

Det här gäller alltså en av Eurocine´s vaccinationsmarknader. Vi kan titta på Lunginflammation som ett exempel för att illustrera värdet av olika marknader Eurocine har potential att etablera vaccin på.

Marknad för lunginflammation ligger med grovt mått på strax över 20 miljarder kr. Phizer har här dominans med 90% av marknaden. Jag väljer att räkna på att Eurocine tar resterande 10% (troliga är istället avtal med Phizer men för att hålla oss lågt.) Vi får då:

20 000 000 000 x 0,1 x 0,14 = 280 000 000 Vi drar av 30% och får: 196 000 000

VPA blir då 3,66kr vi gångrar med P/E 10 och får RK 36kr för lunginflammations-marknaden enkom!

Exemplet togs med för att illustrera den stora potentialen i Eurocine´s produkt. Teknol0gin kan som ovan nämnts kombineras med andra antigen än influensa och har redan testats på difteri och HIV.

Sammanfattningsvis

Eurocine står inför stora potentiella marknader. På den första de vänder sig mot är konkurrensen svag globalt. Något som visar hög efterfrågan på fungerande barnvaccin är att “Eurocine Vaccines tog emot Nordic Stars Award vid Nordic Life Science Days i september 2016. Motivering för utmärkelsen var just valet av barn som viktigaste målgrupp för Immunose™ FLU eftersom det behövs bättre influensavacciner för barn”. Allt tyder på en lyckad studie och nästa steg är att välja vilken partner de ska samarbeta med för att sprida sitt vaccin bäst. Att de inte lyckas knyta ett partneravtal ser jag som föga troligt med de konkurrensfördelar vaccinet har.

Mina uträkningar med låga parametrar ovan resulterar i en RK på 14,3 för aktien med framgångsrik studie och med avseende på endast en marknad. Potential finns alltså för flera marknader och avsevärt högre kurser.

Bearcase inträffar sannolikt om de misslyckas med studien och inte lyckas ta fram något annat antigen att kombinera Endocine med innan kassan är slut.

Länkar:

https://www.eurocine-vaccines.com/

http://www.redeye.se/analys/update/eurocine-vaccines-immunologisk-data-att-vanta

http://www.redeye.se/analys/today/eurocine-q3-rapportkommentar

Disclaimer: Jag är själv aktieägare kortsiktigt då jag tror på uppvärdering från dessa nivåer. Detta är ingen köprekommendation utan enbart mina egna tankar och motiveringar till min investering för att belysa caset.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?