Post entry

Clinical Laserthermia AB (CLS) – Tranberg© Thermal Therapy System – ett system anpassat för känsliga vävnader och ett företag som gjort sin sista nyemission?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunoterapi à la TranbergCLS© – Kassan är påfylld med i runda tal 49 miljoner kronor innan emissionskostnader och potentialen till att bli marknadsledare ökar i takt med att CLS fortsätter sitt strategiska arbete i USA och Europa där man succesivt skapar nya relationer med läkare och andra företrädare som ser laser ablation som en kommande ”First Line Treatment”. Nu senast med en studie i Toronto General Hospital samt ett samarbete med Exact Imaging. Många potentiella PM står i kö för att publiceras och frågan är vilket som kommer få proppen ur flaskan?

Att 2018 är året som kan komma att förändra grundförutsättningarna för laser ablation och för CLS har jag i tidigare Redeye-inlägg varit inne på och vi ser nu att CLS bl.a. har öppnat upp för kombinationsstudier med något/några immunostimulerande läkemedel och först ut är den studie på Karolinska Sjukhuset som ”stått stilla” i behandling av malignt melanom där imILT© blir aktuellt ihop med PD1-hämmare. Vi kan också utifrån det som kommuniceras från CLS inse att det troligen kommer dra igång ytterligare någon studie där kombinationen imILT© och immunostimulerande läkemedel kommer utvärderas samt även en efterlängtad effektstudie där troligtvis pancreascancer är i huvudfokus då vi nu har + 14 månaders medianöverlevnad i de europeiska studier som CLS kommunicerat utifrån en tidig indikation på resultat. Just pancreascancer känns som ett naturligt område då vi alltså ser mycket bra resultat i ett tidigt skede och jag skulle bli väldigt förvånad om dessa studier inte kommer att ske på amerikansk mark då CLS har valt att ha ett tydligt marknadsfokus på den lite mer kommersiella sjukhusvärlden som USA präglas av.

Spännande är också det fönster som står vidöppet på ablationsmarknaden, där CLS huvudkonkurrenter Monteris Neuroblate© och Medtronic VisualaseTM blivit lite tagna på sängen med olika former av kvalitetsbrister. Även om inte CLS aktivt bearbetar deras huvudområde som avser huvudet; med behandlingar av tumörer i hjärnan, epilepsi och Parkinsons sjukdom som huvudindikationer, så måste ändå steget via läkarna som har patienter i kö för laser ablationer inte vara så stort. I många av CLS kundkrets finns alltså de som utför behandlingar av dessa sjukdomsbilder. Så av den anledningen ska vi nog fundera lite mer på vad som t.ex. ligger bakom kärlmissbildningarna som det hemliga sjukhuset utfört och i vilket syfte de gjorde dem? Man ska dessutom inte förringa att de personer som blir aktuella för dessa behandlingar i dagsläget oftast har uttömt alla andra alternativ som är tillgängliga för tillfället och här ser man att laser ablationen har en mycket bra genomslagskraft.

CLS utvecklar alltså inte bara en metod att behandla prostatatumörer, vilket tyvärr en stor del av aktieägarna (och framförallt de som ännu inte hunnit bli aktieägare) fortfarande verkar tro, utan en metod som har förutsättningarna för att bli ett paradigmskifte inom läkarvården. Den nya diffusorfibern som sedan 7 juni 2018 är på marknaden, klarar av tumörer upp till diameter 40 mm, är troligen ett led i ett nära samarbete med läkarna, där läkarna sett många nya behandlingsområden och alltså direkt efterfrågat denna produkt. Fördelen med att behandla tumörer upp till 40 mm i diameter med CLS nya diffusorfiber är att man kan hålla nere antalet stick i tumör som alltid innebär en risk att sprida cancerceller okontrollerat. Möjligheten att behandla cancerindikationer som ofta ställs inför små möjligheter till riskfri behandling ökar nu också markant.

Att utveckla en diffusorfiber som klarar större ablationsområden ställer givetvis stor noggrannhet på fiberns funktionalitet men även kvalitet men det ser ut som om CLS har full kontroll på den processen. Medtronic VisualaseTM tidigare försök att utveckla större fiber har inte fallit väl ut då de dragits med kvalitetsbrister främst orsakade av en överhettningsproblematik. Att CLS klarar av detta utan externa kylmedia gör bara processen ännu enklare och framförallt säkrare då ytterligare riskmoment minimeras eller helt försvinner. Ett tydligt bevis på CLS överlägsenhet i sitt produktsortiment och klivet upp till tronen blir nu mindre gentemot på marknaden etablerade konkurrenter.

Om vi ser till marknaden vad gäller FLA-behandlingar så uppskattas den av CLS uppgå till 400 000 patienter per år i USA och räknar vi med Europa så växer den marknaden uppskattningsvis till det dubbla antalet. Lägger vi till andra cancergrupper och ser på det i ett globalt perspektiv så har vi en potentiell målgrupp på över 6 000 000 patienter vilket CLS ser som sin marknad för imILT©-metoden inom områdena bröst-, hud-, lung-, prostata-, njur-, lever- och bukspottkörteltumörer. CLS vidhåller även i senaste emissionsunderlaget och vid de tillhörande företagspresentationerna att de planerar att nå 5–8 % av denna marknad som mål för sina produkter. Tänkbart är att vi ska uppvärdera detta mål i alla fall till 10 % då CLS utökat sitt produktsortiment och marknaden bör växa med antalet produkter.

Samarbetet med Exact Imaging bör också påverka denna målbild och kopplar vi på ytterligare sjukdomsbilder så kan ni nog själva gissa att utvecklingen ekonomiskt kommer växa ganska progressivt. Det är utifrån denna målinriktning vi ska lägga vikt vid en värdering av CLS börsvärde och inte vid dagens extremt låga börsvärde som efter emissionen uppgår till cirka 316 miljoner kronor. Värderingen av företaget ska alltså ta utgång ifrån den potential, de möjligheter som metoden medger – en mycket precis metod att behandla mycket svåråtkomliga tumörer och andra funktionsnedsättande kärlmissbildningar samt att kunna erbjuda immunostimulerande behandlingar för cancer med spridda metastaser. Vi pratar alltså inte om att endast behandla prostatatumörer, utan en metod vilken har förutsättningarna att förändra läkarvården, där laser ablationer på många av sjukdomsbilderna kommer vara en första linjens behandling, framförallt på grund av sin kostnadseffektivitet, men även genom den precisa behandling som CLS erbjuder till allt fler cancerindikationer. Vi ska också räkna med epilepsi, Parkinsons Sjukdom, benigna tumörer och sist men inte minst palliativ vård i form av smärtlindrande behandlingar när vi gör denna värdering. Den årliga marknadsomsättningen kalkylerade jag på lite försiktigt i mitt förra Redeye-inlägg och kom fram till en potentiell siffra på 15 miljarder kronor men jag sticker ut hakan och säger att det är lågt räknat om det som jag ser i målbilden infaller. Det är då vi också kan börja dra paralleller till Edison och vad som hände efter hans uppvisning i Menlo Park och den kursuppvärdering på 1500 % som uppstod.

Men vad behövs för att CLS ska få en korrekt marknadsvärdering? Vad är det som avgör om ett företag blir uppköpt eller inte? CLS ledning har hela tiden haft en strategi att nå sitt mål och diskussioner pågår löpande med intressenter har det kommunicerats ut från CLS titt som tätt. Men ändå ser vi inte att just dessa aktiviteter går i hamn. Varför? Ja nyemissionen som tecknades till cirka 80 % var väldigt stor i förhållande mot tidigare genomförda emissioner och att CLS valt att genomföra den tolkar jag som att det är den sista emissionen som företaget planerar att göra. Den görs troligtvis för att kunna vara en tillräckligt stark förhandlingspartner och samtidigt säkra den löpande driften. Fönstret som dessutom öppnats på marknaden kräver ”action” nu och därmed kapital. Vilket även Lars-Erik Eriksson antyder när han säger att det finns nya möjligheter som behöver tas till vara på.

Samarbetet med Exact Imaging kanske är en ren tillfällighet (även om det är Win-Win för båda företagen) då de som CLS är ganska nya som företag men kommunicerar ändå en ”passar det inte så klarar vi oss själva”-attityd. Exact Imaging har dessutom genomfört en studie där bl.a. Johns Hopkins Hospital varit medverkande. En för CLS mycket intressant kund som är ett av de största sjukhusen i USA på cancerbehandlingar och där vi inte tidigare sett så många kopplingar till. Kan nu Exact Imaging och CLS få ihop ett bra samarbete så skickar det en ganska tydlig signal till de större aktörerna som är tuffa förhandlare t.ex. Philips Healthcare, General Electric Healthcare, Siemens, Elekta, Imris (för att nämna några) att detta inte är en aktör som de inte kan bortse från. De tre förstnämnda har ju CLS använt sig av i sina powerpointpresentationer nyligen vilket kan tolkas som att ett intresse finns. Vi vet ju också att CLS lagt fram att laserbehandling i kombination med biopsi är något som efterfrågas av läkarkåren och här bör ju CLS med sin strategiska inriktning ligga i framkant. Lite spännande är det alltså framöver och min förhoppning är att det fortfarande hänger ihop med den ”dimma” som ligger över den hemliga kundens offentliggörande.

Men visst är det fler frågetecken på vad som händer runt CLS som gör att jag spänt väntar på flera PM som troligtvis kan få kursen att skjuta i höjden. Och det är dessa frågetecken som är svåra att räta ut tex. varför ser vi inga repeat-orders? Och varför ser vi inte de nya orderna komma som det indikerats om? Är det ett Corporate Venture- eller Joint Venture- projekt på gång? Är Lars-Erik Eriksson CLS enda och kanske sista VD? Ja naturligt så ser vi att något kommer att hända gällande denna positionen då Lars-Erik Erikssons ålder tyder på en snar avtrappning för företagets bästa och det finns ju också en plats i styrelsen som blivit vakant eftersom Carl Borrebaeck undanbett sig omval som ledamot. Kan scenariot vara som så att Lars-Erik Eriksson vet att förhandlingarna har kommit så långt och att de i princip är i hamn att det inte är lönt att ersätta honom? I så fall bör det hända något riktigt stort den närmsta tiden i annat fall är det ologiskt att Lars-Erik Eriksson sitter kvar i den rollen då engagemanget på marknaden nu behöver intensifieras. Jag tror inte jag behöver utveckla den ståndpunkten så mycket mera.

Men mina tankar på att Lars-Erik Eriksson snart kommer att lämna knyter ju ihop tidigare funderingar jag fört i mina Redeye-inlägg där samarbetspartners jag berört och funnit kopplingar/incitament till är Medtronic, Mayo Clinic, ILN, Philips Healtcare m.m. och svaret på dito fråga tror jag ligger i, som jag sa tidigare, i offentliggörandet av den hemliga kunden?! Avtalsförhandlarna på stora företag arbetar tydligen sakta, kanske av ren strategi, för att ha ett övertag på motparten och det kanske är extra påtagligt i USA. Det är i detta läge en styrka att ha uthållighet kapitalmässigt i förhandlingarna vilket CLS efter den nyligen genomförda emissionen nu har. Så har CLS spelat korten rätt? Vem kommer att syna dem? Innehåller nästa fem PM något liknande detta?

1.     Mayo Clinic avtäcks som den hemliga kunden

2.     Mayo Venture, Medtronic, CLS och Philips Healtcare inleder samarbete i ett gemensamt samarbetsprojekt.

3.     Weill Cornell Medical köper Tranbergutrustning till sina studier.

4.     Desert Medical Imaging köper mer engångsmaterial och är först med att beställa den nya 40 mm diffusorfibern. De ser möjlighet att utöka användningsområdet av CLS produkter.

5.     Exact Imaging och CLS får sin första beställning på komplett utrustning av Johns Hopkins Hospital.

Ett eller flera av dessa PM kan komma att utlösa ”Proppen ur” som Dan Mogren vid ett tillfälle uttryckt sig. Och ja – jag tror faktiskt att det kommer hända och därför känner jag mig trygg i min investering i CLS.

Vägen från stjärna till ledstjärna öppnas upp med siktet mot marknaden – som världsledare!

Det är nu det händer – det är nu det är 2018!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?