Post entry

Sveriges mest framgångsrika medtechbolag!?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Kanske det mest granskade bolaget på Aktietorget har övertygat många, nu inser fler och fler aktieägarna vad som är på väg att hända.

CLS – ett av de mest framgångsrika medtechbolagen i Sverige?

Man kan betrakta CLS, Clinical Laserthermia Systems AB, ur en rad olika perspektiv och beroende på hur man väljer att se det så framträder bilden av ett bolag som står inför ett stort genombrott, eller ett bolag som misslyckats. Å ena sidan råder det inte någon tvekan om att bolaget har nått enormt stora framgångar i arbetet med att ”sälja in” imILT bland flera viktiga kliniker i Europa. Å andra sidan har bolaget misslyckats med att beskriva och förklara nödvändiga processer, dessutom har man inte minst varit otydliga i sina tidsangivelser. Bolaget har helt enkelt underskattat aktieinvesterarnas kunskaper kring vad som krävs för en framgångsrik marknadsföring och försäljning inom medtech och hur studier förbereds och startas.

Misslyckande eller missförstånd?

Det krävs två för att dansa tango! Och förstår man inte varandra så dansar man i otakt. På ett sätt har bolaget misslyckats med att förklara och beskriva de processer som ett medtech-bolag måste gå igenom: CE-märkning, ISO, etikgodkännande, vinna och behålla KOL:s förtroende, ingå avtal, formulera studier, starta och genomföra studier, osv. Det är ytterst komplexa processer som CLS gått igenom fram tills idag. Men bolaget har varit otydlig i beskrivningen av varför dessa åtgärder måste genomföras, i vilken följd, samt inte minst hur lång tid varje enskilt steg i processen tar: när man skulle starta studier, när bolaget ska finnas på marknaden, ha kassaflöde, osv. Kanske svåra steg att beskriva, och kanske kan man inte vara helt öppna i alla steg för då hade kanske viljan från investerare försvunnit. Öppenhet om hur lång tid allt kommer att ta och bolaget hade kanske fått svårt att attrahera investerare och därmed få svårigheter att få in kapital till bolagets verksamhet. Men man hade kunnat sköta detta bättre.

Å andra sidan är det uppenbart att otåliga aktieägare investerat pengar i något som många saknar kunskaper om. Spekulationer och idéer ventileras, en del rör sig i gränslandet mellan omedvetna eller medvetna lögner och drömmar vilket får till följd att bedömningen av bolaget görs ur helt fel perspektiv. Kraven på bolaget blir orimliga och man förväntar sig att styrelsen och VD:n ska göra osannolika underverk.

Ett exempel på orimligt krav som bygger på brister i kunskaper är diskussioner om lyckade behandlingar där man inte har hela bilden klar för sig. Många ser behandlingarna som svart eller vitt istället för att ta till sig begreppen kurativ och palliativ. Vidare ser man imILT som enbart en ersättning för befintliga behandlingsmetoder och inte som ett komplement. Granskningen och diskussionerna tenderar alltså att bli antingen eller.

Låt oss ta två exempel.

För det första, när bolaget meddelade att imILT-behandling genomförts på en patient i Europa startade diskussioner på bloggar och forum. Svart mot vitt. Blev patienten botad eller ej? Men vad var egentligen syftet med behandlingen? Behandlingen syftade till att förbereda kommande studiesamarbete och generera information som ska ligga till grund för kommande studieupplägg. Inget i bolagets information nämner något om behandlingen skulle vara kurativ eller palliativ. Aktiespekulanter har alltså missförstått, medvetet eller omedvetet och i diskussionen sägs inget om att imILT syftar till att vara både kurativ och palliativ. Ibland står en patient utom räddning men med olika metoder kan livet förlängas. Ett sådant bolag (som återfinns några rader längre ner i Aktietorgets lista) vars läkemedel syftar till att vara palliativ är DexTech. Deras läkemedel kan liknas vid en bromsmedicin och förlänger överlevnaden med några få månader.

För det andra, ytterligare en viktig aspekt är det faktum att imILT inte enbart ska ses som en ersättning för andra metoder utan snarare som ett komplement. Visst kan det i vissa fall ersätta andra metoder, men i huvudsak kommer sjukvården att fortsätta att behandla cancerpatienter genom att kombinera olika metoder, till exempel strålning och cellgifter. Eller imILT och immunostimulerande läkemedel. Inte heller här är det varken svart eller vitt.

Vi vill påstå att bolaget befinner sig i en position som ur ett marknadsperspektiv är ytterst gynnsam och förtroendet för imILT bland läkare och forskare i Europa har sannolikt aldrig varit bättre. Att aktiekursen och bolagsvärdet är så lågt beror alltså till stor del på aktieinvesterares missförstånd, förhoppningar och okunskap.

Det mest granskade AktieTorgsbolaget?

Många aktiespekulanter inhämtar information från exempelvis Börssnack och Avanza forum och låter dagsformen avgöra om man köper, säljer eller behåller. Andra går på magkänsla. En del (läs vi) genomför grundlig research och bestämmer därefter hur man ska agera. Vi har dragit slutsatsen att CLS är ett mycket tryggt innehav med en enorm potential, inte minst för att imILT och CLS genomgått en omfattande granskning av personer och myndigheter som är att betrakta som experter.

CLS är sannolikt det mest granskade och genomlysta bolaget på AktieTorget. Många olika instanser, myndigheter och inte minst läkare och forskare har skärskådat bolagets metod, produkt och den bakomliggande forskningen. Låt oss ta fem exempel.

1. Bolagets produkt har granskats av en etikprövningsnämnd i Sverige och motsvarande instanser i andra europeiska länder. Granskningen är ytterst noggrann och syftar till att skydda patienter som ska behandlas med imILT. Genom att gå igenom namn och titlar på dem som granskar och fattar beslut i etikprövningsnämnderna blir det tydligt vilken tyngd dessa instanser har. Det är ett nålsöga i ordets rätta bemärkelse. CLS har passerat.

2. CLS produkt är CE-märkt och granskades i samband med detta av expertis inom ett certifieringsorgan som i sin tur är certifierat av europeiska myndigheter. Ännu ett nålsöga passerades som innebär att bolaget nått upp till de rigorösa krav som ställs på medicintekniska produkter inom EU.

3. CLS har fått godkännande för att genomföra studier i Frankrike, Tyskland, Island och nu senast Sverige. Dessa godkännande har föregåtts av en rigorös granskning av läkare och professorer på klinikerna, etikprövningsnämnder och ländernas motsvarighet till Läkemedelsverket.

4. I april meddelade bolaget att amerikanska FDA godkänt marknadsföring och försäljning av CLS produkt. Godkännandet har föregåtts av en hård granskning. Ännu ett nålsöga passerades efter att bolagets metod och produkt granskats av amerikanska experter.

5. I bolagets styrelse sitter en rad personer som granskat bolagets metod och produkt. Tranberg, von Celsing och Eriksson har verkat länge i bolaget, har ett stort ägande och är av den anledningen inte att betrakta som oberoende. Dock är den erfarna von Celsing som icke-grundare av bolaget en person som sannolikt avgått som ledamot om han inte dragit slutsatsen att CLS har en god potential.

Arne Ferstad är också erfaren och har sannolikt gjort en grundlig analys av bolaget innan han valde att bli ledamot. Det faktum att han inte har några ekonomiska intressen som binder honom till bolaget kan ses som positivt i och med att han i och med detta kan betraktas som oberoende. Ytterligare två personer som inte har några ekonomiska bindningar till CLS i form av ägande är Carl Borrebaeck och Rolf Kiessling, styrelseledamöter sedan två år tillbaka. Dessa två är professorer inom områdena immunologi och cancer och har kunskaper och erfarenhet för att granska CLS. De två är så nära oberoende man kan komma, vilket är en enorm styrka för bolaget och en trygghet för aktieägarna.

Slutsats

CLS dialog med aktieägarna och marknaden har haft brister. Men å andra sidan är bolaget inte ensamt om att missförstås.

Vår slutsats är att man som investerare ska se CLS som ett av de mest framgångsrika medtech-bolagen på AktieTorget och First North de senaste åren. Bolaget har efter år av hårt arbete, där man tagit en professors forskning till produkt, byggt en mycket solid grund inför marknadsföringen och försäljningen. Vi som äger aktier i bolaget kan vara trygga, otaliga läkare, professorer och myndigheter har skärskådat bolaget. Och för oss råder det ingen tvekan om att bolagets produkt kommer att få stor betydelse för tusentals patienter runt om i världen. Både som kurativ och palliativ metod, såväl enskilt som i kombination med andra behandlingsmetoder.

Trots framgångarna straffas bolaget av investerarna. I jämförelse med en rad andra bolag som verkar inom området cancerimmunologi och som befinner sig i mycket tidigt stadie, har CLS kommit mycket långt, mycket tack vare en tålmodig och effektiv VD. Det faktum att man på 6 år från notering på AktieTorget nått fram till en punkt där intäkter börjar komma in till bolaget inom några få månader inger respekt. Det ställer enorma krav på ett bolag och inte minst dess VD och styrelse att balansera mellan å ena sidan krävande och granskande professorer, läkare och myndigheter och å andra sidan griniga aktieägare med allt för lite tålamod. CLS har vunnit de förra och snart kommer även aktieägarna att inse vad som håller på att ske.

Uniqius & Böljesång

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?