Post entry

Boliden-aktien fullvärderad

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Gruvjätten Bolidens aktie ser billig ut, men bolaget är konjunkturkänsligt och har en viss skuldsättning.

Historia

Om Bolidens historia: http://www.boliden.com/sv/Om-Boliden/Bolidens-historia/

• Historien har sin början strax efter år 1900 då man inledde jakten på malmfyndigheter kring Skellefteå. Bankerna finansierade malmletningsbolag såsom Centralgruppens Emissionsbolag som är ursprunget till dagens Boliden.

• Åren 1915-1920 köpte Centralgruppens Emissionsbolag på sig ett antal gruvfyndigheter och andra gruvbolag.

• I dec år 1924 påträffas en stor guldfyndighet i Boliden tre mil nordväst om Skellefteå. Det ledde till en guldgruva (Boliden-gruvan) som blev starten för det som idag är gruvjätten Boliden.

• 1925 köps Centralgruppens Emissionsbolag av den bank som ursprungligen finansierat bolaget, och efter olika turer blir till slut finansmannen Ivar Kreuger ägare till bolaget.

• 1931 blir det som från början var Centralgruppens Emissionsbolag omvandlat och omdöpt till det bolag som är dagens Boliden.

• Under 30- och 40-talen expanderar Boliden kraftigt i takt med gruvproduktionen i Boliden-gruvan. Och Boliden startar flera andra gruvor på andra håll.

• Bolidens smältverk i Rönnskär (som kom igång år 1930) byggdes ut och moderniserades på 40-talet. Även Bolidens finska smältverk Harjavalta fanns på 40-talet dit det flyttades från Imatra undan kriget.

• 1957 köpte Boliden det bolag som bla ägde Garpenberg-gruvan som än idag ingår i Boliden. Garpenberg-gruvan (10-15 mil nordväst från Uppsala?) kom igång redan på 1200-talet och producerar främst zink.

• 1968 startades produktionen vid Aitik-gruvan utanför Gällivare nästan längst norrut i Sverige. Det blev senare en av Europas största koppargruvor.

• 1964 köper Boliden det norska zinksmältverket Odda som Boliden äger än idag.

• 1969 startar det finska zink-smältverket i Kokkola som ingår i dagens Boliden.

• 1967 lades själva huvudgruvan i Boliden ner. (Boliden har dock än idag fortsatt gruv-verksamhet i Boliden-området.)

• På 70-talet köper Boliden det norska blysmältverket Bergsöe som är en av Europas största återvinnare av blybatterier.

• År 2004 köper Boliden Tara-gruvan på Irland. Det är Europas största zinkgruva som varit igång sedan 70-talet.

• År 2010/2011 invigs den expanderade Aitik-gruvan, och beslut fattas om att expandera Bolidens elektronikåtervinning i Rönnskär samt Garpenberg-gruvan. Guldgruvan Kankberg startas.

Dagens Boliden

Boliden har huvudkontor i Stockholm och totalt 4 000-5 000 pers anställda.

Bolidens nuvarande gruvor/gruvområden:

Aitik (Sverige)
Garpenberg (Sverige)
Boliden (Sverige)
Tara (Irland)

Bolidens smältverk:

Rönnskär (Sverige)
Bergsöe (Norge)
Odda (Norge)
Harjavalta (Finland)
Kokkola (Finland)

http://www.boliden.com/sv/Verksamheter/

Gruvorna producerade bla följande under 2011:

Aitik 67 000 ton koppar
Garpenberg 81 000 ton zink
Boliden 38 000 ton zink
Tara 164 000 ton zink

Produktionen av 67 000 koppar i Aitik år 2011 uppnåddes efter utvinning av 31,5 miljoner ton malm. Målet är att malmutvinningen i Aitik ska öka till 36 miljoner ton malm år 2014. (Det innebär en ökningstakt på i snitt 4-5%/år.)

Videoklipp från nov 2010 om Aitik-gruvan: http://www.youtube.com/watch?v=r2I-deV65No&feature=youtu.be

I Garpenberg uppnåddes zinkproduktionen på 81 000 ton år 2011 efter utvinning av 1,4-1,5 miljoner ton malm. Där är planen att höja malmutvinningstakten till 2,5 miljoner ton/år från slutet av år 2015. Det möjliggörs av investeringar på nästan 4 miljarder kr. Nya anläggningar ska tas i drift i Garpenberg från år 2014.

Bolidens nya guldgruva Kankberg ska inleda sin produktion i mitten av år 2012.

Smältverken producerade bla följande under 2011:

Rönnskär 219 000 ton kopparkatoder
Harjavalta 116 000 ton kopparkatoder
Kokkola 307 000 ton zink
Bergsöe 41 000 ton blylegeringar
Odda 153 000 ton zink, 125 000 ton svavelsyra

Förenklat är väl produktionsprocessen att gruvorna bryter malm ur vilket man producerar metallkoncentrat som sedan i sin tur vidareförädlas i smältverken till metall som tex kan säljas på metallbörsen i London (i form av tex kopparkatoder). Kopparkoncentrat innehåller ca 25% slutlig koppar och zinkkoncentrat ca 50% zink.

Enl Bolidens årsredovisning: "Kopparkatod: Slutprodukt från kopparsmältverk i form av kopparplåt med en renhet på 99,99 procent."

Tex Rönnskär får in koppar- och blykoncentrat från både Bolidens egna och andras gruvor. Kokkola får in zink- och blykoncentrat mest från Bolidens egna gruvor.

En specialverksamhet i Rönnskär är metallutvinningen från elektronikskrot. Där har Boliden uppfört ett nytt så kallat kaldoverk som stod klart i slutet av 2011 och skulle tas i drift under q1/2012. Det ökar kapaciteten till återvinning ur 120 000 ton elektronikskrot/år vilket är den största anläggningen för det i världen.

Videoklipp (från 2010) om Rönnskär och personalen där: http://www.youtube.com/watch?v=AdYqrnSH_TI&feature=plcp&context=C4aa669bVDvjVQa1PpcFPh2NMxBE79fdoJyRMgOPMDlaiT53Frwwg%3D

Av Bolidens gruvor hade Aitik bäst rörelseresultat 2011 (över 2 miljarder kr).

Av Bolidens smältverk hade Rönnskär bäst rörelseresultat 2011 (nästan 500 miljoner kr), medan Odda i Norge gick med förlust (-25 miljoner kr).

Ekonomi, aktievärdering

Idag är Boliden ett stort gruvbolag med följande ekonomiska utveckling 2011:

• Intäkter 40 miljarder kr (+10% jämfört med 2010).
• Rörelsemarginalen har legat på 12-13% både 2010 och 2011 (exkl förändring av lagervärde).
• Resultatet per aktie blev 12,39 kr (-14% jämfört med 2010).
• Boliden hade en nettoskuld på 6 miljarder kr i slutet av 2011 (jämfört med att bolaget är värt knappt 30 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs på ca 107 kr).

http://investors.boliden.com/afw/files/press/boliden/Boliden_Q4_2011_sv.pdf

Boliden-aktien kan därmed verka ganska billig med ett p/e-tal på låga 8-9 (beräknat som börskurs 107,10 kr delat med resultat per aktie 12,39 kr för 2011).

Men bolaget är konjunkturkänsligt och resultatet kan förändras kraftigt år från år (både upp och ned).

Bolidens börskurs har rört sig kraftigt historiskt:

• toppnivå över 140 kr sommaren 2007
• bottennivå ca 15 kr hösten 2008/början av 2009
• toppnivå nästan 140 kr början av 2011
• bottennivå under 70 kr hösten 2011
• toppnivå över 125 kr feb 2012
• nuvarande börskurs 107,10 kr

Metallpriser och dollarkurs

Bolidens viktigaste metaller är koppar och zink enl Bolidens årsredovisning för 2011: http://investors.boliden.com/afw/files/press/boliden/Boliden_Arsredovisning_2011.pdf

• En förändring av kopparpriset med 10% förändrar Bolidens resultat med 440 miljoner kr/år.
• En förändring av zinkpriset med 10% förändrar Bolidens resultat med 415 miljoner kr/år.

(Dvs ökade koppar- och zink-priser höjer Bolidens resultat medan fallande priser sänker resultatet.)

Just nu är utveckling för koppar- och zinkpriserna följande:

• Kopparpriset ligger kring 8 000 dollar/ton. (Det är 9% lägre än 2011 års genomsnittliga kopparpris på drygt 8 800 dollar/ton.)

Långsiktigt är priset i en stigande trend från ca 4 100 dollar/ton i början av 2009.

På kortare sikt är kopparpriset i en fallande trend från en topp på över 10 000 dollar/ton i början av 2011.

Och på ännu kortare sikt är kopparpriset stigande från en botten kring 6 500-6 600 dollar/ton hösten 2011.

• Zinkpriset ligger kring 2 000 dollar/ton. (Det är ca 9% lägre än 2011 års genomsnittliga zinkpris på knappt 2 200 dollar/ton.)

Långsiktigt är priset i en stigande trend från ca 1 300 dollar/ton under 2009.

Samtidigt är priset i en fallande trend från en topp på nästan 2 700 dollar/ton i början av 2010.

Prisdiagrammet ser alltså ut som en kilformation och frågan är om priset kommer att bryta sig ur kilen genom en uppgång eller nedgång från kilen.

Även priserna för guld, silver och bly påverkar Bolidens resultat men i mindre omfattning än koppar och zink.

Dessutom har dollarkursen stor betydelse för Boliden:

• En förändring av dollarkursen mot kronan med 10% förändrar Bolidens resultat med 1 020 miljoner kr/år.

(Dvs en ökad dollarkurs mot kr höjer Bolidens resultat, och en sänkt dollarkurs minskar Bolidens resultat.)

Dollarn ligger just nu i knappt 6,70 kr, dvs ca 3% över snittnivån kring 6,50 kr under 2011.

Dollarn är i en fallande trend sedan en nivå på ca 8,50 kr i början av 2010.

Dock är trenden uppåt sedan en botten kring 6 kr våren 2011.

Sammantagen reflektion

Boliden-aktien verkar ganska rätt värderad vid nuvarande börskurs 107,10 kr.

Det är ett p/e-tal på bara 8-9 utifrån 2011 års resultat per aktie, men bolaget är konjunkturkänsligt och har en viss skuldsättning som ökar risknivån.

Bolidens resultat per aktie blev alltså 12,39 kr under 2011.

Och nu ligger koppar- och zinkpriserna ca 9% lägre än 2011 års snittpriser.

Samtidigt ligger dock dollarn ca 3% högre än 2011 års genomsnittliga dollarkurs.

Dessutom gör väl Boliden en del metallpris- och dollarsäkringar som kan fördröja pris- och dollarförändringar en tid.

En nackdel med gruvbolag är att en gruva bara räcker i ett visst begränsat antal år. Det i sig motiverar ett lågt p/e-tal för gruvbolag.

(Dock väntas tex Bolidens Aitik-gruva räcka ganska länge. Boliden bedömer att gruvans malmreserv uppgår till 710 miljoner ton, och även med en malmbrytning på 36 miljoner ton från år 2014 räcker gruvan i 20 år till.

Tex Tara-gruvan på Irland bedöms dock ha en malmreserv på 15-16 miljoner ton med en malmbrytning på 2,5 miljoner ton 2011 så med samma takt väntas malmen där bara räcka i drygt sex år till.)

Å andra sidan jobbar Boliden för sin del med att öka gruvproduktionstakten i sina gruvor och även med att öppna nya gruvor etc. Men det kräver stora investeringar.

Analytikerna

Vad säger aktieanalytikerna om Boliden-aktien?

• 11 apr 2012 kom besked om att norska aktiemäklarfirman ABG Sundal Collier höjer sin rekommendation för Boliden-aktien från "behåll" till "köp" med oförändrad riktkurs 120 kr. http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1897002 Det innebär en uppgångspotential med 12% från nuvarande börskurs 107,10 kr.

ABG Sundal Collier pekar bla på att Boliden-aktien har fallit en del på sistone vilket ger köpläge för den som vågar, att Bolidens verksamheter är av hög kvalitet, och även att Boliden inte behöver betala så mycket skatt.

ABG Sundal Collier pekar även på att Boliden finns i länder med hög politisk stabilitet, och att Bolidens resultat väntas öka när expansionen av Garpenberg-gruvan är genomförd och Boliden börjar bryta malm med högre kopparhalter i Aitik-gruvan.

På lång sikt anser ABG Sundal Collier att Boliden-aktien har potential att nå 165 kr (dvs en uppgångspotential på 54% från nuvarande börskurs 107,10 kr).

ABG Sundal Collier anser dessutom att det finns en "betydande sannolikhet" för att Boliden kommer att bli uppköpt. I så fall kommer en budgivare lägga ett budpris per Boliden-aktie som normalt sett brukar ligga klart högre än gällande börskurs.

Enl Bolidens hemsida är det aktieanalytikerna Johannes Grunselius och Robert Redin som bevakar Boliden-aktien hos ABG Sundal Collier. http://investors.boliden.com/sv/analytiker

• Banken Nordea kom för sin del med besked 4 apr 2011 om att Nordea sänker sin riktkurs för Boliden-aktien från 130 kr till 125 kr.

Nordea behåller dock sin rekommendation "köp" för Boliden-aktien.

http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1896173

Enl Bolidens hemsida är det analytikern Christian Kopfer som bevakar Boliden-aktien på Nordea.

• 2 apr 2012 kom Bank of America med besked om att de höjer sin riktkurs för Boliden-aktien från 95 kr till 110 kr.

Banken bibehöll dock sin rekommendation "underperform" för Boliden-aktien.

http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1895635

Enl Bolidens hemsida är det analytikern Daniel Lian som bevakar Boliden-aktien på Bank of America.

Nästa hållpunkt

Nästa hållpunkt för Boliden är 3 maj 2012 då bolaget ska presentera sin resultatrapport för q1/2012 och ha bolagsstämma. (Dvs från idag fre 20 apr 2012 är det inte nu på tors 26 apr 2012 under den kommande veckan, utan på tors i veckan därpå.)

Vd, aktieägare, styrelse

Bolidens vd är Lennart Evrell som fyller 58 år i år. http://www.boliden.com/sv/Om-Boliden/Bolagsstyrning/Koncernledning/ Han är både ingenjör och ekonom, och var bla tidigare vd för avfuktnings-utrustningsbolaget Munters.

Munters var väl inte en jättebra aktie på börsen under Evrells vd-tid där, även om det kanske delvis berodde på faktorer utanför hans kontroll.

Evrell tillträdde som vd för Boliden från 1 jan 2008 då Boliden-aktiens börskurs låg kring 70 kr.

Sedan dess har Boliden-aktien stigit med 55% vilket väl är en god utveckling under Evrells vd-tid.

Dock kanske Bolidens utveckling i än högre grad än Munters beror på utomstående faktorer.

Boliden har ingen direkt huvudägare utan bara ett antal institutioner och bolag som största aktieägare. Enskilt största aktieägare är Nordeas aktiefonder enl ägarlista från slutet av 2011: http://www.boliden.com/sv/Om-Boliden/Bolagsstyrning/Koncernledning/ (Och enl ovan har Nordeas aktieanalytiker Christian Kopfer köprekommendation på Boliden-aktien med riktkurs 125 kr.)

I Bolidens styrelse finns bla stålbolaget SSAB:s fd vd Anders Ullberg (som är Bolidens styrelseordförande), samt Ulla Litzén med bakgrund från Wallenberg-sfären.

Litzén har tydligen huvudet på skaft enl en Svenska Dagbladet-artikel från nov 2011: http://www.svd.se/naringsliv/wallenbergs-favorit-skippar-artigheterna_6670490.svd

Där omnämns hennes "begåvning" och "sylvassa finansiella skärpa" samtidigt som hon är "rak och oblyg". "Tycker hon att någons förslag är idiotiskt får församlingen höra det, utan krusiduller."

Litzén sitter bla även i styrelsen för bolaget Atlas Copco som bla gör gruvmaskiner.

- - -

_Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.
• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.
• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, men att risknivån samtidigt är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.
• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.
• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar._

_Rekommendationerna görs på lång sikt, dvs de avser som utgångspunkt kursutvecklingen på åtminstone 1-2 års sikt.

Det finns alltid en risk för att en akties börskurs i värsta fall kan gå ner till noll kr._

I detta blogginlägg fick alltså Boliden-aktien rekommendationeon "fullvärderad" vid nuvarande börskurs 107,10 kr (aktiens slutkurs idag fre 20 apr 2012).

Boliden har berörts i ett tidigare blogginlägg från 2 jan 2012: http://www.redeye.se/aktiebloggen/boliden/boliden-fullvarderat

Där blev också omdömet att Boliden-aktien är fullvärderad. Då låg börskursen kring 100 kr.

Och sedan dess har börskursen stigit till nuvarande nivå på ca 107 kr (fre 20 apr 2012).

Dvs med facit i hand verkar omdömet "fullvärderad" i det första blogginlägget hittills ha varit något för försiktigt.

• Bla har kopparpriset stigit från ca 7 500 dollar/ton vid årsskiftet 2011/2012 till nuvarande kopparpris på ca 8 000 dollar/ton.
• Zinkpriset har stigit från drygt 1 800 dollar/ton till ca 2 000 dollar/ton.
• Samtidigt har dock dollarn fallit från ca 6,80-6,90 kr till 6,70 kr.
• Och inte minst har det allmänna börsklimatet förbättrats något. Stockholmsbörsen (Affärsvärldens Generalindex) har stigit med 8% sedan årsskiftet.

- - -

Tillägg 21 apr 2012

Som nämnt hade Boliden följande ekonomiska utveckling under helåret 2011:

Intäkter: 40,3 miljarder kr (+10%)
Rörelsemarginal (exkl förändring av lagervärde): 12%
Resultat per aktie: 12,39 kr (-14%)

Uppdelat per kvartal under 2011 blev siffrorna följande:

Intäkter:
q1/2011: 10,2 miljarder kr (+22%)
q2/2011: 9,9 miljarder kr (+11%)
q3/2011: 10,6 miljarder kr (+13%)
q4/2011: 9,7 miljarder kr (-4%)

Rörelsemarginal (exkl förändring av lagervärde):
q1/2011: 15%
q2/2011: 11%
q3/2011: 13%
q4/2011: 10%

Resultat per aktie:
q1/2011: 3,51 kr (+9%)
q2/2011: 2,94 kr (+7%)
q3/2011: 3,06 kr (-8%)
q4/2011: 2,88 kr (-44%)

Dvs en viss försvagning verkade ske mot slutet av 2011.

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande ekonomiska utveckling för Boliden de kommande åren:

Intäkter:
2012: 39,5 miljarder kr (-2%)
2013: 40,4 miljarder kr (+2%)
2014: 40,2 miljarder kr (0%)
2015: 45,6 miljarder kr (+13%)

Rörelsemarginal:
2012: 13%
2013: 13,5%
2014: 15%
2015: 15%

Resultat per aktie:
2012: 13,10 kr (+6%)
2013: 14,10 kr (+8%)
2014: 15,80 kr (+12%)
2015: 17,92 kr (+14%)

http://www.4-traders.com/BOLIDEN-AB-6491076/financials/

• Analytikerna räknar med att Bolidens intäkter kommer att ligga ungefär oförändrat kring 40 miljarder kr de kommande tre åren (2012, 2013 och 2014), men sedan väntas plötsligt ett lyft till 45-46 miljarder kr år fyra (2015).
• Rörelsemarginalen väntas ligga någorlunda stabil 2012 och 2013, för att lägga sig på en högre nivå 2014 och 2015.
• För Bolidens resultat per aktie räknar analytikerna med en ganska god tillväxt varje år de kommande åren, och resulttillväxten väntas dessutom tillta.

Om analytikernas prognoser infrias verkar Boliden-aktien långsiktigt billig vid nuvarande börskurs 107 kr om ett resultat per aktie på ca 18 kr kan nås inom fyra år.

Här kvarstår dock som utgångspunkt slutsatsen att Boliden-aktien verkar vara fullvärderad vid nuvarande börskurs 107 kr. Aktieanalytikerna verkar helt enkelt anta ett ljust konjunkturscenario med en stabilt god och allt bättre världskonjunktur de kommande åren. Då är det klart att Boliden-aktien är köpvärd, men historiskt har Bolidens resultat och börskurs haft kraftiga variationer mellan åren pga förändrad världskonjunktur etc.

Som synes av ovannämnda sammanfattade historiska utveckling för Boliden-aktiens börskurs, tjänar man mest på Boliden-aktien om man verkligen försöker ha is i magen och köpa aktien när den står riktigt lågt och sälja den när aktien ligger högt då världskonjunkturen är stark och metallpriserna höga.

Och trots att analytikerna enl ovan räknar med en god ekonomisk utveckling för Boliden de kommande åren, så anser 16 aktieanalytiker i snitt att Boliden-aktien är värd 111 kr; dvs inte långt ifrån nuvarande börskurs 107 kr.

http://www.4-traders.com/BOLIDEN-AB-6491076/consensus/

Analytikerna har med andra ord ett högt avkastningskrav på Boliden-aktien, vilket är rimligt med tanke på att risken i aktien är hög pga att resultat och börskurs kan variera så kraftigt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?