Post entry

Sälj C-Rad-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det är svårt att förstå hur anticancer-utrustnings-bolaget C-Rads höga värdering på börsen kan vara motiverad.

Sammanfattning

• C-Rad är värt en bra bit över 300 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs kring 17 kr.

• Under 2012 hade bolaget intäkter på 26 miljoner kr och ett resultat på -19 miljoner kr.

• Något jättelyft i bolagets ekonomiska utveckling väntas inte de närmaste åren. Enl aktiemäklarfirman Erik Pensers prognoser väntas C-Rad inom 3 år (dvs år 2015) nå intäkter på 64 miljoner kr och ett resultat på 3 miljoner kr.

• C-Rad har behövt be aktieägarna om kapitaltillskott vart och vartannat år de senaste åren. Totalt handlar det om ca 150 miljoner kr sedan år 2007 varav drygt 40 miljoner kr nu under våren 2013.

Det är väl inget fel med att ett bolag ber aktieägarna om kapitaltillskott för att bygga upp bolagets verksamhet, men varje gång verkar folk tro att detta är det sista kapitaltillskottet C-Rad kommer att behöva innan jättelyftet kommer.

• Per slutet av 2012 hade C-Rad så kallade "immateriella anläggningstillgångar" bokförda till 13-14 miljoner kr vars värde kan ifrågasättas utifrån bolagets dåliga ekonomiska utveckling. Det är främst kostnader för utveckling av nya produkter som bolaget inte redovisat som kostnad i resultatet utan istället samlat upp som en bokförd tillgång. C-Rad har tidigare tvingats justera ned värdet på de immateriella anläggningstillgångarna.

• Med dessa kritiska synpunkter sagda så kan dels tilläggas att det givetvis är behjärtansvärt att stödja all verksamhet som bekämpar cancer och förbättrar cancerbehandlingen. Och dels verkar C-Rad ha en del intressant teknologi inom sitt område. Om C-Rad lyckas sälja stora mängder av sin utrustning framöver kommer bolaget att tjäna stora vinster. Men utifrån det man kan se verkar det vara en högoddsare.

Om C-Rad

• ett bolag inriktat på utrustning för cancerbehandling
• huvudkontor i Uppsala och 22 pers anställda
• verksamhet fördelad på dotterbolag i Uppsala och Östersund, samt säljbolag i Tyskland, USA och Kina

Ekonomisk utveckling 2012:

• intäkter 26 miljoner kr (+73% från 2011)
• nettoresultat -19 miljoner kr (jämfört med -43 miljoner kr för 2011)

Dvs intäkterna var ganska små men positivt med hög tillväxt i procent.

Resultatet fortfarande kraftigt negativt även om förlusten var mindre än hälften jämfört med 2011.

Balansräkning i slutet av 2012:

• 8 miljoner kr i kassan, ett konvertibellån på 9 miljoner kr (dvs en nettoskuld på 1 miljon kr)

• Tillgångar bokförda till 38 miljoner kr minus skulder bokförda till 22 miljoner kr ger ett eget kapital bokfört till 16 miljoner kr.

• Av tillgångarnas bokförda värde på 38 miljoner kr utgörs 13,5 miljoner kr av så kallade "immateriella anläggningstillgångar" vars värde kan ifrågasättas utifrån C-Rads dåliga lönsamhet.

• De immateriella anläggningstillgångarna utgörs till drygt 11 miljoner kr i form av uppsamlade utvecklingskostnader för nya produkter vilket ej bokförts som kostnad i resultaträkningen.

• Om det bokförda värdet på de immateriella anläggningstillgångarna skrevs ner till noll kr skulle det bokförda egna kapitalet bara uppgå till under 3 miljoner kr.

//Edit: Att det egna kapitalet då bara skulle uppgå till 3 miljoner kr är alltså med siffrorna per slutet av 2012. Sedan har ju C-Rad gjort en nyemission på drygt 40 miljoner kr under våren 2013 vilket väl har ökat det egna kapitalet med lika mycket (allt annat lika). I så fall skulle det egna kapitalet uppgå till 40-45 miljoner kr (allt annat lika) efter nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar till noll kr.//

Tex tidigare gjorde C-Rad en nedskrivning av sina immateriella anläggningstillgångar med 18 miljoner kr under 2011. Det var avseende produkten Gemini.

Förvärvet av Cyrpa

• Besked 26 feb 2013 om att C-Rad köper 29% av belgiska bolaget Cyrpa för 8-9 miljoner kr. Cyrpa har kompletterande utrustning för cancerbehandling. Enl avtalet även option på att köpa resterande 71% år 2016.

• Pressmeddelandet om affären kan tolkas som att ca 4 miljoner kr av köpeskillingen ska finansieras med ett lån:

"At closing not later than 6 March 2013, C-RAD will for 29% of the shares of Cyrpa pay an amount of 1,073 MEuro. After transfer of production a loan of 0, 5 MEuro will be issued."

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543556&lang=en

Nyemission

• Besked även 26 feb 2013 om att C-Rad ber aktieägarna om ett kapitaltillskott på 32 miljoner kr genom utförsäljning av nya C-Rad-aktier till aktieägarna via nyemission.

• Vid stort intresse från aktieägarna kan C-Rad sälja ut ytterligare aktier för 10 miljoner kr.

• Kapitaltillskottet uppges begäras "för att C-RAD ska kunna fullfölja en planerad offensiv satsning på expansion av verksamheten i samband med förvärvet av aktier i Cyrpa International SPRL (”Cyrpa”), genom ett breddat produkterbjudande och ökade satsningar på säljaktiviteter": https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543563&lang=en

• Enl pressmeddelandet har C-Rad lånat 10 miljoner kr för att finansiera Cyrpa-förvärvet vilket ska återbetalas med ägartillskottet.

• Av ägartillskottet ska därutöver 5 miljoner kr gå till satsningar i samband med samordningen av C-Rad och Cyrpa bla vad gäller försäljningsorganisationen.

• Resterande del av ägartillskottet ska generellt stärka C-Rads finansiella ställning.

• Besked 28 mars 2013 om att nyemissionen har genomförts och att C-Rad därmed fått in ett kapitaltillskott på 42 miljoner kr genom utförsäljning av 3,5 miljoner nya aktier för 12 kr/st.

• Det totala antalet C-Rad-aktier har därmed ökat från ca 15,9 miljoner st till ca 19,4 miljoner st.

• C-Rads värde på börsen därmed 327 miljoner kr (19,4 miljoner aktier gånger nuvarande börskurs 16,90 kr vilket är aktiens slutkurs tis 21 maj 2013).

Tidigare nyemissioner

Innan det senaste kapitaltillskottet har C-Rad även tidigare fått kapitaltillskott från aktieägarna i flera omgångar:

• Senaste gången var hösten 2011 då bolaget fick in 32 miljoner kr genom utförsäljning av 3,6 miljoner nya aktier för 9 kr/st. Då ökade det totala antalet utestående C-Radaktier från ca 12,3 miljoner st till ca 15,9 miljoner st.

• Och innan dess fick C-Rad under våren 2010 in ett kapitaltillskott från aktieägarna på 30 miljoner kr genom utförsäljning av 2,3 miljoner nya C-Rad-aktier för 13 kr/st vilket ökade det totala antalet aktier från 10,0 miljoner st till 12,3 miljoner st.

• Hösten 2008 bad C-Rad aktieägarna om ett kapitaltillskott på 20 miljoner kr. Ett kapitaltillskott på 15 miljoner kr erhölls från aktieägarna genom utförsäljning av 1,5 miljoner nya C-Rad-aktier för 10 kr/st. Det totala antalet C-Rad-aktier ökade därmed från ca 8,0 miljoner st till ca 9,5 miljoner st.

• Under maj/juni 2007 fick C-Rad in ett kapitaltillskott på 30 miljoner kr från aktieägarna genom utförsäljning av 3,7 miljoner nya C-Rad-aktier (för 8,20 kr/st?).

Erik Pensers prognoser

C-Rad betalar aktiemäklarfirman Erik Penser för att göra prognoser för C-Rads framtida ekonomiska utveckling. Pensers senaste prognoser för C-Rad är från 6 mars 2013:

Intäkter:
2012 (faktiskt utfall): 26 miljoner kr
2013: 38 miljoner kr
2014: 53 miljoner kr
2015: 64 miljoner kr

Resultat före skatt:
2012 (faktiskt utfall): -20 miljoner kr
2013: -9 miljoner kr
2014: -2 miljoner kr
2015: 3 miljoner kr

Resultat per aktie:
2012 (faktiskt utfall): -1,08 kr
2013: -0,50 kr
2014: -0,10 kr
2015: 0,10 kr

http://www.bequoted.com/investor/company/documents/crad_analys_130306.pdf

C-Rads produkter

C-Rads produkter kan väl förenklat sägas utgöra utrustning som ser till att cancerpatienter ligger i rätt position i samband med strålningsbehandling mot cancer.

C-Rads produkter enl bolagets nyemissionsprospekt (som är daterat 6 mars 2013):

• Sentinel: ytskannande laser för patientpositionering och rörelseövervakning vid strålterapi
• Catalyst: nästa generations projektorsystem för patientpositionering och rörelseövervakning i realtid och med funktionalitet för hela behandlingskedjan vid strålterapi
• Gemini: detektorsystem (bildplatta) för tumörlokalisering och strålningsdosering
• diod-detektorer: tillverkas och utvecklas exklusivt för bolaget IBA Dosimetry

Om Cyrpas produkter i prospektet:

"Cyrpa utvecklar och marknadsför avancerade lösningar för virtuell simulering i samband med strålterapi genom lasersystemet HIT M och kalibreringssystemet Smart Phantom RT."

"Cyrpa har utvecklat och introducerat nya innovativa produkter för virtuell simulering och för användning under strålbehandling. Cyrpa är det enda företaget med lasersystem som kan växlas mellan rött och grönt ljus.

Med produkten Smart Phantom kan systemen kalibreras med en noggrannhet på 0,1 millimeter. Kalibreringen görs på några få minuter. Med nuvarande teknik från konkurrenter är detta moment mycket tidsödande för personalen på strålbehandlingsklinikerna.

//Edit: Medan kalibreringen tar ett par minuter med Cyrpas system så kan det ta upp till en halv dag med konkurrenternas motsvarande system.//

Genom att integrera de båda produktprogrammen från C-Rad och Cyrpa kommer vi att som enda företag kunna erbjuda kompletta och nya innovativa lösningar för användning både vid datortomografen och vid linjäracceleratorn."

http://www.nyemissioner.se/files/rights-issues/1536/prospekt.pdf

Marknaden för utrustning för strålningsbehandling av cancer

Enl prospektet uppgick totalmarknaden för utrustning för strålbehandling av cancer till över 30 miljarder kr under 2011.

USA är den största delmarknaden och svarar för 40% av totalmarknaden.

I världen finns 9 500 anticancer-strålbehandlings-maskiner ("linjäracceleratorer") installerade i ca 7000 cancerbehandlings-kliniker runt om i världen (varav 30% av maskinerna finns i USA).

80% av världsmarknaden för denna typ av utrustning utgörs av underhåll och uppdateringar av befintliga maskiner (medan väl resterande 20% i så fall är försäljning av nya maskiner).

I världen säljs det ca 1000 nya linjäracceleratorer/år.

En komplett, ny linjäraccelerator kan kosta 16-17 miljoner kr vilket ger en totalmarknad på 16-17 miljarder kr/år för nyförsäljning.

Enl C-Rad väntas totalmarknaden ha en tillväxttakt på 12%/år framöver varav nolltillväxt för standard-teknologi och 25%/år för avancerad teknologi.

Drivkrafter för marknadstillväxten utgörs av:

• allt fler får cancer i världen
• ny teknologi
• politiska beslut (vilket bla innebär ökade resurser till vård med avancerad teknologi)

13 miljoner pers får cancer i världen varje år, och antalet ökar med 3%/år.

Enl nyligen börsnoterade bolaget Immunicums vd Jamal El-Mosleh får 1 av 3 personer cancer under sin livstid.

Enl honom fick 12,7 miljoner pers cancer i världen under år 2008 och antalet väntas öka till 22,2 miljoner pers år 2030.

http://www.bequoted.com/bolagsinformation/eContent.aspx?URL=http%3A%2F%2Ffinancialhearings%2Enu%2F130521%2Fimmunicum%2F

Av världsmarknaden (för utrustning för anticancer-strålningsbehandling) har amerikanska bolaget Varian en marknadsandel på 45% och svenska bolaget Elekta en marknadsandel på 35%. Övriga mindre konkurrenter är Accuray, Brainlab och IBA.

Marknaden för C-Rads produktområden

>Patientpositionering

Inom C-Rads delområde (patientpositionering och rörelseövervakning) finns dels tillverkare av enklare "rums-lasrar". Världsmarknaden för dem uppgår till ca 3000 st/år varav tyska LAP har en marknadsandel på 30% och amerikanska Gammex har 20%.

Bland nya teknologier för att öka noggrannheten vid patientpositioneringen finns tex så kallad IGRT-utrustning för att lokalisera cancertumören och se till att patienten är i rätt position.

Enl C-Rad finns flera nackdelar med denna teknologi:

• den tar tid
• den innebär ytterligare skadliga stråldoser för patienten
• den kan inte användas under själva strålningsbehandlingen

C-Rads produkter har en annan teknologi som bygger på "ytmätning" som registrerar patientens kroppskontur (och bygger på att positioneringen av patientens yttre kroppskontur beror på patientens skelettposition).

En fördel med den teknologin är tex att den kan användas kontinuerligt under strålningsbehandlingen vilket ger bättre kontroll av att behandlingen blir rätt.

Vad gäller utrustning med denna teknologi finns bara en konkurrent till C-Rad och det är brittiska bolaget VisionRT.

C-Rads produkter på området är Sentinel och Catalyst.

Sentinel bedöms ha en försäljningspotential på 200 sålda enheter/år (motsvarande 20% av totalt antal sålda nya linjäracceleratorer/år).

Catalyst är en nyare utrustning med fler funktioner, och inkl Sentinel bedömer C-Rad att det finns en försäljningspotential på 400 st sålda enheter/år.

Och tidigare har C-Rad uppgett en vinst på över 300 000 kr/sålt Sentinel-system via distributör som fått 30-35% rabatt på ordinarie pris, enl vad signaturen Markin nämnt på aktieforumet Aktieguiden.com: http://www.aktieguiden.com/1162359/c-rad-prospekthog-vinstmarginal-pa-produkter

Om C-Rad når upp till 400 sålda enheter/år innebär det alltså en vinst för C-Rad på över 120 miljoner kr/år (drygt 300 000 kr i vinst per såld enhet gånger 400 enheter/år).

>Tumörlokalisering

Vad gäller att hitta var en cancertumör sitter inför strålningsbehandling finns gammal teknologi med flera nackdelar:

• den tar tid
• den innebär ytterligare skadliga stråldoser för patienten
• vill man korrigera patientens position måste patientbordet flyttas från kontrollrummet

Ny teknologi har kommit som är bättre på att lokalisera tumörer och upptäcka dem tidigt.

Och C-Rads bildplatta Gemini är bla tänkt att användas i kombination med den teknologin på det delområdet.

C-Rad ser en försäljningspotential för Gemini på 100-300 enheter/år om avtal kan ingår med linjäraccelerator-tillverkare (dvs tex Varian eller Elekta) om att sälja Gemini till klinikerna via dessa tillverkare.

Därutöver ser C-Rad potential att sälja Gemini direkt till strålningsbehandlings-klinikerna.

Beroendet av de stora bolagen i branschen

I sin årsredovisning för 2012 (som är daterad 17 maj 2013) pekar C-Rad på nackdelen för C-Rad med att marknaden för linjäracceleratorer kontrolleras av få stora bolag som Varian och Elekta, eftersom C-Rad bla är beroende av att kunna sälja sina produkter via dessa stora tillverkare. Och Varians och Elektas positioner har stärkts på sistone då tex tyska konkurrenten Siemens upphört med sin verksamhet för linjäracceleratorer.

C-Rad verkar ha haft svårt att få sina produkter sålda via Varian och Elekta vilket gör att C-Rad beslutat satsa på att bygga upp en egen säljorganisation för att istället fokusera på att sälja sina produkter direkt till cancerbehandlings-klinikerna.

Men det är å andra sidan kostsamt att bygga upp en sådan egen säljorganisation.

Enl C-Rads vd Erik Hedlund i årsredovisningen:

_"Amerikanska Varian och svenska Elekta kontrollerar 80% av marknaden för strålterapiutrustning och har därmed stort inflytande över kunderna och deras investeringar.

C-RAD, som ett mindre högteknologiskt företag, har för att nå ut till slutkunderna varit hänvisad till samarbeten med de större företagen inom området samt försäljning via distributörer.

Den nya situationen med två dominerande aktörer kräver en ändring av den hittillsvarande strategin för distribution.

Organisationen för direktförsäljning måste byggas ut, vilket kräver betydande investeringar samtidigt
som effektiviteten i säljarbetet ökar."

"För att kunna expandera den egna säljorganisationen och skapa förutsättningar för lönsamhet krävs en breddning av produktutbudet."_

Och den breddningen ledde alltså fram till förvärvet av Cyrpa.

Nästa hållpunkt

Nästa hållpunkt för C-Rad är bolagets resultatrapport för q1/2013 som ska komma nästa ons (29 maj 2013).

Som jämförelse hade C-Rad under q1/2012 intäkter på 2,5 miljoner kr och ett nettoresultat på -7 miljoner kr.

Ny order

Positivt besked 21 maj 2013 om att C-Rad sålt 1 Sentinel-system och 2 Catalyst-system till 2 cancerbehandlings-kliniker i Tyskland: http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130521-904418.html?mod=googlenews_wsj

Enl pressmeddelandet har båda klinikerna linjäracceleratorer från Elekta och ordrarna uppges ha tillkommit dels tack vare C-Rads egna försäljningsorganisation och dels genom C-Rads samarbete med Elekta.

Signaturen "Markin_73"

"Detta är startskottet för den nu kommande starka tillväxten i C-Rad", skriver signaturen Markin_73 om C-Rads tyska order i ett inlägg på Di.se:s aktieforum Börssnack: http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154358#msg14545934

Markin_73 pekar bla på den stora betydelsen för C-Rad av att Catalyst-systemet nu är anpassat för Elektas linjäracceleratorer (genom det så kallade "Response 2-interfacet").

Enl signaturen har C-Rads vd Erik Hedlund sagt att det som först kommer att få fart på bolagets intäkter och resultat framöver är dels Response 2-interfacet och dels C-Rads samarbete med amerikanska bolaget General Electric om Sentinel-systemet, och i nästa steg Gemini.

Markin_73 skriver att det var nu på branschmässan Estro nyligen som det framkom att Response 2-interfacet är klart.

Signaturen pekar på en rättstvist nyligen mellan C-Rad och tyska bolaget LAP, som C-Rad vann. Det handlade om att LAP i nov 2008 beställde Sentinel-system från C-Rad men sedan plötsligt avbokade beställningen.

Det var 3 Sentinel-system för en prislapp på 144 375 euro.

Med dåvarande eurokurs på ca 10 kr innebär det en prislapp på knappt 500 000 kr/Sentinel-system.

Med nuvarande eurokurs på 8,55 kr innebär det ett pris på drygt 400 000 kr/Sentinel-system.

I rättstvisten framkom att C-Rads skada pga utebliven vinst på den avbokade beställningen uppgick till 105 000 euro (dvs över 70% av försäljningspriset för systemen).

Och enl Markin_73 var LAP dessutom en distributör som fick 30-35% rabatt på Sentinels ordinarie pris.

Med ordinarie pris blir priset för ett Sentinel-system drygt 600 000 kr varav över 80% är vinst för C-rad utifrån Markin_73:s kalkyler.

Enl signaturen är C-Rads pris ca 1-2 miljoner kr för ett Catalyst-system som också har en vinstmarginal på över 80% (dvs samma marginalnivå som för Sentinel).

Ett sålt Catalyst-system för ett pris på 1,2 miljoner kr innebär då en vinst för C-Rad på 1 miljon kr enl Markin_73.

Genom att C-Rad börjar sälja sina produkter allt mer direkt till klinikerna via C-Rads egen försäljningsorganisation undviker C-Rad de rabattar som ges när produkterna säljs till distributörer.

Tisdagens tyska ordrar innebär alltså en bruttovinst på 2,5 miljoner kr för C-Rad enl Markin_73 (1 miljon kr per Catalyst-system och 500 000 kr för Sentinel-systemet).

Han pekar dessutom på andra positiva aspekter med C-Rad:

• C-Rad lyckades visa positivt kassaflöde under q4/2012 trots att Response 2-interfacet ännu inte var klart då.

• Cyrpa hade intäkter på 6 miljoner kr under 2012. Inför 2013 hade Cyrpa en orderstock på 10 miljoner kr och nya produkter på gång att lanseras. C-Rad väntas få positiv resultateffekt från Cyrpa redan from 2013. C-Rad och Cyrpa lanserade sin första gemensamma produkt på Estro-mässan nyligen.

• C-Rad har utökat sitt samarbete med Elekta nyligen både vad gäller Sentinel och Catalyst. Det avser områdena "free breathing gating" samt 4DCT.

• C-Rads samarbete med General Electric avser i samband med GE:s datortomografer för det så kallade 4DCT-området. GE säljer 200-500 datortomografer/år och har tidigare använt Varians så kallade RPM-system tillsammans med GE:s datortomografer. Men nu vill GE använda C-Rads Sentinel-system istället för Varian.

• Bolaget Cablon har haft en produkt som liknar Gemini men upphör nu med sin produkt och ska istället sälja Gemini till sina kunder i Belgien, Holland och Luxemburg. Cablon har 100 sålda bilddetektorer i dessa länder som måste bytas ut löpande.

• En del justeringar av Gemini har genomförts inför den stora produktlanseringen av Gemini som ska ske snart.

• Rykten finns om att C-Rad ska köpas upp. Både tillverkare av linjäracceleratorer och deras underleverantörer kan vara intresserade köpare.

• C-Rads q1/2013-resultatrapport kommer att bli den starkaste någonsin för C-Rad, och bolaget kommer att visa positivt kassaflöde i sin löpande verksamhet.

Intrycket är ju att Markin och Markin_73 är en person som jobbar på C-Rad eller har nära insyn i bolaget. Signaturen har skrivit många inlägg om C-Rad de senaste åren och i efterhand verkar de ha varit väldigt överoptimistiska.

Största aktieägare, styrelse

• Positivt att Ikea-grundaren Ingvar Kamprad är största aktieägare i C-Rad med en ägarandel på 19% i slutet av 2012 (via bolaget Inter Life Science AB).

Kamprad verkar inte ha någon representant i C-Rads styrelse så hans ägarandel är väl en mer passiv, finansiell investering.

• Vd Erik Hedlund hade en ägarandel på 6-7% i slutet av 2012.

Han är en av C-Rads grundare och har varit engagerad i bolaget sedan år 2003. Tidigare har han bla jobbat på bolag som Ericsson, Siemens och "försvars-Saab".

Dock är Hedlund nu 65 år så frågan är om någon yngre, energisk förmåga skulle behöva ta över som vd.

Videoklipp (upplagt 8 mars 2013) där Hedlund pratar om C-Rads q4/2012-resultatrapport (som kom 26 feb 2013) och förvärvet av Cyrpa: http://www.youtube.com/watch?v=DHzhEMNFvdw

• I styrelsen finns även Anders Brahme (professor vid Karolinska Institutet i Stockholm) och han har en ägarandel på 4-5%.

Det är väl Brahmes uppfinningar som ligger bakom C-Rads produkter.

• Positivt att före detta aktieanalytikern Mats Thorén även sitter i C-Rads styrelse. Han har varit analytiker på både Handelsbanken och SEB.

Videoklipp

Videoklipp från C-Rad där det visas hur bolagets produkter fungerar:

Om Sentinel:

• Upplagt 14 jun 2012: http://www.youtube.com/watch?v=QPq2HWY0CHQ

Om Catalyst:

• Upplagt 5 okt 2011: http://www.youtube.com/watch?v=XJ6kWWqSs9c

• Upplagt 5 okt 2011: http://www.youtube.com/watch?v=h8BKIpaPno0

• Upplagt 14 jun 2012: http://www.youtube.com/watch?v=QCNRVTpbaCM

//Tillägg 24 maj 2013

Från analysföretaget Axiers hemsida där C-Rad jämförs med bolaget Micropos (som också är börsnoterat):

"C-RAD:s Catalyst har enligt studie från 2012 utförd på Lunds universitet en felmarginal på 0-6 mm. i olika riktningar. Endast i vertikal riktning uppfyllde systemet standardkraven vid positionering, nämligen en felmarginal på 2 mm. Dessa resultat är jämförbara med manuell rumslaser vilket är standard i alla strålbehandlingskliniker.

Detta kan jämföras med (Micropos produkt) RayPilot som i ett test utfört på Chalmers Innovation vid Chalmers Tekniska Högskola visade att RayPilot presterar ett genomsnittligt radiellt fel på 0,63 mm, och 98% av studiens 2000 mätningar låg inom gränsen 2 mm."

http://axier.se/bors-marknad/Det-borjar-narma-sig-i-Micropos-Medical

Jämförelse:

• C-Rad är börsnoterat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.
• Micropos är börsnoterat på alternativbörsen Aktietorget.

• C-Rad är värt drygt 300 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 15,60 kr (slutkurs fre 24 maj 2013).
• Micropos är värt 66 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 2,39 kr (slutkurs fre 24 maj 2013).

• C-Rad har 22 anställda och huvudkontor i Uppsala.
• Micropos har 4 pers anställda plus 1 deltidsanställd läkare, 1 projektanställd programmerare plus 2 konsulter. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

• Under 2012 hade C-Rad intäkter på 26 miljoner kr och ett resultat på -19 miljoner kr.
• Under 2012 hade Micropos intäkter på 0 kr och ett resultat på -10 miljoner kr.

• Per slutet av 2012 hade C-Rad en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på 1 miljon kr men under våren 2013 har bolaget fått in drygt 40 miljoner kr i kapitaltillskott från aktieägarna.
• Per slutet av 2012 hade Micropos en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på ca 9 miljoner kr. (Under 2012 fick bolaget in ett kapitaltillskott på 6 miljoner kr från aktieägarna. Dessutom har bolaget under q1/2013 fått in 4 miljoner kr i kapitaltillskott från Almi.)

• C-Rads resultatrapport för q1/2013 kommer nu på ons 29 maj 2013.
• Micropos resultatrapport för q1/2013 kom tors 23 maj 2013 och visade ett resultat på -2,6 miljoner kr. I slutet av kvartalet hade bolaget knappt 7 miljoner kr i kassan.

//

//Tillägg 29 maj 2013

C-Rads resultatrapport för q1/2013 kom idag.

Enl rapporten hade bolaget följande ekonomiska utveckling under kvartalet:

• intäkter på 8,6 miljoner kr (jämfört med 2,5 miljoner kr under q1/2012)

• ett resultat på -5,9 miljoner kr (jämfört med -7,2 miljoner kr under q1/2012)

• orderingång 9,7 miljoner kr (9,7 miljoner kr)

• orderstock 16,1 miljoner kr i slutet av kvartalet (jämfört med 19,2 miljoner kr i slutet av q1/2012)

• positivt kassaflöde i rörelsen för andra kvartalet i rad

Videoklipp där C-Rads vd Erik Hedlund pratar om rapporten: http://playontv.streamingbolaget.se/playlist/13655

Han säger där bla att resultatet under q1/2013 belastades av "höga engångskostnader" i form av:

• kostnader för förvärvet av Cyrpa

• en pågående rättstvist

Samt:

• nedskrivningar av bokförda tillgångsvärden med 1,5 miljoner kr

Hedlund indikerade även en positiv utveckling för C-Rad under helåret 2013. Han sa följande:

"Stor osäkerhet råder på många marknader beroende på den finansiella oron. Affärsutvecklingen kommer att pendla från kvartal till kvartal. För helåret 2013 har däremot C-Rad höga förväntningar."

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså C-Rad-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs 16,90 kr (aktiens slutkurs tis 21 maj 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?