Post entry

Update: Bringwell, Odd Molly

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hälsokostfirman Bringwell och klädföretaget Odd Molly har kommit med q3/2013-resultatrapporter. Är aktierna fortfarande köpvärda?

Sammanfattning

• I detta blogginlägg blev slutsatsen följande:

Bringwell-aktien får fortsatt rekommendation "spekulativt köp" vid börskurs 1,57 kr.

Odd Molly-aktien får fortsatt rekommendation "långsiktigt köp" vid börskurs 38,60 kr.

(Börskurserna är slutkurser fre 18 okt 2013. Definitioner av rekommendationerna längst ned i blogginlägget.)

• Båda bolagen hade en del negativa saker i sina q3/2013-resultatrapporter.

• Bringwell hade en god underliggande resultatutveckling medan Odd Molly hade en sämre utveckling.

• Men risknivån i Bringwell-aktien är högre pga hög skuldsättning och stort bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar, medan Odd Molly har en nettokassa och väldigt små immateriella anläggningstillgångar.

• Chans att Bringwell börjar visa intäktstillväxt from q4/2013 och blir uppköpt för en budkurs på 2,50 kr (nästan 60% över nuvarande börskurs 2,57 kr) under våren 2014.

//Edit: Tilläggas kan att även Bringwells tidigare vd David Rönnberg länge utlovade att bolagets intäkter skulle börja växa utan att det blev så.

//

• Chans att Odd Molly med skarpa nyckelpersoner från H&M i ledningen vänder den dåliga utvecklingen och når ett resultat per aktie på 7-9 kr per år inom 4-5 år, jämfört med nuvarande börskurs 38,60 kr.

• Dessutom chans att H&M på sikt lägger bud på Odd Molly som intressant nischklädmärke. H&M har tidigare köpt vissa nischklädmärken, plus att H&M har kritiserats för att varumärket H&M och ej sprida verksamheten på flera varumärken/butikskedjor. Dessutom H&M-folk nu i Odd Mollys-ledning som kan få upp Odd Molly till "H&M-klass" innan ett ev bud.

Bringwell

Tidigare blogginlägg (från 13 okt 2013) där Bringwell-aktien fick rekommendationen "spekulativt köp": http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/spekulativt-kop-active-biotech-bringwell

Då låg Bringwells börskurs i 1,51 kr (slutkursen fre 11 okt 2013).

Därefter kom Bringwells resultatrapport för q3/2013 tors 17 okt 2013.

Och nu ligger Bringwell-aktien i 1,57 kr (slutkurs fre 18 okt 2013).

Intryck av Bringwells q3/2013-resultatrapport:

- Negativt att intäkterna fortsatte falla.

- Negativt med stor negativ engångspost (28 miljoner kr) pga rättstvisterna mot Cederroth och Bayer.

Dock samtidigt positivt att den största delen av engångsposten utgjordes av Cederroth-tvisten (26 miljoner kr) som ännu inte är avgjord och därmed är inget skadestånd utbetalt till Cederroth ännu.

Bringwell förlorade i tingsrätten (och dömdes att betala skadeståndet till C) men Bringwell har överklagat till hovrätten, och säger sig vara övertygad om att vinna i hovrätten.

Dvs om Bringwell vinner i hovrätten kommer bolaget behöva återföra den delen av engångskostnaden som hör till C-tvisten, vilket då blir en positiv resultateffekt.

Dock kan det dröja ett tag innan hovrätten har kommit med sin dom i ärendet, och det är ju inte heller säkert att B kommer att vinna (dvs slippa betala skadeståndet) utan det kan ju fortfarande bli så att hovrätten dömer att B måste betala skadeståndet.

Det handlar alltså om 26 miljoner kr som B dömdes att betala i skadestånd till C enl tingsrättens dom.

Som jämförelse är hela Bringwell värt drygt 400 miljoner kr på börsen vid nuvarande börskurs 1,57 kr.

Dock negativt att om B i slutändan måste betala skadeståndet enl hovrätten tillkommer fortsatta rättegångskostnader för både B och C som B då kommer att bli tvunget att betala, plus dröjsmålsränta.

Det är inte bra eftersom B redan i utgångsläget är finansiellt svagt.

+ Dock positivt i q3/2013-resultatrapporten att B:s höga skuldsättning minskade något under kvartalet, vilket indikerar att bolaget hade ett positivt, underliggande kassaflöde.

Per slutet av juni 2013 uppgick B:s nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) till 286 miljoner kr, och per slutet av sep 2013 uppgick nettoskulden till 277 miljoner kr.

Det innebär en förändring av nettoskulden med -10 miljoner kr.

Å andra sidan var förändringen +12 miljoner kr, dvs en ökning av nettoskulden med det beloppet, under q2/2013.

Dvs det återstår att se under kommande kvartal om nettoskulden är i en långsiktigt fallande trend, eller om nedgången i q3/2013 bara var tillfällig.

Hur som helst är 277 miljoner kr i nettoskuld per slutet av sep 2013 en fortsatt hög skuldsättningsnivå i relation till B:s börsvärde på drygt 400 miljoner kr.

Nettoskulden motsvarar därmed 68% av börsvärdet.

Cederroth-tvisten var känd sedan tidigare enl pressmeddelande från B 25 juli 2013: http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=793376

Där uppgavs skadeståndet uppgå till 20 miljoner kr plus rättegångskostnader på 1,5 miljoner kr, dvs totalt 21,5 miljoner kr.

I och för sig negativt att B efter det nu valde att göra en kostnadsreservering på 25,7 miljoner kr pga C-tvisten nu i q3/2013-resultatrapporten.

Men ökningen på 4,2 miljoner kr (25,7 miljoner kr minus 21,5 miljoner kr) beror väl på de förväntade merkostnaderna tills frågan är avgjord i hovrätten.

Positivt att B är försiktigt och tar en engångskostnad på hela det förväntade skadeståndet som det kan bli i sämsta fall om B även förlorar i hovrätten, trots att B är övertygad om att vinna saken i hovrätten.

Det är cred till B:s revisor Magnus Bäckström på revisionsfirman Pwc.

Dvs ev är det han som krävt att B skulle ta hela engångskostnaden redan nu fast frågan ej ännu är avgjord.

Tex när besked kom enl pressmeddelande från 16 aug 2013 om att B överklagar C-domen, lät det så här enl B:

"Nu när domen har analyserats mer i detalj, kan konkluderas - och detta med viss förvåning - att densamma innehåller ovanligt många felaktigheter och konstigheter.

Förutom att domstolen inte har tagit i beaktande samtliga av Bringwell Sverige anförda omständigheter och värderat bevisningen på ett anmärkningsvärt sätt, har man till yttermera visso tillämpat gällande rätt på ett felaktigt sätt.

Det är vår bedömning att hovrätten kommer att undanröja domen i sin helhet."

http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=798180

Som jämförelse kan nämnas investmentbolaget Öresund som krävs på stort skadestånd av kraschade aktiemäklarfirman HQ, men där Öresund valt att inte göra någon kostnadsreservering pga befarad skadeståndsskyldighet.

Och det godkändes av Ö:s revisor Lars Träff på revisionsfirman Ernst & Young som tex skrivit på och godkänt Ö:s årsredovisning för 2012 inkl att ingen kostnadsreservation gjorts pga HQ-skadeståndskravet.

En skillnad mot B är dock att vad gäller HQ:s skadeståndstvist mot Öresund har den rättsprocessen ej inletts ännu i domstol, medan det i C-tvisten hittills har kommit i dom i tingsrätten som B förlorade.

Det motiverar väl varför B har gjort hela kostnadsreserveringen för skadeståndet redan nu, trots övertygelse om att B kommer att vinna i hovrätten.

Vad handlar C-tvisten om egentligen?

_"Bakgrunden är en varumärkestvist mellan bolagen, som säljer flytande kosttillskott under varumärkena Mivitotal respektive Multitotal.

Cederroth förbjöds under en period att sälja sin produkt, men sedan bolaget vunnit tvisten tvingas nu Bringwell ersätta konkurrenten för uteblivna vinster."_

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Halsovard/Bringwell/Nyheter/2013/Bringwell-Doms-att-betala-20-Mkr-i-skadestand-till-Cederroth/

Mivitotal är alltså B:s produkt för flytande vitamintillskott medan Multitotal tydligen är C:s motsvarande produkt.

• Mer om Mivitotal på B:s hemsida: http://www.bringwell.com/produkter/mivitotal/

• Cederroth marknadsför nu tydligen Multitotal via sitt helägda dotterbolag Pharbio. Produkten kallas därmed för Pharbio Multitotal: http://seltin.no/sv/Varumarken/Produktnyheter/Pharbio-Multitotal/

Tvisten mellan Bringwell och Bayer handlar tydligen om att Bayer (som säljer vitaminprodukten Berocca i konkurrens med Bringwells Mivitotal) anmälde Bringwell till Marknadsdomstolen pga olika påståenden som Bringwell gjorde om Mivitotal.

Bayer ansåg att dessa påståenden var otillåtna, och Marknadsdomstolen valde att gå på Bayers linje och förbjuda Bringwell att använda dessa påståenden om Mivitotal.

Mer om det i länk från Brandnews.se 8 aug 2013: http://www.brandnews.se/se/article_print.php?id=545080

Ur länken bla:

"Förbudet gäller inte mindre än 58 specifika påståenden som Bringwell har gjort i marknadsföringen av koststillskottet MIVITOTAL!

Därtill förbjöds Bringwell att hävda att MIVITOTAL är det 'mest sålda' och 'mest använda' kosttillskottet samt att det vid sex tillfällen har utsetts till 'Årets kosttillskott' utan ange vilket år det handlar om – den senaste utmärkelsen fick kosttillskottet för fem år sedan, 2008."

"Bayer hävdade bl.a. att påståendena innebar att Bringwell bröt mot flera EU-direktiv om hälsopåståenden i marknadsföring – 'de anger eller i vart fall låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan livsmedlet Mivitotal eller en av dess beståndsdelar och hälsa' –, att det var medicinska argument som bryter mot läkemedelslagen.

När det gällde utmärkelserna och andra påståenden om att kosttillskottet är bäst och mest sålt menade Bayer att Bringwell slirade på sanningen respektive inte kunde visa på siffror att de är störst.

Bringwell medgav att ett antal påståenden inte höll sig inom ramarna.

Men de hävdade också att 40 av påståendena bara var information om näringslära och inte någon marknadsföring av en specifik produkt.

Därmed skulle inte heller marknadsföringslagen vara tillämplig.

_De hävdade också att inget av påståendena hävdar att sjukdomar botas, utan bara att symtomen lindras.

Bringwell hävdade också att samtliga påståenden i sig är korrekta och i enlighet med god sed inom egenvårdsbranschen._

_MD pekade på att alla påståenden fanns i material där rubrikerna innehöll MIVITOTAL på något sätt, och i anslutning till påståenden fanns i flera fall uppgifter om hur man skaffade sig mer info om MIVITOTAL, därmed handlade allt om marknadsföring som MD hade möjlighet att förbjuda.

MD sa också att Bringwell inte kan peka på 'Årets kosttillskott' utan att tala om vilket år och exakt vilken produkt det gällde, nämligen inte alla MIVITOTAL-produkter._

_När det gällde storleken på försäljningen: 'Mest sålda' och 'Mest använda', höll inte Bringwells bevisning måttet.

Och alla de 58 påståendena, ja de förbjöds av MD, och vitet vid ett övertramp är det gängse, nämligen en miljon kronor."_

Ur Bringwells q3/2013-resultatrapport:

"Marknadsdomstolen meddelade den 2 augusti dom i målet mellan Bringwell AB samt dess dotterbolag Bringwell Sverige AB och Bayer AB.

Bayer fick gehör för i princip alla sina yrkanden, varför Bringwell nu tvingas betala Bayers rättegångskostnader om ca 2 mkr."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/21/EA/38/wkr0006.pdf

Tillkommer alltså Marknadsdomstolens utdömda böter på 1 miljon kr till Bayers rättegångskostnader på 2 miljoner kr (plus Bringwells egna rättegångskostnader i saken)?

Dock i alla fall enl Bringwells pressmeddelande från 2 aug 2013 om den förlorade Bayer-tvisten:

"Domen, med vitesförbuden, påverkar dock inte marknadsföringen eller försäljningen av produkten Mivitotal eftersom man sedan tidigare har upphört med användningen av i princip alla de aktuella påståendena."

http://feed.ne.cision.com/client/BringwellWPY/templates/pressmeddelande.aspx?releaseid=795004

+ Det stora positiva i Bringwells q3/2013-resultatrapport var i alla fall utvecklingen för resultatet exkl engångskostnaderna för rättstvisterna.

Den underliggande resultatutvecklingen påverkades positivt av sänkt kostnadsnivå.

+ Och positivt besök på en hälsokostbutik idag fre 18 okt 2013.

Det var en butik i Sverige som ingår i hälsokostkedjan Life.

I butiken fick Bringwells produkter en god exponering i butikens hyllor, bla:

• Mivitotal (bla flytande vitamintillskott)

• Kan Jang (mot förkylningar)

• Chi San (mot trötthet)

• Movo (nyponbaserad produkt mot ledbesvär, särskilt för kvinnor)

Tex nämnde Bringwell-vd:n Lars Lund-Roland i q2/2013-resultatrapporten att bolagets intäkter drabbats negativt pga förlorad rätt att sälja den utomstående produkten Litomove som är nyponbaserad mot ledbesvär, särskilt för kvinnor.

Bringwell har självt lanserat den konkurrerande produkten Movo som också är nyponbaserad mot ledbesvär, dvs det verkar vara i princip samma sak som Litomove.

I den besökta Life-butiken var Movo och Litomove uppställda på samma hylla bredvid varandra, med ungefär samma exponering.

I q2/2013-resultatrapporten från 18 juli 2013 sa Lund-Roland så här:

"Under kvartalet uppvisade koncernens försäljning en fortsatt svag utveckling jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

De totala intäkterna minskade med 16 procent.

Detta beror delvis på en medveten strategi vad gäller omläggning av vår strategiska produktportfölj och att senaste nylanseringar ännu inte har kompenserat för tappet gällande försäljningsrättigheter till Litomove.

Dessutom lider bolaget av en utmanande och sviktande apoteksmarknad i Sverige."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/20/5E/9C/wkr0006.pdf

Dvs tydligen indikerade han där viss besvikelse över försäljningen av Movo som kompensation för den förlorade Litomove-försäljningen.

Men i q3/2013-resultatrapporten (som kom nu 17 okt 2013):

"Movo, som redan har gett bolaget tillbaka över 40% av vad vi förlorade på tappet av Litomove, har lanserats i Fin-land och Norge."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/21/EA/38/wkr0006.pdf

Dvs där låter det som att Movo-försäljningen tog lite bättre fart under q3/2013.

Lite överraskande var att den besökta Life-butiken inte hade ett särskilt stort produktsortiment totalt sett, men att Bringwell-produkterna fick så pass god exponering och bra hyllplatser bland de produkter som såldes i butiken.

Själv trodde jag att Bringwells största aktieägare (norska bolaget Validus) även äger Life-kedjan, vilket skulle ha kunnat förklara Bringwell-produkternas goda exponering i den besökta Life-butiken.

Men det visar sig att Life-kedjan är ett separat bolag med norska riskkapitalbolaget Norvestor som största delägare: http://www.lifebutiken.se/life/pages/om_life/agare/

Validus finns enl den ägarlistan inte alls med bland Life-kedjans ägare.

Enl Life-kedjans hemsida:

"Life är den marknadsledande hälsokedjan i Norden med totalt 440 butiker fördelat på Sverige, Norge och Finland och cirka 600 000 klubbmedlemmar.

Lifekoncernen har 398 anställda och omsatte ca 740 miljoner SEK 2012.

_Totalt, inklusive medlems- och franchise-butiker omsätter Life i Sverige, Norge och Finland ca 1,8 miljarder SEK.

Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker._

Lifekoncernen ägde och drev 99 egenägda butiker vid utgången av 2012."

http://www.lifebutiken.se/life/pages/om_life/

Men det stämmer i alla fall att Validus har en del med Life-kedjan att göra.

Enl Validus hemsida:

"Validus Butikkdrift

Det heleide selskapet Validus Butikkdrift eier 34 butikker, hvor de fleste er med i helsekostkjeden Life.

Tre av butikkene markedsføres under navnet Helios og én under Banda.

Butikkene fører et bredt utvalg av helsekostprodukter som bidrar til økt velvære og bedre livskvalitet.

_Faglig dyktige og personlig engasjerte medarbeidere hjelper kundene å holde seg friske ved å sette sunnhet og velvære inn i en helhetlig sammenheng.

Life er den ledende faghandelskjeden innen helsekost og livsstilprodukter i Norden. Life har ca 500 butikker i Norden, hvorav ca 120 i Norge."_

http://validus.no/index.php/datterselskaper/selskap/C112

Dvs tydligen driver Validus 31 Life-butiker (i Norge?) på typ franchise-basis, men Validus är alltså ej med som delägare i Life-kedjan.

Dock ev möjligen som mindre delägare. Lifes delägare enl Life-hemsidan:

Aktieägare

Norvestor IV, LP 50 %
Johan Andersson 18 %
Butiksägare i Sverige 12 %
Hallgeir Åndal 8 %
Butiksägare i Norge 2 %
Andra medarbetare 10 %

- - -

Summa 100%

http://www.lifebutiken.se/life/pages/om_life/agare/

Dvs ev finns Validus med bland tex "butiksägare i Norge".

Den besökta Life-butiken ägs av Pelle Sandberg som är försäljningschef för Life-kedjan i Sverige.

Dvs positivt att Bringwell-produkterna får så god exponering i den butiken, trots att den butiken alltså inte ägs av Validus.

+ Positivt även som nämnt i det förra blogginlägget att investmentbolaget Öresund med finansmannen Mats Qviberg som huvudägare, gått in som storägare i Bringwell under q3/2013 med en ägarandel på 0,9% (via Öresunds dotterbolag Ven Capital AB) per slutet av sep 2013: http://www.bringwell.com/investor-relations/aktieagare/

Qviberg var styrelseordförande (och via Öresund största aktieägare) i aktiemäklarfirman HQ när den kraschade pga stora tradingförluster, så han kan anses ha haft delansvar för den kraschen vilket delvis indikerar dåligt omdöme.

Men samtidigt kvarstår att Qviberg under många år byggt upp en stor förmögenhet (i form av bla ägarandelen i Öresund) och därmed visat gott affärssinne.

Dvs att han därmed väljer att köpa in sig i Bringwell är klart positivt för Bringwell-aktien.

Bringwells ekonomiska utveckling de senaste kvartalen (inkl q3/2013):

Intäkter:
q1/2012: 190 miljoner kr (-2%)
q2/2012: 171 miljoner kr (0%)
q3/2012: 170 miljoner kr (-4%)
q4/2012: 164 miljoner kr (-7%)

q1/2013: 161 miljoner kr (-16%)
q2/2013: 143 miljoner kr (-16%)
q3/2013: 156 miljoner kr (-8%)

Ebitda-marginal (exkl engångsposter):
q1/2012: 11%
q2/2012: 10%
q3/2012: 8%
q4/2012: 11%

q1/2013: 12%
q2/2013: 10%
q3/2013: 15%

Resultat efter skatt (exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar):
q1/2012: 12 miljoner kr
q2/2012: 10 miljoner kr
q3/2012: 4 miljoner kr
q4/2012: 11 miljoner kr

q1/2013: 15 miljoner kr
q2/2013: 8 miljoner kr
q3/2013: -4 miljoner kr

Resultat per aktie (exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, och exkl engångsposter):
q1/2012: 0,05 kr
q2/2012: 0,04 kr
q3/2012: 0,02 kr
q4/2012: 0,07 kr

q1/2013: 0,06 kr
q2/2013: 0,03 kr
q3/2013: 0,07 kr (-0,01 inkl engångsposter)

Vd Lars Lund-Roland i q3/2013-resultatrapporten om intäktsutvecklingen:

"Försäljningen är fortsatt något svag jämfört med motsvarande kvartal föregående år på grund av fortsatta utmaningar på både hälsokost- och apoteksmark-nader för Bringwell Sverige och Norge."

Dvs negativt att han inte längre nämner en medveten utrensning i produktsortimentet som förklaring (vilket han enl ovan hänvisade till i q2/2013-resultatrapporten).

Vad gäller resultatutvecklingen var den egentligen väldigt god under q3/2013 exkl engångskostnaderna på 28 miljoner kr pga Cederroth-tvisten (26 miljoner kr) och Bayer-tvisten (2 miljoner kr).

Enl Bringwell-vd:n Lars Lund-Roland i q3/2013-resultatrapporten:

"Företaget levererar utan relaterade engångskostnader ett betydligt bättre EBITDA-resultat jämfört med samma period föregående år."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/21/EA/38/wkr0006.pdf

Ebitda-resultatet (exkl engångsposter) var ca +70% från 14 miljoner kr i q3/2012 till 24 miljoner kr q3/2013.

//Edit: Resultatet under jämförelsekvartalet q3/2012 var svagt enl q3/2012-resultatrapporten:

"Det svagare EBITDA-resultatet beror dels på kostnader förknippade med lansering och marknadsföring av Kostexperten, ökade marknadsaktiviteter i Bringwell Sverige och inom postorderverksamheten för att ta marknadsandelar och öka databasen.

Tredje kvartalet har även belastats med en reserv på 3,4 MSEK gällande avgångsvederlag inklusive sociala avgifter och övrigt till föregående VD, i enlighet med anställningsavtalet.

Utöver detta har bolaget haft kostnader för flytt av produktionsanläggning i Falköping, samt sammanslagning av två kontor till ny lokal."

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1B/E4/8B/wkr0006.pdf

Kostexperten var Bringwells misslyckade och numera nedlagda satsning på att sälja hälsokostprodukter via internet, trots stora kostnader som satsningar på det av B:s förra vd David Rönnberg som avgick i juli 2012 då nuvarande vd Lars Lund-Roland tillträdde.

//

Lund-Roland förklarar den utvecklingen med kostnadseffektiviseringar.

Bla har Bringwell omorganiserat så att bolaget nu har en gemensam marknadsavdelning för hela Norden, istället för att som tidigare ha en separat marknadsavdelning per land.

Bringwells antal anställda per slutet av respektive kvartal:

q4/2011: 147 pers

q1/2012: 144 pers
q2/2012: 144 pers
q3/2012: 140 pers
q4/2012: 135 pers

q1/2013: 136 pers
q2/2013: 130 pers
q3/2013: 134 pers

Siffrorna ovan innebär följande för Bringwell under senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

• intäkter 623 miljoner kr (-12% från okt 2011-sep 2012)

• ebitda-marginal 12% (upp från 11% under okt 2011-sep 2012)

• resultat per aktie (exkl av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar, exkl engångsposter) 0,15 kr (-25% från okt 2011-sep 2012)

Dvs ett justerat resultat per aktie på 0,15 kr i relation till nuvarande börskurs 1,57 kr innebär ett p/e-tal på 10-11.

Och enl förra blogginlägget (med bla hänvisning till anonym källa som är storägare i Bringwell):

+ Bringwells intäkter väntas börja visa tillväxt from q4/2013 (jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare).

+ I samband med presentationen av Bringwells resultatrapport för q1/2014 (som lär komma i apr 2014), väntas Bringwell bli uppköpt för en budkurs på 2,50 kr per aktie.

Frågan är nu om det verkligen kommer att gå för B att börja visa tillväxt redan i q4/2013 med tanke på den svaga marknad för hälsokostprodukter som vd Lars Lund-Roland hänvisat till både under q2/2013 och q3/2013.

Och att ett bud ska komma i apr 2014 är givetvis en spekulation som inte alls är säker, men visst finns det chans att Bringwell kan bli uppköpt framöver - inte minst mot bakgrund av att huvudägaren Validus (med en justerad ägarandel på drygt 50% av Bringwell) har fått nya ägare i form av riskkapitalbolagen FSN och Norgesgruppen som lär vilja "casha hem", dvs sälja av Validus till ett högre pris än vad de köpt in sig i Validus för.

Att budkursen skulle kunna hamna så högt som 2,50 kr kan tex motiveras med Bringwells goda, underliggande kassaflöden vilket kan locka budgivare som tex pga nuvarande låga ränteläge skulle kunna uppnå en god avkastning genom att köpa Bringwell istället för att tex köpa statsobligationer.

Fortsatt hög risk i Bringwell-aktien pga:

- Hög skuldsättning med en nettoskuld på 277 miljoner kr motsvarande 68% av börsvärdet.

Det är dock något lägre än en relation på 73% enl det förra blogginlägget från 13 okt 2013, vilket både förklaras med att nettoskulden minskat och att Bringwells börsvärde ökat.

Men det är ändå en hög skuldsättningsnivå som innebär en förhöjd risknivå i B-aktien.

- Immateriella anläggningstillgångar bokförda till stort värde i Bringwells balansräkning.

Immateriella anläggningstillgångar kan betraktas som "luft" i balansräkningen som måste skrivas ned till noll kr om bolaget går dåligt under längre perioden.

Det utgör därmed en särskild riskfaktor för B vars immateriella anläggningstillgångar utgjorde hela 763 miljoner kr (79%) av B:s totala tillgångar bokförda till 965 miljoner kr per slutet av sep 2013, och 157% av B:s egna kapital på 486 miljoner kr vid samma tidpunkt.

Om de immateriella anläggningstillgångarna skulle skrivas ned till noll kr skulle B:s egna kapital alltså sjunka till -277 miljoner kr, dvs skulderna skulle överstiga tillgångarna med det beloppet vilket innebär att B skulle vara konkursmässigt och omgående behöva kapitaltillskott från aktieägarna på hundratals miljoner kr för att överleva (dvs i ett sådant pessimistiskt scenario).

Som jämförelse uppgick B:s immateriella anläggningstillgångar till 80% av tillgångarna och 153% av det egna kapitalet per slutet av jun 2013, dvs per slutet av sep 2013 har andelen av de totala tillgångarna minskat något medan andelen av det egna kapitalet har ökat något.

Dvs B:s immateriella anläggningstillgångar är fortsatt väldigt stora, vilket innebär en fortsatt förhöjd risk i B-aktien.

Men trots den förhöjda risknivån i B-aktien pga den trista balansräkningen (med hög skuldsättning och stora immateriella anläggningstillgångar), sa tex (som nämnt i det förra blogginlägget) Marcus Wahlberg från B:s nya storägare Öresund följande enl artikel i Realtid.se 14 okt 2013:

Bringwell "har en underliggande bra business."

http://www.realtid.se/ArticlePages/201310/14/20131014101245_Realtid949/20131014101245_Realtid949.dbp.asp

Dvs han verkar mena att Bringwell har en intressant och stabil intjäning trots bla den trista balansräkningen (och engångsposterna pga rättstvisterna).

Enl ovan har vid p/e-talsberäkningen etc använts B:s resultat per aktie exkl avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Det kan betraktas som en något oförsiktig metod, men förklaring till det i det förra blogginlägget om B (från 13 okt 2013): http://www.redeye.se/aktiebloggen/active-biotech/spekulativt-kop-active-biotech-bringwell

Skälet är helt enkelt att de avskrivningarna inte representerar några utbetalningar som B måste göra, dvs eftersom de ej påverkar kassaflödet kan man lika gärna bortse ifrån dem - enl ett resonemang.

Skillnad är tex avskrivningar på materiella anläggningstillgångar, eftersom ett bolag har årliga investeringar i materiella anläggningstillgångar och kostnaderna för de investeringarna sprids ut i form av årliga avskrivningar under den ekonomiska livslängden för respektive materiell anläggningstillgång.

Immateriella anläggningstillgångar kan dock ha uppstått tex om ett bolag köper ett annat bolag för en värdering som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden. Då blir mellanskillnaden en immateriell anläggningstillgång (tex så kallad goodwill).

I och för sig kan man då tycka att den mellanskillnaden också borde belastas av årliga avskrivningar, men eftersom bla företagsköp (till skillnad från normala, årliga investeringar i materiella anläggningstillgångar i verksamheten) kan betraktas som en onormal händelse som endast inträffar oplanerat och undantagsvis, kan det anses vara en annan sak.

Och eftersom det som sagt inte påverkar kassaflödet, kan man lika gärna bortse från sådana avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Många företag gör inte ens förvärvsrelaterade avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Därtill finns andra typer av immateriella anläggningstillgångar än förvärvsrelaterade.

Det kan tex vara varumärken, patent, uppsamlade produktutvecklings-kostnader som ej bokförs direkt som kostnad utan istället sprids ut genom avskrivningar över flera år.

Sådana avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar kan det finnas skäl att ej bortse ifrån, om ett bolag i sin löpande verksamhet gör nya kassaflödes-påverkande investeringar i sådana immateriella anläggningstillgångar.

Sammantaget är i alla fall slutsatsen att rekommendationen "spekulativt köp" kvarstår för Bringwell-aktien.

Aktien innebär hög risk pga hög skuldsättning och stort bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar.

Men värderingen av aktien är inte särskilt hög med ett p/e-tal på 10-11 beräknat som nuvarande börskurs delat med justerat resultat per aktie, och hopp om att intäkterna ska börja växa igen framöver och chans till att B blir uppköpt för en budkurs klart över börskursen.

Odd Molly

Frågetecken i Odd Mollys q3/2013-resultatrapport:

- Intäkterna från q3/2012 till q3/2013 var bara ca oförändrade trots att bolagets orderingång tidigare börjat visa tillväxt.

Dvs borde det inte ha lett till att de fakturerade intäkterna nu även skulle börjat visa tillväxt?

- Ökade kostnader pga uppsagda avtal med Odd Mollys grossister i Norge, Danmark och Holland (5 miljoner kr), och satsning på nya egna Odd Molly-butiker (5 miljoner kr).

Det är ju positivt att Odd Molly säger upp avtal med grossister som inte verkar satsa särskilt mycket på att få upp försäljningen av Odd Molly-kläder i respektive land.

Om Odd Molly istället sköter det självt i Norge och Danmark och satsar på det (samt byter till en bättre grossist i Holland), lär ju det bli klart bättre på sikt för Odd Molly.

Enl vd Anna Attemarik i q3/2013-resultatrapporten:

"Det egna ansvaret (för grossistförsäljningen i Norge och Danmark) betyder att vi kan vara mer närvarande, ge bra support och utveckla olika försäljningskanaler bättre.

Ekvationen av dessa förändringar är; kostnader nu – intäkter sen, vilket återspeglas i det resultat vi rapporterar idag."

http://mb.cision.com/Main/495/9483424/172575.pdf

Dvs även om det innebär merkostnader nu på kort sikt, väntas det bli bättre på lång sikt.

Även de egna butikerna kan bli bra på sikt.

Merkostnaden under q3/2013 verkar mest ha att göra med den nya Odd Molly-butiken som öppnade i aug 2013.

Enl Odd Mollys q3/2013-resultatrapport har bolaget därefter:

• 3 egna butiker i Sverige och Danmark (på Humlegårdsgatan i Stockholm, i köpcentrumet Täby centrum nordost om Sthlm, samt en butik i Köpenhamn).

• 3 shop-in-shops (i Åhléns-varuhuset i Stockholm, i varuhuset Rådhuset i Uppsala och i varuhuset Illum i Köpenhamn).

• webbshop

• 2 outletbutiker (i Barkarby nordväst om Stockholm, samt i Kungsbacka söder om Göteborg).

I q3/2013-resultatrapporten uppges särskilt Odd Mollys shop-in-shop på varuhuset Åhléns i Stockholm, samt Odd Mollys försäljning via internet (webbshopen) ha bidragit positivt till Odd Mollys totala intäkter.

//Edit: Ovan är alltså bara Odd Mollys egna butiker. Men den största delen av intäkterna kommer från försäljning via andras butiker i många länder.

Under 2012 såldes Odd Molly-kläder "genom 1 300 externa återförsäljare i totalt 35 länder" (enl årsredovisningen för 2012).

//

Redan tidigare har Odd Molly nämnt uppsagda grossistavtal och nya butikssatsningar, men inte riktigt klargjort att det skulle bli dessa merkostnader pga detta.

Det kom därför som en negativ överraskning i q3/2013-resultatrapporten.

Dessa merkostnader kunde ha klargjorts redan tidigare i samband med beskeden om uppsagda grossistavtal respektive nya butikssatsningar.

Ev hade de inte behövts preciseras med belopp, men ändå att det skulle bli inledningsvis märkbara merkostnader pga detta.

Och Odd Molly-aktien föll ändå inte särskilt mycket pga q3/2013-resultatrapporten, trots att rapporten i det korta loppet kan sägas ha utgjort en negativ överraskning.

I sig kan det tyckas ha gjort Odd Molly-aktien mindre köpvärd just nu.

Enl tidigare blogginlägg (från 24 sep 2013) fick Odd Molly-aktien rekommendationen "långsiktigt köp" vid dåvarande börskurs 41,90 kr: http://www.redeye.se/aktiebloggen/odd-molly/langsiktigt-kop-odd-molly-0

Det var precis efter att bolaget redovisat sin andra halvårsvisa orderingång med tillväxt efter en lång period av ökenvandring.

Det var 24 sep 2013 som Odd Molly meddelade att införsäljningen av vår-/sommarkollektionen för 2014 uppgick till 120 miljoner kr vilket var +26% från orderingången för motsvarande kollektion ett år tidigare.

Aktien var den dagen +25% till 41,90 kr (och var som högst uppe i 47 kr tidigare under den dagen).

Nästa hållpunkt blev alltså q3/2013-resultatrapporten som kom idag fre 18 okt 2013.

Som reaktion slutade aktien dagen i 38,60 kr vilket var -3,5% från gårdagens slutkurs.

Som lägst var aktien nere i 34,10 kr under dagen (dvs rapportdagen, fre 18 okt 2013).

I och för sig fanns följande formulering med i det tidigare Odd Molly-blogginlägget från 24 sep 2013 (även om rekommendationen för aktien i inlägget var "långsiktigt köp"):

_"En ny skördetid för klädföretaget Odd Molly har inletts. Aktien är långsiktigt billig men med tålamod kan lägre kursnivåer inväntas.

Odd Molly-aktien nu i 41,90 kr men vid en kraftig generell börsnedgång tex senare under hösten 2013 kan aktien ev i ett panikläge hamna ner mot tex 30-35 kr då man kan fiska in aktien till ännu bättre fyndpris."_

http://www.redeye.se/aktiebloggen/odd-molly/langsiktigt-kop-odd-molly-0

Det visade sig alltså att det tog mindre än en månad tills Odd Molly-aktiens börskurs kom ner under 35 kr (dvs med lägstakursen 34,10 kr idag fre 18 okt 2013).

Men handeln i aktien är liten, så det lär inte ha gått att fiska in särskilt många nya Odd Molly-aktier till den kursnivån även om man var på alerten och försökte.

Och den här gången var det inte pga någon generell börsnedgång som Odd Molly-aktien föll utan pga dålig resultatrapport.

Dvs risken kvarstår framöver att det kommer en större börsnedgång, och att aktien kommer att kunna fiskas in för klart lägre börskurser (ner mot åtminstone 30 kr?) framöver om man har tålamod.

Odd Mollys ekonomiska utveckling de senaste kvartalen (inkl q3/2013):

Intäkter:
q1/2011: 121 miljoner kr
q2/2011: 29 miljoner kr
q3/2011: 110 miljoner kr
q4/2011: 33 miljoner kr

q1/2012: 96 miljoner kr (-21%)
q2/2012: 22 miljoner kr (-22%)
q3/2012: 71 miljoner kr (-35%)
q4/2012: 34 miljoner kr (+4%)

q1/2013: 77 miljoner kr (-19%)
q2/2013: 34 miljoner kr (+51%)
q3/2012: 70 miljoner kr (-2%)

Rörelsemarginal:
q1/2011: 19%
q2/2011: -26%
q3/2011: 16%
q4/2011: -42%

q1/2012: 13%
q2/2012: -71%
q3/2012: 15%
q4/2012: -20%

q1/2013: 2%
q2/2013: -39%
q3/2012: 2%

Nettoresultat:
q1/2011: 16 miljoner kr
q2/2011: -5 miljoner kr
q3/2011: 13 miljoner kr
q4/2011: -10 miljoner kr

q1/2012: 9 miljoner kr
q2/2012: -12 miljoner kr
q3/2012: 9 miljoner kr
q4/2012: -3 miljoner kr

q1/2013: 1 miljon kr
q2/2013: -11 miljoner kr
q3/2012: 2 miljoner kr

Resultat per aktie:
q1/2011: 2,79 kr
q2/2011: -0,94 kr
q3/2011: 2,30 kr
q4/2011: -1,68 kr

q1/2012: 1,55 kr
q2/2012: -2,07 kr
q3/2012: 1,54 kr
q4/2012: -0,50 kr

q1/2013: 0,17 kr
q2/2013: -1,83 kr
q3/2012: 0,27 kr

Dvs det finns två trender:

1) Odd Molly har en ganska kraftig säsongsvariation mellan kvartalen varje år. Q1 verkar vara det klart bästa kvartalet varje år följt av q3, medan q2 och q4 är de sämsta kvartalen varje år.

Att q1 är så starkt varje år är väl för att det är då årets vår-/sommarkollektion huvudsakligen säljs till de butiker etc som i sin tur säljer Odd Molly-kläder till slutkunderna

Att q3 sedan är det näst starkaste kvartalet varje år är väl för att det är då årets höst-/vinterkollektion huvudsakligen säljs till butikerna.

2) Utöver de kvartalsvisa säsongsvariationerna varje år, finns det en klar långsiktig försämringstrend med sämre siffror varje år jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare.

Det är väl den långsiktiga försämringstrenden som Odd Molly-vd:n Anna Attemark (som tidigare bla jobbat på Björn Borg och H&M) är tillsatt för att försöka vända sedan hon tillträdde i slutet av 2011.

Och viss förbättring har börjat synas.

Medan ovannämnda siffror för fakturerade intäkter styr de faktiska resultat Odd Molly genererar, så är det den tidigare orderingången för Odd Mollys klädkollektioner som i sin tur styr hur intäkterna ovan sedan blir.

Odd Molly redovisar orderingången varje halvår (dvs förenklat uttryckt; för nästa års vår-/sommarkollektion respektive nästa års höst-/vinterkollektion).

Odd Mollys senaste orderingångar enl det förra Odd Molly-blogginlägget från 24 sep 2013:

De senaste beskeden om orderingången för Odd Mollys kollektioner:

• 8 okt 2009: vår/sommar 2010 180 miljoner kr (+25%)
• 13 apr 2010: höst/vinter 2010 175 miljoner kr (+11%)
- - -
Summa orderingång för 2010 355 miljoner kr

• 8 okt 2010: vår/sommar 2011 165 miljoner kr (-9%)
• 8 apr 2011: höst/vinter 2011 140 miljoner kr (-20%)
- - -
Summa orderingång för 2011 305 miljoner kr (-14%)

• 30 sep 2011: vår/sommar 2012 114 miljoner kr (-31%)
• 28 mars 2012: höst/vinter 2012 87 miljoner kr (-36%)
- - -
Summa orderingång för 2012 201 miljoner kr (-34%)

• 25 sep 2012: vår/sommar 2013 95 miljoner kr (-17%)
• 27 mars 2013: höst/vinter 2013 95 miljoner kr (+9%)
- - -
Summa orderingång för 2013 190 miljoner kr (-5%)

• 24 sep 2013: vår/sommar 2014 120 miljoner kr (+26%)

Dvs sedan det i mars 2013 äntligen kom besked om att orderingången för en Odd Molly-klädkollektion visade en ökning, var en förhoppning att det nu skulle synas i de fakturerade intäkterna under q3/2013.

Men som nämnts ovan var intäkterna -2% från 71 miljoner kr i q3/2012 till 70 miljoner kr i q3/2013.

Det lär dock delvis bero på att mer av årets höst-/vinterkollektion började säljas redan under q2/2013, och som synes ovan var intäkterna +51% från 22 miljoner kr i q2/2012 till 34 miljoner kr i q2/2013.

Det har väl bla varit en uttalad strategi hos vd Anna Attemark att jämna ut Odd Mollys intäkter något mellan kvartalen?

Tex ur Odd Mollys q2/2012-resultatrapport:

"För att utjämna varuflödet och ge utrymme för utökad försäljning har Odd Molly lagt till två ytterligare leveranser, en ”pre-spring-leverans” som sker i början av december och en ”pre-fall-leverans” som sker i slutet av juni."

http://mb.cision.com/Main/495/9295606/38591.pdf

Man kan väl alltså inte dra alltför stora negativa växlar på att intäkterna bara var -2% i q3/2013 trots att orderingången för höst-/vinterkollektionen enl beskedet i mars 2013 var +9%.

Så här säger Odd Molly-vd:n Anna Attemark bla i q3/2013-resultatrapporten om intäktsutvecklingen i q3/2013:

"Tredje kvartalets försäljning uppgick till cirka 70 MSEK och ungefär i nivå med föregående år.

Tittar vi på fördelningen mellan försäljning till externa återförsäljare och försäljningen i egna kanaler ser vi att de externa återförsäljarnas andel gått ner, vilket är i linje med det ordervärde för hösten som vi kommunicerade i mars i år, medan den egna försäljning planenligt ökar.

Våra egna butiker, webbshop, shop-in-shops och outlets fortsätter utvecklas mycket bra.

I slutet av augusti öppnade vi en ny fin Odd Molly-butik i Täby Centrum."

http://mb.cision.com/Main/495/9483424/172575.pdf

Hon verkar mena att den orderingång på +9% för höst-/vinterkollektionen som meddelades i mars 2013, i själva verket innebar en nedgång vad gäller orderingången från utomstående inköpare medan orderingången från Odd Mollys egna butiker och och internetförsäljning var upp?

Och Attemark i q3/2013-resultatrapporten om Odd Mollys kostnadsutveckling:

"Kostnadsutvecklingen är enligt plan, där vi har ökade kostnader till följd av våra strategiska satsningar inom framförallt agent- och butiksledet.

Resultatet för hela perioden tyngs därför av engångskostnader om 5 MSEK för ändrade agentsamarbeten samt kostnader om cirka 5 MSEK relaterade till nya butiker."

Odd Mollys antal anställda per slutet av respektive kvartal:

q1/2011: 56 pers
q2/2011: 56 pers
q3/2011: 60 pers
q4/2011: 58 pers

q1/2012: 57 pers
q2/2012: 52 pers
q3/2012: 54 pers
q4/2012: 53 pers

q1/2013: 57 pers
q2/2013: 57 pers
q3/2013: 61 pers

Dvs efter en minskning fram till 2012 har antalet anställda börjat öka nu igen.

Det behöver väl inte vara oroväckande utan snarare positivt så länge orderingången ökar.

Men det vill till att det även syns i form av ökad extern fakturering och förbättrat resultat.

Ökade satsningar på egna butiker etc innebär en risk eftersom förlusterna blir desto större om försäljningen blir svag, men å andra sidan ser väl Odd Molly det som enda alternativet att stärka upp sig med egna butiker etc om utomstående (dvs ej Odd Molly-ägda) butiker som säljer Odd Molly-kläder ej orkar satsa på att få upp försäljningen av Odd Molly-kläder.

Kvartalssiffrorna ovan innebär föjande för Odd Molly under senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

• intäkter 215 miljoner kr (-3% från okt 2011-sep 2012)

• rörelsemarginal -17% (ner från -7% under okt 2011-sep 2012)

• nettoresultat -11 miljoner kr (ner från -4 miljoner kr under okt 2011-sep 2012)

• resultat per aktie -1,89 kr (ner från -0,66 kr under okt 2011-sep 2012)

Dvs Odd Molly går med förlust och förlustnivån stiger, men som vd Anna Attermark förklarar det beror det bla på medvetna satsningar som väntas ge bättre utveckling på sikt.

Och dessutom positivt att orderingången har börjat öka enl de senaste två halvårsvisa beskeden (även om det delvis verkar bero på orderingång till Odd Mollys egna butiker etc).

Enl Attemarik i q3/2013-resultatrapporten:

"I vårt pågående åtgärdsprogram har vi hittills arbetat fram en ny kollektionsstrategi, stärkt organisationen och genomfört förändringar i våra säljkanaler.

Vi ser att vi börjar få effekt på våra satsningar, inte minst i samband med det senaste ordervärdet.

Det här stärker oss i vårt fortsatta arbete för att skapa lönsam hållbar tillväxt.

Vi vet att vi gör rätt – och att det tar tid."

Dvs det kan tolkas som att bättre ekonomisk utveckling väntas för Odd Molly de kommande åren, men man måste ha tålamod.

Tex som nämnt i det förra Odd Molly-blogginlägget nådde bolaget under 2008 respektive 2009 ett resultat per aktie på 7-9 kr per år.

Kan det nås igen inom 4-5 år är ju aktien fortsatt långsiktigt köpvärd vid nuvarande kursnivå på 38,60 kr.

Odd Molly hade följande intäkter etc under 2008 och 2009:

2008:
intäkter 267 miljoner kr
rörelsemarginal 25%
resultat efter skatt 50 miljoner kr
resultat per aktie 8,66 kr

2009:
intäkter 330 miljoner kr
rörelsemarginal 18%
resultat efter skatt 43 miljoner kr
resultat per aktie 7,48 kr

Och som jämförelse Odd Mollys senast rapporterade 12 mån (okt 2012-sep 2013):

intäkter 215 miljoner kr
rörelsemarginal -17%
resultat efter skatt -11 miljoner kr
resultat per aktie -1,89 kr

Positivt för sannolikheten att en vändning kommer att kompetensen inom Odd Molly är mycket hög med stjärnan Anna Attemark som kom från H&M (och flera andra nyckelpersoner från H&M), samt i Odd Mollys styrelse med Gant-grundaren Lennart Björk och fd Björn Borg-vd:n Nils Vinberg.

H&M-nyckelpersonerna utöver Attemark själv är vice vd och sortimentschefen Jennie Högstedt Björk samt Anna Bonnevier från H&M som tillträdde som Odd Mollys nya designchef from maj 2013.

(Dock litet frågetecken för att Jennie Högstedt Björk är svärdotter till styrelseledamoten Lennart Björk. Nepotism?)

Klädföretaget Gants fd finanschef Henrik Fredin tillträdde som Odd Mollys finanschef from nov 2012, och ändå var Gant mycket större än Odd Molly är idag.

Våren 2013 tillträdde Kent-Jonas Lundqvist från Levi's Europa-organisation som ny försäljningschef för Odd Molly.

(Rätt att en kille ska vara säljchef för damkläder?)

Attemark och Högstedt Björk har fått köpa optioner som ger dem rätt att köpa 150 000 nya Odd Molly-aktier var för 43 kr per st senast i nov 2015.

Ligger börskursen då i 65 kr har de gjort en vinst på drygt 3 miljoner kr vardera.

Ligger kursen i 85 kr har de gjort en vinst på drygt 6 miljoner kr var.

Når kursen inte över 43 kr fram till slutet av nov 2015 blir optionerna värdelösa.

Attemark och Högstedt Björk har betalat drygt 200 000 var för sina respektive optionsinnehav, dvs om optionerna blir värdelösa går de miste om det beloppet.

Och är det nu så att det krävs tålamod för att invänta att Attemark & Co får till en långsiktigt god ekonomisk utveckling för Odd Molly, är det positivt att bolaget (till skillnad från Bringwell) har en föredömlig balansräkning med stor kassa (och inga räntebärande skulder) samt bara små immateriella anläggningstillgångar.

Som nämnt ovan hade Bringwell följande per slutet av sep 2013:

• en nettoskuld på 68% av börsvärdet

• ett bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar som motsvarade 79% av de totala tillgångarna och 157% av det egna kapitalet

Odd Molly däremot:

• en nettokassa på 36 miljoner kr (motsvarande 16% av Odd Mollys börsvärde på 222 miljoner kr)

• ett bokfört värde på immateriella anläggningstillgångar som motsvarade 0,6-0,7% av de totala tillgångarna och 0,9% av det egna kapitalet.

Så ska det se ut!

Som nämnt även i det tidigare Odd Molly-blogginlägget från 24 sep 2013 är det en föredömlig balansräkning.

Negativt dock att nettokassan har krympt ihop.

Nivå per slutet av respektive kvartal:

q4/2011: 81 miljoner kr

q1/2012: 74 miljoner kr
q2/2012: 78 miljoner kr
q3/2012: 62 miljoner kr
q4/2012: 77 mijoner kr

q1/2013: 70 miljoner kr
q2/2013: 65 miljoner kr
q3/2013: 36 miljoner kr

Delvis beror minskningen på utbetalda aktieutdelningar till Odd Mollys-aktieägare.

Det är 26 miljoner kr under perioden (17 miljoner kr under våren 2012 och 9 miljoner kr under våren 2013).

Men förändringen av kassan med -29 miljoner kr från slutet av q2/2013 till q3/2013 är ju lite oroväckande, för det beror väl inte ens delvis på aktieutdelningen som utbetalades under q2/2013.

Dvs bara inte Odd Molly nu förivrar sig med stora, kostnadskrävande satsningar utan att bolagets intäkter och resultat tar fart framöver.

Det innebär en risk, men med bolagets fina nyckelpersoner och ännu så länge väldigt starka finansiella ställning, bör oddsen tala för att vändningen kommer att synas i klart bättre intäkter och resultat de kommande åren.

Åtminstone är ju det huvudscenariot.

Men utvecklingen i q3/2013 reser som nämnt en del frågetecken, och om det inte blir mera positiva tecken under kommande kvartal lär det finnas skäl att justera rekommendationen för aktien från "långsiktigt köp" till i alla fall "spekulativt köp" vilket då indikerar en högre risknivå än långsiktigt köp.

Liten handel i aktierna

Även om Bringwell-aktien enl ovan kan anses vara spekulativt köpvärd och Odd Molly-aktien långsiktigt köpvärd, innebär den låga handeln i båda aktierna en förhöjd risknivå.

Det innebär att det kan vara svårt att på kort sikt köpa eller sälja aktier i bolagen för större belopp, utan att börskurserna börjar röra sig i ogynnsam riktning.

Tex handeln i Bringwell-aktien de senaste två veckorna:

mån 7 okt 2013: 24 979 st
tis 8 okt 2013: 7 520 st
ons 9 okt 2013: 11 500 st
tors 10 okt 2013: 64 301 st
fre 11 okt 2013: 73 000 st

mån 14 okt 2013: 119 269 st
tis 15 okt 2013: 4 000 st
ons 16 okt 2013: 176 499 st
tors 17 okt 2013: 783 401 st
fre 18 okt 2013: 700 st

Det betyder i snitt 120 000-130 000 handlade Bringwell-aktier på börsen per dag vilket vid nuvarande börskurs på 1,57 kr motsvarar handlade Bringwell-aktier för i snitt nästan 200 000 kr per dag.

Det är väl inte så tokigt om man är småsparare och vill kunna köpa och sälja Bringwell-aktier snabbt utan problem, men siffrorna ovan inkluderar då handeln under rapportdagen tors 17 okt 2013 då den var extra hög, och även dagen innan lär handeln ha varit extra hög pga den kommande rapporten.

Tar man snittsiffrorna under första veckan uppgick de till 30 000-40 000 handlade Bringwell-aktier på börsen i snitt per dag, vilket vid nuvarande börskurs 1,57 kr innebär aktier handlade för i snitt 50 000-60 000 kr per dag.

Dvs mycket mer än så kan man tydligen normalt inte köpa respektive sälja Bringwell-aktier för under en genomsnittlig dag, utan att börskursen riskerar börja röra sig kraftigt i ogynnsam riktning.

Dessutom är spreaden (skillnaden mellan köp- och säljkurs) stor.

Idag fre 18 okt 2013 slutade aktiens köpkurs i 1,51 kr och säljkurs i 1,57 kr.

Det innebär en spread på nästan 4%, dvs om man köper Bringwell-aktier för säljkursen 1,57 kr och omgående säljer dem för köpkursen 1,51 kr förlorar man nästan 4% av investerat kapital bara på det.

Dvs det gör väl att aktien lämpar sig mindre väl för kortsiktig handel.

Jämfört tex med H&M-aktien där köpkursen slutade i 276,40 kr och säljkursen i 276,70 kr.

Det innebär en spread på bara 0,1%.

Handeln i Odd Molly-aktien de senaste två veckorna:

mån 7 okt 2013: 1 006 st
tis 8 okt 2013: 2 006 st
ons 9 okt 2013: 5 132 st
tors 10 okt 2013: 1 449 st
fre 11 okt 2013: 3 104 st

mån 14 okt 2013: 2 096 st
tis 15 okt 2013: 410 st
ons 16 okt 2013: 4 185 st
tors 17 okt 2013: 13 722 st
fre 18 okt 2013: 9 975 st

Det blir i snitt drygt 4 000 handlade aktier om dagen.

Vid nuvarande börskurs på 38,60 kr innebär det att det handlas Odd Molly-aktier för i snitt 160 000-170 000 kr per dag.

Det är ju inte heller så tokigt om man är småsparare.

Men även det inkluderar då Odd Mollys rapportdag fre 18 okt 2013 då handeln lär ha varit extrahög pga att q3/2013-resultatrapporten offentliggjordes då.

Även handeln dagen innan lär ha varit extrahög pga den förestående rapporten dagen därpå.

Ser man därför på bara nivåerna under den första veckan handlades det då i snitt 2 000-3 000 Odd Molly-aktier per dag.

Vid nuvarande börskurs 38,60 kr innebär det en snitthandel för knappt 100 000 kr per dag.

Det är åtminstone mer än Bringwell-aktien som handlades för 50 000-60 000 kr per dag under samma vecka.

Och vad gäller spreaden slutade Odd Mollys köpkurs i 37 kr och säljkursen i 38,60 kr fre 18 okt 2013.

Det innebär en spread på drygt 4% (dvs högre än Bringwell-aktien som låg på knappt 4%).

Det är ju inte bra att man förlorar 4% av investerat kapital bara om man köper aktien och sedan säljer den direkt.

Dvs även Odd Molly-aktien lämpar sig alltså ej direkt för kortsiktig handel, utan snarare för tålmodiga, långsiktiga aktieinvesterare.

Odd Mollys kläder

Odd Mollys nuvarande klädsortiment (från bolagets webbshop):

• förhöst-kollektionen: http://www.oddmolly.com/collection/sensingfall

• höst-kollektionen: http://www.oddmolly.com/collection/fall

• förvinter-kollektionen: http://www.oddmolly.com/collection/sensingwinter

• vinter-kollektionen: http://www.oddmolly.com/collection/winter

• jackor/ytterkläder: <http://www.oddmolly.com/collection/jackets-outerw… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?