Post entry

Bluelake Mineral - potential till stor avkastning

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Sedan föregående publicerad sammanfattning av bolaget i Januari har vi fått en händelserik period. Nedan följer en kort sammanfattning av bolaget med nya PEA siffror, prestation och vad bolaget har på gång för iår. Påminner alla att göra sin egen research innan ni väljer att investera i bolaget.

Stekenjokk och Levi

Under perioden 1976 till 1988 bröts i Stekenjokk sammanlagt ca 7 miljoner ton malm av Boliden. Det beräknas finnas en kvarvarande indikerad mineraltillgång på̊ ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % koppar, 3,01% zink och 47 gram per ton silver (vid cut-off halt 0,9 % koppar). 

Boliden valde att stänga gruvorna pga metallpriserna var väldigt låga på den tiden.

Uppskattad att skapa 50 nya jobb när gruvdrift påbörjas, uppskattningsvis gruvdrift 2024. 

Bolaget söker i skrivandets stund Bearbetningskoncession för gruvan. Men för att få tillstånd till detta behöver en natura 2000 ansökan göras. Bluelake har skickat in ansökan, fått sedan revidera den och komplettera för att sedan skicka tillbaka den till länsstyrelsen i Västerbotten.

Länsstyrelsen skickade kompletteringen till SGU (Sveriges geologiska institut) som är en myndighet som har hand om frågor gällande vatten, jord och grundvatten. Länsstyrelsen ville ha ett utlåtande kring kompletteringen som Bluelake Mineral AB hade skickat in.

25 januari i år kom SGU:s utlåtande som tydligt poängterade och klargjorde att en eventuell gruvdrift inte kommer påverka vattnet. Det går att få SGU:s utlåtande via mejl från länsstyrelsen.

Trigger 1 

PEA – Preliminär ekonomisk kalkyl. Bolaget väntar fortfarande på att konsultfirman SRK ska slutföra lönsamhetsstudien för gruvan, man är i slutfasen. Förväntas att komma snart, förhoppningsvis Mars - April

Trigger 2 

Svar på komplettering för Natura 2000 ansökan, Förväntas att komma under April - Maj .

Joma

Projektet ligger ca 60 km sydväst om Stekenjokk. Jomafältet innehåller bland annat de tidigare gruvorna i Joma och Gjersvik där företaget Grong Gruber AS som under driftsperioden 1972 till 1998 producerade ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,49 % koppar och 1,45 % zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla en ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton malm med halter om 1,55 % koppar och 0,82 % zink (vid cut-off halt 0,8 % koppar). Uppskattad att skapa 115 nya jobb när gruvdrift påbörjas, uppskattningsvis gruvdrift 2023-2024 .

Den 31 Januari meddelade bolaget i PM att utredning om vattenpåverkan i Norge är klar - gruvdrift hindrar inte miljömål

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2022/01/31/bluelake-mineral-bluelake-mineral-publicering-av-kompletterande-utredning-av-konsekvenser-for-vattenmiljo-som-del-av-sakbehandling-av-reguleringsplan-for-jomagruvan.html

'' Den huvudsakliga slutsatsen i Utredningen är att planerad ny gruvdrift inte kommer leda till en försämring av vattenförekomsternas ekologiska och kemiska tillstånd och att gruvdriften inte bedöms hindra att vattenföreskrifternas miljömål nås.''

En förutsättning för att reguleringsplanen skulle tas fram till slutbehandling var att Bluelake Minieral Ab inkom med en kompletterande konsekvensutredning rörande risker för negativ vattenpåverkan från gruvverksamheten. 31 januari publicerade man resultatet från denna utredning som visade väldigt goda förutsättningar och ljus framtid för en framtida gruva. 

Den 17 Februari meddelade bolaget att man ökar ägande till 100 procent från 75 procent i dotterbolaget Joma gruver AS.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2022/02/17/bluelake-mineral-bluelake-mineral-bluelake-mineral-okar-agande-till-100-i-joma-gruver-as.html

 ''Ökad ägarandel har skett dels genom teckning av aktier med stöd av tidigare utgivna teckningsoptioner samt genom förvärv av aktier från det regionala utvecklingsbolaget Joma Næringspark AS ("Joma Næringspark") som fram tills nu varit delägare i Joma Gruver tillsammans med Vilhelmina Mineral.''

Nu äger Bluelake 100 procent av Joma gruvan och därmed ökar värdet i bolaget.

Trigger 1:

PEA – Preliminär ekonomisk kalkyl. Bolaget väntar fortfarande på att konsultfirman SRK ska slutföra lönsamhetsstudien för gruvan, man är i slutfasen. Förväntas att komma snart , förhoppningsvis Mars - April

Trigger 2: 

Reguleringsplan 

Remisstiden för beslut av kommunen kring Jomagruvan flyttades till 3/3. Nu har remisstiden löpt ut. En punkt inkom till kommunen som kommunen behöver sätta sig ner och diskutera eller ha något alternativt några eventuellt möte/möten, (detta bekräftad av handläggare för Jomafrågan). Därefter tas beslutet till slutbehandling.

Värt att veta eller nämna är att detta är del 2 av 2 kring reguleringsplanen. När denna del har gått igenom är alla de svåra bitarna förbi och man kan på allvar börja planera för gruvstart 2023 eller 2024.  

Intresse ifrån kommunen, invånarna, god dialog med närliggande samebyar skapar goda förutsättningar för ett godkännande. Norge har ett enklare och tydligare tillståndsförarande än i Sverige. Ett beslut förväntas innan sommaren. Vill poängtera att det kan ske förseningar.

Rönnbäcken

Rönnbäcken som enligt mineralresursberäkningar konsultbolaget SRK omfattar en mineraltillgång om ca 600 miljoner ton med halten 0,18% nickel (”measured and indicated”). Till detta kommer också kobolt och järn som inte är oväsentligt för lönsamheten. SRK förutser i denna studie en produktion om 23 000 ton höggradigt nickelkoncentrat 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. 

Rönnbäcken har tidigare varit börsnoterad, via IGE Nordic. Aktien hade ett börsvärde runt 200 miljoner kr med dåvarande nickel priser mellan 14 000-23 000 dollar , med investeringar på 130 miljoner kr i projektet, med borrning och annat. idag har vi nickel priser på 30 000- 50 000 dollar.

EU importerade nickel för 4,8 miljarder dollar år 2020, varav 34 procent kom från Ryssland, enligt UN Comtrade Database. Landet är världens 3 e största nickel exportör. Usa och Euorpa har infört hårda sanktioner mot Ryssland pga Ukraina-Ryssland kriget, vilket skapar höjda metall priser. 

Den 11 februari publicerar Bluelake Mineral resultat från livscykelanalys av miljöeffekter från nickelprojektet Rönnbäcken

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2022/02/11/bluelake-mineral-bluelake-mineral-bluelake-mineral-publicerar-resultat-fran-livscykelanalys-av-miljoeffekter-fran-nickelprojektet-ronnbacken.html

VD för Bluelake Mineral kommenterar studien följande:

"Denna studie har gett värdefull insikt om den globala uppvärmningspotentialen för gruv- och bearbetningsaktiviteterna i den föreslagna verksamheten och hur vi kan utveckla strategier för minskade utsläpp av koldioxid. Som en del av ytterligare detaljerade tekniska studier kommer elektrifiering av fordons- och maskinparken tillsammans med inköp av förbrukningsvaror med låga utsläpp att undersökas" 

Det minskade koldioxidavtrycket går att realisera genom användning av ny teknik, naturlig bindning av koldioxid i deponerade restavfall och via andra åtgärder. 

Lovande potential för minskat koldioxidavtryck från Rönnbäcken-projektet. Detta är väldigt positivt inför en framtida miljöansökan.

Den 23 Februari presenterar bolaget PEA siffrorna för Rönnbäcken med väldigt fina resultat.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2022/02/23/bluelake-mineral-bluelake-mineral-bluelake-mineral-offentliggor-lonsamhetsstudie-for-nickel-och-koboltprojektet-ronnbacken-med-ett-positivt-nuvarde-om-cirka-500-miljoner-usd.html

''Bluelake Mineral offentliggör resultaten av en preliminär lönsamhetsstudie ("PEA") för det 100 % innehavda nickel- och koboltprojektet Rönnbäcken i Västerbotten. PEA innehåller ett uppdaterat utlåtande om mineraltillgång och en ekonomisk bedömning för en planerad gruvdrift med 30 miljoner ton årlig brytning under en period om 20 år med produktion av nickel, kobolt och järn''.

Break even ligger på 19 000 dollar nickel pris. vi har idag nickel priser på 30 000- 50 000 dollar. Här ser vi hur projektets lönsamhet utvecklas kraftigt vid stigande nickelpris. Nickelpris i PEA baserades på 22000 dollar och gav då ett nuvärde på 500 miljoner dollar.

För varje 3000 dollar som nickelpriset går upp så ökar NPV med ca 450 miljoner dollar.

Vid oförändrade priser på kobolt och järn jämfört med PEA men då priset på nickel går upp till 40 000 USD per ton så blir nuvärdet i de olika gruvscenarierna mellan 3,1 – 4,1 miljarder USD.

''Rönnbäckenprojektet påverkas dock kraftig av prisförändringar och enligt en känslighetsanalys skulle projektets värde vid nickelpriser på exempelvis 30 000 USD/ton öka till ca 1,7 miljarder USD (vid en valutakurs om 9,65 SEK per USD motsvarar detta ett värde om cirka 16 miljarder SEK). Rönnbäcken utgör, med en möjliga årlig produktion om 23 000 ton högkvalitativt nickelkoncentrat per år under 20 år, en tillgång som kan leverera en betydande del av Sveriges totala årliga användning av nickel vilket gör att tillgången har ett strategiskt värde. Detta gör Rönnbäcken till en av de största oexploaterade nickelfyndigheterna i Europa. 2010 respektive 2012 beviljades Nickel Mountain tre bearbetningskoncessioner för Rönnbäckenprojektet. Bearbetningskoncessioner gäller normalt i 25 år''. Peter Hjort VD.

Den 9e Mars publicerar Dagens Industri (DI) en artikel om Rönnbäcken. 

https://www.di.se/nyheter/efter-prischocken-de-vill-oppna-nickelgruva-i-sverige/

”Det är otroligt stort intresse för nickel i dag. Förutom att värdet rent finansiellt rakat i höjden är det en geopolitisk tillgång. Minst 20 procent av allt nickel i Europa kommer från Ryssland och ingen vet hur den försörjningen kommer att se ut framöver”, säger Peter Hjort till Di.

''Sedan tidigare finns en bearbetningskoncession klar, som förklaras vara en viktig del av tillståndsprocessen. Företaget spår att det kan fattas beslut om att bygga gruvan inom fem år''.

Den 11 Mars publicerar Bluelake Mineral ett nytt PM där man uppdaterar strategisk översyn av dotterbolaget Nickel Mountain och nickel- och koboltprojektet Rönnbäcken.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2022/03/11/bluelake-mineral-bluelake-mineral-bluelake-mineral-uppdaterar-strategisk-oversyn-av-dotterbolaget-nickel-mountain-och-nickel-och-koboltprojektet-ronnbacken.html

''Som underlag för ansökan om miljötillstånd behöver det genomföras en förstudie ("Preliminary Feasibility Study" eller "PFS") och en miljökonsekvensbeskrivning ("MKB"). Enligt en preliminär uppskattning behövs för dessa studier finansiering om ca 100 MSEK. Bolaget bedömer att denna finansiering kan ske direkt i dotterbolaget Nickel Mountain utan nyemission av aktier i Bluelake Mineral''.

I en tidigare PM från 23 e februari meddelar bolaget följande:

''Bluelake Mineral förväntar sig att påbörja en förstudie ("PFS") och uppdaterad miljö- och social konsekvensbedömning ("MKB") under 2022''.

Det betyder att vi kommer att få in investerare i bolaget under 2022. Troligtvis förs det redan samtal mellan bolaget och investerare. 

En scenario vid partnerskap enligt min mening: En variant är en sk earn-in där en part har en tillgång och en annan part kapital. Den part som har kapital tillskjuter kapital i steg för att utveckla projektet och kan då öka sitt ägande i steg. Det skulle kunna vara en möjlig modell i Rönnbäcken eftersom det är mycket kapital totalt som ska fram.

Trigger 1:  

Presentation av framtida partners för Rönnbäcken 2022.

Trigger 2:  

Påbörja en förstudie ("PFS") och uppdaterad miljö- och social konsekvensbedömning ("MKB") under 2022.

Guld projektet Haveri

Guldbrytning bedrevs i Haveri under åren 1942 till 1962 då 1,5 miljoner ton bröts med halter om 3,5 g/t guld och 0,5 % koppar. 

Guldprojektet har tidigare varit börsnoterad med namnet Lappland Goldminers AB.

Projektet köptes för 63 miljoner kr.  

''Säljare är det kanadensiska börsnoterade bolaget Northern Lion Gold Corporation och i köpet ingår säljarens samtliga guldprojekt i Finland. Köpeskillingen uppgår till ca 63 miljoner kronor'' 11 APRIL 2007 

https://www.mynewsdesk.com/se/lappland_goldminers_ab_/pressreleases/lappland-goldminers-foervaervar-guldprojekt-i-finland-141664

Guld projektet Haveri är fortsatt till försäljning, finns för närvarande ingen ny information hur långt man kommit med diskussioner kring en eventuell försäljning. 

Idag har vi ett betydligt högre guldpris. Detta skapar ett högre värde för projektet Haveri och mer attraktivt för investerare att ge sig in i projektet.

Försäljning på 50 mkr skulle innebära en ökad kapitalisering med 0,94 kr / aktie. Eller 100 mkr skulle innebära 1,88kr/aktie.

Kassan

I senaste rapporten Q4 meddelar bolaget att man har 5,4 miljoner kr i likvida medel sista December.

Bolaget har tillförts 2 mkr i finansiering via bidrag från Innovasjon Norge.

Bolaget upptar ett lån på 5 miljoner kr 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2022/02/17/bluelake-mineral-bluelake-mineral-bluelake-mineral-upptar-lan-om-5-msek-for-finansiering-av-fortsatt-projektutveckling-och-for-att-starka-likviditet.html

Bolaget har en bra kassa och kan därför utesluta en Nyemission på kortsikt.

Optioner

Den 3 e juli 2020 meddelade bolaget via PM att Crafoord Capital Partners AB som var rådgivare för sammanslagningen mellan Vilhelmina och Nickel Mountain, får optioner. Teckningsoptionerna kan äga rum under perioden 2020-07-01 - 2022-06-30

Crafoord får teckna högst 2 200 000miljoner aktier i bolaget med en aktiekurs på 7kr enligt avtal. Det innebär en utspädning på ca 3 procent.

Informationen finns att läsa i Q4 rapporten.

Värdering

Börskurs i skrivande stund är 5.08kr fördelat på ca 52 769 838 aktier vilket ger ett värde om ca 268 070 777 miljoner kr . 

Jämförbar bolag tex Beowulf har 825 miljoner aktier a 1,60 och ett värde på 1,3 miljarder kr.

Beowulf kämpar med sin bearbetningskoncession medan Bluelake har en färdig bearbetningskoncession för Rönnbäcken och siktar nu mot miljötillstånd. 

Om företaget får till en beviljad reguleringskoncession i sommaren på Joma och en godkänd natura 2000 tillstånd på Stekenjokk. Då har företaget potential att värderas kring 20-25 kr redan i sommar , vilket då skulle motsvara ca 1-1,3 mdr kronor vilket är strax under jämförbara företag. 

På 5-6 år sikt under förutsättning att myndigheter lever upp till den inriktning man tydligt kommunicera att underlätta gör nyetablering av gruvor och även förenkla tillståndsprocessen har företaget genom sina största innehav Joma/Stekenjokk/Levi och Rönnbäcken potential att skapa stora värden och en värdering kring 70-90 kr eller ca 4-5 mdr vore inte orimligt när produktionsapparaterna är igång med två siter i landet.

Media

Det har skrivits en hel del om bolagets olika tillgångar i media, nedan följer länkar:

10 Juni 2021 

https://jamtlandstidning.se/stekenjokk/ett-steg-narmare-att-stangd-gruva-kan-oppnas-i-stekenjokk/109372

15 Juni 2021

https://www.bergsmannen.se/nyheter/e/4862/vilhelmina-mineral-far-oppna-stekenjokk-gruvan/

29 Oktober 2021

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/planerna-gar-vidare-for-att-ateroppna-gruvan-i-stekenjokk

7 November 2021

https://www.vk.se/2021-11-07/stekenjokkgruvan-allt-narmare-ett-avgorande-beslut

8 oktober 2021 med i norska tv nyheter

https://www.vk.se/2021-11-07/stekenjokkgruvan-allt-narmare-ett-avgorande-beslut

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?