Post entry

Det drar ihop sig för Duearity. Attraktiv USA-marknad hägrar. Låg tröskel att nå personer med tinnitus i USA.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Duearity har två produkter för maskering av tinnitus, Tinearity G1 och Tinearity AI. I en nyligen publicerad användarstudie med 22 personer upplevde samtliga i studien omedelbar tydligt märkbar till total maskering av sin tinnitus med Tinearity G1. Resultatet är väldigt uppmuntrande eftersom effekten kom direkt för samtliga användare. Tinearity G1 säljs redan i Europa och väntar nu på godkännande för att nå USA marknaden. Enligt VD är tröskel för Tinearity G1 i USA låg och mycket lägre jämfört med Europa. Precis som i Europa kommer kliniker i USA erbjudas testkitt i den mån behovet uppstår. T.ex. kan dessa finnas tillgängliga hos audionom. Break-even räknar Duearity att nå 2023, där USA-marknaden kommer vara en väsentlig del. Lönsamheten och marginalerna för Tinearity G1 i USA beräknas bli högre jämfört med Europa beroende på att priset kan sättas högre och organisationer som upplyser om tinnitus är mer utbyggd i USA. Full försäljning väntas redan efter 3 till 4 månader efter FDA godkännande av 510(k) ansökan. Säljorganisationen i USA är redan på plats. Den stora triggern är besked från FDA som väntas komma inom kort. Jag tror att aktien då kommer stiga rejält för att testa gamla motstånd och all time high, runt 14 kr och 27kr. Se avsnitt teknisk analys.

Enkelt hemmatest kan avgöra om Tinearity G1 passar dig.  

Tinnitus uppenbarar sig på många olika vis, allt från enstaka toner till mer komplicerat uppbyggda ljud. Många med tinnitus har även någon typ av hörselnedsättning, som kan vara allt från mild till signifikant. De som lider av mild/medium hörselnedsättning upplever oftast tinnitusljudet som det mest störande symptomet på hörselnedsättningen. De med signifikant hörselnedsättning kan sannolikt få bästa behandlingen via hörapparat, i vilken maskerande ljud kan genereras direkt.

Om man lider av tinnitus så finns ett enkelt hemmatest man kan göra för att se om bredbandigt brus kan vara ett bra behandlingsalternativ. Testet är föreslagen av amerikanska läkare. Gör så här:

Sätt på vattenkranen, ställ dig ca 1 meter ifrån vattenkranen, lyssna en liten stund (upp till några minuter). Reduceras eller försvinner din tinnitus? Om så, är det mycket sannolikt att bredbandigt brus, vitt brus, hjälper mot din tinnitus. Tinearity G1 är i så fall ett bra alternativ för dig med tinnitus.

Viktigt också att notera, även om effekten av hemmatesten uteblir innebär det inte automatiskt att Trinearity G1 inte fungerar för dig. Du kan kanske bara behöva använde en liten längre tid innan effekt uppnås. Företaget har nyligen infört en nöjd kund garanti som innebär att efter 6 månader användning fås pengarna tillbaka mot att produkten lämnas tillbaka till Duearity.    

Som kuriosa och intressant fakta är att även personer som inte lider av tinnitus uppfattar svagt bredbandigt brus vid sänggående som rogivande och effektivt hjälpmedel mot sömnproblem. Jag har provat det själv, och den positiva effekten på sömnen är slående.

Resultat från Duearitys användarstudie med 22 deltagare. Samtliga angav tydlig märkbar till total maskering av tinnitus ljuden.

Duearity har nyligen genomfört en användarstudie för att mäta den omedelbara effekten vid användande av Tinearity G1 i syfte att lindra tinnitus. Jag tycker studien förtjänar större genomslag än den fått. Det som bland annat är intressant i studien är testet den omedelbara effekten samtliga använder upplevde. Det rimmar väl med hemmatesten jag redogjorde för i föregående avsnitt. Resultatet visar att 22 av 22 användare får omedelbart tydlig lindring till total maskering av tinnitus med Tinearity G1.  

Studiens upplägg var 22 personer som besväras av tinnitus deltog i studien varav en person exkluderades, 21 kunder fullföljde studien. Samtliga 22 personer upplevde en lindring av symtomen. Användarstudie genomfördes i slutet av april 2023. Studiens upplägg är:

 •  22 personer med tinnitus deltog varav 21 inkluderades i studieresultatet. En person togs ur statistiken, se anledning längre ned i listan.
 •  Syftet med studien var dels att mäta den omedelbara lindringen av tinnitussymtomen. Dels var syftet att mäta sidoeffekter, exempelvis hudirritation samt yrsel eller illamående orsakat av mekanisk vibration från Tinearity G1.
 • Studien kommer att granskas av dels FDA i USA samt Duearitys europeiska certifieringsorgan Intertek.
 • I användarstudien inkluderades personer över 18 år med normal hörsel på åtminstone ett öra samt med tonal tinnitus (entonig tinnitus). Deltagarnas hörsel samt tinnitusljud (frekvens och amplitud) uppmättes.
 • En person exkluderades i det statistiska underlaget på grund av att denne hade en mild hörselnedsättning på båda öronen. Trots hörselnedsättning upplevde personen omedelbar lindring av tinnitussymtomen.
 • Deltagarna angav på en femgradig skala huruvida man upplevde lindring, där 3-5 motsvarade tydligt märkbar (3), delvis maskerad (4) och total maskering (5). 1-2 på skalan motsvarade ingen maskering (1) och märkbar maskering (2).
 • 22 inkluderade personer angav 3 till 5 på skalan vilket innebär att samtliga upplevde en lindring av sin tinnitus.
 • En person upplevde en sidoeffekt i form av yrsel och angav detta som en 3:a på skalan 1-5. 1 motsvarade inga obehag och 5 motsvarade allvarliga obehag.
 • Duearity iakttog i användarstudien att personer med en tinnitusfrekvens som överstiger det vita brusets frekvens upplevde lindring av tinnitussymtomen. Fenomenet är enligt Duearity så pass intressant att man avser att vid lämpligt tillfälle undersöka hur Tinearity G1 maskerar tinnitusfrekvenser som överstiger Tinearity G1:s maximala frekvenshöjd. Min kommentar är att det är mycket välkänt att ett ljudet med lägre frekvens maskerar ljud med ett annat ljud med högre frekvens. Så den iakttagelsen överraskar inte mig.

Alla vettiga studier har inklusionskriterier. Duearitys användarstudie är en mycket bra start, och efterhand som forskning och produktutveckling går framåt kan man bygga på med studier där nya inklusionskriterierna vidgar användargruppen. Men redan med den presenterade har Duearity lagt grunden för att nå en stor användargrupp och därmed goda möjligheter att nå de finansiella målen för 2023-2025. I synnerhet kommer den amerikanska marknaden bli betydande.

Vitt brus och kognitiv terapi är hittills accepterad effektiv behandlingen för många med olika tinnitusljud.

Allt ljud kan beskrivas som kombinationer av toner med olika frekvens. Ackord genererar ett fåtal olika toner. En kran som rinner genererar många olika toner. När ljudet når hårcellerna i snäckan böjs dessa fram och tillbaka i takt med ljudet. Ljudet kan nå hårcellerna via ytterörat eller benledning. Normalt sett är ljudet via benledningen mycket lågt och helt försumbart. Ljudöverföringen sker normalt sett helt via ytteröronen. Dock oavsett hur ljudet når snäckan generar hårcellernas rörelse elektriska signaler som skickas till hjärnan, där ljudet tolkas. Hårcellerna är tusentals till antalet. Toner med olika frekvenser får olika hårceller att svänga.   

Om ljud med olika frekvenser förekommer samtidigt kommer det med lägst frekvens att maskera det ljudet med högst frekvens. Exempel på två olika ljud är fläktljud och personer som pratar. Fläktljud uppfattas oftast lågfrekvent ”brus”. Informationen i personens tal finns i ordens konsonanter, som är toner med hög frekvens. Många har därför upplevt att det är svårt att uppfatta vad en person säger om fläktljudet är för högt. Det beror just fenomenet att det lågfrekventa ljudet (fläktljudet) maskerar mycket effektivt det högfrekventa ljudet (konsonanter i orden).

Man kan säga att maskering för att reducera tinnitus fungerar på liknande vis som exemplet ovan, eftersom tinnitusljudet oftast är orsakat av en ”överkänslighet” hos vissa hårceller. För personer med mild eller måttlig hörselnedsättning och som inte behöver hörselapparat kan man med fördel leda maskeringsljudet till hörselorganet (som snäckan är del av) via skallbenet i stället för via ytterörat.

Det pågår forskning för att individanpassa maskering av tinnitusljud. En del i den forskningen rör artificiell intelligens där ljudapparaten lär sig varje individs preferens och känslighet, som kartläggs för att generera ”rätt” maskerande ljud.                 

Kort om Tinearity G1 och Tinearity AI.

Duearity utvecklar och säljer två produkter som lindrar tinnitus. Dessa är Tinearity G1 och Tinearity AI.  

 •  Båda produkterna bygger på maskerar av tinnitusljud via benledningen.
 • Båda produkterna placeras bakom ytterörat och är icke invasivt.
 •  Båda produkterna är designade så att de kan användas under sömn. Det är oftast då tinnitus är som mest påtagligt pga tyst omgivning.
 • Båda produkterna är patenterade och varumärkesskyddade.
 • Tinearity G1 genererar modifierat vitt brus anpassat att reducera tinnitus.
 • Tinearity G1 är ett av få medicinskt CE-klassade ljudprodukter mot tinnitus.x
 • Tinearity G1 har lämnat in 510(k) till FDA och väntas få besked om godkännande inom kort. H1 2023.
 • Tinearity G1 registrerats i Portugals ersättningssystem.
 • Tinearity G1 levereras numera med ”nöjd kundgaranti”, vilket innebär att kunder som inte upplever reducering av tinnitus kan lämna tillbaka Tinearity G1 och få pengarna tillbaka.
 • Tinearity G1 visar i nyligen avslutad användarstudie med 22 deltagare att samtliga  deltagare angav tydligt märkbar till total maskering av tinnitusljudet.  
 • Tinearity AI är under utveckling, som bygger på artificiell intelligens och kommer kunna kommunicera med lämplig app för att justera maskerande ljudet så att maskeringen blir helt individuell. Produkten har samma patenterade skal och fästanordning som Tinearity G1. Produkten uppskattas nå marknaden 2025. 

Rimligt värde och Teknisk Analys. 12-18 kr. 

10-20 % av befolkningen upplever tinnitus och för Duearity bedöms adresserbar marknad sammantaget uppgå till ca 5 % av den totala befolkningen. Det innebär att sett enbart till den svenska marknaden beräknas antalet adresserbara personer uppgå till ca 500 000. Tinearity G1 är CE-märkt och väntar på att få FDA 510(k) godkännande. Målet är att fortsätta växa, och tills år 2025 är målet att minst 60 000 personer ska köpa Tinearity G1, vilket baserat på tidigare kommunicerad prissättning, skulle kunna innebära en potentiell försäljning om uppåt 360 MSEK år 2025.  

Rimligt värde 12-18 kr enligt Analyst Group.

Tekniska analysen indikerar att aktien är på väg att bryta upp efter en tids konsolidering. Prisgrafen visar positiv divergens mot MACD. RSI stiger men är på måttliga 55%, vilket innebär aktien har mer kvar på uppsidan att ge. On balance volume pekar upp och indikerar styrka när aktien går upp. Glidande medelvärdena MA 50, 100 och 200 är inne i en kontraktion, som brukar följas av större rörelse. Med kontraktion menas att MA50,100 och 200 får kortare och kortare avstånd mellan varandra. Första riktiga motståndet möter runt 14kr, följt av 20kr. 

I grafen nedan ser ni kontraktionen för MA 50, 100 och 200, inringad.    

I grafen nedan visas den positiva divergens mot MACD.      

I grafen nedan ser ni motstånd och all time high. 

Exempel på kontraktion följt av större rörelse.

I grafen nedan visar jag ett exempel på hur kontraktion följt av större rörelse kan se ut. Man använder oftast MA 50, 100 och 200 för att mäta kontraktionen. Grön kurva är MA50, Blå kurva MA100 och Röd kurva MA200.

Jag äger aktien och kan ha fullständigt fel i bedömningen av värdet. Dock är det vetenskapliga innehållet korrekt! Gör din egen analys och värdering innan du investerar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?