Post entry

Bluelake Mineral – Potentiell storleverantör av metaller till den gröna omställningen

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Nedan kommer en uppdaterad analys av bolaget sedan förra analysen gjordes. Potentialen för att bolagsvärdet ska flerdubblas är stor då företaget inväntar tre stora triggers i närtid. Bearbetningskoncenssion för Stekenjokk/Levi. Reguleringsplan för Joma. Partnerskap för Rönnbäcken.

Politisk läge

Under 2022 har vi fått bekanta oss med olika erfarenheter under året. Året började med att miljöpartiet drog sig ur regeringen. Detta möjliggjorde att debatten kring gruvnäringen tog fart på allvar då miljöpartiet har varit en stoppkloss för gruvnäringen de senaste åtta åren. Vi fick en ny näringsminister som på allvar pratade om hur viktigt den gröna omställningen var och vilken betydelse gruvorna har för den gröna omställningen.

Debatten kring gruvnäringen hann knappt bli varm innan Ryssland bestämde sig för att invadera Ukraina vilket försatte hela Europa i en större kris. Året har också handlat mycket om valet och vilka som ska styra vårt land. Till slut föll lotten på högersidan. En högersida som också älskar gruvor och vill se att Sverige återigen etablerar sig som en av världens främsta gruvnationer. I och med Rysslandkriget har EU kommit fram till att unionen behöver bli mer självförsörjande på mineraler och minska sitt beroende av Kina och Ryssland. Därför trycker EU hårt på att sina medlemsländer bryter egna mineraler och gör sig fria från odemokratiska länder som inte värnar om mänskliga rättigheter eller goda arbetsvillkor. 

Vi kan konstatera att Sverige har alla förutsättningar att bli en etablerad gruvnation igen. Öka sitt anseende bland andra länder och producera stora mängder järn, nickel, kobolt, koppar, zink etc. 

Ett bolag som passar som handen i handsken i hela detta kretslopp och som kan sluta cirkeln är Bluelake Mineral AB. Detta bolag äger Europas störa oexploaterade nickel- och koboltfyndighet i Rönnbäcken, samt två brownfieldgruvor i form koppar- och zinkgruvorna Stekenjokk/Levi i Sverige samt Joma i Norge.

Idag finns det endast 12 st verksamma gruvor i landet, det räcker inte för den gröna omställningen. Bluelake äger två st browfields gruvor dvs, gruvor som varit i produktion tidigare. Detta är positivt för bolaget vilket ökar sannolikheten för gruvbrytning.

Joma

Anläggning i Joma hade aktuell gruvdrift under perioden 1972-1998 genom Grong Gruber AS med total brytning 11,5 miljoner ton eller ca 442 000 ton per år. Förväntad livslängd på Joma med nuvarande kända mineraliseringar är minst 17 år men det finns även möjlighet att nyttja Joma som bearbetning av flera aktuella ej utvunna mineraliseringar i området och då förlänga livslängden. Idag finns det 6 miljoner ton indicated (indikerade) och 1.2 miljoner ton inferred (antagna) mineraltillgångar som kan brytas.

Bolaget väntar på godkännande av reguleringsplanen från den berörda norska kommunen men oturligt nog har det skett förseningar. Røyrviks kommun som skulle leda processen kring ansökan om tillståndet har överfört all ärendehantering av reguleringsplan gällande Joma till Grong kommun som är grannkommun till Røyrvik. Orsaken till det var att kommundirektören i Røyrvik i juni 2022 förklarat sig jävig p g a nära koppling till det lokala renbetesdistriktet. Grong kommun har tillsammans med Bluelake Minerals kommit överens om en tydlig tidsplan.

Tidsplanen innebär:

1. Protokoll från kommunens två dialogmöten med Tjåehkere Sijte ska fyllas i och bifogas akten

2. Grong kommun bjuder in till ett första konsultationsmöte med Tjåehkere Sijte där premisserna för konsultation klarläggs och ärendet går igenom.

3. Vid behov kan ytterligare ett konsultationsmöte hållas innan den första behandlingen. Beroende på diskussionen i första konsultationsmötet kan ett nytt konsultationsmöte komma att hållas.

4. Upprättande av ärendeanmälningar av Grong kommun. Ärendeanmälningar för ny initial handläggning bereds av Grong kommun (20 november - 10 december)

5. Inledande handläggning i Røyrviks kommuns ordförandeskap (möte i januari 2023)

6. Ny offentligt remissrunda (januari - mars 2023)

7. Summering av offentligt remissrunda (mars 2023)

8. Konsultation med Tjåehkere Sijte (mars 2023)

9. Sakframställan av Grong kommun (april 2023)

10. Slutbehandling i Røyrviks kommuns ordförandeskap och kommunfullmäktige (maj 2023)

https://www.bluelakemineral.com/investerare/pressmeddelanden/uppdatering-kring-processen-rorande-reguleringsplan-for-joma-99673

Väldigt viktigt med en tydlig plan, nu kan företaget bocka av steg för steg mot en godkännande reguleringsplan.

-En stor trigger innan sommaren är en godkänd reguleringsplan. Ett tillstånd som är det svåraste att få i Norge. Efter detta tillstånd kommer bolaget påbörja arbetet med en miljöansökan under 2023.

Stekenjokk/Levi

Mineraliseringen består / bestod av tre olika mineraliseringar:

Stekenjokk Nord bröts av Boliden mellan 1976-1988 – utbruten och ingen mineralisering kvar.

 • Levi ej bruten och mineralisering kvar. Ligger i Vilhelmina kommun i Västerbotten.
 • Stekenjokk Syd ej bruten och mineralisering kvar. Ligger både i Vilhelmina kommun i Västerbotten och i Strömsund kommun i Jämtland.

Bolaget har jobbat hårt med tillståndsprocesserna inom området där man avser att starta en gruva.

Vad gäller ansökan, bearbetningskoncession har detta hänt:

Ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk-Levi består av två olika ansökningar:

 • Levi - Stekenjokk Syd
 • Levi – berör bara länsstyrelsen i Västerbotten som 2019 beslutade att ett Natura 2000- tillstånd krävdes innan bearbetningskoncession kan tillstyrkas av länsstyrelsen i Västerbotten.
 • Stekenjokk Syd – länsstyrelsen i Jämtland tillstyrkte 2019 att bearbetningskoncession skulle beviljas. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade dock även här att Natura 2000-tillstånd krävdes innan bearbetningskoncession kan tillstyrkas.
 • 2022 har Natura 2000-tillstånd för gruvdrift beviljats av länsstyrelsen i Västerbotten och efter överklagan fastställts av Mark- och miljödomstolen i Umeå Baserat på ovan kan alltså länsstyrelsen i Västerbotten också fatta beslut om bearbetningskoncession.

Turordningen är dock:

 • Bergsstaten gör en uppdaterad s k ”malmbevisning” för att konstatera att det finns brytvärd mineralisering.
 • Länsstyrelsen i Västerbotten tillstyrker förhoppningsvis därmed bearbetningskoncession för både Levi och Stekenjokk Syd utan krav på ytterligare kompletteringar.
 • Bergsstaten kan - baserat på tillstyrkta bearbetningskoncessioner för både Levi och Stekenjokk Syd från både länsstyrelserna i både Västerbotten och Jämtland – äntligen och slutligen bevilja bearbetningskoncession
 • Bearbetningskoncession kan dock överklagas av t ex berörda samebyar men förhoppningsvis kan processen för att vinna laga kraft (få slutligt godkänd bearbetningskoncession som ej kan överklagas) gå rimligt fort.

- Ännu en stor trigger , bearbetningskoncession för Stekenjokk/Levi. Tillståndet närmar sig ett godkännande. - Detta kommer underlätta för bolaget att få in investerare/partners i projektet.

Rönnbäcken

Rönnbäcken är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar och ligger i Västerbotten. Det har investerats ca 130 miljoner kr i projektet av andra bolag, med borrning och annat. Brytning av mineraliseringarna i Rönnbäcken förväntas generera intäkter fördelade enligt följande ca 80% nickel, 17% järnmalm och 3% kobolt. Nickel behövs och är en viktig metall för den gröna omställningen till att tillverka batterier för elbilar och elektrifieringen.

’’ Internationella energiorganet, IEA, räknar med att det till 2030 behövs tio gånger mer batterimineraler än i dag. Analysfirman Benchmark Minerals uppskattar på sin kant att det under de kommande tolv åren krävs 384 nya gruvor i världen för att ta fram grafit, litium, nickel och kobolt till batterierna’’.

https://www.svd.se/a/zEMGdK/vardefulla-battericeller-ska-inte-slosas-pa-elbilar

Man söker för närvarande investerare till projektet på ca 100-150 miljoner kr som ska betala för miljöansökan. Senaste kommunicerade informationen om Rönnbäcken är följande:

’’Målsättning är att lösa finansiering direkt via dotterbolaget Nickel Mountain AB. Bolaget har tillsammans med en extern rådgivare identifierat potentiella investerare som omfattar både internationella industriella aktörer och finansiella institutioner. Vissa av de kontaktade investerarna har gått vidare med en fördjupad bolagsgranskning. Då det finns ett omfattande material kring projektet är investerarnas granskning av bolag och projekt tidskrävande och förväntas pågå in under våren 2023. Parallellt undersöker Bolaget möjligheter till kompletterande offentlig finansiering’’. Delårsrapport Q3 , https://www.bluelakemineral.com/investerare/finansiella-rapporter/

- Bolagets störta trigger . Man söker en finansiering på 100-150 miljoner kr för en förstudie ("PFS") och uppdaterad miljö- och social konsekvensbedömning ("MKB") .

Om man tittar på projektets värde totalt och per aktie med nuvarande nickelpriser:

 • Om projektet med 100% sannolikhet skulle kunna realiseras borde projektets värde per aktie uppgå till 320 SEK.
 • Om projektet med 10% sannolikhet skulle kunna realiseras borde projektets värde per aktie uppgå till 32 SEK.
 • Om projektet med 1% sannolikhet skulle kunna realiseras borde projektets värde per aktie uppgå till 3,20 SEK.

Om bolaget säljer 70 procent av tillgången till en investerare - då skulle vår andel ge en Ebit på 1.5 mdr eller 28 kr / aktie i vinst. Ett PE tal på 6 vilket är lågt skulle motsvara en börskurs på 168 kr.

I nuläget värderas alltså Rönnbäcken-projektet som om det är i princip noll sannolikhet att det kan realiseras. Det kan bero på olika faktorer: dåligt börsklimat, förseningar, bristande förtroende mm. Men om man tänker på att projektet har ett mycket stort finansiellt, strategiskt och geopolitiskt värde och att det finns befintliga och giltiga bearbetningskoncessioner så kan man tycka att projektet är kraftigt undervärderat. Min uppfattning är att projektet bör kunna realiseras på ett eller annat sätt om man fortsätter arbetet framåt. Om marknaden kunde övertygas om detta borde det kunna finnas stor potential för uppvärdering av aktien.

PEA – Ekonomiska beräkningar

Joma, Stekenjokk/Levi

Mineraliseringarna för Joma och Stekenjokk-Levi avses att brytas och anrikas som ett sammanhållet projekt med ett centralt anrikningsverk och deponi i Joma. PEA för Joma och Stekenjokk-Levi finns på hemsidan under länken:

https://www.bluelakemineral.com/media/209167/pea_joma__stekenjokk-levi_31234-se754_.pdf

Här framgår bl a att man räknat på lite olika prisscenarios men där det är det s k ”strategic case” som bolagets ledning och styrelse anser är mest relevant.

I strategic case uppskattas fritt kassaflöde efter skatt (efter alla kostnader och löpande investeringar) till ca 40-50 MUSD per år under ca 17 år men där gruvans livslängd sannolikt kan förlängas genom prospektering och/eller köp av andra satellitprojekt i området.

En färdig gruva i Joma och Stekenjokk/Levi genererar ett årligt kassaflöde på mer än 400 mkr i drift så en normal PE värdering på 6 värderar ju bara den gruvan till 2,1 mdr eller 40 - 45kr per aktie.

Rönnbäcken

PEA ligger på hemsidan under länken:

https://www.bluelakemineral.com/media/209097/bluelake_ronnbaecken_pea_final_2022.pdf

Här framgår det att man räknat på lite olika scenarios vad gäller priser.

I ett case med priser för nickel på drygt 22 000 USD per ton så uppgår fritt kassaflöde efter skatt (efter alla kostnader och löpande investeringar) till ca 150 – 400 MUSD per år under drygt 20 år:

I ett annat case med priser för nickel på ca 30 000 USD per ton så uppgår fritt kassaflöde efter skatt (efter alla kostnader och löpande investeringar) till ca 250 – 400 MUSD per år under drygt 20 år:

Det som diskuteras är alltså inte vinsten utan fritt kassaflöde efter skatt. Det är denna betalningsström som brukar nuvärdesberäknas för att få fram ett totalt värde på projektet och som sedan kan allokeras till aktien. Nivån på kassaflödet är mycket beroende på priset på framförallt nickel som står för ca 80% av intäkterna i Rönnbäckenprojektet. Vid nuvarande priset på ca 30 000 USD per ton gäller följande:

 • Under de två första åren måste investeringar göras för att anlägga gruvan och kassaflödet är negativt med 664 + 732 = ca 1,4 mrd USD eller 14,6 mrd SEK.
 • Från år 2 och till år 22 (gruvans livslängd) är sedan det genomsnittliga fria kassaflöde efter skatt ca 3,2 mrd SEK per år.

Värdering

Börskurs i skrivande stund är 1.81kr fördelat på ca 55 561 834 aktier vilket ger ett värde om 101 789 279 kr .

En normal värdering i dagsläget med tanke på känd fakta kring mineraltillgångar, PEA-data och presentationer ifrån företaget skulle rimligtvis befinna sig i storleksordningen kring 4-6 kronor dvs 200-300 mkr mot dagens 101 mkr. Det gör också en framtida omvärdering av bolaget betydligt intressantare när risk för nedgång i relation till belöning i form av en stark omvärdering ser väldigt bra ut.

Bluelake Mineral är just nu ett väldigt undervärderat och missförstått bolag som har potential till en stor uppvärdering i takt med en ökad uppmärksamhet och tre stora triggers under första halvåret.

Just nu värderas Rönnbäcken till 0 , vilket är missförstått av marknaden. Gruvan har tre giltiga bearbetningskoncessioner som täcker de tre mineraliseringarna som utgör Rönnbäcken projektet och som bör ha ett värde.

En partner på plats under första halvåret bör skapa en justering på aktiekursen. sannolikheten för att det ska bli en gruva borde öka från 0 till minst 1 eller 2 procent vilket motsvarar en aktiekurs på 3.2 eller 6.4 för Rönnbäcken. En färdig och godkänd miljöansökan inom två år bör öka chansen till 10 procent vilket ger en aktiekurs på 32kr.

En färdig gruva i Joma, Stekenjokk/Levi genererar ett årligt kassaflöde på mer än 400 mkr i drift så en normal PE värdering på 6 värderar gruvorna till 40-45 kr per aktie.

En godkänd Bearbetningskoncession och godkänd Reguleringsplan bör öka värdet med 4-4.5kr per aktie. Totalt lågt räknat bör aktien kosta 8-11 kr när dessa nyheter faller på plats. Förhoppningsvis om allt går enligt plan, under första halvåret.

Triggerlista

Bolaget har meddelat i Q2 rapporten följande:

’’Parallellt undersöker Bolaget möjligheter till kompletterande mjuk finansiering i form av olika stöd, bidrag och utvecklingsprogram på nationell, regional och EU-nivå för etablering av en verksamhet som syftar till produktion av kritiska metaller för den gröna omställningen’’. Q2 rapporten 2022, https://www.bluelakemineral.com/investerare/finansiella-rapporter/

Triggerlista i turordning, under första halvåret av 2023

 • Bearbetningskoncenssion, godkännande för Stekenjokk/Levi.
 • En uppdaterad mangold analys.
 • Någon form av bidrag/stöd från nationell, regional och EU nivå.
 • Partner / finansiering till en förstudie ("PFS") och uppdaterad miljö- och social konsekvensbedömning ("MKB")
 • Reguleringsplan godkännande för Joma.

Tänk på att förseningar kan ske inom denna bransch.

Jag är aktieägare i bolaget , tänk på att denna är skribentens egna analys av bolaget, det är varken en köp eller sälj rekommendation, gör er egna undersökning och investera utifrån det.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?