Post entry

BrainCool - På G till slut?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Äntligen har det tagit fart med försäljningen för BrainCool. Förhoppningsbolaget har fortfarande en hel del kliniska studier på gång men backar nu upp det med en stigande försäljning. Man är välkapitaliserade och har för första gången i företagets historia en chans att nå positivt kassaflöde utan emissioner.

Analys BrainCool AB

Medicinteknikbolaget BrainrCool är ett företag som inriktar sig på kylning i olika former. Bördsvärdet är 400 miljoner och det har 27 anställda. Företaget har tre färdigutvecklade produkter som inriktar sig mot klinisk användning. Två av dem har FDA-godkännande och företaget jobbar med att även få den tredje produkten godkänd. Man har precis gjort en nyemission på ~116 miljoner vilket används för att lösa företagets skulder och driva företaget genom 2023. Kassan är i dagsläget på 40 miljoner vilket med dagens burnrate räcker ungefär ett år. Det är med andra ord ett litet företag som har negativt kassaflöde men precis håller på och rampar upp sin försäljning.

Produkt

Företagets produkter är BrainCool/IQool (Två namn en produkt, IQool i USA), RhinoChill och Cooral System.

Alla systemen har visat bra klinisk evidens varav BrainCool/IQool samt Cooral system är godkända i alla stora marknader medan RhinoChill enbart är godkänt i Europa.

BrainCool är ett system för att reglera en patients temperatur mha plattor som sätts över stora delar av kroppen.

RhinoChill kyler hjärnan genom att kyla blodet till hjärnan mha kylning via näsan. Tanken är att användas vid akuta skador för snabb nedkylning som akutsjukvård. Men även inom BrainCelll så kan kylning användas fast lite långsammare.

Coral system kyler munnen för att motverka “oral mucositis” en biverkning vid behandling av cancer.

Patentskyddet är starkt en bra bit in på 2030-talet för alla produkter.

Man RhinoChill och BrainCool kan dessutom kombineras till ett system som går under arbetsnamnet BrainCell. Det används för att minska riskerna för komplikationer vid thrombectomy. Klinisk evidens finns inte än, men studier kommer att genomföras.

Affärsmodell

Affärsmodellen skiljer sig mellan produkterna.

För Cooral System ska man presentera affärsmodell under H1 2023.

För RhinoChill så har man ännu inte presenterat någon affärsmodell och det ligger troligen några år fram i tiden.

För Cooral System indikerar man att det kommer att vara någon typ av model där försäkringsbolag betalar för systemet.

BrainCool

För BrainCool så tjänar företaget pengar dels på att sälja systemet och sen på att sälja kylplattorna som är engågnsartiklar. Under 2022 så omsatte företaget 17,6 miljoner kronor. Den största delen var för BrainCool-affären varav 40% av det var för engångsartiklar och resten av försäljning av system.

Företaget har kommunicerat att man räknar med ca 10 patienter per år och system för BrainCool men har sett system blir mer nyttjade än så ju längre de finns på plats hos kund. Och en del system har så mycket som 20 patienter per år i nyttjandegrad. Det här är viktigt eftersom ju mer ett system används desto mer pengar tjänar företaget på det. VD:n har i intervjuer sagt att estimatet är 100 miljoner i omsättning från BrainCool 2025, men om utnyttjandegraden når 20 patienter per system så kan det röra sig om 150 miljoner. (Allt han säger ska tas med en stor skopa salt... ;-) )

Under första halvan av 2022

Intäkten per sålt system är mellan 250’ och 315’ enligt de pressreleaser som företaget släppt.

Intäkt per system och år av engångsartiklar.

Den här informationen gick företaget ut med:

“I inledningen av det andra kvartalet 2022 uppgick den installerade basen till 70 system som var i drift. Antalet sålda system förväntas uppgå till cirka 60–70 enheter under 2022”

Jag har valt att bortse från intäkter från system installerade efter Q1 2022 men har samtidigt räknat att de system som installerades under Q1 2022 genererar intäkter för ett helår. Jag har därför räknat på att 70 system har genererat 40% av omsättningen vilket ger att varje system genererar 100’/år.(7,04/70~100’)

För att komma fram till antalet sålda system under året så tar jag 60% av omsättningen och delar med 300’.

Det blir 35 system. Det blir 8 system per kvartal.

Kostnaden för handelsvaror var 8,1 miljoner under 2021. Hur mycket som var system och vad som är engångsartiklar vet jag inte. Det enda företaget har kommunicerat är att marginalen är högre på engångsartiklar.

Det gör också att företaget kommer uppleva en hävstång i marginal när den installerade basen blir större.

Framtidsutsikter

2022

Efter flera år med obefintlig till låg tillväxt, återkommande årliga nyemissioner och missade mål så var 2022 ett genombrottsår för företaget med nästan dubblad omsättning. 9,2 till 17,6, miljoner.

Prognos 2023

Vid 2022 Q1 hade man 70 installerade system. Vid 35 installerade system under 2022 (Se uträkning i affärsmodell-avsnittet) så har man cirka 100 system i drift vid årets start. Dessa kommer generera i snitt 100’ per styck så cirka 10 miljoner i omsättning.

Företaget har inte lämnat en prognos för antal system under 2023 än, men man kommunicerar att man hade problem i slutet av 2022 att leverera beställda system pga likviditetsproblem.

Såhär står det i 2022 bokslutskommuniken:

“Av den första produktionsordern om femtio (50) system levererades femton (15) system levereras under 2022, och resterande trettiofem (35) system kommer vara färdig-levererade under första halvåret 2023. Vi har under det första kvartalet återupptagit leveranser till marknaden i Sydkorea, där en order om 20 system var tvungen att skjutas fram till 2023, dock måste USA marknaden prioriteras främst under det första halvåret. Anledningen till försenad produktionsstart har varit hänförlig till bolagets svaga balansräkning och ägarstruktur vilket nu är åtgärdat och vi har vid årets start lagt en ny produktionsorder på ytterligare hundra (100) system, där materialförskott om ca 5 mkr erlagts”

Så i praktiken kommer man att sälja 35 system under H1 2023 på redan befintlig orderstock och dessutom gjort en beställning på 100 system till. Man har dessutom återupprepat sitt estimat om 100 miljoner i omsättning för BrainCool 2025.

De externa kostnaderna för företaget kommer troligen att ligga på en på en lägre nivå under 2023 jämfört med 2022. Man gick ner i kostnadskostym redan under H2 2022 och hade då 6 miljoner lägre externa kostnader än under H1 2022. Från företagets håll kommunicerar man att man kommer försöka hålla en burnrate om 3-3,5 miljoner i månaden vilket känns rimligt. Det är den burnrate man har idag och ger utrymme för att växla upp ytterligare i takt med att försäljningen ökar.

Marknad och försäljning

Försäljningen av produkten sker dels genom eget nätverk och genom agenter (Sydkorea). Man kan i praktiken sälja systemet i hela världen men just nu är det fokus på Europa, USA och Sydkorea.

Under 2023 vill man anställa ett par extra säljare i USA (2->5) och utöka sin närvaro från cirka 20 till alla landets stater.

Framtida produkter och nya marknadsområden

BrainCell

Den “Produkt” som ser intressantast ut under de närmsta åren är BrainCell som en kombination av RhineChill och BrainCool. Eftersom de två systemen separat bör kunna anses säkra så kommer systemet med stor sannolikhet bli godkänt. Man har haft en studie Cottis-1 som verifierade att systemet är säkert för patienter och man går vidare med Cottis-2 för att visa klinisk evidens. Potentialen är så stor att företaget får pengar av EU för att bekosta en studie med 400 patienter i Tyskland så snart som möjligt. Inga tidsplaner är kommunicerade, men gissningsvis kommer studien igång under 2023.

BrainCool AB (publ): BrainCool lämnar in etikansökan för Cottis 2 och erhåller ytterligare EUR 200 000 för att påskynda studiens genomförande - BrainCool (cision.com)

https://news.cision.com/se/braincool/r/braincool-ab--publ--braincool-lamnar-in-etikansokan-for-cottis-2-och-erhaller-ytterligare-eur-200-00,c3658797

Tidsplanen i grova drag:

2023-2024 Kliniska studier

2025 Marknadsgodkännande (Eftersom de två delsystemen separat troligen kommer vara MDR och FDA-godkända så lär det gå snabbt att godkänna den här extra tillämpningen på dem)

2026 Säljstart

Cooral System för Noeropati

Man har dessutom lite under radarn utökat utbudet till sin FDA-godkända produkt Cooral system med kylelement för händer och fötter vilket är tänkt att användas för behandling av Noeropati vilket precis om Oral Mucos är en biverkning vid cancerbehandling. Man samarbetade under utvecklingen med PolarCool för att spara pengar. Utvecklingen beräknas vara klar under 2023, sen kommer det krävas kliniska studier och FDA/MDR-ansökningar samt godkännande.

Tidsplanen i grova drag:

2023 Produkten färdigutvecklad

2024-2025 Kliniska studier

2026-2027 Marknadsgodkännande

2028 Säljstart

Förtroende för ledningen och förseningar

Den största nackdelen med ledningen är att man har kommunicerat en tidsplan som varit för optimistisk till marknaden. Det har gjort att försäljningen kommit igång senare än planerat och det krävts fler nyemissioner än planerat för att nå positivt kassaflöde. Man är ju inte där än…

Dock har man gjort mycket rätt längs vägen. Man har fått bidrag som täcker stora delar av sina utvecklingskostnader. Man har köpt RhinoChill vilket jag bedömer var ett riktigt fynd och passar bra in i produktfloran. Man såg en möjlighet att med liten kostnad utöka Cooral system att även omfatta Noeropati och gjorde det. Sen hade jag gärna sett att man fortsatt haft kvar PolarCool i företaget. Man knoppade av företaget eftersom man såg det som en udda fågel. Men jag hade behållit det eftersom man har tekniska synergier. Det har även visat sig att Polar Cap har potential mot Whiplash vilket gör att man i så fall även har säljsynnergier med RhinoChill eftersom både produkterna adresserar patienter i ett tidigt skede efter skada. Med de muskler som BrainCool har hade man dessutom haft större chans att få ett värde av PoarCool än vad företaget kan göra själv. Överlag sköter man sig bra, även om fram,tiden till och från skönmålas lite väl mycket, men det faller inom ramen för säljande marknadskommunikation.

Triggers och händelser i närtid

FDA-godkännande av RhinoChill

Processen är igång men jag har svårt att bedöma hur långt det återstår. Blir det ett godkännande under 2023 så är det en positiv överraskning.

Större och fler affärer

Försäljningen av BrainCool och omsättningen är den största triggern. Varje kvartal kommer aktieägarna att se över omsättningen och burnrate. Kommer företaget att växa snabbt nog och kommer man att nå ett positivt kassaflöde utan ytterligare en emission.

Försäljningar

Företaget har varit öppet med att det kan tänka sig att sälja delar av sin produktflora för rätt erbjudande. Det har varit mest prat om RhinoChill, men pga BrainCell så ligger de planerna på is och nu är det snarare Cooral system som är rimligaste kandidaten för försäljning. Med det sagt så är en försäljning just nu mindre sannolik ju mer företaget växer och närmare man kommer ett positivt kassaflöde. Att försäljning historiskt diskuterats har ju mycket med att man genom försäljning av delar av företaget fått in kapital att driva resten vidare utan kapitalanskaffningar.

Ny produkt för Cooral System utvecklad

Utvecklingen av tillägget med hand och fot -kylning till Cooral System blir färdigutvecklad.

Studie lär starta under 2023.

Studier

Cottis-2

Progress och resultat kommer vara intressanta för Braincell

RhinoChill för ultratidig kylning vid hjärtstopp

Det har påbörjats en studie med Rhinochill som beräknas pågå i 3 år.

Vid positivt utfall så kommer möjligheterna för Rhinochill att öka. Inga större kursdrivande nyheter beräknas innan dess. Det enda som kan vara intressant är uppdateringar av tidsplanen och patientrekrytering eftersom förseningar hade varit negativa för BrainCool.

Utfallet av NE under slutet av 2022

Nyemissionen på 82 miljoner tecknades till över 100% och överkurs på 10% användes. Efter NE så gjorde man en riktad emission om ca 30 miljoner för att säkra att man kommer få igenom listbytet. Totalt tillförde nyemissionerna 116 miljoner till företaget.

Uppskattning på hur man använt emissionslikviden:

60 miljoner användes för att betala av skulder

5 miljoner användes för att betala material i nästa batch med 100 enheter BrainCool.

10 miljoner användes för driften under Q4 2022.

40 miljoner ligger i kassan

Konkurrenter

BrainCool/IQool

Det finns ett par konkurrenter som både är etablerade och större, framför allt på den amerikanska marknaden. Det begränsar såklart möjligheterna att växa samtidigt som det gör att det redan finns acceptans för kylning som behandlingsmetod. Jag ser inte konkurrensen som något som hindrar BrainCool att öka sin omsättning eftersom trenden är att BrainCool tar marknadsandelar på en växande marknad.

Cooral System

Konkurrenter till Cooral system är främst läkemedel och inte andra medicinteknikbolag.

Det här ser jag som en väldigt stor fördel när det kommer till Cooral System. Även om det finns läkemedel som hjälper mot samma åkommor som Cooral System så är min bedömning att behandlingsformerna kommer att kombineras. Sen är medicinerna mer benägna att ge biverkningar än vad Cooral System är så även om mediciner skulle ge större effekt så är min bedömning att det finns ett klart behov på marknaden av Cooral System.

RhinoChill

Jag har inte hittat några konkurrenter som erbjuder kylning så snabbt och tidigt som Rhinochill. De system jag hittat är snarare konkureneter till BrainCool/IQool.

Bull, bear och normal case

Bull case - Tänk om företagets estimat faktiskt är låga och nyttjandegraden ligger på 20 pat/system

FDA och MDR-godkännande under 2023 av RhinoChill

MDR-certifiering av Cooral System under 2023.

Omsättning på 150 miljoner under 2025.

För 2023 så säljer man slut på sina 100 system efter de 35 levererats och man har en bas på 235 system vid årets slut och en omsättning på ca 50 miljoner. (Tillväxt på 280%)

Coral system 

Bear case - Fortsatt hög burnrate och ytterligare NE

Inget MDR eller FDA-godkännande av några produkter under 2023 och 2024.

Tillväxten håller sig på en nivå av ca 50 system per år.

Inga andra system än BrainCool har något betydande bidrag till omsättningen.

Man får problem att rampa upp produktionen.

Burnraten fortsätter ligger på 40 miljoner per år

Normal case - Växer på och klarar sig från fler NE:s bortsett från någon riktad NE med bra villkor.

FDA-godkännande av RhinoChill vid årsskiftet 2023/2024

MDR-godkännade av RhinoChill vid årsskiftet 2024/2025

MDR-godkännade av Cooral system vid årsskiftet 2023/2024 (FDA är på plats sen Q4 2022) 

Burnrate håller sig på 10 miljoner per kvartal. (Som företagets estimat)

10 miljoner i omsättning från de 100 installerade systemen. En ökning av antalet sålda system med 100%

Man får vissa problem att rampa upp produktionen. Det levereras 35 system under H1 2023 och sen 50 system under H2. Produktionen är det som begränsar försäljningen. Under 2024 kommer man fortsatt att ha problem att leverera system med klara då av att leverera 150 system om året.

Kostnaderna ökar med 15% liksom de gjorde mellan 2021 och 2022. Dock minskar jag externa kostnader med 4 miljoner under 2023 eftersom det var den trend som man hade i slutet av 2022 för minskning av externa kostnader. (Som vanligt när man ska klippa in tabeller i redeye så blir det konstigt, men kontentan är att jag estimerar att företaget kommer gå med vinst 2025 för att sen tjäna bra med pengar och kunna betala tillbaka till oss ägare under 2026.

2022

2023E

2024E

2025E

2026E

Omsättning (tsek)

17600

35500

62000

100000

150000

Försäljningstillväxt

86%

100%

100%

61%

50%

Installerade system

100

170

320

560

870

Kostnader exkl övr rörelseintäkter

58000

63000

72500

83000

96000

Vinst

-45500

-32000

-10500

17000

54000

P/E nuvarande värde 400 miljoner vid en kurs på 2,5kr aktien

NEG

NEG

NEG

23,5

7,4

Framtida kapitalanskaffningar

Det finns en stor sannolikhet att man kommer behöva göra minst en nyemission innan man når positivt kassaflöde. Såklart finns chansen att man klarar sig utan NE eftersom man har visat sig vara öppna för mjuk finansiering redan tidigare och det skulle kunna räcka. Det intressanta blir hur det ser ut i början av 2024. Kapitalet just nu räcker 2023 ut, men det spelar stor roll hur kostnadsmedvetna eller hur expansiva ledningen väljer att vara. Tittar man på företagets historia så bör man räkna med kapitalanskaffning under 2024 för jag tror inte ledningen har som ambition att sakta ner expansion inom nya behandlingsområden eller sin egen organisation för att slå om till lönsamhet. Jag räknar med att de gasar på och då kommer det behövas mer pengar under 2024.

Värdering och slutsats

Företaget har två produkter med FDA-godkännande som kommer att driva försäljning framöver. Uttöver en förväntad försäljningsökning så finns det dessutom möjlighet att både bredda sig geografiskt och inom nya behandlingar.

Inför den troliga nyemissionen under 2024 så räknar jag inte med några större studier som presenteras. Det finns dock en stor chans att RhinoChill kan bli FDA-godkänd och Cooral system når MDR-godkännande. Det som kommer bestämma kursen är dock omsättningen. Kan företaget visa en stigande omsättning och få igång försäljningen av Cooral System så blir nästa emission med stor sannolikhet den sista vilket gör att värderingen kommer bli därefter.

Jag väljer att gå in i företaget nu, med ambitionen att vara med i nästa nyemission och förhoppningsvis skörda frukterna av min investering om ca 5 år. Just nu är företaget pressat av senaste emissionen och har fortfarande inte handlats upp för den omsättningstillväxt som jag ser trolig under 2023.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?