Post entry

Spekulativt köp: Catella

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Finanskoncernen Catella verkar innehålla stora värden fast den ekonomiska utvecklingen än så länge är skral.

In: Norska aktiemäklarfirman ABG:s Sverigechef Knut Pedersen (44 år) tillträder som Catellas nya vd from 1 jan 2014.

Bild från Catellas hemsida: http://www.catella.com/sv/Press/Nyheter/Catella-AB--IR/2013/Knut-Pedersen-ny-vd-och-koncerncheffor-Catella/?page=1&lSize=20&secIds=%7c3%7c4%7c9%7c10%7c&year=2013

Kommer han att lansera ett nytt omstruktureringsprogram för Catella när han tillträder, tex med:

...stora engångskostnader?

...personaluppsägningar?

...rekryteringar av nya nyckelpersoner?

...tillgångsnedskrivningar?

Det kan i så fall bli när Catella presenterar sin resultatrapport för q4/2013 21 feb 2014.

Risk för att aktien då kommer att dippa (åtminstone tillfälligt) pga engångskostnaderna etc?

Ut: Catellas nuvarande vd Johan Ericsson (62 år under 2013) som varit vd för bolaget i ca tre år (från sep 2010) och fått se Catella-aktien mer än halveras under samma period.

Bild från Catellas hemsida: http://www.catella.com/sv/Om-Catella/Ledning/

Under 2012 fick Johan Ericsson ut en total ersättning på ca 3 miljoner kr från Catella fördelad enl följande:

grundlön 2,1 miljoner kr
pensionskostnad 0,6 miljoner kr
övriga förmåner 0,2 miljoner kr
- - -
Summa 2,95 miljoner kr

Det blev alltså ingen bonus till honom för 2012.

Ericssons totala ersättning för 2012 var -8% från 3,2 miljoner kr för 2011.

Det blev ingen bonus för honom 2011 heller.

Catellas 2012

• Intäkter 971 miljoner kr (-7% från 2011).

• Nettoresultat -13 miljoner kr (21 miljoner kr).

• Resultatet per aktie -0,17 kr (0,25 kr)

• Catella-aktien var -21% på börsen under 2012 (från 7 kr till 5,55 kr).

• Ingen aktieutdelning (för 2011) betalades ut till aktieägarna under 2012.

• Börsen var samtidigt upp 16-17% under 2012 (inkl aktieutdelningar).

Catella hittills 2013

• Intäkter 430 miljoner kr (-6% från första halvåret 2012).

• Nettoresultat -28 miljoner kr (3 miljoner kr).

• Resultat per aktie -0,34 kr (0,03 kr).

• Catella-aktien är -6% på börsen hittills under 2013 tom 30 aug 2013 (från 5,55 kr till 5,20 kr).

• Ingen aktieutdelning (för 2012) har betalats ut till aktieägarna under 2013.

• Börsen är samtidigt upp 15-16% (inkl aktieutdelningar).

Catellas delar

Förenklat kan man väl säga att Catella består av följande fem delar:

1) rådgivning vid fastighetsaffärer (affärsområde "Corporate finance")

Det är ingen liten verksamhet utan Catella hör till de största aktörerna i branschen på detta i hela Europa.

Affärsområdet har varit rådgivare vid fastighetsaffärer för följande belopp:

2011: 61 miljarder kr
2012: 51 miljarder kr
2013 (6 månader): 13 miljarder kr

Det ser ut som en kraftig minskning hittills i år, men siffran ligger på samma nivå som första halvåret 2012. De flesta fastighetsaffärer görs upp mot slutet av respektive år.

Affärsområde Corporate finance har drygt 200 pers anställda och 22 kontor i elva länder:

Sverige
Norge
Danmark
Finland

Estland
Lettland
Litauen

Tyskland
Storbritannien
Frankrike
Spanien

Corporate finance har en egen hemsida: http://www.catellaproperty.com/en/default.aspx

2) kapitalförvaltning (affärsområde "Kapitalförvaltning")

Affärsområdet har drygt 200 pers anställda på sju kontor i fyra länder.

Per slutet av juni 2013 förvaltar affärsområdet ett kapital på 43,5 miljarder kr åt utomstående kunder.

Kapitalförvaltningen var fördelad enl följande:

fastighetsfonder 19,5 miljarder kr
aktiefonder, hedgefonder, räntefonder 16,9 miljarder kr
förmögenhetsförvaltning 7,1 miljarder kr
- - -
Summa 43,5 miljarder kr

EKF

Negativt med felsteg såsom Catellas förvärv av EKF Kapitalförvaltning.

Enl Catellas huvudägare och styrelseordförande Johan Claesson i Catellas årsredovisning för 2012 (som är daterad 24 apr 2013):

"Förvärvet av EKF Kapitalförvaltning gick inte som planerat.

Vi har därför vidtagit ett antal åtgärder inom förmögenhetsförvaltningen.

Med ny ledning och delvis ny inriktning bedömer vi att verksamheten kommer att skapa nödvändiga volymer inom några år.

Catellas kunderbjudande är oomtvistligt konkurrenskraftigt och ger en bra bas att bygga från."

http://www.catella.com/Documents/IR/Annual%20Reports/Swedish/Catella_-_Årsredovisning_2012.pdf

Det var i apr 2011 som Catella köpte EKF Enskild Kapitalförvaltning AB och döpte om bolaget till Catella Förmögenhetsförvaltning AB (ingår i Catella from 1 maj 2011).

EKF hade då ett förvaltat kapital kring 4 miljarder kr och ca 30 pers anställda.

Motivet till förvärvet enl Catellas årsredovisning för 2012:

"Bland kunderna (till EKF) återfinns privatpersoner, företag, stiftelser och intresseorganisationer.

"Förvärvet var ett första steg i etableringen av en komplett förmögenhetsförvaltning i Sverige och Norden och som drivs parallellt med existerande fondrörelse.

Catellas målsättning med förvärvet var att inom förmögenhetsförvaltning
växa ytterligare och att bli en ledande oberoende kapitalförvaltare i Sverige."

Catella betalade 47 miljoner kr för EKF.

3) en liten bank i Luxemburg (ingår i affärsområde Kapitalförvaltning)

Fd Banque Invik som tidigare ägdes av familjen Stenbeck-kontrollerade investmentbolaget Invik.

Numera har banken döpts om till Catella Bank.

Banken grundades år 1989 och ingår i Catella from 1 apr 2009.

Bankens verksamhet är väl främst kreditkorts-hantering samt en del kapitalförvaltning.

Fast banken är baserad i Luxemburg har fokus legat på kunder i form av bla rika privatpersoner i Norden (som sett fördelar med att vara kund i en bank i ett skatteparadis?).

Enl den köpeskilling som fastställdes i jun 2009 betalade Catella 229 miljoner kr för Banque Invik: http://www.catella.com/Templates/Pages/PressReleasePage.aspx?id=1549&epslanguage=en&page=1&lSize=20&secIds=|4|9|3|10|&year=2009

Banken hade då ett bokfört eget kapital (tillgångar minus skulder) på 387 miljoner kr samtidigt som kostnadsreserveringar på 158 miljoner kr gjordes (387 miljoner kr minus 158 miljoner kr = 229 miljoner kr).

Per slutet av 2009 hade banken ett eget kapital (tillgångar minus skulder) på 255 miljoner kr och drygt 100 pers anställda.

Catella har försökt sälja banken på senare tid, men fattade i juni 2012 beslutet att behålla den och göra investeringar för att få en god ekonomisk utveckling i banken.

Innan dess fanns tydligen bla en köpare på gång, men det blev väl frågetecken för om finansinspektionen i Luxemburg skulle ge sitt godkännande av den köparen.

Banken går med förlust och enl vad Catellas vd Johan Ericsson sa i Catellas resultatrapport för q2/2013 (daterad 23 aug 2013) kommer Catella behöva fortsätta göra stora investeringar i banken:

"Satsningarna inom bankverksamheten kommer även fortsatt att belasta resultatet under året (dvs 2013), men är nödvändiga för att vi ska kunna skapa en kostnadseffektiv förmögenhetsförvaltning samt utveckla den intjäningspotential som finns inom kort- och betalningstjänster."

http://www.catella.com/Documents/IR/Interim%20Reports/Catella%20Delårsrapport%20Q2%202013.pdf

4) drygt 180 miljoner kr i bokfört värde på bolånefordringar på privatpersoner i vissa europeiska länder

Ligger i dotterbolaget EETI Ltd (European Equity Tranche Income) baserat i skatteparadiset Guernsey.

Lånefordringarna har köpts av amerikanska banken Citigroup som från början lånade ut pengarna.

5) skattemässiga förlustavdrag på 860 miljoner kr (kan utnyttjas för Catellas verksamhet i Sverige)

Dvs framtida vinster som Catella gör i Sverige kan betas av mot förlustavdragen, och så länge det finns förlustavdrag kvar att beta av behöver Catella alltså som utgångspunkt inte betala någon bolagsskatt här i landet.

Dock är det bara en del av Catellas verksamhet som bedrivs i Sverige. Per slutet av 2012 hade Catella totalt 444 pers anställda varav 137 pers (31%) i Sverige. Exkl moderbolagets 12 anställda hade Catella 125 pers (28%) av sina anställda i Sverige.

Hela Catella

Sammantaget har Catella 450 pers anställda i tolv länder per slutet av juni 2013 (ovannämnda elva länder plus Luxemburg).

Hela paketet kan man som aktieinvesterare köpa aktier i på Stockholmsbörsen för en börskurs på 5,20 kr (Catella-aktiens slutkurs fre 30 aug 2013) motsvarande ett börsvärde på drygt 400 miljoner kr.

Skral lönsamhet

Haken är som sagt att Catellas lönsamhet ännu så länge är skral.

Utvecklingen för Catellas totala nettoresultat:

2011: 21 miljoner kr

2012: -13 miljoner kr

2013 (6 månader): -28 miljoner kr (3 miljoner kr)

Catella går alltså med förlust sedan 2012.

Resultat per aktie:

2011: 0,25 kr

2012: -0,17 kr

2013 (6 månader): -0,34 kr (0,03 kr)

Dvs den utvecklingen är inte mycket att hänga i julgranen för en aktie vars börskurs ligger i 5,20 kr.

Så mycket måste Catella tjäna

Säg att Catella måste nå upp till ett stabilt och långsiktigt fortsatt växande resultat per aktie på 0,50-1 kr per inom 2-3 år (dvs senast år 2016) för att aktien ska vara köpvärd vid nuvarande börskurs.

Eftersom Catella har totalt ca 81,7 miljoner utestående aktier innebär det att Catella måste nå upp till ett nettoresultat på ca 40-80 miljoner kr per år inom 2-3 år.

Helt omöjligt borde det väl inte vara med tanke på de stora totala intäkter Catella har:

2011: 1 045 miljoner kr

2012: 971 miljoner kr

2013 (första halvåret): 430 miljoner kr (-6% från första halvåret 2012)

Några nyckelfrågor är:

• Hur lång tid dröjer det tills Catella kan nå upp till en långsiktigt stabil nettoresultatnivå kring 40-80 miljoner kr per år?

• Vilka resultat kommer Catella att generera tills dess? Risk att det blir fortsatta förluster, bla pga omstruktureringar och framtidssatsningar?

• Risk för att Catella kommer att behöva be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya Catella-aktier via nyemission innan en acceptabel resultatnivå kan nås?

Besked om en sådan nyemission skulle säkert få Catella-aktien på kraftigt fall.

Dock lär sannolikheten inte vara så hög för en sådan nyemission eftersom Catella tex kan sälja av tillgångar (såsom bolånefordringarna) om pengar behövs.

Catella har enl nedan redan genomfört en del sådana delavyttringar av bolånefordringarna under senare år.

Och oavsett Catellas interna arbete med att försöka få upp lönsamheten på acceptabel nivå, så kan ju bolagets verksamheter sägas vara konjunkturkänsliga och beroende av en god konjunktur för att visa upp bra resultat.

Remium-prognoser

Catella betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för Catellas ekonomiska utveckling de kommande åren.

Remiums senaste prognoser för Catella har gjorts av Remiums aktieanalytiker Claes Vikbladh och är daterade 28 aug 2013.

Prognoserna ser ut enl följande:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 971 miljoner kr
2013: 1 004 miljoner kr (+3%)
2014: 1 074 miljoner kr (+7%)
2015: 1 107 miljoner kr (+3%)

Nettoresultat:
2012 (faktiskt utfall): -13 miljoner kr
2013: 20 miljoner kr
2014: 69 miljoner kr
2015: 80 miljoner kr

Resultat efter skatt:
2012 (faktiskt utfall): 0,26 kr
2013: 0,25 kr
2014: 0,84 kr
2015: 0,98 kr

http://www.introduce.se/media/4937109/cat_2.013.pdf

Vikbladh har dock haft fel förr.

• Enl tidigare blogginlägg om Catella från 17 dec 2011 räknade Vikbladh då med att Catella skulle tjäna ett resultat per aktie på 0,42 kr under 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/catella/catella-aktien-billig

• 6 mars 2012 hade han höjt den prognosen till att Catella skulle visa ett resultat per aktie på 0,46 kr för 2012: http://www.introduce.se/media/4136732/cat_4.011.pdf

Det faktiska utfallet av Catellas resultat per aktie för 2012 blev istället -0,17 kr (0,26 kr enl Vikbladhs/Remiums sätt att räkna).

Men om Vikbladhs nuvarande prognoser uppnås är Catella-aktien klart köpvärd vid nuvarande börskurs på drygt 5 kr.

Remium räknar alltså med att Catella når ett resultat per aktie på över 0,80 kr under 2014 och nästan 1 kr under 2015.

Man får dock härda ut under 2013 som blir ett mellanår med ett resultat per aktie på 0,25 kr.

En fråga är hur Catella ska kunna nå ett resultat per aktie på 0,25 kr under helåret 2013 när det blev -0,34 kr under första halvåret 2013.

Dock har som nämnt tex affärsområde Corporate finance en stor del av sin intjäning under slutet av varje år.

En annan fråga är hur Remium kunde komma fram till att Catellas resultat per aktie blev 0,26 kr under 2012 när Catellas nettoresultat då blev -13 miljoner kr.

Och Catella självt har ju sagt att resultatet per aktie blev -0,17 kr för 2012.

Men Remium kanske justerar resultatet och tar bort vissa resultatposter etc.

Vad gäller balansräkningen ser Remium det som att Catella har en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på 73 miljoner kr per slutet av juni 2013.

Det motsvarar 17% av Catellas nuvarande börsvärde på 426 miljoner kr (eller ca 90 öre per aktie jämfört med börskursen på 5,20 kr).

Frågan är om Remium tex inkluderar Catellas extratillgångar såsom bolåneportföljen i den nettokassan.

Hög rabatt jämfört med eget kapital

En indikation på de stora underliggande värden som finns inom Catella är att bolagets bokförda egna kapital (bokfört värde på tillgångar minus skulder) uppgick till 896 miljoner kr per slutet av juni 2013 (10,97 kr per aktie).

Dvs vid nuvarande börskurs 5,20 kr handlas aktien med en rabatt på 53% jämfört med bokfört eget kapital.

Förenklat ska ju det bokförda egna kapitalet innebära att om Catella skulle sälja ut alla sina verksamheter och tillgångar för tillgångarnas nuvarande bokförda värde (3,6 miljarder kr) och betala av alla skulder (2,7 miljarder kr) så skulle Catella sitta kvar med en stor kassa på ca 900 miljoner kr (ca 11 kr per aktie) som då skulle kunna delas ut till aktieägarna.

Nu är det inte alls säkert att det skulle gå att genomföra på kort tid. Se tex exemplet med Catellas försök att sälja ut sin bank vilket inte lyckades.

Värdering av Catellas delar

Men tittar man på Catellas fem olika delar borde det gå att räkna ihop ett klart större motiverat värde på Catella (åtminstone på lång sikt) än nuvarande börsvärde och börskurs.

Enl nedan blir en förenklad värdering enl följande:

1) affärsområde Corporate finance: 200-300 miljoner kr

2) affärsområde Kapitalförvaltning: 200-300 miljoner kr

3) banken: 200 miljoner kr

4) bolåneportföljen: 150 miljoner kr

5) de skattemässiga förlustavdragen 40-50 miljoner kr

- - -

Summa 800-1 000 miljoner kr

Det kan då jämföras med Catellas nuvarande börsvärde på drygt 400 miljoner kr.

Och om man tex värderar affärsområde Kapitalförvaltning till 1% av förvaltat kapital (dvs samma värderingsnivå som Catellas köp av EKF år 2011), blir bara det affärsområdet värt över 500 miljoner kr (dvs 200-300 miljoner kr mer än ovannämnda värdering av hela Catella till 800-1 000 miljoner kr).

Visst finns osäkerhetsfaktorer som att Catella ev kommer att gå med fortsatt förlust ett tag till innan det vänder osv, men om aktien enl ovan på sikt kan värderas till mer än dubbla nuvarande börskursen är väl aktien värd åtminstone ett spekulativt köp.

1)

• Catella-vd:n Johan Ericsson har vid något tillfälle sagt att Corporate finance-affärsområdet ska kunna tjäna ett resultat på uppåt 100 miljoner kr per år under goda år.

Han var själv tidigare chef för det affärsområdet (och var med och grundade det i början av 1990-talet) så han borde veta vad han talar om.

Säg att verksamheten som långsiktigt snitt åtminstone bör kunna tjäna 30-40 miljoner kr i nettoresultat per år.

Ett p/e-tal på 7-8 på det ger ett motiverat värde på ca 200-300 miljoner kr för den verksamheten.

Förmodligen är det för lågt med tanke på att Catella tillhör de största aktörerna i Europa på detta område.

2)

• Kapitalförvaltnings-verksamheter brukar väl enl praxis säljas för ett pris på 5% av förvaltat kapital? Det skulle bli över 2 miljarder kr bara för Catellas affärsområde Kapitalförvaltning som förvaltar 43,5 miljarder kr.

Hela Catellas börsvärde på drygt 400 miljoner kr uppgår till under 1% av Catellas förvaltade kapital.

//Edit: Kapitalförvaltnings-verksamheter värderas nog klart lägre än 5% av förvaltat kapital.

Tex enl ovan köpte Catella år 2011 kapitalförvaltningsfirman EKF för 47 miljoner kr, och EKF förvaltade då ett kapital på 4 miljarder kr.

Dvs det var en prislapp på drygt 1% av förvaltat kapital.

Men det positiva är att även det skulle innebära en värdering av Catellas kapitalförvaltning (med ett förvaltat kapital på 43,5 miljarder kr) till över 500 miljoner kr.

//

Även affärsområde Kapitalförvaltning borde väl åtminstone kunna tjäna 30-40 miljoner kr per år som långsiktigt snitt, vilket med ett p/e-tal på 7-8 ger ett motiverat värde på 200-300 miljoner kr.

3)

Banken borde kunna säljas för åtminstone 200 miljoner kr.

Bankens resultat på -27 miljoner kr under första halvåret 2013 var dock ingen höjdare.

Tex Catellas vd Johan Ericsson i Catellas resultatrapport för q1/2013 (som kom 22 maj 2013):

_"Sedan slutet av 2012 pågår ett omfattande omstruktureringsarbete (avseende banken) för att skapa en kostnadseffektiv förmögenhetsförvaltning samt för att tillvarata den intjäningspotential som finns inom kort- och betalningstjänster.

Uppbyggnaden inom banken tar tid och belastar resultatet på kort sikt.

Affärsvolymerna inom kort- och betalningsverksamheten var lägre än normalt under kvartalet (dvs q1/2013) vilket också påverkade resultatet negativt.

Satsningarna inom banken kommer även fortsatt att belasta resultatet kortsiktigt."_

http://www.catella.com/Documents/IR/Interim%20Reports/Swedish/Catella_-_Q1_2013.pdf

Dvs man kan ju se det lite positivt att bankens dåliga lönsamhet för närvarande åtminstone delvis verkar bero på offensiva framtidssatsningar för att få bättre lönsamhet i banken, snarare än att det bara beror på att befintlig verksamhet går dåligt.

4)

Bolånefordringarna borde kunna säljas för åtminstone sitt bokförda värde kring 180 miljoner kr.

Det bokförda värdet är beräknat som förväntade framtida inbetalningar från lånen diskonterat till ett nuvärde idag med höga avkastningskrav på 8-15% per år enl nuvärdesmetoden: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nuvärdesmetoden

Bolånefordringarna avser lån till privatpersoner i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Portugal fördelat enl följande:

Portugal 74 miljoner kr (41%)
Spanien 60 miljoner kr (33%)
Tyskland 36 miljoner kr (20%)
Frankrike 9 miljoner kr (5%)
Italien 1 miljon kr (1%)
- - -
Summa 181 miljoner kr (100%)
+upplupna räntor 1 miljon kr
- - -
Summa 182 miljoner kr

Dvs det finns väl en del risker i de länderna eftersom konjunkturen i Sydeuropa inte är på topp just nu.

Men så länge förväntade betalningar på lånen kommer in så får man alltså en årsavkastning på 8-15% på nuvarande bokförda värde kring 180 miljoner kr.

Och betalningarna förväntas komma in i upp till 11-12 år till.

Catella har gjort en del delavyttringar av bolåneportföljen under senare år.

De prisnivåerna har väl legat i nivå med eller något under Catellas bokförda värden för bolånefordringarna.

Säg att man räknar med 150 miljoner kr i värde på Catellas bolånefordringar så är väl det inte någon överdrift.

Negativt besked i Catellas q2/2013-resultatrapport om att betalningarna på lånefordringarna understeg förväntad nivå under kvartalet:

"Låneportföljernas kassaflöde uppgick till 0,2 mkr under kvartalet jämfört med prognostiserade 2,3 mkr."

Utvecklingen av det bokförda värdet på Catellas bolåneportfölj (nivå per slutet av respektive period):

2010: 387 mkr
2011: 282 mkr (-105 mkr)
2012: 229 mkr (-53 mkr)

q1/2013: 218 mkr (-11 mkr)
q2/2013: 182 mkr (-36 mkr)

• 2011 gjordes en delavyttring (ur bolånefordringarna) för 71 miljoner kr vilket innebar ett rearesultat på -2 miljoner kr. Dessutom gjordes en nedskrivning av låneportföljernas bokförda värde med 34 miljoner kr.

• 2012 gjordes en delavyttring för 35 miljoner kr vilket innebar ett rearesultat på -1 miljon kr.

• I q1/2013 gjordes en nedskrivning av låneportföljernas bokförda värde med 9 miljoner kr.

• I q2/2013 gjordes en delavyttring för 51 miljoner kr vilket innebar ett rearesultat på -5 miljoner kr.

5)

En fråga är om det skulle gå att sälja av de stora skattemässiga förlustavdragen till något utomstående bolag, och få in cash för det.

Det har väl varit tal om att skattemässiga förlustavdrag kan säljas för typ 10% av det totala avdragsbeloppet.

Det skulle alltså bli 86 miljoner kr för Catella.

Dock har ev prisnivån sänkts numera eftersom bolagsskatten i Sverige har sänkts från 26% till 22% vilket gör förlustavdrag mindre värdefulla.

Och egentligen är det väl otillåtet att sälja av förlustavdrag så att ett annat bolag kan använda dem?

När Remium enl ovan räknar med att Catella ska börja tjäna ett resultat per aktie på 0,80-1 kr per år from 2014/2015 har Remium räknat med att Catella kommer att betala en skattesats på 15% trots de stora förlustavdragen i Sverige.

Annars hade Catella fått betala full skatt på 22% med den svenska bolagsskattesatsen (typ 25% med utländsk bolagsskatt?).

Dvs redan 2014/2015 innebär förlustavdragen att Catella kommer att spara in 8-10 miljoner kr per år i skattekostnader som hade behövt betalas om Catella tex betalat en total skattesats på 25% på resultatet före skatt.

Sätter man ett p/e-tal på 5 på den besparingen ger det en värdering på 40-50 miljoner kr för Catellas förlustavdrag.

Å andra sidan får ju Catella ett lägre resultat per aktie om man betraktar förlustavdragen som en separat extratillgång.

Ny vd

Visst kan man förstå att aktieinvesterare värderar Catella långt under bokfört eget kapital så länge den totala lönsamheten är så skral.

Men förhoppningsvis kommer det en vändning så småningom.

En vändpunkt kan vara att Catella har utsett en ny vd.

Catellas nuvarande vd Johan Ericsson fyller 62 år under 2013.

Han har jobbat i Catella sedan 1992.

Ericsson tillträdde som Catellas vd 14 sep 2010: http://www.catella.com/PageFiles/10107/wkr0001_sv.pdf?epslanguage=en

Dvs han har nu varit vd för Catella i ganska exakt tre år.

• 13 sep 2010 (dvs börsdagen innan Ericssons tillträde som Catella-vd) slutade aktien i 10,80 kr.

• Dvs sedan dess är aktien -52% till nuvarande börskurs 5,20 kr (aktiens slutkurs 30 aug 2013).

Som jämförelse är börsen som helhet +27% under samma period, dvs det har varit en rejäl underperformance för Catella-aktien under Ericssons vd-tid.

Visst kan man säga att det beror på utomstående faktorer som han inte har kunnat påverka, och att han för sin del har gjort ett så bra jobb han kunnat så att Catella-aktien skulle ha legat ännu lägre idag utan Ericssons goda insatser osv.

Men det kanske ändå är dags att byta till en ny vd som kan komma in med nya friska ögon och energi och förbättra lönsamheten.

22 aug 2013 kom besked om att Knut Pedersen tillträder som ny vd i Catella from 1 jan 2014: http://www.catella.com/sv/Press/Nyheter/Catella-AB--IR/2013/Knut-Pedersen-ny-vd-och-koncerncheffor-Catella/?page=1&lSize=20&secIds=%7c3%7c4%7c9%7c10%7c&year=2013

Kanske han kan blåsa nytt liv i bolaget.

Han är i dagsläget Sverigechef för norska aktiemäklarfirman ABG Sundal Collier, och har jobbat i finansbranschen i totalt 20 år.

Före ABG har han även jobbat på UBS, Nordea och Öhman.

Utvecklingen för intäkterna i ABG:s Sverige-verksamhet:

2011: 235 miljoner norska kr (+6%)

2012: 186 miljoner norska kr (-21%)

2013 (6 månader): 118 miljoner norska kr (+11%)

Dvs lite vacklande utveckling men ändå hyfsat stabil.

• Per slutet av 2012 hade ABG totalt 257 pers anställda varav 91 pers (35%) i Sverige.

• Men under 2012 svarade Sverige för bara 21% av ABG:s totala intäkter på 930 miljoner norska kr.

Så här beskrivs Pederson på tex Macroaxis.com:

"Mr. Knut Pedersen is Member of the Executive Committee of ABG Sundal Collier Holding ASA.

He has also been Managing Partner Sweden within the Company since January 16, 2008.

In March 2010, he became Global Head of Markets.

He joined the Company in 2005 as Partner in Equities.

Prior to joining the Company, he worked for Ohman between 2004 and 2005 in Stockholm, Nordea from 1998 until 2003 in Stockholm, and UBS between 1993 and 1998 in Stockholm, Frankfurt and Chicago."

http://www.macroaxis.com/invest/manager/ABGSF--Knut_Pedersen

Enl den sajten är han 44 år. Därmed lär han väl kunna tillföra lite ny energi till Catella som ersättare till 62-årige vd:n Johan Ericsson.

ABG köper Catella?

En fråga är om det finns chans till samgående mellan ABG och Catella.

ABG skulle väl bla vilja komma åt Catellas stora kapitalförvaltning, och Catellas fastighetsrådgivning skulle bli en komplettering av ABG:s aktierelaterade finansiella rådgivning (avseende företagsköp, nyemissioner och börsintroduktioner etc).

ABG är värt 1,8 miljarder norska kr på Oslobörsen, så ABG skulle tex kunna sluka Catella med betalning med nya ABG-aktier.

ABG är i alla fall lönsamt och har genererat följande rörelseresultat på sistone (efter avdrag för bonusar till personalen):

2011: 159 miljoner norska kr
2012: 141 miljoner norska kr
2013 (6 månader): 81 miljoner norska kr (-25%)

Resultat per aktie:
2011: 0,30 norska kr
2012: 0,37 norska kr
2013 (6 månader): 0,14 norska kr (-22%)

Som jämförelse ligger ABG-aktien nu i 4,12 norska kr på Oslobörsen, dvs aktien handlas till ett p/e-tal på 12-13 räknat på ett resultat per aktie på 0,33 norska kr för senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013).

Dvs att Knut Pedersen nu blir Catellas nya vd kanske ev kan ses som ett första led i ett framtida samgående mellan ABG och Catella till nya "ABG Catella".

//Edit: Å andra sidan verkar ABG nyligen ha avyttrat en kapitalförvaltningsverksamhet som förvaltade ca 40 miljarer norska kr.

Det var tydligen en verksamhet inriktad på specialfonder med investeringar i fastigheter och fartyg, dvs delvis liknande Catellas fastighetsfonder.

Ur ABG:s årsredovisning för 2012:

"In 2012, ABGSC announced the strategic alliance and sale of our asset management platform to Agasti.

ABGSC and Agasti have a long history of successful cooperation within acquisition, distribution and management of real estate and shipping products to Agasti’s retail clients.

On the back of the expanding and more complex international fund structures, ABGSC has, over the last 8 years, built a highly competent
team to manage the real estate and shipping assets portfolios that now have a market value of some NOK 40bn.

As a consequence of Agasti’s core strategy and business model moving
towards investment management, ABGSC agreed to sell ABGSC Real Estate AS and ABGSC Real Estate Inc. to Agasti."

http://www.abgsc.se/PageFiles/338/ABGSC%20Annual%20Report%202012.pdf

Dvs ABG kanske inte har lust att köpa Catella vars verksamhet till stor del utgörs av kapitalförvaltning, om ABG just avyttrat en liknande verksamhet.

Men ingen tackar väl nej till goda affärer och om ABG kan köpa Catella billigt kan väl tex kapitalförvaltnings-verksamheten sedan säljas om ABG inte vill behålla den, så kan ABG behålla Catellas Corporate finance-affärsområde.

Edit 2: Det var 7 nov 2012 som beskedet kom om ABG:s Agasti-affär: http://www.reuters.com/finance/stocks/ASC.OL/key-developments/article/2638335

Köpeskillingen för de två bolagen ABG Sundal Collier Real Estate AS och ABG Sundal Collier Real Estate, Inc. uppgick till 45 miljoner norska kr (plus en tilläggsköpeskilling på 8-11 miljoner norska kr) och skulle betalas på fem år.

Det verkar lågt för att omfatta ett förvaltat kapital på 40 miljarder norska kr.

Men ABG och Agasti ska dessutom ha ett fortsatt samarbete:

"ABG Sundal Collier and the Agasti Group has entered into a five year Corporate Finance joint venture agreement within the areas real estate and shipping."

Dvs det verkar som att ABG kommer att vara med och fortsätta tillhandahålla rådgivningstjänster i någon form för det förvaltade kapitalet.

Kanske därför som köpeskillingen var så låg?

//

Catellas huvudägare, styrelse

Men Catella har starka huvudägare i form av småländska fastighetsmagnaten Johan Claesson (med en ägarandel på 48% per slutet av juli 2013) och affärsmannen Bengt Stillström (ägarandel 12% via sitt kontrollerade investmentbolag Traction): http://www.catella.com/sv/IR/Aktie_och_agare/Storsta-agare/

Så det vill till att ABG kommer med ett bra bud för att det ska accepteras.

Å andra sidan kanske Claesson och Stillström tänker att Catella nu har gått skralt ganska länge, och att de inte har något att förlora på att genomföra ett samgående mellan ABG och Catella utan någon större budpremie på Catella-aktien.

Johan Claesson själv samt Bengt Stillströms son Petter Stillström (som är vd i Traction) sitter i Catellas styrelse (som är på totalt fyra pers): http://www.catella.com/sv/IR/Bolagsstyrning/Styrelse/

Lönsamhet per affärsområde

Hur har Catellas totala resultat fördelat sig på de olika delverksamheterna?

Corporate finance

Intäkter:
2011: 488 miljoner kr
2012: 412 miljoner kr (-16%)
2013 (första halvåret): 140 miljoner kr (-16%)

Nettoresultat:
2011: 27 miljoner kr
2012: 22 miljoner kr
2013 (första halvåret): -20 miljoner kr (-6 miljoner kr)

Negativt att intäkterna har fallit ganska kraftigt sedan 2012 och stor förlust under första halvåret 2013, men som nämnt så sker ju det mesta av verksamhetens aktivitet mot slutet av varje år så ännu är det väl för tidigt att säga att 2013 blev ett dåligt år.

Enl Catella-vd:n Johan Ericsson i Catellas resultatrapport för q2/2013 (som kom 23 aug 2013):

"Transaktions-aktiviteten på fastighetsmarknaden har hämmats av osäkerheten kring Europas ekonomiska utveckling, men ett antal indikatorer talar nu för tilltagande transaktionsvolymer."

http://www.catella.com/Documents/IR/Interim%20Reports/Catella%20Delårsrapport%20Q2%202013.pdf

Positivt att affärsområdets resultat så sent som 2011 nästan nådde upp till de 30-40 miljoner kr i årstakt som nämndes ovan som en tänkbar långsiktigt rimlig resultatnivå för affärsområdet.

Kapitalförvaltning

Intäkter:
2011: 561 miljoner kr
2012: 565 miljoner kr (+1%)
2013 (första halvåret): 292 miljoner kr (0%)

Nettoresultat:
2011: 5 miljoner kr
2012: -7 miljoner kr
2013 (första halvåret): 9 miljoner kr (13 miljoner kr)

Positivt att intäkterna har legat ganska stabilt, men resultatnivån är för låg jämfört med ovannämnda långsiktigt rimliga nivå på 30-40 miljoner kr per år.

Positiv underliggande utveckling för kapitalförvaltningen enl Catellas vd Johan Ericsson i q1/2013-resultatrapporten:

_"Inom kapitalförvaltningen utvecklades fondverksamheten bra under kvartalet.

Såväl våra svenska aktie-, ränte- och hedgefonder som våra tyska fastighetsfonder redovisade nettoinflöde av kapital."_

Och enl q2/2013-resultatrapporten:

"Inom kapitalförvaltningen fortsätter fondverksamheten i Tyskland och Sverige att utvecklas väl med goda nettoinflöden av kapital och god lönsamhet.

Under andra kvartalet var nettoinflödet 0,8 mdkr till de tyska fastighetsfonderna respektive 1,0 mdkr till de svenska aktie-, hedge- och räntefonderna."

"Förvaltningsvolymerna inom Catellas fastighetsfonder ökade under kvartalet från 18,9 till 19,5 mdkr, vilket främst är hänförlig till positiva valutaeffekter om 0,9 mdkr.

Nettoinflödet var i princip oförändrat då de tyska fastighetsfonderna hade ett nettoinflöde om drygt 0,8 mdkr och de finska fastighetsfonderna hade ett nettoutflöde om knappt 0,9 mdkr.

Under kvartalet förvärvade de tyska fastighets-fonderna tolv fastigheter och en fastighet avyttrades."

Dvs smart affärsidé att Catella förvaltar fastighetsfonder som äger fastigheter, så kan Catellas Corporate finance-affärsområde anlitas som rådgivare vid de fastighetsaffärerna.

Det blir som ett självspelande piano som genererar intäkter för Corporate finance-affärsområdet även vid sidan av uppdrag från utomstående kunder.

"Catellas svenska aktie-, hedge- och räntefonder uppvisade fortsatt goda nettoinflöden, främst till ränte- och hedgefonderna, under andra kvartalet.

Nettoinflödet uppgick till drygt 1,0 mdkr och värdeförändringen uppgick till -0,2 mdkr.

Förvaltningsvolymerna ökade därmed från 16,0 till 16,9 mdkr (för denna fondkategori).

Huvuddelen av fondvolymerna kommer från Catellas samarbetspartners i Sverige där ett antal nya avtal tecknats under perioden.

En fokusering av Catellas produkterbjudande har genomförts det senaste året genom sammanslagning och nedläggning av ett antal fonder, vilket ger en lägre kostnadsbas."

"Förvaltningsvolymerna inom förmögenhetsförvaltningen minskade under kvartalet med 0,1 mdkr från 7,2 till 7,1 mdkr.

Nettoutflödet uppgick till 0,1 mdkr, värdeminskningen var 0,2 mdkr och valutaeffekter uppgick till 0,2 mdkr."

Dock belastade banken affärsområdets resultat med -27 miljoner kr under första halvåret 2013.

Enl Catellas vd Johan Ericsson:

Affärsområdet belastas "även under detta kvartal (dvs q2/2013) med kostnader för de satsningar som görs inom bank-verksamheten.

Bland annat genomförs åtgärder inom IT för att bygga större kapacitet och infrastruktur samt anpassa verksamheten till nya regelverk.

Bank-verksamheten redovisade ett negativt resultat om 9 mkr för andra kvartalet 2013 respektive 27 mkr för första halvåret 2013_._

Satsningarna inom bankverksamheten kommer även fortsatt att belasta resultatet under året, men är nödvändiga för att vi ska kunna skapa en kostnadseffektiv förmögenhetsförvaltning samt utveckla den intjäningspotential som finns inom kort- och betalningstjänster."

Dvs bara bankens stora förlustnivå kan elimineras kommer affärsområde Kapitalförvaltning upp till en klart bättre resultatnivå.

Kan det verkligen stämma att affärsområdet skulle ha haft ett nettoresultat på 36 miljoner kr (dvs 9 miljoner kr plus 27 miljoner kr) under första halvåret 2013 om bankens resultat då hade uppgått till noll kr?

Dvs visar affärsområde Kapitalförvaltning verkligen ett nettoresultat på 9 miljoner kr under första halvåret 2013 trots att det har belastats av bankens resultat på -27 miljoner kr?

Övrig verksamhet

Nettoresultat:
2011: -11 miljoner kr
2012: -28 miljoner kr
2013 (6 mån): -17 miljoner kr (-4 miljoner kr)

Man skulle vilja veta mer om vad dessa resultatnivåer beror på.

Men det är väl bla kostnader i moderbolaget samt för bolånefordringarna.

Hela Catella

Dvs:

• Corporate finance

Nettoresultat:
2011: 27 miljoner kr
2012: 22 miljoner kr
2013 (första halvåret): -20 miljoner kr (-6 miljoner kr)

• Kapitalförvaltning

Nettoresultat:
2011: 5 miljoner kr
2012: -7 miljoner kr
2013 (första halvåret): 9 miljoner kr (13 miljoner kr)

• övrig verksamhet

Nettoresultat:
2011: -11 miljoner kr
2012: -28 miljoner kr
2013 (6 mån): -17 miljoner kr (-4 miljoner kr)

Dvs summerar man upp det får man hela Catellas ovannämnda resultat för dessa perioder:

Nettoresultat:
2011: 21 miljoner kr
2012: -13 miljoner kr
2013 (6 månader): -28 miljoner kr (3 miljoner kr)

Och det innebär i sin tur följande resultat per aktie för Catella (att jämföra med bolagets nuvarande börskurs på 5,20 kr):

Resultat per aktie:
2011: 0,25 kr
2012: -0,17 kr
2013 (6 månader): -0,34 kr (0,03 kr)

Balansräkning

Per slutet av juni 2013 hade Catella totala tillgångar bokförda till 3,6 miljarder kr.

Tillgångarna var finansierade med skulder på 2,7 miljarder kr (75% av tillgångarna) och ett eget kapital på 0,9 miljarder kr (25% av tillgångarna).

Av tillgångarna svarar posten likvida medel (dvs pengar i kassan) för hela 2,0 miljarder kr (55% av tillgångarna).

De största tillgångsposterna i balansräkningen:

1. likvida medel 1 958 miljoner kr

2. kortfristiga lånefordringar 396 miljoner kr

3. immateriella tillgångar 307 miljoner kr

4. övriga långfristiga fordringar 297 miljoner kr

5. andra långfristiga värdepappersinnehav 218 miljoner kr

6. kundfordringar och övriga fordringar 218 miljoner kr

De sex tillgångsposterna svarar tillsammans för 3,4 miljarder kr motsvarande 96% av Catellas totala tillgångar på 3,6 miljarder kr.

Positivt att Catella har tillgångar såsom posten "andra långfristiga värdepappersinnehav" på 218 miljoner kr.

Är det bla bolåneportföljen?

Negativt med immateriella tillgångar på över 300 miljoner kr (34% av Catellas egna kapital).

Den typen av abstrakta tillgångar kan behöva skrivas ned till noll kr om Catella fortsätter att gå dåligt, vilket i så fall skulle ge en resultatbelastning som minskar det egna kapitalet med lika mycket.

Det skulle leda till en ganska stor urholkning av Catellas egna kapital från ca 900 miljoner kr till ca 600 miljoner kr.

Vid nuvarande egna kapital på 900 miljoner kr har Catella en soliditet (eget kapital delat med totala tillgångar) på 25%, så frågan är om Catella skulle behöva be aktieägarna om kapitaltillskott via tex nyemission om det egna kapitalet skulle halka ner till 600 miljoner kr.

Dock enl tex Catellas resultatrapport för q4/2012 (som kom 22 feb 2013):

"Catella har under året gjort en nedskrivningsprövning av tillgångar
med obestämbar livslängd baserat på redovisat bokfört värde per den 30 juni 2012.

Catellas tillgångar med obestämbar livslängd utgörs av (immateriella tillgångar såsom) goodwill och varumärke.

Vid prövningen görs en beräkning av uppskattade framtida kassaflöden baserade på budgetar som godkänts av ledningen och styrelsen.

Prövningen visar att det inte finns något nedskrivningsbehov av bokförda
värden."

Det är ju revisorn i ett bolag som ska tillse att bokföringen är korrekt och rättvisande.

Catellas revisor Patrik Adolfson från revisionsfirman Pwc har per 24 apr 2013 skrivit på och godkänt Catellas årsredovisning för 2012 där Catella hade immateriella tillgångar bokförda till 311 miljoner kr per slutet av 2012: http://www.catella.com/Documents/IR/Annual%20Reports/Swedish/Catella_-_Årsredovisning_2012.pdf

Och enl q2/2013-resultatrapporten:

"Revision

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer."

http://www.catella.com/Documents/IR/Interim%20Reports/Catella%20Delårsrapport%20Q2%202013.pdf

Dvs revisorn har ej granskat den rapporten.

Men då låg som nämnt de immateriella tillgångarna på 307 miljoner kr så om revisorn godkände immateriella tillgångar på 311 miljoner kr per slutet av 2012 borde han godkänna samma tillgångspost på 307 miljoner kr ett halvår senare (dvs per slutet av juni 2013).

Dock lär det ev bli tal om att behöva skriva ner det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna om Catellas dåliga utveckling består långsiktigt.

Onödiga skulder?

Catellas skulder på totalt 2,7 miljarder kr per slutet av juni 2013 kan delas in i kortfristiga skulder (91%) och långfristiga skulder (9%).

Och de kortfristiga skulderna domineras helt av posten "kortfristiga låneskulder" på 2,0 miljarder kr (74% av Catellas totala skulder).

Dvs den posten verkar vara motsvarigheten till tillgångsposten "likvida medel" på 2,0 miljarder kr.

Har alltså Catella tagit kortfristiga lån på 2 miljarder kr för att helt enkelt ha så mycket pengar skvalpande i kassan som beredskap?

Varför? Är det Finansinspektionen som kräver det?

Leder inte det bara till onödiga räntekostnder på de kortfristiga lånen om pengarna bara ligger i kassan och inte används?

Även per slutet av 2012 var situationen liknande. Då hade Catella 1,7 miljarder kr i kassan och en kortfristig låneskuld på 1,8 miljarder kr.

Mer om Catellas ekonomiska utveckling etc

Nedan avser intäkterna de totala intäkterna för Catella respektive per affärsområde, medan ovannämnda intäkter är nettointäkter (dvs endast intäkterna från respektive verksamhets rörelse utan övriga intäkter etc).

Catellas totala ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q3/2012: 227 miljoner kr (+15%)
q4/2012: 286 miljoner kr (-24%)
q1/2013: 193 miljoner kr (-18%)
q2/2013: 246 miljoner kr (+6%)

Nettoresultat:
q3/2012: -31 miljoner kr (-60 miljoner kr)
q4/2012: 14 miljoner kr (65 miljoner kr)
q1/2013: -39 miljoner kr (7 miljoner kr)
q2/2013: 11 miljoner kr (-3 miljoner kr)

Resultat per aktie:
q3/2012: -0,38 kr (-0,73 kr)
q4/2012: 0,17 kr (0,79 kr)
q1/2013: -0,48 kr (0,08 kr)
q2/2013: 0,13 kr (-0,05 kr)

Det ser ju inte särskilt stabilt ut.

Brakförlust varannat kvartal och en mindre vinst varannat kvartal.

I q3/2012 hade Catella engångskostnader på 34 miljoner kr för att integrera banken i affärsområde Kapitalförvaltning.

Engångskostnaderna fördelade sig enl följande:

kostnad för flytt ur gamla lokaler i Luxemburg: 22 miljoner kr
personalavveckling: 9 miljoner kr
övriga engångskostnader: 3 miljoner kr
- - -
Summa 34 miljoner kr

I q3/2012 hade Catella en engångsvinst på 6 miljoner kr genom försäljning av Visa-aktier.

I q4/2012 hade Catella en engångsvinst på 11 miljoner kr genom försäljning av Visa-aktier.

I q1/2013 hade Catella en engångskostnad på 9 miljoner kr pga nedskrivning av bolånefordringarna.

I q2/2013 hade Catella en engångskostnad på 5 miljoner kr pga reaförlust vid försäljning av en del av bolånefordringarna.

Utvecklingen ovan innebär följande utveckling för Catella under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013 jämfört med juli 2011-juni 2012):

• intäkter 952 miljoner kr (-8%)

• nettoresultat -45 miljoner kr (9 miljoner kr)

• resultat per aktie -0,56 kr (0,09 kr)

Dvs fallande intäkter och brakförlust.

Som jämförelse är Catella värt 430 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 5,25 kr (vid kl 16 fre 30 aug 2013).

Ett bolag som är värt 430 miljoner kr men gör ett resultat på -45 miljoner kr i årstakt är ju inte så attraktivt.

Catella har totalt ca 445 pers anställda och är baserat i Stockholm.

Men bolagets verksamhet finns i tolv länder:

Sverige
Norge
Finland
Danmark

Estland
Lettland
Litauen

Tyskland
Frankrike
Storbritannien
Spanien
Luxemburg

Fördelning av intäkter per geografisk region (under senast rapporterade 12 mån):

• övriga Europa 52%
• Norden 48%

Dvs Catella genererar mer intäkter utanför Norden än i Norden.

Fördelning av intäkter per affärsområde (under senast rapporterade 12 mån):

• kapitalförvaltning 59%
• fastighetsrådgivning 41%

Fördelning av intäkter i Norden per affärsområde:

• kapitalförvaltning 55%
• fastighetsrådgivning 45%

Fördelning av intäkter i övriga Europa per affärsområde:

• kapitalförvaltning 62%
• fastighetsrådgivning 38%

Dvs Catella genererar mest intäkter från affärsområde kapitalförvaltning, och kapitalförvaltningens intäktsandel är ännu större utanför Norden än i Norden.

Ekonomisk utveckling per affärsområde de senaste kvartalen:

Kapitalförvaltning

Intäkter:
q3/2012: 127 miljoner kr (+7%)
q4/2012: 139 miljoner kr (-7%)
q1/2013: 143 miljoner kr (-5%)
q2/2013: 151 miljoner kr (+6%)

Nettoresultat:
q3/2012: -24 miljoner kr (-4 miljoner kr)
q4/2012: 4 miljoner kr (-8 miljoner kr)
q1/2013: -2 miljoner kr (13 miljoner kr)
q2/2013: 11 miljoner kr (0 kr)

Det innebär följande utveckling under senast rapporterade 12 mån:

• intäkter 560 miljoner kr (0%)

• nettoresultat -11 miljoner kr (1 miljon kr)

Fastighetsrådgivning

Intäkter:
q3/2012: 101 miljoner kr (+29%)
q4/2012: 149 miljoner kr (-33%)
q1/2013: 49 miljoner kr (-41%)
q2/2013: 95 miljoner kr (+10%)

Nettoresultat:
q3/2012: 4 miljoner kr (-11 miljoner kr)
q4/2012: 23 miljoner kr (42 miljoner kr)
q1/2013: -23 miljoner kr (-4 miljoner kr)
q2/2013: 3 miljoner kr (-1 miljon kr)

Det innebär följande utveckling under senast rapporterade 12 mån:

• intäkter 394 miljoner kr (-16%)

• nettoresultat 7 miljoner kr (26 miljoner kr)

Övrigt:

Nettoresultat:
q3/2012: -11 miljoner kr (-44 miljoner kr)
q4/2012: -13 miljoner kr (32 miljoner kr)
q1/2013: -14 miljoner kr (-2 miljoner kr)
q2/2013: -3 miljoner kr (-2 miljoner kr)

Dvs:

Andel av Catellas totala intäkter:

kapitalförvaltning 59%
fastighetsrådgivning 41%

Förändring av intäkter under senast rapporterade 12 mån:

kapitalförvaltning 0%
fastighetsrådgivning -16%

Fallande intäkter för fastighetsrådgivningen alltså.

Fördelning av nettoresultat under senast rapporterade 12 mån dvs juli 2012-juni 2013 (jämfört med motsvarande siffra för föregående 12 mån dvs juli 2011-juni 2012):

• fastighetsrådgivning 7 miljoner kr (26 miljoner kr)

• kapitalförvaltning -11 miljoner kr (1 miljon kr)

• övrigt -41 miljoner kr (-16 miljoner kr)

- - -

Summa -45 miljoner kr (9 miljoner kr)

Dvs fastighetsrådgivningen är den enda del av Catella som genererat vinst.

Kapitalförvaltningen går med förlust men framför allt övriga resultatposter har inneburit en stor och ökad negativ resultateffekt under senast rapporterade 12 mån.

Tidigare blogginlägg

• 27 feb 2013: http://www.redeye.se/aktiebloggen/catella/catella-aktien-verkar-billig

Där blev slutsatsen följande:

"Catella-aktien verkar billig

_En finanskoncern som Catella lär inte ha mycket att sätta emot lågkonjunktur och allmän finansoro, men aktien verkar billig.

Man kan väl alltså se det som att Catella är en billig aktie men med hög risknivå."_

Aktien låg då i 5,75 kr så sedan dess är den -10% på ca ett halvår.

• 3 maj 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/catella/langsiktigt-kopvart-catella-micro-systemation

Catella-aktien fick där rekommendationen "långsiktigt köp" vid dåvarande börskurs 7,35 kr.

Och sedan dess är aktien -29% till 5,20 kr ca 1-1,5 år senare.

• 5 apr 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/catella/spekulativt-kop-catella

Då fick aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid dåvarande börskurs 7,30 kr.

Och sedan dess är aktien -29% till 5,20 kr efter ca 1-1,5 år.

• 17 dec 2011: http://www.redeye.se/aktiebloggen/catella/catella-aktien-billig

Där blev slutsatsen följande:

"Catella-aktien billig

Spretiga finansaktien Catella ratas av aktieinvesterarna. Bra huvudägare och frisk verksamhet motiverar köp."

Aktien låg då i 6,30 kr och är alltså ner 17-18% sedan dess till nuvarande kurs 5,20 kr ca 1,5-2 år senare.

Dvs Catella-aktien har varit något av en favorit här i bloggen, men det är bara att konstatera att bolagets utveckling varit trögare än väntat.

Man kan tolka Catella-aktiens kursutveckling sedan blogginlägget (med en nedgång på upp till 30% efter 1-2 år) som den nedsida det kan bli i aktien även framöver i ett negativt scenario.

Men den övergripande slutsatsen kvarstår att det finns stora värden inom Catella, bara bolaget får lite bättre ordning på lönsamheten.

Det är väl bara att bita ihop och vara lika envis och uthållig som Catellas småländska huvudägare Johan Claesson, så kommer utvecklingen för både Catella och aktien att lossna på sikt.

Som sagt kan nya vd:n Knut Pedersen förhoppningsvis få till en nystart.

//Tillägg 31 aug 2013

Catella Fonders svenska hemsida: http://www.catellafonder.se/sv/default.aspx

Där står det bla följande:

"Vi erbjuder ett brett fondsortiment med både traditionell och absolutinriktad förvaltning med fokus på Norden."

Catellas fondförvaltare Magnus Nilsson har tydligen fått bra betyg ("AAA") av Citywire:

_"AAA till Magnus Nilsson

Magnus Nilsson har blivit AAA-rated av Citywire för sin riskjusterade avkastning på tre års historik, gäller för perioden 100430 - 130430._

_Detta är baserat på Catella Avkastningsfond som är registrerad för handel i Sverige.

Magnus förvaltar även Catella Nordic Corporate Bond Flex tillsammans med Fredrik Tauson."_

http://www.catellafonder.se/sv/2366.aspx

_"Våra fonder

Catella Fonder förvaltar idag 14 fonder med olika förvaltarstil och riskprofil._

Flera av våra fonder har fått högsta betyg och rating av de oberoende analysföretagen MFEX och Morningstar.

Genom åren har Catella Fonder fått flera utmärkelser bland andra utmärkelsen "Årets Sverigeförvaltare 2004" av Sparöversikt och vår Hedgefond har utnämnts till "Årets Hedgefond" av tidningen Privata Affärer.

Värdeutvecklingen i våra fonder har över tiden varit bättre än valt jämförelseindex."

http://www.catellafonder.se/sv/funds.aspx

Där framgår att Cate… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?