Post entry

ELLWEE är en turn around på en option med potential att stiga flera hundra procent på kort sikt.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

ELLWEE befinner sig i en extremt intressant situation. Aktien handlas runt 0.07 kr. Som aktieinvestering består värdet i caset av två olika delar, den ena delen är löpande verksamhet med EW fritid som med Q3 rapporten i ryggen motiverar aktievärde 0.10 – 0.20 kr. Den andra delen är förvärvet av Alsike maskin Entreprenad som vid lyckat utfall motsvarar aktievärde 0.40-0.80 kr. Det sammanlagda potentiella värdet uppskattar jag till 0.50 – 1.00 kr. ELLWEE har i sin affärsidé att förvärva andra bolag som man tillsammans med befintlig verksamhet kan skapa lönsamma synergier. Lite kort om vad som hänt 2022: ELLWEE har genom att avyttra elbilverksamheten den siste juni 2022 kapat stora kostnader och en olönsam del. Löpande verksamheten efter avyttring består väsentligen av EW fritid. Från EW fritid visar Q3 rapporten vinst på 1.9 MSEK, och eget kapital runt 40 MSEK. Q1 2022 ingick ELLWE och Alsike bindande avtal att förvärva Alsike maskin Entreprenad. Total förvärvssumma är 42 MSEK, varav kontant 33 MSEK och emitterade aktier värda 9 MSEK. Alsike maskin Entreprenad omsatte 2021 drygt 330 MSEK och visade EBITDA ca 20 MSEK. Alsike är mycket lönsamt och har de senaste fem åren visat i det närmaste exponentiell tillväxt både i omsättning och lönsamhet. Förvärvet av Alsike maskin Entreprenad har fördröjts eftersom de inte fullgjort sin del av affären. ELLWEE har därför sökt skiljedomsförfarande för affären. Dom väntas komma mars 2023. ELLWEE har redan finansiering klar att genomföra förvärvet och kommer inte att emittera nya aktier för detta ändamål. Om affären går igenom, vilket det mesta talar för kommer ELLWEE i mars 2023 ha utöver EW fritid som går med vinst också Alsike maskin Entreprenad verksamhet. ELLWEE kommer därefter att få en omsättning på ungefär 600 MSEK och vinst på mellan 20 - 30 MSEK. ELLWEE börsvärde är idag ca 30 MSEK. Om man antar 10-15% vinst på omsättningen efter synergierna mellan bolagen fått full effekt motsvara det ca 50-60 MSEK i vinst. Med drygt 430 miljoner aktier och PE=10-15 borde ELLWEE värderas upp mot 500 MSEK eller runt 1 kr/aktie.

Sammanfattning i punktform.

·        Emission H1 2022 med teckningskurs 0.20 kr, som tecknades av VD och styrelseordf. Antal aktier efter emissionen är drygt 433 miljoner.

·        Avtal under Q1 att köpa Alsike maskin Entreprenad för 42 MSEK, varan 33 MSEK kontant och drygt 9 miljoner i emitterade aktier . Vederlagda aktier kommer vara föremål för lockup i tolv månader.   

·        ELLWEE avyttrar förlustverksamhet för 40 MSEK Q2 2022.

·        ELLWEE Inleder Q3 2022 skiljedomsförfarande med Alsike maskin Entreprenad angående förvärvet.

·        Ärendet hänskjuts till skiljedomstolen den 30 september, dom väntas senast mars 2023. Kort handläggningstid.  Domen är bindande och därmed tvingande för parterna att följa.

·        Q3 visar ELLWEE vinst för första gången via EW fritid. Vinsten är 1.9 MSEK och om omsättning 57.8 MSEK. 

·        Baserat på EBITDA och vinst för Q3 bör aktien handlas mellan 0.10-0.20 kr. Exklusive Alsike maskin.

·        Alsike maskin Entreprenad omsatte 2021 ca 330 MSEK och uppnådde EBITDA ca 20 MSEK. Bolaget har haft en exponetiell tillväxt de senaste fem åren och väntas bidra med påtagligt ökad omsättning och vinst för ELLWEE.

·        Baserat på befintlig verksamhet (EW Fritid) + Alsike maskin Entreprenad beräknas omsättningen på årsbasis bli nära 600 MSEK och EBITDA 20-30 MSEK, innan synergier mellan bolagen får fulleffekt. Detta motsvarar med EV/EBITDA = 10-15 ca 0.50-1.00 kr/aktie.        

ELLWEE strategi

ELLWEE har som strategi att äga lönsamma bolag inom rekreationsfordon samt entreprenadmaskiner. På sikt avses verksamheten breddas till andra fordons– och maskintyper och angränsande servicetjänster. Denna strategi uppnås dels genom att bredda bolagens produkterbjudande men i huvudsak genom förvärv. Förvärvsstrategin innebär bl. a att förvärva verksamheter inom fordonssegmentet där potentiella förvärv utvärderas bland annat genom att bedöma långsiktig lönsamhet, synergier, konkurrens och geografisk kundköpkraft. ELLWEE har som målsättning att omsätta 1 miljard inom 2 - 4 år beroende på rådande marknadsförhållanden såsom lånemarknaden, börsklimatet och konjunktur. När milstolpen om 1 miljard i omsättning är uppnådd bedöms koncernen ha en organisation och lönsamhet som möjliggör en snabbare tillväxthastighet vid upprättande av nästkommande milstolpe.

Alsike maskin

Alsike bedriver handel med nya och begagnade husbilar, husvagnar och entreprenadmaskiner. 2021 omsatte Alsike Maskin 330 MSEK med EBITDA 20MSEK.

Alsike har de senaste fem åren haft en i det närmaste exponentiell tillväxt vad det gäller omsättning och vinst.

Skiljedomen

Skiljedomen kommer vara bindande, vilket innebär att parterna är tvingade att följa skiljedomstolens beslut. Ärendet har hänskjutits den 30 september för skiljedom, och dom väntas senast mars 2023. Den korta handläggningstiden, 6 månader, indikerar att domstolen anser ärendet är relativt okomplicerat. Vanlig handläggningstid är 6-12 månader, beroende på hur komplicerat ärendet är.

Kostnad för att driva ärendet i skiljedomstol kan beräknas till ca 2.5 MSEK

ELLWEE arbetar för att få tillträde till aktierna för Alsike Maskin enligt signerat avtal. Vid ett tillträde till aktierna för Alsike maskin avser ELLWEE ta upp belåning. En belåning som åtminstone delvis bedöms kunna användas till andra förvärv om processen runt Alsike maskin inte skulle falla ut till ELLWEEs fördel.

Vidare säger ELLWEE att de redan tagit kostnader relaterat till tvisten och kommer ta ytterligare kostnader därav under kommande två kvartal.

.  

Framtida utsikter

ELLWEE ser stark efterfrågan och intresse för EW fritid, vilket även beräknas under oktober. Vad det gäller brist på nya rekreationsfordon som funnits under året så bedömer ELLWEE att det fortgår även under 2023. Något som bolaget kommer kompensera genom en hög lagerhållning av begagnade fordon. Bolaget för även dialog mad andra bolag om ytterligare förvärv. Men kommer med tanke på situationen i omvärlden hantera med viss återhållsamhet. För att genomföra ev ytterligare förvärv anser bolaget att det blir gynnsamt att ta upp nya förvärvskrediter senare när den finansiella lånemarknaden har stabiliserats.

Strategin att först fullfölja affären med Alsike maskin verkar vara ELLWEE fokus nu.

ELLWEE har under kvartalet fortsatt arbeta med att få lönsamhet. Dels genom att minska kostnader, avyttra förlustbringande verksamhet samt att optimera EW fritid. Under kvartalet fortsatt moderbolagets rörelseskulder minska som följd av avyttringen. Vid kvartalets utgång var kassan c:a 7 MSEK, där kassan påverkats av bl. a att moderbolaget har c:a 13 MSEK i externa fordringar.

Värdering av ELLWEE

ELLWEE, EW fritid omsätter ca 250 MSEK och baserat på Q3 resultat beräknas ge 5-10 MSEK i EBITDA på årsbasis. 2021 omsatte Alsike Maskin 330 MSEK med EBITDA 20MSEK.

Rimligt EV/EBITDA=10-15, vilket skulle motivera ett värde på EV= 300-500 MSEK för ELLWEE efter köp. Som motsvarar med 0,50-1.00 kr/aktie. Säg att man räknar lågt och att sannolikheten för lyckat utfall för ELLWEE i skiljedomstolen är 40%. Eftersom utfallet väntas om några månader borde kursen nu kunna handlas mellan 0,20-0,40 kr. Kursen idag är 0.075kr, vilket innebär att marknaden inte diskonterar värdet på Alsike maskin Entreprenad överhuvudtaget, samt att man handlar under ELLWEEs egen EW fritid under rimligt EV/EBTDA.   

Teknisk analys av ELLWEE

Aktien ser ut att ha hittat botten runt 0.05 kr. De senaste dagarna har aktien på allvar stigit mot 0.10 kr och ser ut att försöka etablera sig över i första hand 0.10 kr. Kursen har stigit under hög volym, vilket den blå kurvan (volymbalansen) under prisgrafen visar. Volymbalansen indikerar därmed styrka och uthållighet i uppgången. Den fallande trenden verkar bruten.      

Insiderköp via emission 2022

Jag äger naturligtvis aktien, och detta är varken ett köp eller säljråd. Gör din egen DD innan du köper eller säljer.

Referenser

https://sccinstitute.se/vara-tjanster/kostnadskalkylator/

https://storage.mfn.se/18448619-e2cb-4a75-8640-ce7ac418c66b/delarsrapport-q3-2022.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?