Post entry

BioInvent och Sprint Bioscience

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

I takt med att Bioinvent börjar leverera julklappar i form av miljardavtal och annat till sina aktieägare så inför man passande nog även ett nytt optionsprogram riktat till ledningen. Upplägget är en signal för marknaden att uppmärksamma med tanke på den förhållandevis korta löptiden och höga mål kring aktiens värdeutveckling. Det är också på sin plats att uppmärksamma Sprint Bioscience genom en uppdatering

Bioinvents optionsprogram ska löpa under perioden 2017-2020 och omfattar maximalt 5 650 000 optioner. Lösenpriset ska motsvara 130 procent av den genomsnittliga aktiekursen (lösenpris 4,29 vid kurs om 3,30) under tio handelsdagar från och med den 16 februari 2017. Programmet ska omfatta ledningsgruppen samt andra nyckelpersoner som är anställda i bolaget. Anställda tjänar in 50 % av optionerna baserat på prestation avseende varje enskilt verksamhetsår 2017-2019 samt 50 % baserat på bolagets långsiktiga värdeutveckling under programmets löptid.

Man kan se programmet som en lönebonus baserad på fastställda milstolpar i projekten samt kring hur verksamheten i övrigt utvecklas där styrelsen gör bedömningen för varje person i ledande befattning.

En extra intressant signal är att man angivit utfallskriteriet för bolagets långsiktiga värdeutveckling, till att bolagets börsvärde ska vara minst tre gånger så stort under perioden 1 juli-31 december 2019, beräknat som ett genomsnitt på samma sätt som lösenpriset för optionerna. Det motsvarar en snittkurs om 9,90 kr per aktie under verksamhetsåret 2019 och då ca 320 % i relation till dagens kurs.

2017 kan komma att bli ett mycket spännande och intensivt år för bolaget där det omfattande transformeringsarbetet som genomförts kring bolagets organisation och projekt de senaste åren har som mål att omsättas i flera samarbetsavtal, ökad andel kliniska studier (interna och externa projekt) och kommersialisering av bolagets plattformsteknologi.

De projekt och potentiella händelser som kan vara extra intressanta att ha fokus på den närmaste tiden är:

  • Uppdateringar kring BI1206
  • Affärer och uppdateringar kring T-Reg programmet
  • Uppdatering kring projektet THR317 (delägt med ThromboGenics)
  • Affärer/avtal kring F.I.R.S.T-plattformen
  • Uppdatering kring OX-40 programmet
  • Uppdateringar kring kliniska milstolpar kopplade till plattformsavtalen som man har med b. la Bayer Pharma och Daichii Sankyo

Sprint Bioscience är ett annat spännande bolag i sektorn som också lyckats teckna ett miljardavtal med internationellt läkemedelsbolag nyligen. Trots sin korta tid på börsen och en väldigt liten organisation är detta det andra större miljardavtal som man rott i hamn. Det första avtalet med Bayer Pharma kring projektet MTH1 tecknades 2014 och var värt knappt 2MdrSek med en kontantbetalning om 23 MSek men projektet avslutades tidigare i år. Kort efter avslutandet av MTH1 så tecknade man ett avtal med Petra Pharma kring sitt PIP4K2-projekt. Avtalsvärdet för det är 2,05 MdrSek.

Trots de stora avtalsvärdena och Sprint Biosciences låga börsvärde ( f n ca 220msek), så skrivs det väldigt lite om bolaget. Troligen beroende på en mycket dålig omsättning i aktien som försvårar handel samt bolagets litenhet

Jag vill kort ta upp 2 saker med Sprint här och det första gäller bolagets strategi och vad som kan väntas framöver. Det andra gäller Petra Pharma, vilka de är och kring avtalet med dem.

Sprint har ett aggressivt mål om att teckna ett större avtal per år med stort läkemedelsbolag och man har så här långt alltså infriat målen. Det inger förtroende. Sprint kan vara en intressant investering i relation till andra bolag i sektorn bl a med hänsyn till just sina strategier och bland det som jag vill peka ut är:

  • Sprint har en flexibel och snabbfotad organisation där små forskarteam sätts samman med stor medvetenhet. Modellen gör att man kan växa utan att för den skull bli klumpigare organiserade och där idéer om nya projekt tillåts växa fram med färre begränsningar.
  • Man säljer sina projekt på ett prekliniskt stadium och släpper därmed stora kostnader och risker tidigt. Det frigör kapital att snabbt återinvestera i nya projekt och bygger snabbare en bred portfölj

Sprint har två andra projekt i pipeline som är klara för försäljning och avtal

VPS34 är bolagets längst komna projekt forskningsmässigt och klart för klinik. Ser man till potentiella avtalsvärden här jämfört med de avtal som tecknats för bolagets övriga projekt, så kan en rimlig estimering handla om ett potentiellt sammanlagt avtalsvärde om ca 2,5-3 MdrSek. Man anger själva i sin senste kommunikation kring projektet att intresset har ökat och måhända har det faktum att just forskningsområdet kring VPS34 (autofagi som en viktig process för cancer), är det som tilldelades årets Nobelpris i medicin. Sprint är ett av de första/ ett av få bolag i världen som bedriver forskning inom hämning av autofagi och det som ligger i framkant här.

STK25 startades 2015 och är sedan juni i år redan i fas för att säljas. Projektet riktar sig mot en av världens största läkemedelsmarknader T2D (global omsättning minst 400MdrSek). Mot bakgrund av en het marknad för T2D och stor marknadspotential, kan ett avtalsvärde för detta projekt, trots tidig utveckklingsfas, ändå komma att hamna i nivå med VPS34 ovan. STK25 är ett protein som visat sig överuttryckt vid T2 diabetes och modeller har också visat att sänkning av STK25 leder till ökat glukosupptag och minskad insulinresistens. Projektet har presenterats på internationella konferenser och röner enligt bolaget stort intresse

Petra Pharma är en mycket intressant ny aktör inom den globala läkemedelsindustrin. Petra bildades 2016 av den f d Harvardprofessorn Lewis Cantley och är finansierat av ett flertal globala aktörer som t ex AbbVie, Eli Lilly, Pfizer Venture Invest, J&J Innovation etc.

Cantleys forskning handlar om just PIP4K2 och samarbetet/avtalet med Sprint Bioscience är Petra Pharmas första och prioriterade satsning vilket ger intressanta perspektiv.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?