Post entry

Cybercom: hack i häl med Know IT

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Cybercom visade i Q1 på en liten, men fortsatt tillväxt. Bolaget har hamnat i skymundan och har en relativt låg värdering. Värderingen är liknande för många bolag i branschen. Men Cybercom har valt att satsa på outsourcing vilket gör dem till ett av de säkrare alternativen under lågkonjunkturen.

Cybercom Group är ett globalt konsultföretag. Bolaget erbjuder end-to-end-lösningar, det vill säga de hanterar hela arbetsprocessen från utformning av produkt till produktion. Kärnkompetensen ligger inom IT-säkerhet, portaler, mobila lösningar och inbyggda system.

Portaler är webbplatser, intranät och mobila lösningar med multipla funktioner. T.ex. E-commerce.

Inbyggda System innebär framförallt elektronikprodukter och mjukvara till telekomindustrin

Mobila Lösningar är lösningar för mobila ting t.ex. Bluetoothprodukter

Cybercom erbjuder strategi- och teknikexpertis inom:

Telekom (56%)

Industri (15%)

Media (4%)

Bank och finans (3%)

Handel (3%)

Offentlig sektor (12%)

Övrigt (7%)

Den stora branschbredden gör bolaget mindre konjunkturkänsligt och de mer konjunkturkänsliga kunderna, så som Bank, Finans och Industri, står för en mindre del av omsättningen. Telekom står idag för ca 50% av omsättningen mot ca 75% för 3-4 år sedan. Cybercom arbetar med stora aktörer inom Telekom, med allt från leverantörer, telekomoperatörer, föreskrivande myndigheter, innehållsleverantörer och slutanvändare.

Bolagets långsiktiga mål

· Att öka omsättningen inom Global Sourcing.

· Nå organisk tillväxt på 15%.

· Nå en EBIT-marginal på 13%

· Ingen av bolagets kunder ska få stå för mer än 15% av omsättningen

· Bolaget vill fortsätta att expandera inom fem områden; Mobila Tjänster, Säkerhet, Inbyggda system, Telecom management och Portaler.

Bolagets 10 största kunder stod i Q1 för 59% av bolagets omsättning. Bland de 10 största kunderna är de flesta relativt stabila aktörer: Alma Media, Arbetsmarknadsstyrelsen, ASSA ABLOY, Ericsson, Kone, Millicom, Nokia, PFA Pension, SAAB, Sandvik, Sony Ericsson, Telenor, TeliaSonera, Volvo och Vägverket. Under Q1 tillkom de nya kunderna Dovado, Payzone, Alcatel och Sectra Communications. Bolagets största kund stod under Q1 för 18% av omsättningen - bolagets mål är att ingen kund ska få stå för mer än 15%.

Konsultbranschen är även den en tuff marknad

Konsultbranschen har även den blivit drabbad av krisen, och Cybercom genomför i nuläget en NE för att stärka sig inför en fortsatt lågkonjunktur. Nyemissionen tillför bolaget 100 MSEK, varav 50 MSEK ska gå till att öka likviditeten i aktien, och resterande 50 MSEK ska användas till extra amortering av banklån. 53% av nyemissionen är garanterad av Cybercoms huvudägare. Dessutom har J Christer Ericsson med bolag garanterat att teckna de aktier som inte tecknas av marknaden. Emissionen är därmed till fullo garanterad.

Expansion utomlands för att gardera sig mot krisen

Cybercom har under senare år lagt alltmer av verksamheten i lågkostnadsländer i Asien och Östeuropa. Detta ger ökade möjligheter för outsourcing, vilket har gjort Cybercom till det billigare alternativet jämfört med många andra IT-bolag. Detta gynnar bolaget i lågkonjunkturens enorma prispress bland de nordiska bolagen. Cybercom har idag ca 2000 anställda som arbetar runt hela världen. Bolaget har 24 egna kontor i 10 länder. 21% av bolagets anställda jobbar utanför Norden, men dessa står för endast ca 8% av omsättningen. Att bolaget satsar mer på lågkostnadsländer ökar alltså dess konkurrenskraft, men samtidigt kan denna satsning matta av tillväxten under lågkonjunkturen eftersom det, i Asien, enligt tidigare siffror krävs nästan 3 gånger Nordens personalstyrka för att uppnå samma omsättning. Å andra sidan är arbetskraften billigare i Asien vilket gör att tillväxten inte bör drabbas i allt för stor grad, dessutom bör den ökade konkurrenskraften ge positiv effekt på tillväxten. Satsningen på outsourcing ger för nuvarande i alla fall en buffert mot lågkonjunkturen.

Kan bolaget komma någorlunda helskinnat ur krisen?

Under Q1 stod helhetsåtaganden för 53% av omsättningen. Detta kan vara outsourcinguppdrag och service management. Konsulttjänster stod för resten av omsättningen. Ett par år tillbaka stod istället konsulttjänster för dryga 60% av omsättningen. Helhetsåtaganden har längre avtalstider och ger till viss del mer stabilitet till bolaget. Över 50% av Cybercoms omsättning kommer dessutom från ramavtalskunder, och under 2009 har det tecknats nya ramavtal med Posten, Statens pensionsverk, Försäkringskassan, SAS och CSN. Cybercom. I Know IT stod ramavtal för 60% av omsättningen 2008. Cybercom är alltså inte långt efter, men Know IT har en större viktning mot offentlig sektor. De längre avtalstiderna ger Cybercom en stabil grund, vilket ger stöd för vidare expansion.

Sammanfattning av Cybercoms verksamheter

Cybercoms verksamhet är indelad i tre områden – Norden , Övriga Europa och Asien . Följande siffror är baserade på Q1 2009.

Norden stod för ca 90% av intäkterna i bolaget och ca 79% av Cybercoms anställda. I Norden har bolaget verksamhet i Sverige, Finland och Danmark

Omsättning: 445,9 MSEK (+4,3%)

EBITDA-marginal Q1: 10,4%

EBITDA-marginal 2008: 13%

Antal anställda: 1542 (-18 sedan 1 januari)

Antal anställda Q1 2008: 1539

Sverige stod för ca 70% av den totala omsättningen i bolaget. Cybercom ökar i regionen möjligheterna till outsourcing. Antalet uppdrag inom offentlig sektor ökar, och flera uppdrag har erhållits från bilindustrin.

Omsättning: 333,2 MSEK (+4%)

EBITDA-marginal Q1: 10,4%

EBITDA-marginal 2008: 12,4%

Antal anställda: 1097 (-10 sedan 1 januari)

Antal anställda Q1 2008: 1059

Finland stod för ca 20% av den totala omsättningen i bolaget. Den finska delen har flera uppdrag i Kina, Rumänien och Estland. Inriktningen är främst Telekom, Industri och Media. Den finska delen har kraftigt känt av krisen vilket resulterat i betydligt lägre lönsamhet i Q4 och Q1.

Omsättning: 101,1 MSEK (+6% organisk tillväxt)

EBITDA-marginal Q1: 8,5%

EBITDA-marginal 2008: 13,2%

Antal anställda: 412 (-7 sedan 1 januari)

Antal anställda Q1 2008: 441

Danmark stod för ca 3% av den totala omsättningen i bolaget. Den danska delen har klarat sig relativt bra mot krisen och visar fortsatt hög lönsamhet, som ni ser är EBITDA-marginalen väldigt hög. I Danmark kommer en ökad del av omsättningen nu från offentlig sektor vilket ger ökad stabilitet.

Omsättning: 15,1 MSEK (-8%)

EBITDA-marginal Q1: 21,9%

EBITDA-marginal 2008: 22,3%

Antal anställda: 33 (-1 sedan 1 januari)

Antal anställda Q1 2008: 39

Övriga Europa stod för dryga 2% av intäkterna i bolaget och ca 7,9% av Cybercoms anställda. Här har Cybercom verksamhet i Rumänien, Estland och Polen.

Omsättning: 11,1 MSEK (-12%)

EBITDA-marginal Q1: 0%

EBITDA-marginal 2008: 0,8%

Antal anställda: 154 (+-0 sedan 1 januari)

Antal anställda Q1 2008: 169

Polen står för 50% av omsättningen, Estland 28% och Rumänien 22%. Uppdragen är oftast outsourcing inom Telekom och Industri. Verksamheterna i Estland och Rumänien visar på ökad tillväxt, det är den Polska verksamheten som har stått för fallet i omsättning mot förra året. Cybercom försöker stärka den polska verksamheten och har under perioden fått några lokala uppdrag. Cybercom är i fart med att göra om den polska delen till något mer än en resursförstärkare för systerbolagen vilket haft negativ inverkan på resultatet i Q1. I Polen har bolaget kontor i Warszawa och Lodz.

Asien stod för ca 7% av intäkterna i bolaget och ca 13% av Cybercoms anställda. I Asien har Cybercom verksamhet i Indien, Kina och Singapore. Bolaget har även ett kontor i Dubai.

Omsättning: 34,8 MSEK (+73%)

EBITDA-marginal Q1: 11,2%

EBITDA-marginal 2008: 4%

Antal anställda Q1 2009: 254 (254 st, 1 januari)

Antal anställda Q1 2008: 84

Verksamheten i Asien har vuxit enormt på grund av Cybercoms satsning på outsourcing - 73% mot förra året. Konsultbranschen ser ut att hårdna under 2009 men bolag med möjlighet till outsourcing visar på fortsatt stark tillväxt. Verksamheten i Asien verkar alltså som en buffert mot ett hårdare marknadsklimat i Norden. I Kina och Indien sysslar man till stor del med outsourcing medan verksamheten i Singapore är inriktad på Telecom management i Mellanöstern och Afrika. Efterfrågan för Cybercoms tjänster inom Telecom management fortsätter att öka i dessa regioner; under Q1 erhölls två större uppdrag från en internationell kund. I Kina dras ett outsourcingprojekt igång under Q2, och samtal förs med flera nya och gamla kunder om ytterligare projekt.

Historia

Cybercom har till stor del vuxit via förvärv, och har därför relativt stora skulder och en stor goodwillpost. Här är en del av bolagets senare historia och senaste förvärv.

2005

Anställda: 414 Omsättning: Ökar 19% till 466 MSEK

Rörelseresultatet: 34,7 MSEK

Cybercom förvärvade Netcom Consultants, verksamt inom Telecom management. I och med förvärvet tillkom kontor i Singapore samt de internationella kunderna Millicom och Tele2.

2006

Anställda: 481 Omsättning: Ökar 15% till 536 MSEK

Rörelseresultatet: 50,9 MSEK

Cybercom etablerade ett joint venture i Bombay i Indien, tillsammans med det indiska bolaget Datamatics Ltd. I december 2006 avvecklade Cybercom sin verksamhet i Norge.

2007

Anställda: 1 262 Omsättning: Ökar 105% till 1 099 MSEK

Rörelseresultatet: 104,2 MSEK

Cybercom förvärvade Varchar, auSystems verksamheter i Sverige, Danmark och Polen. I och med förvärvet av auSystems mer än fördubblades Cybercoms omsättning och antal anställda. I maj tillträdde Patrik Boman som VD och koncernchef..

2008

Anställda: 1 982 Omsättning: Ökar 62% till 1 781 MSEK

Rörelseresultatet: 156 MSEK

I januari 2008 förvärvades också ett finskt IT-konsultföretag – Plenware Oy. Detta ökade personalstyrkan med 550 personer spritt över Finland, Estland, Rumänien och Kina. Förvärvet skedde genom banklån samt via en riktad emission till aktieägare i Plenware, vilket gav en utspädning på 1%. Omsättningsökningen för Plenware Oy ingick i rapporter från och med 1 januari 2008.

Under 2008 satsade Cybercom alltmer på Asien. Ett kontor öppnades i Dubai och förvärvet av Plenware Oy etablerade Cybercom som aktör i Kina. Ytterligare ett kontor öppnades i den kinesiska staden Chengdu. Kostnaderna för utbyggnaden i Kina uppgick under 2008 till 19,2 MSEK. I slutet av 2008 hade Cybercom 167 anställda i Kina. Ytterligare satsningar har även gjorts i Singapore.

Under Q2 2008 förvärvades konsult i informations- och IT-säkerhetsföretaget Nexus Technology. Bolaget har en hög kunskap inom IT-säkerhet och har förstärkt Cybercoms säkerhetsavdelning. Förvärvet utökade personalstyrkan i Cybercom med ytterligare 43 personer. Nexus Technology redovisades i rapporter från och med den 1 april 2008.

Under 2008 avyttrades också verksamheten i Storbritannien som hade en omsättning på ca 22 MSEK. Dotterbolaget hade 37 anställda. Avyttringen tillförde Cybercom 73,9 MSEK och innebar en reavinst om 41,5 MSEK.

Q1 2009

Anställda: 1 969 Omsättning: Ökar 7% till 477,6 MSEK

Rörelseresultatet: 34,8 MSEK (Justerat)

Bolaget har genomfört åtskilliga kostnadsbesparingar för att gardera sig mot finanskrisen. Detta ska minska Cybercoms kostnader med 80 MSEK per år, med full effekt från och med 2010. 39 medarbetare har sagts upp i Sverige och ytterligare 71 i Finland. Kostnaderna för denna omstrukturering var 29 MSEK vilket har påverkar resultatet för Q1 2009. Enligt bolaget kommer nedskärningarna att ge en kraftig resultatförbättring i 2010, men kommer även att förbättra resultatet betydligt för 2009. Under perioden har 60 personer nyanställts. 23 personer har förvärvats från Teleste till en köpeskilling av 4 MSEK. Nedskärningarna i Finland och Sverige kommer att märkas först i Q2s rapport, jag tror dock inte att dessa kommer att få någon större effekt på kommande kvartals omsättning och resultat. Snarare kommer omstruktureringen att ge ett förbättrat resultat som åtminstone kompenserar för en eventuellt minskad omsättning.

På grund av nedskärningarna har Cybercom i Q1 valt att skriva ned goodwill med 280 MSEK. 80 MSEK korresponderar mot Sverige och 200 MSEK mot Finland. Under 2009 räknar bolaget med ett fortsatt tufft marknadsläge på den nordiska marknaden. Som tidigare sagt genomför bolaget en nyemission:

Villkor för nyemission

Nyemission om högst 9 833 936 aktier. Aktieägare har rätt att för 5 befintliga aktier teckna 2 nya aktier till teckningskursen 10,15 kronor per aktie. Handel i teckningsrätter: 2 juni – 11 juni 2009 Handel i betalda tecknade aktier (BTA): 2 juni 2009 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket Teckningstid i emissionen: 2 juni – 16 juni 2009

Vid full teckning i den garanterade företrädesemissionen ökar Cybercoms aktiekapital till 34 418 776 kronor och det totala antalet aktier till 34 418 776. Cybercom tillförs cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av nyemissionen

Du behöver alltså 5 teckningsrätter för att teckna dig 2 aktier för 10,15 kr styck.

Under Q1 har Cybercom även:

· Vunnit ett utvecklingsprojekt inom fordonsindustrin

· Säkrat en internationell telekomaffär inledningsvis värd 60 MSEK

· Legat bakom den bluetoothprodukt som belönades med ”Bluetooth SIG Best of CES 2009” vid Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas

· Vunnit ett portaluppdrag för AMS i Danmark gällande 2 år

· Tecknat ramavtal med Posten gällande 2009/2010

Q2 2009

Cybercom har under Q2 tecknat:

· Ett R&D-samarbete med Teleste som sträcker sig över 2 år

· Ett avtal med en internationell fordonstillverkare gällande rådgivning inom trådlös kommunikation för elektronikhårdvara

· Nya ramavtal med CSN, Försäkringskassan och Statens pensionsverk gällande 2009/2010

· Ett ramavtal med hela SAS-koncernen löpande 3 år framåt

· Driftsavtal med Sjukvårdsrådgivningen löpande 3 år framåt, värt 1,5 MSEK per år

Balansräkning

Cybercoms likvida medel uppgick den 31 mars till 115,6 MSEK. Det egna kapitalet uppgår till 727,7 MSEK och eget kapital & skulder till 1751,5 MSEK. Detta ger en soliditet på 41,5%, vilket faktiskt är exakt den samma som för Know IT. Bolaget har en Goodwill på 941,9 MSEK vilket är dryga hälften av tillgångarna. Skulderna i bolaget ligger på dryga 1 miljard varav ca 550 MSEK är kortfristiga. En del av nyemissionen ska som sagt gå till att minska skuldsättningen. Bolagets kassalikviditet låg vid slutet av Q1 på 97%, det är alltså ingen akut kris i bolaget.

Hur ser framtiden ut?

Cybercom har som mål att nå en EBIT-marginal på 13%. De har även ett mål för en organisk tillväxt på 15% per år. Så här ser den organiska tillväxten och EBIT- samt vinstmarginalen ut för de 4 senaste åren. Jag tror att det dröjer ett tag innan bolaget kan nå sitt mål, men en EBIT-marginal på 10% är inte helt omöjligt. Som jag skrev tidigare kan tillväxten komma att mattas av aningen på grund av större satsningar i lågkostnadsländer och prispress på hemmaplan. Historiskt har den organiska tillväxten legat på ca 10%, men för 2010 justerar jag ned den till 8%. För 2009 är siffrorna justerade för engångsföreteelser.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

EBIT-marg. 7,4% 10% 9,8% 8,8% 7,3% 9% (P)

Vinstmarg. 5,3% 6,6% 5,8% 4,8% 4% 5,5% (P)

Org. Tillv. 8% 10% 12% Okänd 5% 8% (P)

Justerat för en fulltecknad nyemission är börsvärdet på kursen 15,6 kr ca 537 MSEK. Omsättningen 2008 var 1 781 MSEK och resultatet efter skatt blev 134 MSEK. Dock berodde en viss del av vinsten på avyttring av det brittiska dotterbolaget, det korrekta resultatet efter skatt är 86 MSEK. För 2008 får vi:

P/S = 537 MSEK / 1 781 MSEK = 0,3

P/E = 537 MSEK / 86 MSEK = 6,24

Bolagets omsättning i Q1 2009 var 477,6 MSEK. Omsättningen motsvarade en ökning på 7% mot förra året; den organiska tillväxten var 5%. EBITDA blev endast 17,4 MSEK på grund av en omstruktureringskostnad på 29 MSEK. EBIT blev -273,8 MSEK på grund av Goodwill-nedskrivningar om 280 MSEK. Justerat för engångsföreteelser var EBIT 34,8 MSEK mot 42,1 MSEK 2008. Resultatet efter skatt bör egentligen ha varit ca 19 MSEK . För Q1 hade bolaget en relativt låg vinstmarginal (justerad) jämfört med tidigare år, men den kommer tyvärr nog in att förbättras under resten av 2009. Lyckas bolaget med att nå samma omsättning för kommande kvartal kommer helårsresultatet att bli ca 1 900 MSEK. På grund av nedskärningarna i Norden justerar jag ned denna med 100 MSEK till 1800 MSEK. En sådan prognos spår nästan nolltillväxt mot 1781 MSEK i omsättning 2008. Tack vare omstruktureringen tror jag dock att bolaget kommer att kunna nå samma resultat som i Q1 (Justerat). Omsättning för 2009 blir enligt mina prognoser alltså 1800 MSEK och resultatet efter skatt blir:

4 * Resultat Q1 = 4*19 MSEK = 76 MSEK . För 2009 blir då:

P/S = 537 MSEK / 1 800 MSEK = 0,3

P/E = 537 MSEK / 76 MSEK = 7

Redan där ser nyckeltalen någorlunda lockande ut, dock värderas många liknande bolag inte mycket högre. Cybercoms tillväxt har som sagt historiskt legat på ca 10%. Cybercom förtjänar därför ett P/E tal på ca 10. Detta ger en uppsida på ca 50% för 2009. Jag ska försöka räkna på framtida inkomster utefter bolagets historiska resultat. Bolaget kommer inte att nå sitt mål på 15% i tillväxt än och inte heller för 2010; min prognos är 8%. Omsättningen 2010 baserat på 1 800 MSEK i omsättning 2009 och 8% tillväxt blir då:

1800 MSEK * 1,08 = 1 950 MSEK I 2008 var vinstmarginalen knappa 5%, men har enligt min sammanställning ovan legat på i genomsnitt knappa 6%. För 2010 bör bolaget kunna nå en vinstmarginal på 5,5%. Vinsten för 2010 blir då:

1 950 MSEK * 0,055 = 107 MSEK

Samtidigt har Cybercom under Q1 2009 genomfört strukturella förändringar som spås kunna minska bolagets kostnader med 80MSEK per år från och med 2010. Dessa ska enligt ledning avsevärt förbättra resultatet, men nu ska vi inte vara för optimistiska. Vi bör ändå kunna addera åtminstone 20 MSEK till ovan 107 MSEK i resultat för 2010. Helårsresultatet blir därmed 127 MSEK .

P/E 2010 = 537 MSEK / 127 MSEK = 4,2

Ett P/E tal på 10 för 2010 ger en kurs på 10/4,2 * 15,6 kr = 37 kr. Det är en uppsida på dryga 135%.

2009 kommer att bli ett tufft år men som sagt så påverkas Cybercom i mindre grad av krisen än många andra konsult- och IT-bolag. Bolaget som förmodligen står emot krisen aningen bättre är Know IT, vars omsättning till största del bygger på ramavtal. Cybercom är ett av många intressanta case inom IT- och Konsultbolag, så som Know IT, Acando, Connecta och Enea. Av dessa bolag var det dock bara Cybercom och Know IT som visade på tillväxt under Q1. Know IT visade en högre tillväxt än Cybercom, men jag vill lyfta fram det bolag som hamnat lite i skymundan. Om Cybercom i framtiden når de uppsatta målen för EBIT-marginal och tillväxt kommer det att bli ett än mer hett köp.

Varför Cybercom är en säkrare placering än många andra IT- och konsultbolag

 • - Bolaget arbetar inom en stor branschbredd

  - Helhetsåtaganden med lång avtalstid står för 53% av omsättningen

  - Ramavtal står för mer än 50% av omsättningen

  - Outsourcingmöjligheter gör Cybercom till ett billigare alternativ

  - Har efter NE lägre skulder och fortfarande en stor kassa

  - Åtgärder under Q1 kommer ge förbättrat resultat i framtiden

Kort fakta om bolaget

Namn: Cybercom Group

VD: Patrik Boman

Bransch: IT- och konsultbolag

Handelsplats: Small Cap

Antal anställda: 2000

Kurs aktie : 15,6 kr

Börsvärde: 537 MSEK

Omsättning 2009P : 1800 MSEK

Vinst efter skatt 2009P : 76 MSEK

P/E prognos 2009: 7

P/E prognos 2010: 4,2

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?