Post entry

Duearity AB, bland top 10 intressantaste medtechbolaget i Europa. I kommersialiseringsfas med Tinearity mot tinnitus. Uppsida 200% på kort sikt enligt analyshus, rimligt nuvärde 17.40 kr.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Duearity AB på god väg att kommersialisera sin produkt Tinearity mot tinnitus. Duearity utsågs av MEDTECH som en av de mest top-10 intressanta nya medtechbolagen 2021 i Europa. I maj 2022 gjorde bolaget riktad emission på 24.9 MSEK med kurs 8 kr per aktie. Man räknar med att gå break even Q1 2023. Godkänd CE-märkning väntas komma november 2022. Base case värdering av Analyst Group är 17.40 kr, vilket med nuvarande kurs på 6 kr motsvarar uppsida på 200%.

Kort om Duearity AB 

 Duearity AB är ett medicinteknikbolag som H2 2021 kvalade in på Topp-10-listan för de mest intressanta Medtech-bolagen i Europa. Med CE-märkta produkterna Tinearity G1 och Tinearity-AI skall människor som lider av tinnitus kunna få lindring och behandling. Bolaget har nyligen genomfört en riktad emission på 24,9 MSEK, med teckningskurs på 8,00 kr per aktie. Bolaget räknar med att få godkänd CE-märkning i början av november 2022. Pre-sale har inletts för Tinearity G1 och väntas levereras så snart CE-märkningen är godkänd. Direkt därefter väntas kommersialisering i Europa med målsättning gå break even Q1 2023. Omsättningen väntas stiga till ca 150 MSEK år 2025.         

    En av Duearity AB grundare, Peter Arndt, har själv tinnitus och genomgått s.k. TRT behandling. TRT betyder Tinnitus Retraining Therapy och består av två delar. En ren kognitivdel som går ut på att acceptera tinnitus som en del av sitt dagliga liv. Den andra delen är lindring och behandling via medicinsktekniska hjälpmedel. Peters erfarenhet är att vitt brus ger lindring, men konstaterade samtidigt att de medicinsktekniska hjälpmedlen är stora praktiska hinder i vardagen, och då särskilt nattetid under sömn. Tinnitus är för många som mest störande nattetid, med oregelbunden sömn som följd.

    Peter Arndts högst personliga värdefulla, erfarenheter ligger till grund för utformningen av Tinearity systemet, och är enligt grundarna överlägset konkurrenterna. Duearity AB utsågs 2021 av internationellt ledande MEDTECH till ett top 10 medtechbolag i Europa.

Kort om tinnitus

 Tinnitus yttrar sig som ett bestående ljud i huvudet som inte går att "skruva" ner. Ljudet är ofta ren ton eller kombination av toner. Tonerna kan triggas av olika anledningar såsom plötsligt höga ljudnivåer, specifika ljud, stress eller mediciner. Det är ofta svårt för den drabbade att förutsäga vad som triggar tinnitus, vilket i sig är stressande.

  Tinnitusljudet beskrivs ofta som fräsande, brusande, gnisslande, brummande, tjutande eller pipande ljud. De som lider av tinnitus får ofta ångest, sömnsvårigheter, stress och depression.

   Ca 10-20% av befolkningen lider av svår eller besvärande tinnitus. Bara i Europa söker över 15 miljoner personer årligen sjukvård mot tinnitus. 70-80% av personer som söker för tinnitus behandlas eller lindras genom TRT.      

Tinearity system

  Bolagets Tinearity system består idag av två olika produkter, Tinearity G1 och Tinearity-AI. Tinearity G1 är redo för kommersiell lansering. Tinearity-AI kommer med lättanvänd men avancerad mjukvara som hjälper användaren och behandlande läkare/audionom att diagnostisera orsak till tinnitus-symptom. Vilket varierar från person till person. 

    Gemensamt för Tinearity systems två produkter, G1 respektive AI, är designen av två tunna cylindriska kapslar som placeras bakom varje öra via ”plåster”, se bild nedan. Kapslarna genererar vitt vibrerande brus på lagom ljudnivå. Vibrationerna tar sig via skallbenet in i hörselorganet och maskerar eller stör ut tinnitus-ljudet. 

   Den viktiga skillnaden mellan Tinearity systemets funktion och konkurrerande system är just att Tinearity verkar genom skallbenet och inte hörselgången. De konkurrerande systemen som verkar genom hörselgången upplevs som väldigt opraktiska, särskilt på natten. Dessutom är det väldokumenterat att de genom att ”täppa” till hörselgången kan skapa irritation och svårbehandlad eksem. 

Som alltid för medtech är det helt avgörande om IP finns. Tinearity-system har gott patentskydd och aviserat att patentgodkännande kommer H2 2022, troligen tidigt december.              

Triggers

  Bolaget har flera triggers i närtid som jag tror kan sätta kursen i kraftig rörelse. Nedan är de listade i den ordning som jag tror de kommer in.  

H2 2022:

-         Godkänd CE-märkning som uppfyller klass IIa för medtech. (stor trigger)

-         Kommersialisering av Tinearity G1 i Europa.

-         Fler godkända patent för Tinearity G1 och Tinearity-IA.

-         Inlämnad ansökan till FDA för marknadsgodkännande.

H1 2023

-         Godkänd FDA ansökan för Tinearitry system i USA.

-         Break even uppnås med 1600 användare.

-         Uppskattas bolaget nå 3000 användare.    

-         Kommersialisering av Tinearity G1 i USA.

-         Kommersialisering av Tinearity-AI i Europa. 

Marknadsbedömning

  10-20 % av befolkningen lider av tinnitus. Duearity bedöms kunna adressera hälften av dessa, dvs ca 5% av befolkningen. Det innebär enbart för den svenska marknaden att antalet potentiella användare av Tinearity kan uppgå till ca 500 000. Bolaget når break even redan vid 1 600 kunder. 

  Målsättningen är att vid utgången av H2 2022 ska minst 3 000 personer ha anmält sitt intresse för att köpa Tinearity. Duearity prognostiserar att nå 60 000 användare år 2025, vilket motsvarar potentiell försäljning på 360 MSEK.

  Som underlag för behovet av Tinearity-system har Duearity kunnat uppvisa tiotusentals besökare på sin hemsida i samband med kvartalsrapporterna Q3-Q4 2021. På årsbasis uppgår antalet besök till ca 150 000 personer. Det är ett styrkebesked inför kommande kommersialisering eftersom försäljningen är tänkt att ske i första hand digitalt/online.

  Så här skriver Analyst Group om affärsidén och den potentiella försäljningen. ”Duearity erhåller intäkter dels via engångsförsäljning av ljudgeneratorerna/tillhörande laddplatta, dels återkommande intäkter via försäljning av endagsplåster vilket är det media som används för att applicera enheten mot huden bakom öronen. Utvecklingen av Tinearity-AI har startat men då systemet beräknas vara färdigutvecklat och klart för försäljning först år 2023, och den exakta affärsmodellen kan ändras, exkluderas denna del från våra finansiella prognoser. Från andra halvan av år 2022, efter att Tinearity blivit CE-märkt, förväntas försäljningen i huvudsak ske via en egen e-handelslösning som nu är på plats.”

  Vid utgången av 2022 beräknar bolaget ha nått 3 000 intresseanmälningar för att köpa Tinearity. Därefter ska antalet kunder öka snabbt och vid utgången av år 2025 är Bolagets målsättning att 97 000 personer ackumulerat ska ha köpt Tinearity. I Analyst Group basescenario som är konservativ bedömning estimeras tillväxttakt motsvarar ett ackumulerat användarantal om ca 45 000 personer vid utgången av år 2025, vilket således är ca ~45 % av Duearitys egna målsättning. Det finns således utrymme för justering men redan vid denna försiktigare utveckling av antalet kunder, kan betydande intäkter genereras. Duearity har kommunicerat en prisbild om 5000 - 6 000 SEK År 1 och ca 2 900 SEK nästkommande tolv månader, där den initialt högre nivån beror på att ljudgeneratorerna samt tillhörande laddplatta köps. I Analyst Groups finansiella modell som bygger prissättning kring kostnad för glasögon (en form av ”engångsförsäljning”) och månadslinser med dags-användning. Baserat på detta kan ett rimligt pris vara omkring 2 500 – 3 000 kr i uppstartskostnad för en kund, och därefter ca 240 kr/månad i abonnemangskostnad av endagsplåstren. Utifrån estimerad användartillväxt, och applicerade prisnivåer, prognostiseras försäljningen öka i hög takt, där en marknadsandel om ~9 % i Sverige uppnås tills år 2025 i base scenario

Rimlig värdering enligt Analyst Group – Basescenario 17.40 kr

   Försäljningsstart estimeras under H2 2022, med pre-sales under H1 2022. 2023 förväntas vara det första året där Bolaget visar lönsamhet på månadsbasis. Till följd av en förväntan om hög tillväxt utgår värderingen från försäljningen, där en P/S-multipel appliceras. I dagsläget saknar Duearity, enligt Bolaget, noterade konkurrenter men generellt kan det sägas att P/S-multiplar för HealthCare-bolag i tidig fas är höga, till följd av en initialt låg eller obefintlig omsättning. I takt med en ökad försäljning tenderar dock multiplar att normaliseras i linje med att bolaget når en större marknadsandel och högre mognadsgrad. För Duearity appliceras en målmultipel om P/S 5x på 2024 års försäljning om 74 MSEK. Om Duearity är framgångsrika i sin expansion kommande tre åren, borde det resultera i en försäljnings- och resultatmässig effekt redan under 2022-2024, vilket då skulle ses som ett bevis på att Bolaget dels har ett attraktivt kunderbjudande, dels förmågan att nå ut brett i marknaden. Beroende på applicerad diskonteringsränta, vilket reflekterar den tidsrisk som finns av händelser som ligger flera år bort och som ännu ej inträffat, erhålls olika värderingsnivåer. Tillämpas diskonteringsränta om 10 %, vilket utifrån ett bolagsvärde år 2024 resulterar i ett fundamentalt nuvärde per aktie om 17.40 kr idag i ett Basescenario.

Teknisk Analys

Den tekniska analysen visar att den nedåtgående trendkanalen sedan februari 2022 har brutits. Aktien stiger med ökad volymbalans efter ett tags konsolidering. Med beaktande av de triggers som ligger i H2 2022 tror jag att 8-10 kr i första hand nås, och därefter 14 kr respektive 18 kr nås. Aktien har starkt stöd runt 4-5 kr.     

Disclaimer: Jag äger aktien och denna post skall inte uppfattas som varken köp eller sälj råd. Bilda er egen uppfattning innan ni köper.

Referenser

https://analystgroup.se/bolag/duearity/

https://www.youtube.com/watch?v=T9WuPAzpXxY

https://www.medicaltechoutlook.com/magazines/November2021/Medtech_Startups_Europe/?digitalmagazine#page=18

https://www.youtube.com/watch?v=UeLQFwrFmUw

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?