Post entry

Peab: tappar mot toppen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Peab har återigen fått bra fart på orderingången, men lönsamheten har en svagare trend. Frågan är om det finns något utrymme för ytterligare kursuppgång efter rallyt som infann sig under Q3 och början av Q4 (2010).

Peab är de svenska byggbolagens lillebror med ca 12 000 anställda och har en omsättning på närmare 35 Mdr Kr. Verksamheten grundades 1959 av bröderna Mats och Erik Paulsson. Vid starten var företaget främst verksam inom renhållning och soptömning men med åren formades företaget mot Bygg- och anläggningssektorn. År 2003 delade man ut det tidigare avknoppade bolaget Brinova till aktieägarna, där man samlat företagets fastighetsbestånd.

Peab är verksam inom tre huvudområden: Bygg (57 %), Anläggning (24 %) och industri (19 %). Företagets huvudsakliga geografiska område är Sverige. Peab är även verksam i Norge och Finland vilka tillsammans utgör cirka 15 % av omsättningen.

Framtid

Anläggningsområdet möter en ljus framtid med god tillväxt, första halvan av året var tillväxten på 9 procent. Dock följer inte byggsektorn samma spår då största delen är verksam inom den privata sektorn.

Peab gynnas inte lika mycket av en möjlig konjunkturanpassad ökning inom det offentliga byggandet. Peab uppger även själva marknaden inom byggsektorn är ”svårbedömd”, och frågan är om man kan bygga lönsamhet här under de närmaste åren då bygg står för största delen av omsättningen.

Peabs nettoomsättning estimeras för helåret 2010 prognos till 36 Mkr, vilket ligger på nivåer med 2008 och 2009 års omsättningar. Tidigare år har omsättningsökningen inte visat sig från den blyga sidan. Under 2000-talet har nämligen omsättningen ökat stabilt och från 1999 till 2008 har omsättning ökat med 125 %. Det ska dock inte glömmas att man genomfört flertalet uppköp under dessa år och den organiska tillväxten är betydligt mindre. De likvida medlen är inget utöver det vanliga, men värt att nämna är att EPS från 2005 och framåt, har legat mellan 4-7.

Peabs mål är att räntabiliteten på eget kapital ska uppnå minst 20 %. Trenden har dock varit tydligt negativ under de senaste 5 åren, och sedan 2009 ligger Peab nu under målet (17,2 % första halvåret 2010). Även om rörelsemarginalen har varit mycket stark under 2009 har 2010 inte börjat lika bra. Rörelsemarginalen var 3,5 % för första halvåret 2010, som kan jämföras med konkurrenten NCCs rörelsemarginal för samma period som uppgick till hela 5.6 %. Även jätten Skanska har högre rörelsemarginal. Peab får alltså procentuellt inte lika mycket över för att täcka räntor skatt, och ge eventuell vinst. Detta tillsammans med sjunkande räntabilitet kan komma att påverka Peabs framtida tillväxttakt.

Peab uppger själva att konkurrensen har, och kommer att öka, vilket förväntas ge mindre plats inom framförallt anläggningsverksamheten. Anläggningsverksamheten täcker som tidigare nämnt 24 % av omsättningen och lönsamheten har här en i allra högsta grad betydelse för företagets totala vinst.

Värdering

P/E talet för 2010 beräknas till 10,1, vilket är lägre än många konkurrenters P/E – tal. Tar vi däremot hjälp av det välkända EV/EBIT, ser bilden helt annorlunda ut. Peab handlas till EV/EBIT 2010 på 11,5, som ligger över de stora konkurrenterna NCC (9,2) och Skanska (9).

Direktavkastningen för 2010 beräknas till drygt 4,4 %, vilket ligger på samma nivå som branschindex direktavkastning.

Ägarförhållandet är starkt färgat av grundarfamiljen Paulsson och vi ser avsaknaden av en stor oberoende ägare som en svaghet.

Slutsats

Ett starkt anläggningsområde som enbart utgör en fjärdedel av bolagets omsättning räcker inte för att lyckas.

Även om orderingången som presenterades i den senaste rapporten överträffade förväntningarna är lönsamheten inte lika god. Sett till de två stora aktörerna NCC och Skanska är värderingen hög med tanke på Peabs lägre lönsamhet. Även om Peab inte på något sätt gör dåligt ifrån sig ser vi andra företag inom samma bransch som klarar att prestera bättre, till ett rimligare pris. Vi är därför neutrala till köp.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?