Post entry

Oljefynd: Enquest, Blackpearl

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Så länge oljepriset håller sig uppe, lär aktierna i Enquest och Blackpearl på sikt bli bra placeringar för aktieägarna.

Oljepriset

I skrivande stund ligger oljepriset i 112,30 dollar/fat för Nordsjöolja och 101,35 dollar/fat för USA-olja. http://tools.boerse-go.de/commodities/ Dollarkursen ligger i 6,93 kr. http://www.fxstreet.com/rates-charts/currency-rates/

Ser man på utvecklingen för oljepriset sedan början av 2011, så hade Nordsjöoljan en pris-topp på ca 127 dollar/fat i apr och ligger sedan dess i en fallande trend. Nuvarande prisnivå kring 112 dollar/fat ligger i "taket" av det fallande prisintervallet, så frågan är nu om priset kommer att studsa nedåt igen - eller bryta upp igenom taket mot nya uppgångar. Kanske oron kring Iran och Hormuz-sundet utgör en trigger för uppgång?

Dock brukar det heta att ett alltför högt oljepris dämpar den ekonomiska tillväxten i världen, vilket i sin tur minskar efterfrågan på olja och leder till kommande oljeprisfall.

På kort sikt är frågan om den allmänna konjunkturen försämras under 2012 (pga europeiska skuldkrisen etc), och i vilken utsträckning det i så fall leder till oljeprisfall.

På längre sikt blir det intressant att se hur oljeprisutvecklingen blir mot bakgrund av begränsat utbud av olja, fortsatt tillväxt i efterfrågan (drivet av förbättrat välstånd i Kina, Indien, Latinamerika etc) men samtidigt ny teknologi som elbilar etc.

Hur som helst så ligger både oljepriset och dollarn för närvarande ganska högt, vilket i sig är positivt (så länge det består) för svenska investerare som äger aktier i oljebolag.

Enquest

Enquest som är inriktat på oljeproduktion ur egna fyndigheter i Nordsjön, har totalt 802,7 miljoner utestående aktier enl bolagets halvårsrapport (per 30 juni 2011): http://www.enquest.com/Final_2011_Half_Year_Results_Release_ImJlK.pdf.file Dvs vid nuv börskurs 10,70 kr är hela Enquest värt 8-9 miljarder kr på börsen. (Enquest-aktien handlas både på Londonbörsen och Stockholmsbörsen.)

Bolaget har en stark finansiell ställning med en nettokassa (kassa minus skulder) på nästan 2 miljarder kr 30 juni 2011. (Bolaget lämnar tydligen bara hel- och halvårsrapport.)

Under första halvåret 2011 producerade Enquest i snitt drygt 25 000 fat olja/dag. Det genererade ett nettokassaflöde på över 3 miljarder kr i årstakt. Dvs Enquest-aktien är billig på 10,70 kr om det innebär att bolaget är värt 8-9 miljarder kr men genererar över 3 miljarder kr/år i nettokassaflöde.

Dock bedöms andra halvåret 2011 och helåret 2012 vara något sämre, men därefter väntas fortsatta förbättringar 2013 och 2014:

• För helåret 2011 har Enquest gett prognosen att produktionen väntas ha uppgått till 23 000-24 500 fat/dag.

Dvs det är lägre än produktionstakten på över 25 000 fat/dag första halvåret 2011, och negativt att Enquests produktionsprognos för helåret 2011 är lägre än bolagets tidigare prognos på 26 500 fat/dag.

Dessutom har det varit tal om höjd skatt i Storbritannien (vilket är där Enquest har sina oljefyndigheter). Den brittiska produktionsskatten för olja och gas har höjts från 20% till 32%. http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1807216 Enquests finanschef pratade i apr 2011 om att skattehöjningen innebär att skatten på Enquests resultat ökar från en total skattesats på "höga 50-procentiga tal" till ca 70%. http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1807228 Det kan tolkas som att Enquests totala skattesats har ökat från ca 57-59% till 70%.

Brittiska staten lär inte sänka skattesatsen igen framöver, men däremot finns det chans till att staten inför andra åtgärder som gynnar oljebolag med verksamhet i Storbritannien. Enquest och andra oljebolag bedriver lobbyingarbete för att staten ska vidta sådana åtgärder. Så här skriver Enquest i ett mejl:

_"Last year in March 2011 the UK government - without consultation with the industry - announced an increase in tax on North Sea production. This was implemented almost immediately and was not open to negotiation. We and the industry have actively highlighted that we think the increases are negative for the industry.

Politically it seems very unlikely that the increase would be reversed but the govt may consider introducing further new measures to encourage the industry - eg special incentives for small fields perhaps. But there is no formal commitment to such measures at this stage. We continue to make representations."_

• För 2012 är prognosen 20 000-24 000 fat/dag.

• Prognos för 2013: 25 000-30 000 fat.

• Prognos för 2014: över 40 000 fat.

Det har varit tal om att Enquest-aktien varit under press för att familjen Lundin minskat sitt stora aktieinnehav i bolaget. Lundin har som strategi att hellre investera sina pengar i oljeletningsbolag än i mer mogna oljebolag som Enquest som har stora befintliga oljefyndigheter. I nov kom besked om att Lundin nu har en ägarandel på under 5% av Enquest.

Positivt dock att Enquests vd Amjad Bseisu hela tiden ökar sitt stora aktieinnehav i bolaget. Senast i början av jan kom besked om att han köpt ytterligare över 360 000 aktier i Enquest, och äger därefter 8-9% av bolaget direkt och indirekt.

http://www.avanza.se/aza/press/archive.jsp?articleType=newsitem&language=svenska&showAll=true&query=%2Bcompanies%3AEnQuest

Gammalt videoklipp med Enquests vd Amjad Bseisu: http://www.enquest.com/FullPageWithoutTouts.aspx?m=161

Aktieanalytikernas förväntningar

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande ekonomiska utveckling för Enquest:

Intäkter:
2011: 6,5 miljarder kr
2012: 6,5 miljarder kr
2013: 6,7 miljarder kr
2014: 8,4 miljarder kr
2015: 3,8 miljarder kr

Rörelsemarginal:
2011: 47%
2012: 46%
2013: 45%
2014: 38%
2015: 24%

Resultat per aktie:
2011: 0,62 kr
2012: 0,97 kr
2013: 0,97 kr

http://www.4-traders.com/ENQUEST-PLC-6098532/financials/

Intressant att intäkterna väntas ha en topp 2014, för att sedan falla kraftigt 2015. Men det kanske väntas bli så utifrån Enquests befintliga oljefyndigheter. Rörelsemarginalen väntas dessutom falla kraftigt 2014 och 2015.

Utifrån resultatet per aktie i sig ser ju inte Enquest-aktien jättebillig ut (särskilt inte om resultatet faller kraftigt 2015). Men tex enl en diskussion på Di.se:s aktieforum Börssnack är resultatet per aktie inte så relevant för oljebolag som Enquest: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2036735#msg13535293 Bla är resonemanget enl signaturen "GordonGGGG" att Enquest medvetet redovisar ett lågt bokfört resultat för att minska skattekostnaden, och att Enquest har stora kostnader i samband med investeringar i nya oljefält.

Telegraph-artikel

Enligt en artikel i brittiska tidningen Telegraph utpekas Enquest som en av de mest köpvärda aktierna inför 2012: http://www.telegraph.co.uk/finance/markets/questor/8235931/Questor-share-tips-for-2011.html I artikeln nämns bla följande:

• Enquest är specialist på att öka oljeproduktionen i gamla oljefält, vilket bolaget nu tillämpar i Nordsjön (som är Enquests geografiska fokus).
• Bolaget har en stark finansiell ställning med en nettokassa som motsvarar 20% av Enquests värde på börsen. Och bolagets kassaflöden är så starka att de kan beräknas leda till att kassan blir så stor som 70% av börsvärdet 2013.
• Men Enquest väntas istället använda kassan till att fortsätta köpa fler oljefält i Nordsjön.

Exempel i artikeln på Enquests nuvarande oljefält i brittiska Nordsjön:

• Broom: Här har Enquest nyligen ökat sin ägarandel till 55%.
• Crathes: Oljeletningsområde där Enquest nyligen köpt en ägarandel på 40%. Ett oljefynd gjordes på Crathes i nov 2011. Enquest väntas offentliggöra en uppdatering om Crathes-fyndigheten i början av 2012 enl Börssnack-signaturen GordonGGGG: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2036735#msg13535293
• Moon: Oljeletningsområde där Enquest nyligen köpt en ägarandel på 40%.
• Alma: Enquest investerar nästan 6 miljarder kr för att skapa ett nytt "oljenav" i Nordsjön genom att utveckla bolagets oljefält Alma och Galia. Det är ett viktigt led för att nå Enquests mål att nästan dubbla sin oljeproduktion inom två år.
• Galia: Se ovan om Alma.

Blackpearl

Om Blackpearl finns intressant info i bla Leif Petterssons analys från nov 2011 på Placera.nu: http://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=213867

• Blackpearls aktiekurs slutade i 4,71 Kanadadollar (motsvarande 32 kr) på Torontobörsen igår (tors 5 jan 2012). Hela Blackpearl är därmed värt drygt 9 miljarder kr på börsen. (Aktien är noterad både på Torontobörsen och Stockholmsbörsen.)

Aktiens kursutveckling:

okt 2008: bottennivå under 3 kr
feb 2011: toppnivå 56-57 kr
okt 2011: bottennivå 22 kr
nu: 32 kr

Dvs stora kurssvängningar. (Blackpearl måste vara den största vinnaraktien under återhämtningen efter finanskrisen 2008, då aktiekursen 20-faldigades!)

• Blackpearls oljefyndigheter ligger i västra Kanada (avser tungolja och oljesand) i följande fält:

Onion Lake (ägarandel 87,5%)
Mooney
Blackrod

Oberoende konsultfirman Sproule bedömer (enl en rapport från nov 2010) att de tre fälten innehåller totalt ca 750 miljoner fat utvinningsbar olja.

Enl firman är nuvärdet av de oljefyndigheterna 28 miljarder kr (med ett avkastningskrav på 8%/år). Det motsvarar nästan 100 kr/Blackpearl-aktie.

Blackpearl självt anser värdet på bolagets oljefyndigheter vara 107 kr/Blackpearl-aktie. Aktien handlas därmed på börsen till ca 70% rabatt vid nuvarande börskurs, vilket enl Placera.nu är för lågt.

Placera.nu anser det dessutom "högst sannolikt" att Blackpearl bli uppköpt inom två år (dvs 2012 eller 2013) av något stort oljebolag som har råd att snabba på produktionsökningen från Blackpearls oljefält.

Bolagets oljefält:

1) Onion Lake:

Över 90% av Blackpearls nuvarande oljeproduktion sker i Onion Lake (under q3: 7 500 fat/dag av Blackpearls totala oljeproduktion 8 113 fat/dag).

Fyndigheterna i Onion Lake bedöms räcka till en produktion på 10 000 fat/dag i 25 år.

2) Mooney:

Svarar för närvarande för 8-9% av Blackpearls totala oljeproduktion (under q3: 700 fat/dag av totalt 8 113 fat/dag).

Kommande utbyggnad ska öka produktionstakten i Mooney till 7 000-10 000 fat/dag inom fyra år (dvs senast år 2015).

3) Blackrod:

*Oljeproduktion i dagsläget ca 200 fat/dag i ett pilotprojekt.
*Ska öka till 500-800 fat/dag under 2012.
*10 000-20 000 fat/dag från 2015.
*Efter år 2015: produktionsökning med 10 000-20 000 fat/dag vartannat år

I Blackrod finns den stora potentialen för Blackpearl. Blackrod innehåller sannolikt 620 miljoner fat olja.

Blackpearl ska under q1/2012 lämna in tillståndsansökan om att få utvinna 80 000 fat olja/dag från Blackrod.

Hela Blackpearl:

Oljeproduktionen under q3 uppgick till 8 113 fat olja/dag (+22% jämfört med q3/2010)

Bolagets produktionsprognoser:
-för slutet av 2011: 11 000 fat/dag
-för slutet av 2012: 12 500 fat/dag

Ökningen ska främst ske genom utbyggnad av Mooney-fältet.

Produktionspotential 30 000 fat olja/dag i slutet av 2015.

När nuvarande fält är fullt utbyggda bedöms produktionspotentialen ligga på 80 000 fat/dag, vilket kan nås inom 15 år (dvs ca år 2026).

• Bolagets q3 (juli-sept 2011):
Intäkter 44,6 miljoner dollar (+33%)

• Bolagets första 9 mån 2011 (jan-sept 2011):
Intäkter 121,3 miljoner dollar (+16%)
Resultat 3,4 miljoner dollar (4,7 miljoner dollar)

Orsaker till resultatförsämringen under 9 mån-perioden är bla att rörelsekostnaderna ökade från 15,10 dollar/fat till 17,80 dollar/fat. Under q3 ökade rörelsekostnaderna från 13,57 dollar/fat till 18,31 dollar/fat pga fler produktionskällor i drift under kvartalet i Onion Lake.

• Operativt kassaflöde:

q3: 18,9 miljoner dollar (+34%)
9 mån: 49,4 miljoner dollar (+15%)

Blackpearls prognos för det operativa kassaflödet helåret 2011: 70-75 miljoner dollar (dvs ca 500 miljoner kr).

(Operativt kassaflöde betyder väl kassaflöde som genereras från rörelsen före investeringar, före rörelsekapitalförändring och före finansieringsposter.)

• Oljepriset:

Förändring av oljepriset med 1 dollar/fat påverkar kassaflödet med 2 miljoner Kanadadollar/år.

Vid ett oljepris i USA (WTI-olja, West Texas Intermediate) under 60 dollar/fat, gör Blackpearl nollresultat.

Ett oljepris under 35 dollar/fat innebär negativt kassaflöde.

(Nu ligger oljepriset i USA på 101,35 dollar/fat.)

Blackpearl får för sin oljekvalitet ut 70-75% av priset för WTI-olja.

• Investeringsbehov:

*2012: 125-135 miljoner dollar (främst för utbyggnad av infrastruktur kring oljefälten).
*De kommande fem åren (2012-2016): 1 miljard dollar.

Av investeringsbehovet på 1 miljard dollar ska 400-500 miljoner dollar finansieras genom:
-nyemission
-lån
-försäljning av tillgångar

• Blackpearls finansiella ställning i dagsläget: Blackpearl är skuldfritt. Enligt ett (ännu outnyttjat) låneavtal kan bolaget låna upp till 25 miljoner Kanadadollar.

(USA-dollarn och Kanadadollarn ligger just nu på nästan samma nivå mot kronan. Medan USA-dollarn står i 6,93 kr så ligger Kanadadollarn på 6,80 kr. http://www.fxstreet.com/rates-charts/currency-rates/)

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande ekonomiska utveckling för Blackpearl:

Intäkter:
2011: 1 094 miljoner kr (+13%)
2012: 1 793 miljoner kr (+64%)
2013: 2 174 miljoner kr (+21%)

Rörelsemarginal:
2011: 0%
2012: 0%
2013: 7%

Resultat per aktie:
2012: 0,27 kr

http://www.4-traders.com/BLACKPEARL-RESOURCES-1411374/financials/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?