Post entry

Endomines En uppdatering

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Rejäl turnaroundaktie med riktkurs upp mot 1 kr under 2016

Bolaget:

Endomines är ett finansiellt starkt nordiskt gruv och prospekteringsbolag som sedan gruvstart 2011 producerat sammanlagt 3,6 ton guld längs Karelska Guldlinjen i Finland motsvarande 700 kilo guld om året. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen i östra Finland, längs vilken Endomines idag kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Nuläge:

Sedan gruvstart 2011 har Endomines genomgått en intensiv utveckling och har idag utvecklats till att vara ett gruvbolag med en väl fokuserad och fungerande guldproduktion. Redan här skiljer sig bolaget från de flesta andra gruvbolag inom samma område då många av dessa inte har någon produktion idag vilket Endomines har. Sedan 2011 har bolaget producerat över 700kg guld om året.

Själva hjärtat av Endomines är Pampalo som ligger i centrum av det 40 km långa området där bolaget verkar. Här finns bolagets mycket effektiva anrikningsverk (93%) och det är även här bolaget ämnar fokusera sin gruvdrift framöver.

Problem historiskt:

Det som besvärat för bolaget och gjort att man inte kunnat stå på egna ben finansiellt är en mycket olycklig ”hedge” som man hade avtalat om med en rad problematiska villkor. När guldpriset för ett par år sedan började falla tillbaka blev detta mycket kostsamt för bolaget och trots produktion på stabila nivåer var det svårt med lönsamheten. Det man gjort idag är att man löst detta problem och omvandlat ”hedgen” till ett långsiktigt lån vilket gör att bolaget framöver kan disponera hela sitt kassaflöde i gruvan och till utveckling av bolaget.

Utöver detta har man minskat sin personalstyrka för att få ner kostnader 2016, detta är möjligt då man nu koncentrerar sin prospektering och utvinning till specifika platser i gruvan på ca 750 meters djup.

Framtid och lönsamhetsfokus:

Under hösten 2015 nådde Endomines ”oerhört lovande” borresultat i Pampalo där bolaget fann ett område intill en av de nuvarande gångarna de arbetar i där guldhalterna var betydligt högre än på tidigare genomgångna områden i gruvan.

“Dessa borresultat och den senaste uppskattningen av mineralresurserna bekräftar vår syn på att vi har upptäckt ett nytt, höghaltigt guldförande område inom Pampalo Deeps. De uppskattade mineraltillgångarna av SRK Finland utfördes i ett väldigt tidigt stadium av borrprojektet och därför är tonnaget om 191 000 ton blygsamt i detta stadium. Emellertid är den genomsnittliga guldhalten om 4,1 g/t avsevärt högre jämfört med den malm vi har brutit under senaste åren.”, kommenterar VD Markus Ekberg.

Detta är även bekräftat senare av oberoende konsult som menar att halterna ser ut att bli allt bättre desto längre ner bolaget borrar (ca 750m).

Efter dessa framgångar ämnar bolaget nu att med de nya pengarna inleda en intensiv prospekteringsperiod. Därför lämnar man tillfälligt de områden i gruvan där det finns guld att bryta men givet dagens guldpris är det bolagets bedömning att det är bättre att spara dessa områden till guldpriset blir högre vilket gör det mer lönsamt igen. Alltså fokus blir på tillfälligt mindre tonnage men betydligt högre halter av guld.

Mål:

Bolaget ämnar komma upp i en produkton av 800-900kg guld per år på sikt

Fokus på full produktion i Pampalo samt prospektering av det nya lovande området.

Varför Endomines?

*Unik position

*40km rättigheter

* Cash cost på attraktiva nivåer

*Processplats på plats i mitten av området med ett mycket effektivt anrikningsverk

*Gruvan kassaflödespositiv 2016

*Fortsätter prospektering för att öka tillgångarna

Guldpriset:

Koncensus enligt bedömare är att vi under 2015 bör ha passerat ”Peak Gold”.

Alltså kommer vi framöver se Kina, Ryssland och Australien som är de största producenterna av guld i världen producera allt mindre guld. Produktionen av 3200 ton guld i världen 2015 får alltså ses som en topp och i och med färre producenter nu vartefter guldpriset fallit så kommer priset såldes snart vända uppåt igen. Detta eftersom efterfrågan i världen i synnerhet på smycken blir allt högre i takt med att speciellt Kina och Indien får en allt större medelklass. Att priset är nära en botten kring 1100 idag är troligt, men trots detta är Endomines gruva kassaflödespositiv 2016 och när priset börjar stiga igen ämnar bolaget öka sin produktion med de områden i gruvan där det finns guld men halterna är lägre, detta område blir då också lönsamt.

Gulpriset verkar nu ha vänt o vi kan redan se en uppgång under 2016 av ca 5 %

http://www.di.se/artiklar/2016/1/26/guldet-glimrar-allt-starkare/

Aktien:

Bolaget avslutade i dagarna sin emission där aktieägarna kunde teckna aktier till kursen 9 öre per aktie. Stamaktien handlas i dag till ca 23 öre..

Både styrelseordförande och finansmannen Erik Penser har annonserat via prospektet att de båda ämnar delta och teckna en påtagligt stor del nya aktier i emissionen.

Börsvärdet kommer efter avslutad emission givet kurs 23öre vara ca 230MSEK. Av detta är ca 1/4 kassa.

Givet Endomines unika position och bevisade höghaltiga nya tillgångar är aktien ett mycket spännande spekulativt köp.

Det är sällan man se så många positiva indikationer samtidigt i en aktie som är o har varit så hårt pressad.

Endomines är en gigantisk turnaroundaktie med kurspotential av +300% under innevarande år.

Med en kassaflödespositiv gruva och framgångsrik prospektering 2016 bör Endominesaktien kunna röra sig tillbaka mot 1kr under 2016.

Även tekniska indikatorer signalerar "starkt köp" enligt följande länk: http://se.investing.com/equities/endomines-publ-ab-technical

Källor:

Prospekt: http://www.endomines.com/images/pdf/share-issue-2015/Endomines_AB_publ_556694-2974_prospekt_20151229.pdf

Peak gold: https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_gold

Endomines hemsida: http://www.endomines.com/index.php/pressmeddelanden

Prospekteringsresultat hösten 2015: http://www.endomines.com/index.php/release/?releaseID=2019661

Teknisk köpsignal: http://se.investing.com/equities/endomines-publ-ab-technical

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?