Post entry

Elicera Therapeutics - en mångdubblare vaknar till liv

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Efter att ha noterats under en period där många nya bolag tog sig in på börsen och fighten om aktieägarna var stor, föll ett av de bättre bolagen - Elicera Therapeutics, i skymundan. Inte långt därefter bryter krig ut i Europa och investerarna blir än mer återhållsamma. Börsen vs. Elicera 2-0. Men Elicera Therapeutics fortsätter sakta men säkert sin verksamhet. Stora framsteg görs och mjuka pengar rullar stadigt in. Internationella samarbeten startar upp. Den banbrytande plattformen iTank blir publicerad i Nature. En studie närmar sig nu sitt slut och nya tar strax vid. Samtidigt hyllas teknologin globalt för sina framsteg mot cancer och en av pionjärerna inom fältet grundade Elicera. Trots detta har Elicera Therapeutics fortsatt gå under radarn på svensk börs. Men inte länge till. Nedan text kommer förklara varför.

Snabb överblick Elicera Therapeutics

 • Börsnotering Juni -21 till en värdering om ~160msek. Emission i samband med börsintroduktion tecknas till 171%.
 • Antal aktier: 19.782.000st - oförändrat sedan IPO. Börsvärde ~75msek.
 • Insynsägande: 47.1% - varav Top10 äger 65%.
 • Cash Q2 - 40.1msek. Uppskattad burnrate om ~3-4msek/Q. Pågående studier finansierade av mjuka medel.
 • Carlsquare: Bear 6.5:- Base 15:- Bull 33.5:-
 • Emergers: 13-14:-
 • Penser Future håller Elicera som ett av sina framtida top picks.
 • CSO involverad i den allra första CAR-T studien i Europa.

Förväntat nyhetsflöde i närtid

 • Rekrytering av sista patient fas1b för ELC-100 (OV) Q4 -23
 • Resultatredovisning från fas 1b-studien med ELC-100 Q1 -24
 • Fullständigt studiegodkännande av fas 1/2-studien med ELC-301 (CAR-T) Q4 -23
 • Rekrytering av första patient fas till fas 1/2-studien med ELC-301 Q1 -24

Bakgrund nyckelpersoner

Magnus Essand. CSO och medgrundare till Elicera Therapeutics. En framstående forskare med 95 publicerade vetenskapliga artiklar, där han varit drivande författare till huvuddelen av dessa. Magnus arbetar idag som professor i genterapi vid Uppsala Universitet och har tidigare arbetat vid det Amerikanska Nationella Cancerinstitutet - NCI. Magnus har vid flertalet tillfällen tilldelats priser för sin forskning samt erhållit stora forskningsanslag från bl.a. Vetenskapsrådet, Horizon 2020, Cancerfonden, Barncancerfonden, Knut & Alice Wallenberg Stiftelse och Sjöbergstiftelsen. En stor del av den forskningen som Magnus och hans kollegor idag bedriver inom OV och CAR-T finansieras alltså med mjuka medel, men tack vare upplägget man har med Uppsala Universitet tillfaller rättigheter och upptäckter Elicera. Ett upplägg varje aktieägare kan tycka om. Magnus Essand var också med och genomförde den allra första CAR-T studien i Europa 2014, något som satte Uppsala Universitet på den globala CAR-T kartan. Han är också meduppfinnare till de unika "Onkolytiska virusen" som nu prövas i OV-programmet. Mer om dessa senare.

Di Yu. Utvecklingschef och medgrundare. Docent vid Uppsala Universitet och forskare inom immunterapi på institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi. Fil. Dr. i Medicinsk Vetenskap från Uppsala Universitet, samt en B.Sc. i Biovetenskap och Bioteknologi från Shaanxi Normal University i Kina. Han står som meduppfinnare till Eliceras patent och har tilldelats flertalet priser och bidrag från exempelvis Sjöbergstiftelsen, Vinnova och Uppsala Universitet Innovation. Di Yu tilldelades också Göran Gustavssonpriset 2020 av Kungliga Vetenskapsakademien.

Jamal El-Mosleh. VD och medgrundare. Civilingenjör, Industri­ell Ekonomi (fokus Biotech) från Chalmers Tekniska Högskola med Master i Innovation och Entreprenörskap från Chalmers Entre­prenörskola (Biotech), 2006. Som medgrundare och VD till Immunicum (2007-2017 nuv. Mendus) tog han bolaget på kort tid till närmast miljardvärdering. Det var i denna perioden som han kom i kontakt med Magnus och även lärde känna Di. Jamal insåg tidigt vilken potential det fanns i forskningen som bedrevs av Magnus och fröet till ett gemensamt framtida bolag såddes här. Jamal har trots sin unga ålder hunnit vara VD i tre börsnoterade bolag. Sett till bolagens historiska utveckling har dessa bolag haft stor fördel med Jamal som VD. Sämre har det gått efter att han lämnat. Jamal har även varit styrelseledamot i det onoterade bolaget Elypta, som även de framgångsrikt sponsrats med ansenliga summor soft money. Finansiering via mjuka medel är något Jamal ofta refererar till när det kommer till Eliceras framtida finansiering och något hans track record visar god historik av.

Virex blir till Elicera Therapeutics

Magnus Essand och hans forskarlag bedriver immunonkologi-forskning vid Uppsala Universitet med bl.a. CAR-T och Onkolytiska Virus. Försök i möss visar att man med onkolytiska virus kan slå ut tumörer med stor framgång - i vissa fall helt bota tillståndet. Detta uppmärksammas av journalisten Alexander Masters som febrilt söker efter en behandling åt sin vän som drabbats av NET - neuroendokrina tumörer (något som också Steve Jobs, Apple, drabbades av). Alexander reser till Sverige och träffar Magnus och det hela mynnar ut i artiklar i bl.a. The Telegraph och The Guardian för att uppmärksamma allmänheten på hur lovande behandlingar ofta blir liggandes på hyllor då pengar saknas för att bedriva större kliniska studier. Artiklarna får gehör hos allmänheten och strax därefter startas en global crowdfunding-kampanj där människor från över 40 länder bidrar. Kampanjen uppmärksammas av Financial Times varvid affärsmannen och entreprenören Vince Hamilton som också är drabbad av NET upptäcker det hela. Alexander och Vince får därefter kontakt och man grundar snart därpå VictoryNET - en fond som syftar till att sponsra forskning mot NET. Onkolytiska Virusfonden vid Uppsala Universitet får en större donation av Vince som därmed också får det lovande viruset uppkallat efter sig - adVince. Några år senare har man säkrat flera patent och forskningen är i ett sådant skede att man vill gå från att vara ett bolag inriktat mot FoU till ett marknadsorienterat bolag. Man byter namn till Elicera Therapeutics och rekryterar Jamal El-mosleh som VD. Året därpå följs av börsintroduktion.

Kort om Car-T och Onkolytiska virus

En Car-T behandling går något förenklat till såhär. T-celler tas från en sjuk patient via blodprov. Dessa T-celler genmodifieras sedan i laboratoriemiljö så att de utvecklar en receptor som gör att de kan binda till tumörcellstypen patienten lider av (en Chimär Antigen Receptor). Man odlar upp miljontals T-celler och injicerar sedan dessa tillbaka in i patienten. Patienten vars tumörerceller tidigare varit osynliga för T-cellerna kan nu attackeras och förstöras. Car-T terapi som behandling har visat ytterst lovande resultat och utsågs 2014 av FDA till 'breakthrough'- therapy och 2018 till Advance of the year av ASCO. Trots att teknologin är relativt ung finns det i dagsläget redan sex stycken godkända T-cellsterapier hos FDA sedan 2017. Än så länge har behandlingarna varit som mest effektiva mot olika typer av blodcancer medan solida tumörer visat sig vara svårare att behandla - något som 4e generationens T-celler vill råda bot på.

Onkolytiska Virus är genmodifierade virus som enbart kan föröka sig inuti cancerceller. Dessa virus förökar sig så till den grad att tumörcellen till slut "sprängs sönder" - så kallad Onkolys. I samband med att tumören bryts sönder och dör försvagas den immundämpande mikromiljön kring tumören och immunförsvaret får nu en chans att attackera tumörcellerna och städa bort dem. Samtidigt kan T-celler i större grad infiltrera tumörvävnaden. Olika faktorer som frigörs vid detta förlopp tränar patientens generella immunförsvar till att känna igen dessa cancerceller var helst i kroppen de befinner sig. Tidigare svårbehandlade så kallade "cold tumours" kan med teknologin bli "hot" tack vare detta förlopp och teknologin tros vara ett starkt komplement till befintliga behandlingar som hos vissa patienter idag är otillräckliga.

Elicera Therapeutics ligger i absoluta framkanten av utvecklingen inom både OV och Car-T

Car-T teknologin har successivt förbättrats genom åren och man är nu inne på vad man kallar för 4e generationens T-celler. Men ungefär 70% av terapierna som utvecklas idag baseras fortfarande på 2a generationens T-celler. Endast 16% baseras på den 4e, varav merparten utvecklas inom akademin och inte kommersiellt. De flesta terapier som utvecklas idag befinner sig också i preklinisk fas och väldigt få är i det kliniska stadiet. När 4e generationens T-celler kom till var det genom att man började beväpna T-cellerna med en extra genkodning för att därigenom få till en dubbel verkningsmekanism. Detta sker genom att man kodar in för att T-cellen ska aktivera ett extra cytokin, för att på så vis förstärka immunförsvarets aktivitet i tumörens närmiljö. Via denna extra beväpning lär man fler delar av immunförsvaret i att känna igen tumörcellerna och därmed ökar man immunförsvarets förmåga att slå ut dem. Patienter som behandlats lyckosamt med T-celler utvecklar ofta ett livslångt immunförsvar mot den behandlade cancerformen.

Elicera Therapeutics kraftfulla beväpning sticker ut ur mängden. Elicera gjorde upptäckten att man kunde beväpna T-celler med en transgen från bakterien Helicobacter pylori och därmed få T-cellerna att vid aktivering frisläppa ett protein (NAP) vilket i sin tur känns igen av immunförsvarets vita blodkroppar. Härvid får man en extra immunaktivering av över 20 stycken olika cytokiner och kemokiner. Man såg också att T-cellernas förmåga förstärktes ytterligare. Samtidigt aktiverade man ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta kraftfulla svar förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. Sammantaget gör detta att Elicera ligger i den absoluta framkanten vad gäller mängden effekt man kan aktivera från immunförsvaret idag. Upptäckten var av sådan vikt att den förärades med en publikation i tidskriften Nature. Elicera kommer under Q1 -24 att starta en kombinerad fas1/2-studie med dessa unika T-celler (CARMA-studien). En studie som till största delen redan finansierats via det EU-bidrag på 2.5MEUR man lyckades erhålla trots en hård konkurrens från många andra europeiska CAR-T bolag. Pengar som kommer att betalas ut löpande framöver. Carma-studien blir i stort en kopia på de redan lyckade försök som CBMG genomfört mot indikationen 'Non-Hodgkin's lymphoma' men där deras T-celler var obeväpnade.

Elicera är samtidigt långt gångna i utvecklingen av sina Onkolytiska virus. Idag pågår en kombinerad fas1b/2a-studie där man behandlar patienter drabbade av NET. Sista patienten i fas1b väntas rekryteras under Q4. Det är en doseskalerande säkerhetsstudie där man också sett klinisk effekt redan vid lägsta dosnivån. Primärt mål i denna första del är att bedöma huruvida ELC-100 är ett säkert behandlingsalternativ. Hittills har man inte sett några allvarliga komplikationer och ELC-100 bedöms som fortsatt säker. Något som är viktigt att tänka kring här är att dessa patienter som nu behandlats är så kallade Terminal end stage-patienter där det inte längre finns några behandlingsalternativ. Patienterna är döende och har en svår tumörbörda ihop med ett kraftigt försvagat immunförsvar. Trots detta långt gångna stadie har man kunnat se klinisk aktivitet och att tumörer minskat i storlek. Hypotesen är därför den att om man kan komma in i ett tidigare sjukdomsskede och därmed aktivera en kraftigare immunrespons kommer man alltså kunna se en än större effekt i långt fler patienter. Att man sett effekt redan i denna del gör att man når en viktigt milstolpe, så kallad Proof of Concept. Man visar härmed att deras Onkolytiska virus i praktiken fungerar i människa. Studien har hittills varit externt finansierad och vid bra resultat i del 1 kommer VictoryNet högst troligen vilja finansiera del 2. Elicera har med sin andra OV-kandidat ELC-201 beväpnat ett onkolytiskt virus med NAP och kan härigenom få en ytterligare förstärkt immunrespons kring tumörmiljön.

iTank är Eliceras patenterade teknologi som gör att man kan beväpna en befintlig T-cells terapi med ovan beskrivna NAP-funktion och därmed få en kraftigt förstärkt immunrespons. Alla konkurrerande bolag som finns idag blir alltså samtidigt potentiella partners då dessa kan licensiera in iTank och förbättra sina terapier. Kom ihåg att 70% av de terapier som utvecklas idag görs på andra generationens teknologi och har inte denna dubbla verkningsmekanism. Genom att licensiera in iTank kan dessa snabbt gå till att bli 4e generationens behandling.

Bred pipeline med generös extern finansiering

 • ELC-100 - Onkolytiskt Virus mot NET - Finansierad av VictoryNET
 • ELC-201 - Onkolytiskt Virus beväpnat med NAP och 41bbl. Kan användas i stort sett mot vilken cancerform som helst.
 • ELC-301 - Car-T+NAP mot CD20. Studie mot Non-Hodgkin's B-cell lymphoma (NHL) - Finansierad av EU
 • ELC-401 - Car-T+NAP mot solida tumörer som uttrycker IL-13Rα2.
 • iTank - Patenterad teknologi för att beväpna befintliga T-cellsterapier med en NAP-förstärkt immunrespons.

Hett område för dealmaking

CAR-T är ett hett område både för M&A och partnerskap. Ett avtal som nyligen slöts inom sektorn var mellan Janssen och CBMG. Det innehöll bl.a. en Upfront på $245m - för två stycken obeväpnade CD20-riktade T-cells terapier. CBMG hade nyligen genomfört två begränsade försök mot B-cells lymfom (NHL) med fantastiska resultat. Just en sådan studie som Elicera ska replikera och initiera under 2024 och där den första effektdatan väntas under H1 -25. Skillnaden är att Eliceras CD20-riktade terapi kommer att vara beväpnad med iTank och vara en fullskalig studie. Såhär skriver Elicera om sin ELC-301 - In preclinical studies, ELC-301 has been shown to be able to induce an immune response that kills even those cancer cells that do not express the CAR T-cell antigen. Vi kan tack vare CBMGs lyckade försök mot target CD20 kraftigt deriska Eliceras kommande studie.

Ser vi till iTank finns det ett japanskt bolag som heter Noile-immune Biotech som erbjuder Car-T bolag sin PRIME-teknologi som också går ut på att extra-beväpna befintliga terapier. Noile har slutit flera lukrativa avtal och vittnar om både det stora behovet och intresset som finns på marknaden.

Elicera - ett bolag som erbjuder det mesta man kan önska sig som investerare

Lång tid till triggers och den komplicerade forskningen har sedan IPO tyngt Eliceras kursutveckling. Den kortsiktiga marknaden har prioriterat annat. Men blickar vi bara en liten bit framåt i tiden och beaktar följande aspekter kring bolaget, så bör en uppvärdering av Elicera vara tämligen oundviklig: Elicera Therapeutics är nordens enda CAR-T bolag. Samtidigt är man ett av de främsta bolagen i världen på området. Man har världsledande expertis involverad via Uppsala Universitet vilka bedriver en forskning som knappt belastar aktieägarna med en endaste krona. Man närmar sig nu större triggers för hela den immunonkologiska industrin tack vare kommande POC för sina Onkolytiska Virus. Man är samtidigt ett av få kommersiella bolag som nu går in i kliniska studier med 4e generationens Car-T-celler. Detta görs mot en indikation där man redan sett att den äldre teknologin fungerar, något som i sin tur deriskar studien. Branschen man verkar i är också en av de hetare inom dealmaking i dagsläget. En utlicensiering av iTank är en ständigt närvarande trigger som när som helst kan göra Elicera ekonomiskt oberoende för all framtid. Möjligheten att licensiera ut iTank till flera partners gör uppsidan närmast oändlig. Den breda diversifierade pipelinen ger flera ben att stå på. Återkommande mjuka medel gör att bolaget fortsatt kommer vara billigt i drift för aktieägarna. Bolaget har samtidigt ett sällan skådat insynsägande och aktien är än så länge oupptäckt.

Sammanfattningsvis ser vi att Elicera Therapeutics erbjuder just alla de förutsättningar som behövs för att på förhållandevis kort sikt kunna gå från en bubblare till en mångdubblare.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?