Post entry

SJR - potentiell kursdubblare

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

SJR är ett snabbt växande bolag i en spännande bransch. Företaget tar marknadsandelar, växer organiskt och gynnas av den goda konjunkturen. Aktien är värd 70 kronor och höga utdelningar är att vänta.

  • Bemanningsföretaget SJR är ett verkligt fynd i en strukturell tillväxtbransch.
  • Värderingen är 6 gånger rörelseresultatet eller P/E 8 (2007) med en kassa fylld med potentiella utdelningar.
  • Min riktkurs är 70 kronor baserat på ett högt avkastningskrav om 11 procent och försiktiga branschprognoser.
  • Bolaget är välskött och växer snabbt under mycket hög lönsamhet.
  • Vi kan se framemot flera år av hög organisk tillväxt framförallt genom etableringar på nya orter men också genom satsningar på nya marknadsnischer.
  • En skaplig konjunktur- och sysselsättningstillväxt de närmaste åren skapar därutöver goda tillväxtförutsättningar för hela branschen.

Företagsbeskrivning

SJR är ett bemannings- och rekryteringsföretag inom ekonomi och bank/finans verksamt uteslutande i Sverige. SJR marknadsandel inom denna del av bemanningsbranschen uppgår i dagsläget till 4 procent på en marknad som 2006 omsatte 1,9 miljarder kronor. Företaget jobbar framförallt med uthyrning av konsulter men har en för branschen hög andel om cirka 20 procent av intäkterna inom det mer lönsamma affärsområdet rekrytering. Uppdrag inom karriärvägledning kan också förekomma

SJR har valt att verka inom tydliga nischer inom områdena ekonomi och bank/finans. SJR inriktar sig på erfarna konsulter med en arbetslivserfarenhet om 3-10 år. Verksamheten består till 70 procent av traditionella ekonomitjänster såsom redovisningsekonomer medan 30 procent utgörs av uthyrning inom bank/finans (back-office personal mm). Bolaget har kontor i Stockholm och Malmö men kommer att starta upp i Göteborg under det fjärde kvartalet.

Under 2006 startade SJR ett nytt dotterbolag, Studentworkers. Denna satsning har varit mycket framgångsrik. Dotterbolaget omsatte 7,3 miljoner kronor under det första halvåret med ett rörelseresultat om 0,8 miljoner. Under hösten kommer verksamheten att utökas till Malmö. Inom Studentworkers erbjuds studenter och kvalificerad personal med en arbetslivserfarenhet om 0-3 år. Inom dotterbolaget är tjänsteutbudet bredare och innefattar även teknik och juridik. Marknadstillväxten inom det segment Studentworkers verkar bedöms vara mycket hög under de närmaste åren.

Hög organisk tillväxt

Vi kan se framemot flera år av stark organisk tillväxt inom SJR. Genom att utöka befintlig verksamhet till nya orter kan verksamheten fördubblas inom några år. Därutöver kommer tillväxt att ske genom fler dotterbolag inom väl utvalda nischer. Kontoret i Malmö etablerades 1999 och har idag en betydligt högre marknadsandel än Stockholmskontoret samtidigt som lönsamheten är på samma nivå. Det talar för att man kommer att lyckas. Många av dagens kunder har kontor även på andra orter vilket underlättar expansionen. SJR har också för avsikt att utöka verksamheten och starta fler dotterbolag inom marknadsnischer med hög lönsamhet och goda tillväxtförutsättningar.

Strukturell och konjunkturell tillväxt

Förutsättningarna för bemanningsbranschen i Sverige är goda på några års sikt. SJR verkar i en bransch som växer strukturellt. Ungefär 1 procent av den svenska arbetskraften hyrs ut. Detta är mycket lågt i ett internationellt perspektiv då penetrationen i Europa uppgår till mellan 2 och 3 procent och ännu högre i USA. Konjunkturprognoser om en tillväxt på omkring 3 procent för 2008 och 2009 ger branschen i allmänhet och SJR i synnerhet grundläggande goda förutsättningar att växa med bibehållen lönsamhet.

SJR klarar konjunktursvackor

Om de generella tillväxtförutsättningarna för bemanningsbranschen är goda så är tyvärr den konjunkturella risken i sektorn hög. Bemanningsbranschen hade en svacka kring sekelskiftet men klarade sig väl i den mindre konjunktursvackan i mitten av 90-talet. SJR har med sin för branschen mycket goda lönsamhet bra förutsättningar att klara sig okej i en sämre konjunktur även om det finns en risk att marginalen kommer ner på höga ensiffriga tal i en mindre konjunktursvacka och låga ensiffriga tal i en djupare dal.

Urstark Q2-rapport

SJR:s rapport för det första halvåret var mycket stark. Rapporten indikerar att bolaget kommer att slå den i prospektet angivna helårsprognosen med god marginal. Försäljningen ökade med 59 procent till 29 miljoner kronor samtidigt som rörelseresultatet uppgick till 4,3 miljoner. Rörelsemarginalen blev 14,8 procent. Bolaget skriver i rapporten att kostnader har tagits för etableringen i Göteborg. Redan efter 6 månader uppgår rörelseresultatet till 7,5 miljoner kronor att jämföra med helårsprognosen om 13 miljoner. Med stöd av att en del kostnader för Göteborg redan är tagna och kommentaren om att det tredje kvartalet ser gynnsamt ut så bör helårsresultat landa på närmare 15 miljoner kronor. Börsvärdet vid kurs 33 är 112 miljoner kronor och kassan uppgick per halvårsskiftet till 26,5 miljoner kronor. Företagsvärdet uppgår därmed till omkring 85 miljoner kronor. Värderingen (justerat för kassan) blir 6 gånger rörelseresultat eller P/E 8 för innevarande år. För 2008 bör tillväxten bli hög givet etableringen i Göteborg och utvidgningen av Studentworkers till Malmö. Till detta ska läggas en sannolik marknadstillväxt. Jag räknar försiktigt med en försäljningstillväxt på omkring 40 procent till 160 miljoner kronor för 2008 och en rörelsemarginal på 12 procent, vilket ger en vinsttillväxt på cirka 20 procent. I denna försiktiga prognos räknar jag med svag lönsamhet initialt i Göteborg.

Hög utdelningskapacitet

Vi kan se framemot goda utdelningar. Bolaget anger ett soliditetsmål om 30 procent och att utdelningen skall uppgå till minst 60 procent av nettoresultatet. Det vi kan vara alldeles säkra på är att utdelningen blir minst 1,90 kronor per aktie. Därutöver finns ytterligare potential då soliditeten redan i halvårspapporten uppgick till 55 procent.

Potentiell kursdubblare

SJR:s interna målsättning är att ha en marknadsandel om 10 procent inom ekonomi och finans inom 5-7 år. Utan marknadstillväxt skulle det innebära en försäljning om 250 miljoner kronor (antagen marknadsprognos 2,5 miljarder kronor för 2007). En genomsnittlig marknadstillväxt om 5 procent per år (försiktig bedömning) skulle innebära omkring 320 miljoner kr i försäljning. Vi antar vidare en rörelsemarginal som sjunker tillbaka till företagets långsiktiga mål om 10 procent. Det ger ett rörelseresultat på 32 miljoner kronor eller 23 miljoner efter skatt. Ett P/E tal på 10 för rörelsen skulle vid denna tidpunkt vara lågt med tanke på den starka resultatutvecklingen och ge ett företagsvärde på 230 miljoner kronor. Kassan har då svällt till 115 miljoner kronor (I praktiken har denna summa successivt betalats ut). Diskontering av rörelsen ger ett värde om 137 miljoner kronor med ett avkastningskrav på 11 procent. Kassan är värd omkring 100 miljoner per idag. Summan blir ett totalt marknadsvärde på 237 miljoner kronor eller 70 kronor per aktie.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?