Post entry

Lovisagruvan: Ett fint litet tillväxtbolag!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Ett litet extremt välskött tillväxtbolag med en stark balansräkning i ryggen. Avklaras ledningens mål för 2011, som har börjat över förväntan enligt VDn, finns det en uppsida på över 40 % i år.

Kort historik:

1985 – Fyndigheterna hittas utav giganterna LKAB & BP-minerals

1989 – Lovisa Mines AB förvärvar rättigheterna

1995 – Lovisagruvan AB köper rättigheterna och skriver avtal med Boliden

2004 – Lovisagruvan sluter ett nytt långsiktigt avtal med Boliden

Q4 2007 – Företaget noteras på Aktietorget

Q1 2009 – Nytt långtidsavtal tecknas med Boliden

Q1 2011 – Redovisar det bästa kvartalet i företagets historia

Om Lovisagruvan

Lovisagruvan är ett litet svensk gruvföretag beläget i Lindesbergs kommun. Verksamhet är att utbryta metallerna zink, bly samt silver från deras gruva; lovisagruvan. Gruvan beräknas ha ca 400 000 ton ren malm med halterna 14 % bly samt 22 % zink. Förutom zink och bly utvinns det även 60 gram silver per ton. 1995 slöt företaget ett långtidsavtal med Boliden att utvinna och leverera malm till Bolidens i Garpenberg, 13 mil bort. Idag består Lovisagruvan utav 17 anställda, varav 15 jobbar i själva gruvan. Många utav de anställd är släkt med varandra vilket gör denna arbetsplats till en fin liten ”familjegruva”.

Lovisagruvans utveckling

Sedan företagets notering har en stark tillväxt samt utvinningsökning beskådats. Under en fyra års period har utvinningen mer än fördubblats och bolagets långsiktiga mål är att utvinna 40 000 ton per år. I slutet av 2010 opponerade sig ledningen med ett utvinnings mål om 35 000 ton för helåret 2011. Under det första kvartalet 2011 utvann Lovisagruvan 9884 ton torrvirke och man kan enkelt dra slutsatsen att Lovisagruvan är på rätt väg att klara av sitt årsmål. Följer man den historiska utvecklingen så bör bolaget utvinningsprognos för 2012 landa på 40 000 ton – vilket har varit ledningens mål sedan produktionsstart. Med en utvinning på 40 000 ton per år beräknas malmen räcka i 15-20 år (gråbergsblandning; 50 % gråberg samt 50 % ren malm). Ledningen har även sagt att prospektering kan bli aktuellt under året för att hitta nya mineralområden i närheten av Lovisagruvan. Det ända röda kvartalet i Lovisagruvans historia var Q4 2008. Under detta kvartal skakades hela den globala ekonomin hårt och perioden blev även inledningen till dagens finanskris. Råvarorna fick ta mycket stryk, både metallerna bly samt zink tappade 50 % respektive 37 % vilket påverkade Lovisagruvans resultat negativt och resulterade i ett kvartal med förlust.

Ett enda förlustkvartal

Sedan företagets börsintroduktion på Aktietorget har företaget enbart visat ett negativt kvartal, Q4 2008. Orsaken till vinstfallet i Q4 2008 var den allmänna oron som även påverkade börserna och råvarorna världen över. Både bly och Zink föll tungt under denna period; 50 % respektive 37 % under 3 månader. Då Lovisagruvan har ett marknadsmässigt avtal med Boliden, priset sätts efter marknadspriset på metallerna, blev det ingen rolig läsning på sista raden i kvartalet.

Historisk utvinning (prognos inom parantes):

2011: Q1 9884 (35 000)

2010: 28 892 (35 000)*

2009: 31 735 (30 000)

2008: 27 675

2007: 17 273

*Början av 2010, januari samt februari, påverkades negativt utav den extrema kylan. Detta bidrog till lägre utvinning under Q1 vilket för helåret betydde ett ej uppnått mål. Lovisagruvan tog tag i orsaken med nya tekniska lösningar och redovisade företagets bästa kvartal i historien; Q1 2011.

2010

2010 var Lovisagruvans bästa år någonsin och redovisade rörelse intäkter om 41,5 MSEK (34,6) till en rörelsemarginal på 45 % (40). Rörelseresultatet landade på 18,7 MSEK (13,7) och utav det avsattes 5,6 MSEK inför framtiden. Totalt uppgår ”obeskattade reserver” till 15 MSEK per 31 december 2010.

Q1 2011

Under årets första kvartal fortsatta Lovisagruvan att växa med en stark marginal. Rörelsens intäkter landade på 15,5 MSEK (10,1) vilket är en ökning med 53 % jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen blev 49 % (30) vilket är något högre än rörelsemarginalen för helåret 2010, 45 %. Bolaget mer än fördubblade sitt rörelseresultat under det första kvartalet jämför med föregående år. 3,0 MSEK för 2010 till årets 7,6 MSEK. Detta gör Q1 till bolagets bästa kvartal någonsin. Dock är denna jämförelse en anings missvisande då Lovisagruvans resultat påverkades negativt under det första kvartalet 2010 pga. den extrema kylan. Rörelseresultatet för Q1 2009 landade däremot på 1,9 MSEK, en stark tillväxt har skett inom Lovisagruvan under de senaste åren. Under kvartalet har vi beskådat hyfsat stabila metallpriser. Blypriset har stigit med ett par procent samtidigt som zink priset har tappat ett par procent. Några omvärldsfaktorer har alltså inte påverkat bolagets resultat nämnvärt under det första kvartalet.

Styrelsen & VD’n (från höger)

Göran Nordenhök (tidigare ekonomichef för Boliden)
Torsten Börjemalm (tidigare bl.a. chef i LKAB, Malmberget)
Ingemar Skaret (tidigare inom Aros, bl.a.)
Stefan Sädbom (geolog och VD för Bergkraft i Kopparberg)

Jan-Erik Björklund - saknar på bilden (Mångårig erfarenhet från gruvbranschen i olika ledarpositioner. Senast Zinkgruvan som ägs utav Lundin Mining.)

Insiders (inklusive teckningsoptioner)

Under det första kvartalet 2011 har inga transaktioner bland bolagets insynspersoner gjort. Under 2010 har inga insynspersoner sålt av några aktier, endast styrelsemedlem Ingemar Skaret köpte 14 310 aktier under det föregående året. Största ägaren bland insynspersonerna är Göran Nordenhök som idag äger 9,6 % (327 300 aktier) utav bolaget aktier till ett värde av cirka 10,8 MSEK räknat på dagen kurs. Liksom Göran, äger styrelsemedlemmen Ingemar Skaret en stor del utav bolaget, närmare 7,9 % eller 278 000 aktier. Totalt äger bolagets styrelse 26,0 % utav bolaget. Alla bolagets insynspesoner, inkluderat VD’n Jan-Erik Björklund, äger idag aktier i Lovisagruvan.

De största aktieägarna (inklusive förvärvade teckningsoptioner)

Pavillion Life Insurance 470 545 (13,8 %)

Göran Nordenhök m bolag 327 300 (9,6 %)

Ingemar Skaret m familj 270 000 (7,9 %)

John Berge 248 000 (7,5 %)

Övriga 1 914 500 (61,5 %)

Summa 3 422 000 (100,0 %)

Allmänt om aktien

Bolagets aktie har varit föremål för handel på Aktietorget sedan november 2007. Under de senaste åren har det strömmat in nya aktieägare till Lovisagruvan. Under enbart ett fåtal år har antal ägare ökat från 100 till dagens cirka 500 stycken.

Stämningen mot SHB

I slutet av 2007 inlämnade Lovisagruvan in en stämningsansökan riktad mot Handelsbanken med ett skadeståndskrav om 2,7 MUSD. Den bakomliggande orsaken till stämningsansökan var Handelsbankens dåliga agerande med Lovisagruvans prissäkringsaktiviteter. Detta ledde till att Lovisagruvans verksamhet belastades tungt utav skadan under 2007. Tingsrättsförhandlingen är planerad att hållas i maj 2011 och den enda risken Lovisagruvan har i denna tvist är de juridiska kostnader för bägge parter. Får Lovisagruvan medhåll från Tingsrätten och skadeståndet utbetalt skulle det innebära ett stort tillskott till bolagets kassa, nästan 5 SEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer

*Metallpriser. Lovisagruvans verksamhet kretsar kring metallerna zink och bly har kursförändring på dessa två en väsentlig betydelse för Lovisagruvans resultat. Metallpriserna sätts dagligen på London Metall Exchange (LME) och för att begränsa denna risk säkrar Lovisagruvan eventuella prisförändringar via prisförsäkringar. Trots försäkring så har metall rörelserna på respektive metall en påverkan på Lovisagruvans resultat. Iom denna metallprisrisk så handlas de flesta råvarubolagen på börsen med en viss rabatt vilket även gäller Lovisagruvan.

*Personrisk. Lovisagruvan består idag utav en stark och mycket engagerad ledning, detta tillsammans med att företaget enbart har 17 anställda skapar en så kallad personrisk. En förlust utav en nyckelperson eller en långtidssjukskrivning skulle påverka bolaget negativ.

*Miljörisk. Lovisagruvans person jobbar på en relativt farlig arbetsplats, upp till 150 meter under jorden. Detta skapar en miljö och arbetsrisk. I takt med att nya och säkrare maskiner och skyddsutrustning kommer till marknaden bearbetas denna risk sakta men säkert. Trots detta, så kommer miljörisken alltid att kvarstå för gruvbolagen.

*Handelsrisk. Lovisagruvan handlas idag på Aktietorget och omsättningen i aktien är låg. Detta skapar en så kallad handelsrisk. Ett fåtal avslut kan påverka kursen både upp och ner med ett flertal procent. Denna risk innebär även att bolaget bör handlas till en viss rabatt på börsen idag.

*Valutarisken. De flesta metallarna handlas idag i dollar. Därför spelar dollarns utveckling en betydande roll för Lovisagruvan, liksom övriga bolag i denna bransch. En svagare dollar innebär lägre intäkter för förtegets verksamhet varpå en starkare dollar är att föredra ur Lovisagruvans perspektiv.

Rimligt PE-tal & jämförelse med Boliden

*Metallpriser. Normal sett bör gruvbolag handlas med en viss rabatt då mycket av deras resultat påverkas utav metallprisernas utveckling samtidigt som gruvarbetsmiljön är en risk i sig. Boliden har idag en policy om att inte göra prissäkringar och påverkas således i större utsträckning utav metallprisets rörelse. Detta skapas såklart en större risk och Bolidens aktie handlas idag till ett PE-tal runt 10. Lovisagruvan däremot gör vissa försäkringar för att minimera omvärldsrisken.

*Ekonomiska situationen. Bolidens balansräkning belastas idag utav skulder, både kortfristiga samt räntebärande långfristiga skulder. I slutet av 2010 uppgick t.ex. Bolidens kasalikviditet till 14 % vilket kan jämföras med Lovisagruvans 114 %. Den extremt starka balansräkningen Lovisagruvan sitter på motiverar ett högre PE-tal.

*Handeln av aktien. Boliden handlas idag på Large Cap och har dagligen en hög omsättningen i aktien. Lovisagruvan däremot handlas på Aktietorget med en låg aktieomsättning, dock fortfarande relativt hög sett till bolagets marknadsvärde. Den låga omsättningen i Lovisagruvans aktie motiverar en rabatt på bolagets PE-tal.

*Gruvan. Lovisagruvan har enbart 15-20 års livstid kvar (om inga nya fynd görs. Styrelsen ser stor chans för nya fynd). Den osäkra framtiden bör således även påverka PE-talet negativt.

Sett till ovan nämna aspekter anser jag att Lovisagruvan bör handlas till ett lägre PE-tal än övriga stora gruvbolag i sektorn. Ett PE-tal på 10 anser jag vara för aggressivt medan ett PE-tal på 5 är för lågt. Jag tar det säkra före det osäkra och anser att företagets aktie bör handlas där någonstans emellan, runt ett PE-tal på 7,5.

Utdelningen

För 2010 betalade Lovisagruvan en utdelning om 2,50 SEK (2,0) vilket är en ökning med 25 % jämfört med året innan. Den totala utbetalda summan uppgick till 8 305 000 SEK. Under september förra året beslutade stämman att även betala ut en extra utdelning om 0,5 SEK per aktie för 2009, exklusive extra utdelningen blev alltså utdelningen 1,5 SEK.

Även året innan beslutade stämman om en extra utdelning. Med hänsyn till den starka inledningen på året samt mönstret de tidigare åren så uteslutare jag inte en extrautdelning för 2010 och räknar med en total utdelning av 2,75 SEK, 69 % utav vinsten, för helåret 2010 vilket även är i linje med de föregående åren.

Blickar vi framför och antar att Lovisagruvan redovisar en VPA på 5,5 SEK för helåret 2011 räknar jag med en total utdelning på 3,75 SEK.

År Utdelning Vinst Utdelning utav vinsten Dir.avk (31/12)

2011 3,75 e* 5,50 e 68,2 %*

2010 2,5 4,01 62,3 % 11,0 %

2009 2,0** 2,94 68,0 %** 8,7 %

2008 1,0** 1,45 70,0 %** 14,4 %

*e =estimat

**_Inkluderat av extrautdelning som har beslutats i september samma år under extra stämman._

Råvaruprisets framtid

Råvarupriserna styrs idag framförallt utav efterfrågan från snabbväxande Asien. Det byggs som aldrig förr, inte minst i Kina. Med den senaste tidens turbulens i mellanöstern har det dock skapats en viss osäkerhet. Händelsen har skapat mycket spekulation som har drivit upp råvarupriserna. Kortsiktigt ska därför inte ett prisfall uteslutas men på längre sikt är min tro enig med de övriga analyshusen att den underliggande efterfrågan är och kommer att fortsätta vara starkt. Byggandet kommer att öka succesivt framförallt i Kina, Indien samt andra snabbväxande länder i takt med tillväxten och den ökande efterfrågan. Detta kommer även att driva upp råvarupriserna, där inkluderat bly samt zink som utgör ”kärnmetallerna” i Lovisagruvans verksamhet. Den långsiktiga optimismen kvarstår.

Värdering

VPA för 2010 landade på 4,01 SEK, ett år som påverkades negativt utav den extrema kylan i inledningen utav året. Borträknat från detta bortfall hade vinster per aktie landat på runt 4,30 SEK per aktie. Tittar vi på det första kvartalet för i år landade vinsten per aktie på 1,64 SEK och Lovisagruvan ligger väldigt bra till med ledningens leverans mål om 35 000 ton. Klarar bolaget av sitt mål bör VPA för 2011 landa runt 5,85 SEK. Historiskt sett har Q1 utgjort ungefär 28 % utav helårsresultatet samma år. Dock tar jag det säkra före det osäkra och räknar med att Lovisagruvan landar lite under sitt mål och redovisar en vinst per aktie på 5,5 SEK för helåret 2011. Räknat med ett PE-tal på 7,5, justerat från kassan vid slutet av året, ger det en riktkurs på 46,60 SEK. En uppsida på 40,8 % räknat på dagens kurs (33,1 SEK).

Vi får heller inte glömma de avsättningarna Lovisagruvan har gjort under de gångna åren. Obeskattade reserver uppgår idag till 15,0 MSEK.

Summering

Lovisagruvan är ett liten extremt välskött bolag med en stark ledning och balansräkning i ryggen. Bolaget har visat år efter år att bolaget växer med goda marginaler och avklarar sina mål. Verksamheten har ett enda förlust kvartal sedan börsintroduktionen och har haft en mycket stabil utveckling utav bolagets gruvutvinning som gynnas utav råvaruuppgången. Första kvartalet i år utgjorde bolagets starkaste kvartal någonsin och ligger mycket väl, om inte lite över, sina mål hittills i år.

Med en ekonomisk återhämtning runt hörnet och skenande råvarupriser har Lovisagruvan goda möjligheter att lyckas och jag ser en uppsida på lite över 40 % på 1 års sikt och lämnar en riktkurs på 46,6 SEK med rekommendationen köp.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?