Post entry

Hedson: framtiden stavas miljöteknik

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det har skett en tydligt ökad efterfrågan på Hedsons produkter. Lönsamma år väntar för Hedson, där deras produkter ligger rätt i tiden, och en köprekommendation ges.

Hedson Technologies Jag har tidigare skrivit en blogg om Hedson där rekommendationen köp gjordes. Syftet med att jag nu gör en analys är att göra en lite djupare redogörelse om Hedson, varvid jag väljer att publicera det som en analys och inte som ett blogginlägg.

Om bolagetHedson är ett miljö teknikföretag som utvecklar och marknadsför tvätt-, tork- och lyftutrustningar till lackerings- och däckverkstäder. Hedsons produkter säljs under fyra varumärken; Drester, Herkules, IRT och Trisk. Drester och IRT tillverkas i Sverige, där exportandelen uppgår till 94 %. Den svenska verksamheten finns belägen i Malmö och Vänersborg. Dotterbolag finns vidare i USA, Frankrike samt Tyskland. Hedsongruppen som i årstakt har en omsättning på ca 250MSEK har en global närvaro i 60 olika länder.

Sedan finanskrisens vindar spred sig runt om i världen har Hedson genomfört två kostnadsbesparingsprogram som har haft full effekt sedan det första kvartalet 2010. Hedsons långsiktiga ambition är att växa med 15 % om året.

Aktien och ägarfördelning

Aktieägare Antal aktier (000) % av kapitalet % av rösterna Backahill Utv. AB 1 703 24 24 Universal Exports AB 710 10 10 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 347 4,9 4,9 Mikael Lange med bolag 229 3,2 3,2 Nordnet Pensionsförsäkring 208 2,9 2,9 Bland de tio största ägarna finner vi även bolagets VD Peter Löprick, med ett aktieinnehav på 120 000 aktier (per 2010-09-30). Totalt har bolaget 7 100 000 aktier. Hedsons aktie, som handlas på Aktietorget, utvecklades under 2010 positivt med en uppgång på 267%. Aktien är en av de mest omsatta på Aktietorget. Länken nedan ger en översikt över Hedson aktiens utveckling de senaste två åren: (http://www.aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=2&InstrumentID=SE0000458390)

Efterfrågan på bolagets produkterHedsons marknader som drabbades hårt under finanskrisen har börjat återhämta sig i en allt snabbare takt. Under tredje kvartalet 2010 märktes detta speciellt i Ryssland och Korea. Den ökade efterfrågan märktes även i flera andra utvecklingsländer, såsom Kina, Vietnam, Mellanöstern och i vissa länder i Sydamerika. Viktigt för Hedson är att även orderingången i Nordamerika ökade under tredje kvartalet.

Faktorer som påverkar efterfrågan på Hedsons produkter är bland annat: - Väder- och säsongsvariationer. Efterfrågan på torkutrustning gynnas av en sen vår och av en kort sommar. Efterfrågan på hjultvättar gynnas av kalla vintrar och där efterfrågan har sin topp vid skiftet mellan sommar och vinterdäck (och vise versa). - Efterfrågan påverkas även positivt av de stora bilmärkenas expansion i Asien och Östeuropa. Detta skapar ett ytterligare behov efter Hedsons produkter.

Hedsons försäljning görs från något av företagets egna bolag i Sverige, Tyskland, Frankrike eller Nordamerika. Försäljning sker även genom importörer och återförsäljare på övriga marknader. I Hedsons senaste årsredovisning framgår att konkurrensen på Hedsons marknader är relativt hård och att det finns konkurrenter både på nationell- och internationell nivå. Vidare framgår att en del konkurrenter är särskilt starka på sina respektive hemmamarknader, men få av konkurrenterna har en lika global marknadsrepresentation som Hedson har.

Information om de olika varumärkena: - Drester, är världsledande på tvättutrustning till både lackerings- och däckverkstäder. Drester står för 35% av Hedsons totala försäljning. Dresters huvudmarknader är marknader där man byter mellan vinter- och sommardäck, ex Norden, Ryssland och Tyskland. Dresters Hjultvättar kommer under 2010 att nå sin hitills största försäljning. Varumärket Drester är världsledande på sin marknad och Drester Sprutpistoltvättar är de mest sålda i hela världen. För Drester pågår nu utvecklingen av en ny platform för sprutpistoltvättar. - Herkules, tillverkar luftdrivna lyftar till bilskadeverkstäder. Herkules står för 37% av Hedsons försäljning och utgör i och med detta det största varumärket hos Hedson. Under tredje kvartalet 2010 lanserades en ny serie platforms lyftar för Herkules Reha. De första leveranserna kommer att ske i början på 2011. - IRT, producerar torkprodukter för skadeverkstäder och effektiviserar genomfartsflödet av bilar i verkstaden genom att reducera torktiderna i verkstaden. IRT – produkter säljs främst inom Europa men såväl marknaderna i Asien och Mellanöstern har uppvisat ett tydligt tecken på tillväxt. IRT utgör 23% av Hedsons försäljning. - Trisk, är ett kompletterande varumärke till IRT, där det främst är de mobila torksystemen som är välkända hos kunderna.

Hedsons första 9 månader under 2010 utgjorde en bra period för bolaget, nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med 42% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för de första 9 månaderna stannade på plus 13,1 MSEK istället för (0,7) MSEK som var utfallet för samma period 2009. Dock får en svagare euro och svagare dollar en negativ inverkan på både försäljning och resultat.

Automechanika, är en bileftermarknads-mässa som hålls vartannat år i Frankfurt. Denna hölls i september 2010, där Hedsons monter var en av de mest välbesökta.

AnalysenAnalysen utgörs av en kassaflödesanalys, där data är hämtad från de tre senaste årsredovisningarna samt egna antaganden om framtida tillväxt. Hedsons kassaflöde från den löpande verksamheten har ökat kraftigt under de tre senaste åren, från 2,6 MSEK till 21,2 MSEK. Som kassaflöde år 0 har jag använt ett genomsnitt från de senaste tre årens kassaflöden. I min värderingsmodell har jag antagit en riskpremie på 6,5%. Anledningen till denna höga riskpremie är att Hedson är ett tillväxtföretag som verkar på marknader som konstant är under stora förändringar och där konkurrensen trots allt är stor. Med den fina utveckling bolaget visat upp under senare tid och med den utveckling som visas upp på tillväxtländer, samt starkare ekonomisk utveckling i USA och en stark utveckling i Tyskland och Sverige m.m. är en tillväxt på 18% för de närmaste åren inte omöjlig. Jag har därför räknat på en genomsnittlig tillväxt på 18% för de närmaste fyra åren. Diskonteringsräntan har fastställts till 8,80%. Hedsons värde enligt kassaflödesvärderingen, per aktie, uppgår till 20,60 SEK.

Vidare tror jag att vi kan förvänta oss ett bra resultat för Q4-rapporten för Hedson. Vinsten för 2011 uppskattar jag, tack vare fortsatt ökad efterfrågan på Hedsons produkter, uppgå till 2,60 sek per aktie, vilket kan jämföras med den nuvarande rullande 12 månaders vinsten på 2,21 SEK.

Sammanfattning Kassaflödesvärderingen ger därmed en riktkurs på 20,60 SEK per aktie. Detta kan jämföras med dagens aktiekurs på 14,10 SEK. Detta innebär att den fortsatta kurspotentialen uppgår till nästan 46%.

Triggers- Att vi får se en fortsatt återhämtning av världsekonomin, där en fortsatt god efterfrågan på fordonsindustrin gynnar Hedsons produkter. Mycket viktigt är att orderingången i Nordamerika ökat och att den fortsätter att öka.- Att Hedson fortsätter att växa i tillväxtländerna. Kina som nu köper mer och mer utländska bilar med högre kvalitet kan bli en potentiell stormarknad för Hedsons produkter.- Att allt fler länder inför lag om att vinterdäck ska användas vid vinterväglag etc.

Vilka risker finns med en investering i Hedson? En dipp i den ekonomiska återhämtningen skulle självklart var ett negativt scenario för ett tillväxtföretag som Hedson. En annan risk är om konkurrensen på de marknader som företaget är verksamt på skulle fortsätta att öka. Ytterligare en risk är den svaga dollarn och euron som slår negativt mot Hedsons försäljning och vinster. Det är också viktigt att lägga på minnet att företaget för att kunna försvara sin position på marknaden måste vara fortsatt engagerade och hela tiden sträva efter att utvecklas och skapa nya produkter.

Enligt min mening tycker jag att flera viktiga faktorer är uppfyllda för att Hedson ska vara en köpvärd aktie:

1. En potential på 46%, där riktkursen är fastställd efter uppgifter från bolagets egna årsredovisningar samt egna antaganden 2. VD:n utgör en av företagets 10 största ägare 3. Efterfrågan på företagets produkter ökar snabbt 4. Ökad ekonomisk återhämtning för världsekonomin 5. Nya låneavtal har skrivits med bland annat några av de största ägarna i företaget 6. En personal som stannar kvar inom företaget, vilket innebär att kompetensen stannar inom bolaget (hela 54% av de 123 anställda har jobbat hos företaget i mer än 11 år. Detta ser jag som ett styrketecken för företaget, vilket det även visar sig i den låga sjukfrånvaron)

I veckan som gick kom Hedson med nyheten att de ska göra en mindre nyemission för att finansiera köpet av Teknik System i Vänersborg AB. Det kan därför finnas en risk för en kortsiktig nedgång i samband med detta. Men jag finner att aktien är köpvärd med en riktkurs på 20.60 sek/aktie.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?