Post entry

Bure-aktien långsiktigt köpvärd

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Köpläge i Bure-aktien som faller kraftigt efter q4-rapport.

Investmentbolaget Bure har berörts i tidigare blogginlägg från 15 jan 2011 om bolaget Vitrolife (som är delägt av Bure): http://www.redeye.se/aktiebloggen/vitrolife/langsiktig-potential-i-vitrolife

I skrivande stund (tors 23 feb 2012, kl 11.52) handlas Bure-aktien i 19,40 kr på börsen, vilket är -6% jämfört med gårdagens slutkurs. Som lägst har Bure-aktien idag varit nere i 19,10 kr. SEB och Avanza är största nettosäljare av Bure-aktien på börsen hittills idag.

Orsaken till dagens kursnedgång för Bure-aktien är väl Bures resultatrapport för q4/2011 som presenterades kl 9 idag (samtidigt som börsen öppnade): http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/6C/33/wkr0001.pdf

Enl q4-rapport uppgick Bures substansvärde per aktie till ca 25 kr i slutet av 2011, jämfört alltså med Bure-aktiens nuvarande börskurs 19,40 kr.

Substansvärde är förenklat Bures förmögenhet, dvs marknadsvärde på tillgångar plus ev kassa minus ev skulder. Totalt uppgick Bures substansvärde till ca 2 miljarder kr i slutet på 2011 (vilket motsvarade 25 kr per Bure-aktie).

Substansvärdet fördelade sig enl följande i slutet på 2011 enl q4-rapporten:

Kassa 476 miljoner kr

Aktieinnehav:
Micronic Mydata 445 miljoner kr
Vitrolife 249 miljoner kr
Mercuri International 233 miljoner kr
Carnegie Holding 215 miljoner kr
Partnertech 117 miljoner kr
Carnegie Asset Management 80 miljoner kr
etc

Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Mercuri är inte börsnoterade, utan värdena på de innehaven är Bures egen bedömning.

Carnege Holding och Carnegie Asset Management

• Aktiemäklarfirman Carnegie Holding (där Bure har en ägarandel på 24%) hade ett resultat på -254 miljoner kr under 2011.

• Carnegie Asset Management (Bures ägarandel 28%) hade ett resultat på 77 miljoner kr under 2011.

Förenklat kan Carnegie Holding beskrivas som en aktiemäklarfirma, medan Carnegie Asset Management är en kapitalförvaltningsfirma som förvaltar kapital på uppdrag av olika kunder.

Så här beskrivs de båda Carnegie-bolagen i Bures q4-rapport:

"CARNEGIE HOLDING
Carnegie Holding är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie bedriver verksamhet inom områdena:
• värdepappershandel
• investment banking
• kapital- och fondförvaltning
• private banking"

"CARNEGIE ASSET MANAGEMENT
Carnegie Asset Management (CAM) är en ledande aktör i Norden inom kapitalförvaltning. CAM förvaltar fonder med huvudfokus på aktieförvaltning."

Som synes ägnar sig alltså tydligen även Carnegie Holding åt kapitalförvaltning. Frågan är vad vitsen är med att ha Carnegie Holding och Carnegie Asset Management som två olika bolag.

En annan fråga är om det är motiverat att Bure värderar sin ägarandel i Carnegie Holding till 215 miljoner kr fast Carnegie Holding visar brakförlust?

Om Bures ägarandel på 24% är värd 215 miljoner kr innebär det att hela Carnegie Holding värderas till drygt 900 miljoner kr. Är det motiverat för ett bolag med ett resultat på -254 miljoner kr för 2011?

Carnegie Holdings resultat för helåret 2011 blev alltså -254 miljoner kr. Men härav uppgick resultatet för q4/2011 till -216 miljoner kr. Dvs det var särskilt q4 som var dåligt för Carnegie Holding.

För Carnegie Asset Management blev q4-resultatet 14 miljoner kr.

Carnegie Holding hade intäkter på 1,7 miljarder kr under helåret 2011. Det var -4% jämfört med 2010.

Medelantalet anställda i Carnegie Holding ökade från knappt 700 pers 2010 till över 800 pers 2011.

Och under q4/2011 uppgick Carnegie Holdings intäkter till 330 miljoner kr vilket var -49% jämfört med q4/2010.

Dvs intäkterna föll kraftigt samtidigt som Carnegie Holding satt med fler anställda. Varför ökade de antalet anställda så kraftigt? (Berodde personalökningen på köpet av kraschadeaktiemäklarfirman HQ under 2010?) Mer om HQ-kraschen i tidigare blogginlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oresund/oresundcreades-klarna-skandalen

Bures vd Patrik Tigerschiöld konstaterar i Bures q4-rapport att resultatet för Carnegie Holdings verksamhet var svagt under 2011, och att resultatet därutöver belastades av stora engångsposter och omstruktureringskostnader. Men han är mer optimistisk om framtiden:

"Med de åtgärder som nu genomförs skapas bättre förutsättningar för att säkerställa lönsamhet inom Carnegies samtliga affärsområden", skriver Tigerschiöld i rapporten.

Mercuri International

Enl ovan är det onoterade bolaget Mercuri International det tredje största aktieinnehavet i Bure (dvs ett värdemässigt större innehav än Carnegie Holding som är Bures fjärde största aktieinnehav).

Vad gör egentligen Mercuri International? Enl Bures q4-rapport:

_"MERCURI INTERNATIONAL

Mercuri International är Europas ledande konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap med verksamhet i alla världsdelar via helägda dotterbolag och franchisetagare.

Mercuri erbjuder:
• företagsanpassade utvecklingsprogram
• öppna kurser
• analysverktyg
• e-learning
• simuleringsverktyg
inom försäljning och verksamhetsutveckling."_

Bure äger 99% av Mercuri International. Värdet på ägarandelen uppgick till 233 miljoner kr i slutet på 2011 enl Bures egen bedömning.

Mercuris intäkter uppgick till 568 miljoner kr under 2011, vilket var -4% jämfört med 2010. Mercuris resultat efter skatt uppgick till 25 miljoner kr under 2011.

Bures värdering av Mercuri-innehavet till 233 miljoner kr innebär alltså ett p/e-tal på ca 9, vilket väl i alla fall inte är en för hög värdering.

Negativt att Mercuri hade krympande intäkter under 2011. Varför? Bolagets inriktning verkar ju ha framtiden för sig. Dock låg intäkterna oförändrade exkl valutaeffekter och under q4/2011 ökade intäkterna med 2%.

Negativt att Bure gjorde ett kapitaltillskott på 34 miljoner kr till Mercuri International under året, vilket stärkte Mercuris finansiella ställning.

Sammantagen reflektion

Carnegie Holdings resultat måste snabbt förbättras för att Bures köp av sin ägarandel i aktiemäklarfirman inte ska bli en katastrof.

Bara det inte går så långt att Bure måste bidra med kapitaltillskott till Carnegie Holding. Det skulle aktieinvesterare tolka som negativt för Bures del.

Men som nämnt verkar Bures vd Patrik Tigerschiöld ha förhoppningar om att Carnegie Holdings utveckling kommer att bli bra till slut.

Hittills så har ju börsen stigit kraftigt under 2012 vilket lär innebära bättre resultat för Carnegie Holding under q1/2012.

Dessutom så är Carnegie Holding-innehavet trots allt bara en mindre del av Bures totala tillgångar. Även om Bures (till synes överskattade) värdering av sin Carnegie Holding-ägarandel till 215 miljoner kr stämmer, så utgör det bara ca 10% av Bures totala substansvärde.

Alla Bures tre största aktieinnehav (Micronic Mydata, Vitrolife och Mercuri International) är intressanta och verkar ha god framtidspotential.

• Micronic Mydata är ett elektronikföretag. Här är ett intressant videoklipp från nov 2011 där vd Peter Uddfors presenterar bolaget: http://www.redeye.se/webcast/micronic-mydata-time-seminarium-2011 Klippet omfattar i och för sig endast tom q3/2011 men ger en bra beskrivning av bolaget.

Micronic Mydatas q4-rapport kom 31 jan 2012: http://www.micronic.se/www/elements.nsf/(read)/356C7CE3F5AF02CFC12579950070DED4/$file/Q4_2011_279_S.pdf Enl den rapporten uppgick Micronic Mydatas intäkter till 1,2 miljarder kr under helåret 2011, vilket var -7% jämfört med 2010. Resultatet för 2011 blev -89 miljoner kr. Det kan se avskräckande ut, men bolaget gör stora satsningar och är optimistiskt om framtiden.

Dessutom är Micronic Mydata finansiellt starkt med en kassa på 300 miljoner kr och skulder på 100 miljoner kr i slutet av 2011, jämfört med att hela bolaget är värt 1,3 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 13,25 kr.

• Vitrolife har beskrivits i ovannämnda blogginlägg från 15 jan 2011: http://www.redeye.se/aktiebloggen/vitrolife/langsiktig-potential-i-vitrolife

• Och Mercuri International har beskrivits ovan. Bara de kan få lite bättre fart på bolagets tillväxt kan det bli riktigt bra. Börsintroduktion av Mercuri på sikt?

Långsiktigt lär alltså Bure-aktien bli en bra aktieinvestering om man köper aktien på nuvarande börskurs 19-20 kr.

Bures största aktieägare

Ett särskilt plus för Bure är att familjen Tigerschiöld är Bures huvudägare, med skarpe finansmannen Dag Tigerschiöld och hans son Patrik Tigerschiöld som vd.

I slutet av 2011 ägde Dag Tigerschiöld 11% av Bure medan Patrik Tigerschiöld ägde 7%. http://www.bure.se/extra/pod/?id=23&module_instance=1&action=pod_show&navid=23 Eftersom Bure totalt är värt 1,6 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 19,40 kr, så är Tigerschiölds aktieinnehav i Bure värt ca 180 miljoner kr medan Patrik Tigerschiölds aktieinnehav är värt 110-120 miljoner kr. Dvs de har goda skäl att måna om att Bure-aktiens kursutveckling blir bra framöver. (Det står lite mer om bla Dag Tigerschiöld i blogginlägget om Vitrolife.)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?