Post entry

CombiGene / Unikt inom Epilepsi / USA-värdering släpps 14/12

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bakgrund Jag har under många år samlat på mig stora kunskaper inom läkemedelsutveckling. För ett antal år sedan påbörjade jag en egen verksamhet som investerare. Typiska investeringar har varit olika projekt inom läkemedelsutveckling, eller inom diagnostikmarknaden. Målet har varit att investera i och lyfta fram projekt med stor framtida potential. 2012 investerade jag för första gången på en för mig ny marknad, diagnostikmarknaden. Jag hade tidigare enbart investerat i olika projekt inom läkemedelsutveckling. Jag såg en stor potential i att diagnosticera allvarliga sjukdomar på ett tidigt stadie. Ju tidigare man kan upptäcka en allvarlig sjukdom desto större chans att behandla och förhoppningsvis bota denna. Detta ledde till att jag upptäckte AroCell som har en metod som går ut på att upptäcka cancer och hur aggressiv cancern är, man gör detta genom att analysera ett blodprov.Vid tillfället för min första kontakt med AroCell värderades bolaget till 30 Mkr, idag har värderingen nått upp till ca 300 MKr och AroCell ser väldigt intressant ut. Jag insåg potentialen och vikten av ett sådant test från AroCell. Bolaget har utvecklat testet och närmar sig lansering, testet ser ut att kunna fylla en viktig funktion inom cancer. Läkemedel/Behandlingsmetoder/Medicinteknik Jag har inte kunnat släppa intresset för utveckling av läkemedel/behandlingsmetoder. Hittar man rätt projekt eller företag att investera i så kan avkastningen bli betydelsefull. Läkemedel tar längre tid att utveckla och vägen till marknaden är svårare FAS I-III skall passeras. Unika metoder med stor potential är lockande. Det har lett till investeringar efter AroCell i Gabather och Aptahem, båda ser attraktiva ut med låg värdering kontra potential. Medicinteknik är ett område som lockar då det är lättare att nå marknaden, men potentialen i företag som Gabather och Aptahem är lockande då det är nya angreppssätt med en enorm marknadspotential. Att jag åter börjat intressera mig mer och mer för läkemedelsutveckling har att göra med en del förändringar som skett inom industrin de senaste åren. Det absolut viktigaste trendbrottet för mig är att allt fler prekliniska projekt/företag köps upp tidigt. Det öppnar upp för helt andra värderingar i bolag med intressanta prekliniska projekt.

_______________________________________________________________

CombiGene

Måndagen den 14/12 2015 kan mycket väl bli den dag då världen får upp ögonen för CombiGene:

USA-analys - ****Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC** (ABID) släpps den 14/12 mellan kl 15-23 svensk tid, från New York!**

En värderingsrapport för CombiGene AB kommer att publiceras 14 december 2015 av den New York­baserade finansrådgivnings­ och analysfirman Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC (ABID).

Denna oberoende värdering har gjorts på uppdrag av CombiGene och baseras på insamling och analys av publikt tillgänglig information och information som redan gjorts publik av bolaget. Offentlig­ görandet av rapporten sker på www.abid.co/AKTO. COMBI mellan klockan 15.00­-23.00 svensk tid måndagen 14 december (09.00­-17.00 New York­tid). Efter offentliggörandet kommer rapporten att dist­ribueras genom Arrowhead’s globala distributions­ nätverk som omfattar mer än 50 000 amerikanska och internationella investerare. Efter offentliggö­randet kommer även en länk till rapporten anges på CombiGene’s website www.combigene.com.

Att ett analysföretag av Arrowhead´s kaliber väljer att ens titta på CombiGene är imponerande. Med ett nätverk av 50 000 investerare så är man troligtvis mycket kräsna, även om bolag beställer dessa analyser. CombiGene attraherar Arrowhead från New York, det är imponernade och visar att CombiGene är exceptionellt med en revolutionerande metod inom Epilepsi!

Jag skrev redan 2015-06-14 en blogg/analys gällande CombiGene:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/combigene/revolutionerande-svenskdansk-metod-inom-neurologi-epilepsi

Jag skrev då:

Kriterier för att bolag skall uppnå högt börsvärde, samt ev marknad

•Unik/ny metod/teknik

•Rätt marknad avseende kommersiell potential

•Starka/långa patent

•Erfaren ledning

•Stora möjligheter till utlicensiering

•Uppköp/partnerskap i tidigt skede

Det blir vanligare att prekliniska projekt bedöms som mycket värdefulla av stora läkemedelsbolag.

Man väljer nu allt oftare att köpa upp hela bolag eller projekt, före konkurrenter. Ofta drivs priserna upp vilket gynnar biotech-bolagen. Alla ovan nämnda kriterier ser jag i CombiGene.

Nytt bolag - Revolutionerande Genteknik inom Neurologi - CombiGene

CombiGene – Beskrivning

CombiGenes affärsidé består i att utveckla nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar med större träffsäkerhet, ökad effekt och mindre biverkningar.

•CombiGene utvecklar en ny revolutionerande behandlingsmetod inom neurologiska sjukdomar. Den första indikationen man nu arbetar med är Epilepsi.

•CombiGene bygger sin metod på banbrytande forskning i Sverige och Danmark. Några av världens mest framstående forskare inom Epilepsi är Merab Kokaia från Sverige och David Woldbye från Danmark.

CombiGene har redan uppnått proof-of-concept.

•CombiGene har i studier visat på lovande resultat (in-vivo) på behandling av djur som lider av Epilepsi.

•Mycket positivt är att CombiGene också visat positiva resultat (in-vitro) på mänsklig vävnad från epilepsipatienter. (!)

•Metoden är en kombination av framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik.

•David Woldbye var först i världen med att visa att signalsubstansen NPY har en antiepileptisk effekt i levande organismer.Samtidigt såg man att kroppen inte själv kunde producera tillräckligt med NPY för att förhindra epileptiska anfall.

Genombrottet som ligger till grund för hela CombiGenes metod var när Woldbye/Kokaia upptäckte att den receptor, Y2 också ökades i koncentration så ökade också effekten för att motverka ett epileptiskt anfall. Det beror på att det är Y2-receptorn som tar emot NPY. En kombination av dessa båda genetiska komponenter är därmed idealisk för att CombiGene nu är en bra bit på väg till att få fram en revolutionerande metod mot Epilepsi. I förlängningen också mot en rad olika neurologiska sjukdomar.

CombiGenes metod är en engångsbehandling, därefter skall patienten vara botad, epilepsianfallen borta eller betydligt mindre.Ca 30% av alla epilepsipatienter världen över svarar inte på sin nuvarande behandling. Alternativet är att operera bort den del av hjärnan där epeilepsin sitter. En mycket riskabel operation och dessutom mycket kostsam.

•Ett stort problem med dagens läkemedel mot Epilepsi är att de sprids i kroppen, påverkar andra organ och ofta tyvärr orsakar att patienten dör tidigare pga bieeffekter från läkemedel. CombiGenes metod innebär att endast önskvärda gener, två stycken, tillförs till endast det skadade området i hjärnan. Ingen spridning, och som sagt en engångsbehandling, som det ser ut i stort sett botemedel mot Epilepsi!

•CombiGene har även en stor fördel av att ett annat europeiskt bolag som har ett genteknik-läkemedel inom annan indikation på marknaden. Detta läkemedel bygger på samma administrationssätt som CombiGene använder, vilket är oerhört värdefullt då EMEA, Europeiska Läkemedelsverket, redan tidigare har godkänt detta sätt att administrera gener på.

•CombiGene kommer att kunna ta mycket bra betalt för sin metod då det inte finns någon konkurrerande i sikte och patent är på plats.Samhällskostnaderna för Epilepsi är enorma och uppgår till nära 190 mdr Kr/år enbart för Europa. En engångsbehandling kommer då att vända helt upp och ner på dagens behandlingar inom Epilepsi. Och viktigast av allt är att en stor mängd patienter kommer att få helt nya liv, förhoppningsvis helt utan Epilepsi!

•Metoden skall också vara lämplig för andra neurologiska sjukdomar som är enorma samhällsekonomiska problem och framförallt lidande för de drabbade. Ex på neurologiska sjukdomar är Parkinson, ALS, Stroke, MS mfl.

•CombiGene ser ut att få en särställning inom Epilepsi/neurologiska sjukdomar och de stora läkemedelsbolagen lär ha bolaget under stark bevakning, ��ven i preklinisk fas, det ser hyperintressant ut.

Dotterbolag för veterinärmedicin bildat.

•Stöd för CombiGenes behandlingskoncept publicerat i vetenskaplig artikel i den välrenommerade tidskriften Journal of Neuroscience.

•Patent godkänt i USA samt 10 europeiska länder, inklusive bl a Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Patenten gäller inom neurologiska sjukdomar.

De tre sista punkterna refererar till tre nyligen publicerade PM från CombiGene:

PM: 2015-07-01 CombiGene: Dotterbolag bildat för veterinärmedicin.http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=74392

Ett dotterbolag inom veterinärmedicin öppnar upp en helt ny marknad för CombiGene. Upp till 2% av alla hundar beräknas lida av epilepsi vilket ofta kan leda till hunden måste avlivas. Marknaden är enorm, det läggs oerhörda summor på att behandla djur, däribland hundar, för epilepsi.Att CombiGene nu lägger detta område i ett separat bolag ger mycket positiva signaler. CombiGene har behandlat hundar och det är naturligt att dessa resultat, givetvis positiva, ligger till grund för detta strategiska och mycket värdehöjande beslut från CombiGene. Ett troligt och mycket intressant scenario är att denna del köps upp av ex något internationellt bolag inom veterinärsidan. Bildandet av ett dotterbolag är ett första steg i ett sådant scenario….

PM: 2015-07-03 CombiGene: Stöd för CombiGenes behandlingskoncept publicerat i vetenskaplig artikel.http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=74420

”Forskare från Lunds Universitet/Skånes universitetssjukhus och Köpenhamns Universitet/Rigshospitalet har publicerat en vetenskaplig artikel som ger stöd för CombiGenes utveckling av en ny behandling mot epilepsi. Artikeln publicerades den 1 juli i den välrenommerade tidskriften Journal of Neuroscienceoch visar att neuropeptid Y (NPY) minskar signalöverföringen mellan nervceller i hjärnvävnad som kommer från patienter med temporallobsepilepsi och för vilka vanliga epilepsiläkemedel inte fungerat. Denna minskning tyder på att den epileptiska aktiviteten skulle kunna hämmas med NPY. Bland författarna finns de två vetenskapliga grundarna bakom CombiGene, professor Merab Kokaia och docent David Woldbye.”

Stöd för metoden från Journal of Neuroscience visar på att marknaden inte alls upptäckt vilken guldsits CombiGene sitter i! Journal of Neuroscience låter externa parter utvärdera resultat från studier och först efter att dessa validerat resultaten så publiceras artikeln. CombiGene’s metod mot epilepsi fungerar i epilepsidrabbad mänsklig hjärna!

PM: 2015-07-24 CombiGene: Patent godkänt i 10 europeiska länder.http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=74539

Validering av CombiGenes europeiska patent (EPO) är nu slutförd och det har därmed vunnit laga kraft i 10 europeiska länder, inklusive bl a Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien.

Patentets engelska titel är ”Use of nucleic acid sequences for the treatment of neurological and psychiatric diseases, vectors and compositions” och avser alltså användningen av nukleinsyrasekvenser, vektorer och sammansättningar för att behandla neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Exempel på nukleinsyrasekvenser är neurotransmittorerna galanin och NPY samt NPY-receptorerna Y2 och Y5. Länderna som nu är klara är Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland, vilka tillsammans har över 400 miljoner invånare.

Notera att patenten gäller inom neurologiska sjukdomar, alltså inte enbart inom epilepsi. Marknadspotentialen för CombiGene och bolagets unika metod är gigantisk.

PM: 2015-08-07 CombiGene: Avtal klara med Köpenhamns och Lunds universitet angående kontraktsforskning http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=74606

Avtalen omfattar ett antal in vitro och in vivo-studier vars målsättning är att optimera design och doser för den vektor med vars hjälp NPY- och Y2-gener ska föras in i patientens celler. Under de båda avtalen kommer CombiGene att betala ca 2 MSEK den kommande 9-12 månadersperioden.

Ett flertal forskare på båda sidor Öresund kommer att medverka. Eventuella nya patenterbara uppfinningar som framkommer som resultat av arbetet, inom CombiGenes verksamhetsfält, tillfaller enligt avtalen CombiGene. Avtalen har förhandlats fram under våren och signerades i början av sommaren, men först i slutet av juli skedde den första delbetalningen från CombiGene till ett av universiteten.

- Det kan var svårt att få till den här sortens avtal och inte minst patentaspekten kan vara komplicerad, säger CombiGenes styrelseledamot Per Ericsson som till vardags är advokat och senior partner på Advokatbyrån Gulliksson. Men i detta fall gick det smidigt och vi är väldigt nöjda med avtalets utformning.

Den danske life science entreprenören Morten Albrechtsen är också styrelseledamot i CombiGene. Han har tidigare erfarenhet av samarbete mellan företag och akademi och har bistått Per Ericsson.
– CombiGene är helt beroende av att ha denna sorts samarbete med universiteten, men vi upplevde en god förståelse från motparterna kring våra behov, säger Morten Albrechtsen.

PM: 2015-08-26 CombiGene: Dotterbolag sponsrar veterinärmedicinsk studie

http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=74805

Den 25 augusti beslutade styrelsen i CombiGene Vet AB, som är ett helägt dotterbolag till CombiGene AB, att sponsra en dansk veterinärmedicinsk studie med 216 000 kr. Studiens mål är att behandla ca 10 hundar, som lider av icke-behandlingsbar epilepsi, med genterapeutisk uppreglering av neurotransmittorn NPY samt receptorn Y2. Hundarna rekryteras från ett antal danska veterinärkliniker och behandlingen sker med medgivande av hundarnas ägare och behandlande veterinär. Förhoppningen är att se en botande eller lindrande effekt.

Studien är redo att starta och utbetalningen av dessa sponsormedel ska ske omgående. Några villkor för sponsringen ställs inte från bolagets sida, förutom att få ta del av en slutrapportering vilken dock inte förväntas komma förrän under första kvartalet i 2016. Beslutet att bilda CombiGene Vet AB togs av CombiGene AB 30 juni i år, och bolaget registrerades 12 augusti.

- Gruppen av veterinärer och forskare som ska genomföra denna studie skrev snabbt ihop en kort men bra ansökan till oss och vi är glada att nu kunna betala ut pengarna, säger CombiGene Vet:s styrelsemedlem Lars Thunberg. Om studien faller väl ut är det väldigt positivt, men vi vill inte gå händelserna i förväg utan avvaktar nu hur det kommer att gå.

Efter dessa positiva PM har det fyllts på med fler. Bla om att genvektorer levererats till CombiGene, vilket är ett stort steg framåt.

Dessutom ett antal insynsköp i CombiGene, vilket är en stark signal om att bolagets ledning ser ett starkt case!

Förklaring till varför CombiGene’s metod mot epilepsi är så genial och varför CombiGene redan ligger långt fram i utvecklingen:

Kroppens egna försvar mot epilepsi innebär att hjärnan ökar produktionen av signalsubstansen neuropeptid Y (NPY) till den drabbade delen i hjärnan vid ett epileptiskt anfall. NPY har en antiepileptisk effekt.

•En receptor i hjärnan som kallas Y2 är den som tar emot NPY. Dessa båda (NPY/Y2) reducerar sedan effekten av ett epileptiskt anfall. Dock klarar hjärnan inte själv av att dämpa ett större epileptiskt anfall, koncentrationen av NPY/Y2 räcker inte till.

Status CombiGene: Forskning inom CombiGene har resulterat i att man i studier visat att en antiepileptisk effekt förstärks om man kan öka koncentrationen av BÅDE NPY + Y2. Behandlingsmetoden från CombiGene ökar både NPY/Y2 i det drabbade området i hjärnan.

NPY och Y2 är kroppsegna substanser, en metod som kan öka koncentrationen av NPY/Y2 är att föredra då den antiepileptiska effekten är stark och substanserna är kroppsegna.

Status CombiGene: Prekliniska studieresultat på toxicitet visar att behandlingen inte gav några märkbara bieffekter(!), precis som väntat för kroppsegna substanser.

•Företaget uniQure NV har ett läkemedel som heter Glybera (för LPLD), det enda godkända läkemedlet i Europa inom genteknik. Glybera administreras genom ett adeno-associated virus (AAV), som programmerats med genetisk kod.

Status CombiGene: CombiGene administrerar NPY/Y2 på samma sätt som Glybera med ett adeno-associated virus (AAV), som programmerats med genetisk kod så att NPY/Y2 levereras till det drabbade området i hjärnan. Det är redan bevisat genom Glybera att det fungerar.

Status CombiGene i mänsklig vävnad:Tillgången på epileptiskt drabbad hjärna sätter CombiGene i en exceptionellt fördelaktig situation. Idag opereras den skadade delen ibland bort, det är sådant forskningsmaterial CombiGene fått tillgång till. Man har alltså nu i publicerad studie i magasinet Journal of Neuroscience bevisat att behandlingsmetoden fungerar på levande mänsklig hjärna drabbad av epilepsi! Den antiepileptiska effekten av CombiGene’s behandlingsmetod var mycket positiv.

•NPY är den vanligast förekommande neuropeptidtransmittorn i djur- och människohjärnan. Epilepsi hos bla hundar är ett mycket stort problem och det kostar ofantliga summor att behandla enbart hundar mot epilepsi.

Status CombiGene: CombiGene har visat i studier (in vivo) på djur med epilepsi att behandlingsmetoden givit mycket positiva resultat. Detta har resulterat att CombiGene nu valt att placera hela veterinärdelen i ett eget dotterbolag. Den ekonomiska potentialen inom veterinärvård mot epilepsi för CombiGene är mycket stor, en avknoppning eller uppköp av veterinärdelen är trolig och skulle redan under 2016 kunna resultera i ett mycket lukrativt avtal.

Sammanfattning

Marknadsvärdet idag för CombiGene ligger idag enbart på ca drygt 150 MKr. Bolaget ligger långt fram och har en unik metod mot Epilepsi, som dessutom är lämpad för många av de absolut mest kostsamma åkommorna för samhället idag. Metoden har visat sig fungera på djur OCH likadant med positiva resultat på mänsklig vävnad från patienter med Epilepsi. Dessutom nu patent i 10 europeiska länder inom neurologiska sjukdomar, enormt positivt då det innebär att patenten för metoden även omfattar sjukdomar som, Stroke, Alzheimer, Parkinson, Migrän, MS, mfl.

Metoden är bevisad, proof-of-concept är bekräftat.

•Metoden är en engångsbehandling, helt sensationellt.

•Världsledande forskning med två av världens mest framstående forskare Merab Kokaia och David Woldbye.

•Viktiga patent i 10 länder i Europa samt även i USA.

•Nybildat dotterbolag inom veterinärmedicin.

•Proffesionell ledning/ägarkonstellation.

•Det säger sig självt att Kokaia/Woldbye är kandidater på Nobelpriset om man når ut med denna metod och utsikterna är myc ket goda, det ser högintressant ut.

•Stora läkemedelsbolag, Big Pharma, lär ha ögonen på CombiGene. Når bolaget ut med denna metod så är potentialen den absolut största jag någonsin sett under alla mina år som investerare. Även i preklinisk fas är detta något som kan komma att köpas upp för enorma summor, det har vi sett förr.

•Bolag som Kancera (pre-klinisk fas) och WNT Research (FAS I) värderas till ca 500 MKr respektive 580 MKr.

Med tanke på CombiGene’s bredd inom epilepsi, med en exceptionella möjligheten att man redan vet att metoden fungerar på mänsklig epilepsi-drabbad levande hjärna och övriga neurologiska sjukdomar samt veterinärdelen så finns en mycket stor uppsida för aktien.

CombiGene har iom de nyligen presenterade resultaten på mänsklig epilepsi-drabbad hjärna tagit ett mycket stort steg. Med dessa resultat så indikeras inte bara att man kommer att nå FAS I utan även galant presentera positiva och starka FAS I-resultat då det endast är en toxicitet-studie och då avseende kroppsegna substanser (NPY/Y2).

Det vi nu ser är alltså ett bolag som står med en unik behandlingsmetod mot epilepsi och andra neurologiska sjukdomar, som nu ser ut att relativt enkelt nå till FAS II. Det är faktiskt så jag ser på bolaget idag. En värdering av CombiGene inför en kommande FAS II-studie skulle vara många gånger högre än dagens BV, samt att bolaget inom en relativt kort tidsram kan ha sålt hela sin veterinärdel till stora summor.

Jag anser att CombiGene är ett av de absolut mest spännande bolagen jag någonsin investerat i!

(Kan tillägga att min starka övertygelse gällande CombiGene även gäller för Hamlet Pharma som troligtvis är det mest exceptionella case, med enormt bred och stor potential inom cancer, som jag någonsin sett.)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?