Post entry

Clinical Laserthermia Systems AB – Från Lund till kund växlar CLS nu upp mot en global lansering genom samarbeten med strategiska partners!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den resa som Karl-Göran Tranberg började på 90-talet är på väg att bli en global framgångssaga som är få företag förunnat. Givetvis har fler personer än Karl-Göran varit en del av resan och erfarenheter från exempelvis Elektas framgångar kan knytas till detta som händer nu. Men det är nu äntligen idéerna från Lund når kund; Probably the best laser in the world – TranbergCLS!

CLS har minst sagt haft en brokig väg till marknaden och det har varit delade meningar om hur framgångsrik den varit. Sett utifrån kursutvecklingen över tid så ser det ut att stått stilla och de senaste åren backat ner mot samma nivå som de första åren på börsen. En del av detta kan så klart tillskrivas den pandemi som drabbat världen och framförallt sjukhusens möjligheter att utveckla nya metoder och/eller genomföra studier. Men att det stått stilla är givetvis inte sanningen då vi under de senaste åren sett hur nya segment tillkommit som inte var med från början. Företaget har däremot intagit en utifrån kommunikation återhållsam taktik vilket som upplevs av investerare som tråkig. Jag vill dock påstå att det varit en mästerlig strategi att på så sätt få arbeta med de grundläggande förutsättningarna utan att störa konkurrenterna för mycket. Detta för att när tiden är mogen gå till marknaden med färdiga patentskyddade produkter samt behandlingsmetoder som Tranbergsystemet och imILT© erbjuder. “Proppen ur”-effekten har vi hört CLS som metafor när de beskrivit hur marknaden kommer uppfatta intåget. Är det dags nu? 

Tiden för att möta marknaden på bred front bedömer jag absolut vara nu och jag tror att även företagets ledning har en liknande uppfattning. Det förlösande beskedet vi väntar på är Thermoguide™ 510k-godkännande och det är då som CLS partner Clearpoint Neuro på riktigt kommer lansera Litt (SLA; MRgLITT; FLA; LA; MLA) för neurosidan. Vi kommer även se att detta kommer leda till en offensivare marknadsföring även på FLA-sidan då först i Europa men på sikt även i USA och Asien/Indien. Marknadsintroduktionen i Asien/Indien underlättas också av att alla CLS produkter har 510k godkännande från amerikanska FDA genom att dessa resultat nyttjas i dito ansökan. Med detta sagt så är en marknadsintroduktion inget som löser sig av sig själv. 

En bra strategi för att nå dit grundas i att ta fokus på tre saker: Vad ska vi sälja, till vem ska vi sälja och hur ska vi lyckas sälja. Gör man sin hemläxa inför marknadsintroduktionen så ökar förutsättningarna för framgång. (www.process.st/go-to-market-strategy/?amp ). Även om CLS affärsplan inte är officiell i detalj så anser jag ändå att de arbetar strategiskt med dessa frågor. Genom åren har CLS lyssnat på sina potentiella kunder, vidareutvecklat produkterna och anpassat dem till en användarvänlig lösning. Det har tagit tid och det har kostat kapital som aktieägarna blivit medvetna om allt eftersom åren och nyemissionerna avlöst varandra. Förhoppningsvis är vi framme vid en avgörande tidpunkt i företagets historia. I modellen visualiseras CLS väg till marknaden där det är viktigt att kundens efterfrågan möts med rätt produkter/tjänster, målgrupper tydliggörs och organisation för implementeringen optimeras. 

CLS fokus har hela tiden varit att skapa värde för kund för att på så sätt bli framgångsrik och nå det allra viktigaste att skapa bra behandlingar för patienterna som drabbats av sjukdomar där ingen eller ringa bot finns. En kedja av värdeskapande som om det lyckas når alla led, inte minst oss aktieägare som tålmodigt varit med på resan. Så nu är det dags att segla denna skutan i hamn. 

Pandemin till trots har bidragit till ett ökat intresse för att skapa förutsättningar på snabbare och billigare sjukhusvård. Det innebär att tröskeln till att våga testa nya metoder har blivit lägre men även att beslutsprocessen hos kunder och tillsyningsmyndigheter går allt snabbare. Pandemin har också inneburit nya upptäckter inom immunterapin. Ett forskningsområde som nu får mycket rampljus och där stora aktörer väljer att investera enorma summor. Intresset är alltså större än någonsin och framgångar inom området nås snabbare än tidigare. Detta delvis på grund av att så mycket forskning har koncentrerats kring framtagandet av pandemivaccin där erfarenheter nu kan anammas för utveckling av behandlingsmetoder och idéer inom immunterapin. 

Ett starkt fokus på att skapa billigare och smidigare behandlingsmetoder är alltså en grundförutsättning som skapar stora möjligheter för de företag som kan vara en del i lösningen på denna ekvation. Här ser vi att de minimalinvasiva behandlingar som CLS erbjuder är ett starkt kort att spela och förstärks nu också med att flera reimbursementkoder har aktiverats. Jag ser också möjligheter med att imILT© kan få ett snabbare och större förlopp än vad som annars hade varit verkligheten utan pandemin. Något som nyligen belystes av Dr. Dan Sperling (Sperling Prostate Center) i ett mediainlägg (https://sperlingprostatecenter.com/can-focal-laser-ablation-cause-a-broad-ant-tumor-immune-effect/ ) om abskopal effekt genom laserbehandlingar av tumörer som en möjlig väg att gå. Ett upplägg som även Immunophotonics numera testar i sin studie med sitt läkemedel IP001 + imILT©. Det är riktigt kul att den grundläggande forskning, som numera nyss fyllda 80 år Karl-Göran Tranberg lagt grunden till, verkligen kommer till nytta i kampen mot cancern. Hatten av för detta genombrott som är en vidareutveckling från 1800-talets hypotes att feber eller lokalt applicerad hypertermi kan bota cancer. Ett samband mellan värme och immunrespons som CLS via studier har påvisat kunna stämma då de sett att imILT© har förmågan att väcka upp ett stark immunrespons och immunologiskt minne mot behandlad cancersort. (C. Pantalone; Laser Ablation and Immune Stimulating Interstitial Laser Thermotherapy; www.intechopen.com/chapters/66918 )  

Marknadsföringsmässigt har vi sett CLS gå in i samarbetsavtal med Clearpoint Neuro för marknaden avseende neuro/spine i en världsomfattande licens samt för försäljning av CLS samtliga produkter i USA. I Europa väntar vi på en marknadsintroduktion med en ännu inte namngiven leverantör/samarbetspartner för övriga marknaden (Litt/FLA). Vem det kan bli återstår att se men fokus kommer med all sannolikhet vara i första hand på prostataområdet vilket Dan Mogren meddelat planerad lansering under 2022. Medtronic som jag tidigare haft i tankarna för ett samarbete med CLS lasersystem känns mindre aktuella nu. Detta grundar jag på att de nyligen meddelat att de lämnar urologiska ablationer med sitt Visualase™ system och att de ska satsa fullt ut på neurosegmentet. Sätter vi detta i relation till att Clearpoint Neuro de facto utvecklar ett rent konkurrerande system med CLS så känns inte samarbete längre som en korrekt gissning. I Europa är det dessutom bara Visualase™ och Tranberg© som är CE-märkta och godkända för MR-skanner öppnar det upp konkurrensfördelar för CLS inom andra indikationer som inte avser neuro/spine. 

Kommer vi då i stället se ett samarbete med Mindray eller Philips? Något jag tror är möjligt då de är stora aktörer på europamarknaden. Oavsett vem som avses att bli leverantör/samarbetspartner i Europa borde detta ligga i tidsperspektivet de kommande två månaderna. Det korta tidsfönstret sätter jag med tanke på att Dan Mogren uttalat lansering under 2022 men även för att optionerna TO3 behöver få full täckningsgrad i april månad. Mindray som är en stark leverantörspartner globalt hade varit fantastiskt och har inte haft jättestort fokus mot urologimarknaden hitintills. De hade även passat Asienlanseringen som handen i handsken då företaget är etablerat i Kina. 

Men jag kan även tänka mig att vi kan komma att få en vidareutveckling av det samarbete Clearpoint Neuro och Philips har. Både Philips och Clearpoint Neuro har annonserat intensifierat arbete inom neurosegmentet och båda har nyligen utökat sin närvaro i Tyskland. Kommer CLS dra nytta av deras utökade närvaro i Europa? Kan det till och med leda till ett mer ingående samarbete med Philips som i slutändan utvecklas till ett uppköp av hela eller delar av CLS? Ja det kan mycket väl vara ett troligt scenario och vi kan bara spekulera i utvecklingen av ett dylikt utfall. 

Jokern som finns kvar att spela ut på marknaden är som jag tidigare var inne på imILT©. Det som återstår att se är om marknaden är mogen för detta ännu? Studierna med Immunophotonics är igång men har en bit kvar. Vi kan också spekulera i hur exempelvis Sanofi resonerar om CLS. Sanofi har ett starkt fokus på de nya möjligheter immunterapi skapar och är ett företag i förändring så de ska vi absolut inte räkna ut. De har ju dessutom en viss fördel med insyn i CLS styrelse genom Marika Crohns. 

CLS har hursomhelst inte legat på latsidan var det gäller sin organisation och där ser vi dels en renodling av funktionerna inom företaget men även strategiska rekryteringar där flertalet har varit med fokus på Europamarknaden. Dan Mogren har avlastats i USA av Michael Magnani som axlar VD-rollen i den amerikanska delen av CLS och jag förväntar mig att Dan kommer att få förtroendet som VD i CLS (moderbolaget). Han har som tf. VD lyckats manövrera hela organisationen genom pandemin, hanteringen av steriliseringsstrulet och vid utvecklingen av Thermoguide™ på ett bra sätt. Tyvärr har ett par kompetenta medarbetare lämnat företaget under det senaste året men även detta har Dan hanterat professionellt. Han har vidare en kompetens som sträcker sig över hela företagets verksamhetsområde vilket gör han viktig för den fortsatta resan så med det sagt så hoppas jag att styrelsen väljer att befordra honom vid nästa styrelsemöte. Företaget behöver en tydligt signalerad ledare för stabilitet och trovärdighet i det fortsatta marknadsarbetet. Förhoppningsvis kommer dessa förändringar också leda till att informationsflödet från företaget blir frekventare då det också är en viktig stabilitetsfaktor. 

Jag har sagt det tidigare i mina Redeyeinlägg men jag tycker det är värt att nämna igen. Jag konstaterar att CLS har arbetat strategiskt genom åren och hanterat uppkomna situationer på bästa sätt. Det vi nu har framför oss är den sista biten av marknadslanseringen. Vi kan dessutom konstatera att Go to market teorins Hur, Vad och Vem varit en del av CLS strategiska arbete. 

Struktur- och organisationsmässigt ser vi alltså ett företag som förbereder sig för en marknadsimplementering - från Lund till kund. Mycket spännande att vi får vara med om detta nu och jag är övertygad om att aktieägarna som är med kommer att bli nöjda. Detta gäller även om vi långsiktiga investerare, har fått satsa både pengar och tålamod, under en väldigt lång tid. 

För er som inte läst mina tidigare Redeyeinlägg eller för er som behöver friska upp minnet lite rekommenderar jag att läsa dem. Finns en hel del intressanta fakta och infallsvinklar som fortfarande är dagsaktuella under vår fortsatta resa med CLS. 

Probably the best laser in the world – TranbergCLS! 

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida__www.clinicallaser.se__där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt eget perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Mina tidigare Redeyeinlägg: 

https://community.redeye.se/posts/clinical-laserthermia-cls-tranbergcls-teknikskiften-kommer-naer-den-stora-massan-insett-att-det-aer-det-nya-normala 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-cls-tranbergcls-as-a-masked-singer-on-the-way-to-curve-the-market 

https://www.redeye.se/arena/posts/cls 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-en-kameleont-i-en-tuff-innovativ-bransch-som-motarbetas-av-laekare-som-gillar-att-skaera-men-ljuset-kommer-bli-en-naturlig-del-i-all-onkologi 

https://www.redeye.se/arena/posts/21746af0-2a84-4cfe-bce9-6351ad7c983b/edit 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-tillsammans-mot-cancern 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-endast-ett-ord-behoevs-foer-att-beskriva-laeget-aentligen 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-institutitionella-investerare-lurar-i-vassen 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-saett-en-laser-i-handen-paa-en-laekare-saa-faar-vi-se-vad-som-haender 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-stealth-raket-gaar-det-att-smyga-in-paa-marknaden-utan-att-naagon-upptaecker-det-tydligen-gaar-det-att-goera-det 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-ett-system-som-aer-anpassat-foer-kaensliga-vaevnader-och-ett-foeretag-som-gjort-sin-sista-nyemission-det-aer-dags-att-kliva-paa 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park 

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?