Post entry

Betsson, Unibet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktierna i spelbolagen Betsson och Unibet har stigit kraftigt. Är de fortfarande köpvärda?

Nej, är uppfattningen här i bloggen.

Varför inte?

Orsaken till att aktierna stigit kraftigt på börsen de senaste åren lär vara:

1)

Deras verksamheter har tuffat på och visat sig konjunktur-okänsliga med goda ökningar av intäkter och resultat.

2)

Den generella räntan har fallit till rekordlåga nivåer vilket sänker aktieinvesterares avkastningskrav, och gör dem därmed villiga att köpa aktier till allt högre kurser.

Dvs

...så länge verksamheterna tuffar på i samma goda takt

...och så länge räntan ligger fortsatt lågt

kan det vara motiverat att aktierna i Betsson och Unibet värderas så högt som de gör idag på börsen.

Men risk för att det inte kommer att bli så?

Dvs:

...Risk för att verksamheterna inte kommer att tuffa på i samma goda takt?

...Och risk för att räntan kommer att börja stiga?

Vad gäller att verksamheterna ev inte kommer att tuffa på i samma goda takt framöver:

...Regulatoriska risker.

...Konkurrens.

Dvs vad gäller regulatoriska risker:

Hittills har internetbaserade spelbolag som Betsson och Unibet varit baserade i EU-landet Malta och därifrån erbjudit sina tjänster via internet i olika länder.

Men länderna har inte varit så glada för det och i princip ansett att det är förbjudet för Betsson och Unibet att erbjuda speltjänster i tex Sverige för att statligt ägda spelbolaget Svenska Spel har monopol här.

B och U har hänvisat till EU-rätten om att man från ett EU-land får erbjuda produkter och tjänster i ett annat EU-land utan problem enl den så kallade "fria rörligheten" för varor och tjänster inom EU osv.

Det har lett till att spelbolag som B och U rebelliskt fortsatt med att erbjuda sina tjänster i tex Sverige fast Sverige i princip anser det är förbjudet.

Men nu är en trend att spelbolagen och länderna verkar ingå en kompromiss:

Spelbolagen kan frivilligt ansöka om officiellt tillstånd (licens) att bedriva verksamhet i ett land.

Det ger bla spelbolagen rätt att inom vissa ramar marknadsföra sig i landet osv.

Och som motprestation ska spelbolagen betala en del av sin intjäning i avgift till landet.

Flera länder har redan infört ett sådant licensförfarande för spelbolag.

Men alla har inte gjort det ännu.

Spelbolagen är väl positiva till dessa licensförfaranden så länge de innebär rimliga villkor tex vad gäller den avgift som ska betalas till landet.

Problemet är att det på kort sikt kan bli försämrad intjäning för ett spelbolag i ett land när landet inför licensförfarande och spelbolaget går med att bara erbjuda sina tjänster inom ramen för licensen.

Oroväckande därför att det för både B och U stora länder som Sverige och Norge väl ännu inte införts licensförfarande.

Dvs risk för störningar på kort sikt (och även lång sikt?) i B:s och U:s intjäning om Sverige och Norge framöver inför licensförfarande för spelbolag, och B och U går med på att endast bedriva verksamhet i dessa länder inom ramen för sådana licenser?

Generellt verkar aktieinvesterare gilla att spelbolag anpassar sig till länderna och går med på att bedriva verksamhet inom ramen för ländernas licenser.

Tal om att U kommit längre än B i denna anpassning (dvs att U har en större andel av sina intäkter och resultat från länder där U har licens, jämfört med B).

Även tex tal om att B har en stor del av sin intjäning från Turkiet utan licens, vilket turkiska staten inte är glad över och helst vill stoppa.

I och för sig tal om att B inte längre själv bedriver verksamhet i Turkiet utan att det numera sker av utomstående part, men med B som underleverantör vilket ändå ger B en stor intjäning från Turkiet.

Dvs risk för att en stor del av B:s intjäning kan försvinna över en natt om Turkiet på något sätt kan stoppa B:s indirekta verksamhet i landet?

Dock verkar det hittills inte ha gått.

Även Norge har väl vidtagit olika åtgärder för att försöka stoppa otillåtna spelbolag i landet, genom att tex förbjuda de norska bankerna att medge norrmännen att överföra pengar till "otillåtna" spelbolag som B och U.

Andra störningar i B:s och U:s intjäning kan bli (vilket påpekats tidigare här i bloggen) att de i dagsläget betalar väldigt lite i skatt tack vare att de är baserade i "skatteparadiset" Malta.

Men frågan är hur länge det kan fortgå eller om det kommer att komma kritik från andra länder om att spelbolagen måste betala normal skatt i de länder där de har sin intjäning (tex svensk skatt 22% på resultat intjänat i Sverige osv).

Tex om spelbolagen successivt anser det trots allt är bäst att långsiktigt bedriva sin verksamhet med licens i respektive land, kan länderna samtidigt ställa som krav att spelbolagen som förutsättning då måste betala normal skatt i respektive land på pengar intjänade i landet.

Det skulle då i ett slag sänka B:s och U:s nettoresultat kraftigt eftersom de i dagsläget alltså bara betalar en mycket låg skatt (tack vare bas i skatteparadiset Malta).

En ytterligare invändning mot B:s och U:s långsiktiga intjäningsförmåga är ökad konkurrens.

Internetbaserade spelbolag har svårt att vara unika jämfört med konkurrenter.

Bra gjort av B och U att trots det ha lyckats bli så stora.

Men risk för att B och U långsiktigt kommer att drabbas negativt av ökad internationell konkurrens?

Betssons ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter (intäktsförändring ev inkl företagsköp):

2013: 2,5 miljarder kr

2014: 3,0 miljarder kr (+23%)

Rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter):

2013: 24%

2014: 27%

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2013: 562 miljoner kr

2014: 771 miljoner kr (+37%)

Nettoresultat per aktie:

2013: 12,98 kr

2014: 16,92 kr (+30%)

Skattesats som belastat nettoresultatet (bokförd skattekostnad delat med resultat före skatt):

2013: 5,7%

2014: 5,4%

Dvs hyfsat låg skattesats på bara 5-6% av resultatet före skatt (jämfört med tex den officiella svenska bolags-skattesatsen på 22%).

Risk för att B långsiktigt inte kommer att kunna bibehålla en så låg skattesats?

Betsson-aktien slutade tors 16 apr 2015 i 338,50 kr.

Dvs med ett nettoresultat per aktie på 16,92 kr under 2014 värderas Betsson-aktien vid nuvarande börskurs till ett p/e-tal på 20.

Det kan tyckas vara lågt givet den goda ekonomiska utvecklingen och den rekordlåga räntenivån.

//Edit: Tex som jämförelse tidigare blogginlägg från 15 apr 2015 där det framkom att aktien i blandkoncernen Lifco värderas till ett motsvarande p/e-tal på 25-26 vid börskurs 159,50 kr (dvs börskursen delat med nettoresultat per aktie för 2014).

(Lifco-aktien har sedan dess stigit till 168 kr per slutet av tors 16 apr 2015.)

Lifcos ekonomiska utveckling enl det tidigare blogginlägget:

Intäkter:

2013: 6,0 miljarder kr

2014: 6,8 miljarder kr (+13%)

Intäktsförändring exkl företagsköp:

2014: +4%

Justerad rörelsemarginal (rörelseresultat delat med intäkter):

2013: 11%

2014: 15%

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2013: 388 miljoner kr

2014: 570 miljoner kr (+47%)

Klart större risk i Lifcos balansräkning än i Betssons.

Enl det tidigare blogginlägget hade Lifco

...en nettoskuld på 14% av Lifcos börsvärde (vid börskurs 159,50 kr)

...ev "luft" i balansräkningen i form av immateriella anläggningstillgångar (ia-tillgångar) bokförda till 135% av eget kapital

Betsson för sin del hade per slutet av 2014

...en nettokassa på ca 130 miljoner kr (inkl egna, återköpta Betsson-aktier) motsvarande knappt 1% av B:s börsvärde på 15-16 miljarder kr.

...men ia-tillgångar på 111% av eget kapital

Både Lifco och Betsson har väl stora ia-tillgångar pga stora företagsköp som gjorts genom åren.

Om ett bolag köper ett annat bolag för ett pris som innebär en värderingsnivå som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden, uppstår ju ett bokfört värde på ia-tillgångar som mellanskillnaden i det köpande bolagets balansräkning.

Men om det köpta bolaget börjar gå dåligt kan det bokförda värdet på dessa ia-tillgångar i värsta fall behöva nedjusteras till noll kr.

Då är det ju inte så bra om det köpande bolaget har ett eget kapital (tillgångar minus skulder) som är lägre än dessa ia-tillgångar, för om ia-tillgångarna då skrivs ned till noll kr innebär det att det egna kapitalet blir negativt (dvs det köpande bolaget blir konkursmässigt och måste omgående få stort kapitaltillskott för att överleva).

Dvs här i bloggen är en käpphäst att bolag med stora ia-tillgångar innebär en förhöjd risknivå i aktien, vilket därmed gör att aktien bör värderas lägre än annars (dvs tex till ett lägre p/e-tal än om ia-tillgångarna varit lägre).

//

...Som sagt risker i verksamheten för framtida störningar i B:s ekonomiska utveckling.

...Och risk för att räntenivån kommer att stiga framöver (vilket i så fall höjer aktieinvesterares avkastningskrav och sänker det p/e-tal de är villiga att köpa aktier för).

Tex "svenska statens konjunkturbedömande myndighet" Konjunkturinstitutet räknar med följande utveckling vad gäller räntan på svenska statsobligationer med en löptid på tio år (bedömd nivå per slutet av respektive år):

2015: 0,9%

2016: 1,7%

2017: 2,5%

2018: 3,2%

2019: 3,8%

http://www.konj.se/download/18.1734e80814bc5f7dc5b4e3/konjunkturlaget-mars-2015.pdf

I dagsläget är nivån bara 0,26% (per slutet av tors 16 apr 2015).

Dvs om man i dagsläget köper en svensk statsobligation med en löptid på tio år, får man bara en ränta på 0,26% per år i tio års tid.

Och Konjunkturinstitutet (KI) räknar alltså med att denna räntenivå kommer att stiga ganska kraftigt till 0,9% per slutet av 2015.

Återstår att se om så blir fallet, men konjunkturexperterna på KI tror tydligen det.

Den långsiktiga statsobligationsräntan (tex den ovannämnda med en löptid på tio år) styrs ju bla av räntan med kortare löptid, tex svenska centralbanken Riksbankens styrränta.

Och Riksbanken har ju sänkt sin styrränta kraftigt på sistone för att få fart på konjunkturen och inflationen i Sverige.

Riksbankens styrränte-förändringar på sistone:

...jul 2014: Sänker styrräntan från 0,75% till 0,25%.

...okt 2014: Sänker styrräntan från 0,25% till 0%.

...feb 2015: Sänker styrräntan från 0% till -0,10%.

...mars 2015: Sänker styrräntan från -0,10% till -0,25%.

Tex KI räknar med att Riksbankens styrränta kommer att sänkas ytterligare till -0,40% per slutet av 2015.

KI:s prognoser för Riksbankens styrränta per slutet av resp år:

2015: -0,40%

2016: -0,25%

2017: 0,75%

2018: 1,25%

2019: 1,75%

http://www.konj.se/download/18.1734e80814bc5f7dc5b4e3/konjunkturlaget-mars-2015.pdf

Men tack vare att sänkt Riksbanks-styrränta innebär mer "eld på brasan" för att få fart på konjunktur och inflation i Sverige, är det något som leder till höjd räntenivå för tex de tioåriga statsobligationerna.

Även parametrar för (risker att beakta vid) värdering av spelbolags-aktierna:

...Övergången till spel via mobiltelefon

Både B och U har väl vuxit fram som internetbaserade spelbolag där kunderna har spelat på bolagens hemsidor via kundernas hemmadator (pc).

Men i takt med att mobiltelefonerna blivit allt mer avancerade genom åren och man kan internetsurfa med dem osv, har folk börjat spela allt mer via mobiltelefonen istället för via hemmadatorn.

För att ta vara på den trenden och inte förlora marknadsandel måste alltså spelbolagen därför ha bra erbjudanden och möjligheter att spela via mobiltelefon-anpassade hemsidor och appar osv.

Tal om att Unibet därvidlag legat längre fram än det mer konservativa Betsson, vilket innebär en risk för Betssons framtida utveckling om kundernas spelande framöver allt mer går över till mobitelefonen vilket riskerar innebära förlorad marknadsandel för B.

Dock säger väl B att även B numera ligger i framkant inom spel via mobiltelefonen (även om B var ganska sent ur startklossarna med det).

...Lätt att "lura" spelbolagen på pengar?

Spelbolagens spel har ju traditionellt sett delats upp i:

kasinospel

sportvadslagning

poker

Här har ju B traditionellt haft merparten av sin intjäning från kasinospel, medan U varit mer fokuserat på sportvadslagning.

På poker har de inte haft så stor intjäning eftersom de där bara agerat "mellanhand" mellan pokerspelarna.

Har man stor tur kan man vinna på kasinospel men professionella spelare avstår ju normalt från det eftersom dessa spel är konstruerade för att i längden ge spelbolagen god intjäning.

Även för sportvadslagning kan framgång bero på tur, men i högre utsträckning på skicklighet och kunskap om de sporter och sportevenemang man slår vad om.

Här i bloggen experiment om man som spelare kan tjäna pengar på spelbolagens bekostnad (vad gäller sportvadslagning):

1)

100 kr insatt på konto hos B respektive U.

Dåligt för det första att de båda tar ut en avgift på 2,50 kr för att man ska få sätta in 100 kr på konto hos respektive bolag.

Dvs för att sätta in 100 kr hos Betsson drar Betsson 102,50 kr från ens bankkonto.

U gör likadant.

2)

Målet med experimentet är att dubbla denna insats (100 kr per bolag) och kunna ta ut 200 kr per bolag (dvs per konto hos Betsson respektive Unibet) om ett tag.

3)

Första sportvadet i detta experiment:

Fotbollsmatchen Sevilla-Zenit Sankt Petersburg (i europeiska fotbollsturneringen Europa League) tors 16 apr 2015.

I experimentet spelas endast försiktiga vad (dvs vad som har hög sannolikhet att vinna, även om de ger låga odds).

Här var fokus vadet att det kommer att bli minst ett mål i matchen.

Erhållet odds för detta vad:

Betsson 1,06

Unibet 1,07

Dvs U verkar generellt ge bättre odds än B på sportvadslagning.

  • att B ev förlorar kunder på det?

  • att U får fler kunder än B på det?

Men:

  • för B att B ev ej förlorar lika mycket pengar på det än U?

Dock var det lätt att hitta konkurrenter som ger bättre odds än både B och U.

Tex brittiska spelbolaget Betfair gav ett odds på 1,1 för minst ett mål i matchen Sevilla-Zenit 16 apr 2015.

Dock är Betfair en spelbörs som endast är mellanhand mellan spelare som slår vad med varandra, och för det tar Betfair ut en avgift på tex 6,5% av ev vinst.

Dvs satsar man 100 kr på ett vad med odds 1,1 får man i praktiken endast en vinst på 10 kr minus avgift 0,65 kr (6,5% av vinsten) = 9,35 kr.

Det egentliga oddset hos Betfair är därmed 1,0935.

Dvs ovannämnda odds:

Betfair 1,0935

Unibet 1,07

Betsson 1,06

Finns alltså inget skäl att hålla på med sportvadslagning hos Betsson eller Unibet när man får så pass mycket bättre odds hos Betfair.

Och det blev minst ett mål i matchen eftersom Zenits mittfältare Aleksandr Ryazantsev gjorde mål redan i 29:e minuten i första halvlek.

//Edit: Matchen slutade 2-1 till Sevilla.

//

Dvs kontoställning därefter:

Betfair 109,35 kr

Unibet 107 kr

Betsson 106 kr

Egentligen bör man dra ifrån insättningsavgiften på 2,50 kr per konto (1,50 kr för Betfair) och får då följande nettosaldo:

Betfair 107,71 kr

Unibet 104,50 kr

Betsson 103,50 kr

Dvs Betfair är överlägset tack vare lägre insättningsavgift och högre odds.

Insättningsavgiften per bolag verkar alltså vara följande:

Betsson: 2,5% av insatt belopp (dras utöver själva det insatta beloppet)

Unibet: 2,5% av insatt belopp (dras utöver själva det insatta beloppet)

Betfair: 1,5% av insatt belopp (dras av själva det insatta beloppet)

//Edit: Betfair-saldot 107,71 kr är beräknat enl följande:

...Hos Betfair sätter man 100 kr

...varifrån Betfair drar en insättningsavgift på 1,50 kr

...vilket ger 98,50 kr kvar att spela för.

...För minst ett mål i matchen Sevilla-Zenit erhölls oddset 1,1.

...Vid vinst drar Betfair en avgift på 6,5% av vinsten.

...Då erhålls oddset 1,0935 efter avdrag för avgift.

...Och det oddset med satsat belopp 98,50 kr ger ca 107,71 kr vid vinst.

Hos Betsson å sin sida dras 102,50 kr om man vill sätta in 100 kr på sitt Betsson-konto.

Och hos Betsson erhölls oddset 1,06 för minst ett mål i matchen Sevilla-Zenit.

Således krav ett saldo på 106 kr - 2,50 kr = 103,50 kr.

Samma för Unibet som Betsson förutom att U gav oddset 1,07 vilket ger kvarvarande nettosaldo 104,50 efter avdrag för insättningsavgiften 2,50 kr.

//

Unibets ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2013: 2,7 miljarder kr

2014: 3,5 miljarder kr (+29%)

Ebitda-marginal (ebitda-resultat delat med intäkter):

2013: 24%

2014: 37%

(Ebitda-resultat = rörelseresultat före avskrivningar.)

Nettoresultat:

2013: 408 miljoner kr

2014: 1 055 miljoner kr (+158%)

Nettoresultat per aktie:

2013: 14,61 kr

2014: 37,39 kr (+156%)

Skattesats:

2013: 7,4%

2014: 5,7%

Dvs 2014 blev ett riktigt skördeår för Unibet.

Kan den fina utvecklingen upprätthållas 2015?

Siffrorna är omräknade från Unibets bokföringsvaluta brittiska pund, med genomsnittliga pundkursen mot kronan per år:

Genomsnittlig pundkurs:

2013: 10,1863 kr

2014: 11,2917 kr (+11%)

Dvs Unibets siffror har fått sig en extraskjuts räknat i kronor bara tack vare den stigande pundkursen under 2014.

Och pundkursen har fortsatt stiga kraftigt och ligger i skrivande stund i 12,8238 kr per slutet av tors 16 apr 2015 vilket ger ytterligare positiv valutaeffekt för Betssons siffror 2015.

Unibet-aktien i 507 kr per slutet av tors 16 apr 2015.

Dvs med ett nettoresultat per aktie på 37,39 kr för 2014 blir aktiens p/e-tal 13-14.

Är inte det orimligt billigt?

(Har jag räknat rätt? Ingår det tex engångsposter i U:s nettoresultat för 2014?)

Betsson dessutom stark finansiell ställning med nettokassa på nästan 500 miljoner kr per slutet av 2014 (drygt 3% av U:s börsvärde vid börskurs 507 kr).

Dvs aktiernas p/e-tal (börskurser per slutet av tors 16 apr 2015 delat med nettoresultat per aktie för 2014):

Betsson p/e 20,0

Unibet p/e 13,6

Bolagens börsvärden (antal utestående aktier gånger börskurs per slutet av tors 16 apr 2015):

Betsson 15,8 miljarder kr

Unibet 14,5 miljarder kr

Bolagens intäkter 2014:

Unibet 3,5 miljarder kr (+29%)

Betsson 3,0 miljarder kr (+23%)

Bolagens ebitda-marginal 2014:

Unibet 37%

Betsson 31%

Bolagens nettoresultat 2014:

Unibet 1 055 miljoner kr (+158%)

Betsson 771 miljoner kr (+37%)

Bolagens tillväxt i nettoresultatet per aktie 2014:

Unibet +156%

Betsson +30%

Bolagens nettokassa per slutet av 2014 (inkl egna, återköpta aktier):

Unibet 489 miljoner kr

Betsson 131 miljoner kr

Nettokassornas andel av bolagens nuvarande börsvärde:

Unibet 3,4%

Betsson 0,8%

Bokfört värde på immateriella anläggsningstillgångar, som andel av eget kapital per slutet av 2014:

Betsson 111%

Unibet 88%

//Edit: Unibet sålde dotterbolaget Kambi under 2014.

Förenklat gör väl Kambi dataprogram för internetbaserade spelbolag.

Avyttringen ledde till en positiv resultateffekt på 35 miljoner pund i U:s resultat före skatt 2014.

Det motsvarar förenklat 399 miljoner kr med den genomsnittliga pundkursen 11,29 kr under 2014.

Och som nämnt hade U en skattesats på 5-6% under 2014.

Dvs förenklat innebär resultatposten på 399 miljoner kr före skatt, i så fall 376 miljoner kr efter skatt.

Och det jämfört med att U enl ovan hade ett nettoresultat (resultat efter skatt) på 1 055 miljoner kr under 2014.

Dvs exkl Kambi-resultatposten skulle nettoresultatet i så fall ha uppgått till 679 miljoner kr.

Då blir U:s nettoresultat-utveckling följande:

2013: 408 miljoner kr

2014: 679 miljoner kr (+66%)

Och U:s nettoresultat per aktie:

2013: 14,61 kr

2014: 23,78 kr (+63%)

Ev är även det förenklat om det tex ingår en del intäkter och resultat från Kambis löpande verksamhet i U:s rensade siffror ovan.

Men utifrån de rensade siffrorna ovan blir U-aktiens p/e-tal 21 med

...börskurs 507 kr per slutet av tors 16 apr 2015

...ett rensat nettoresultat per aktie på 23,78 kr för 2014

Och i så fall bolagens p/e-tal:

Unibet p/e 21,3 (vid börskurs 507 kr)

Betsson p/e 20,0 (vid börskurs 338,50 kr)

Det är mer jämförbart.

Men av de två verkar Unibet-aktien ändå mera köpvärd tack vare

  • bättre ekonomisk utveckling (resultattillväxt)

  • större nettokassa

  • relativt sett mindre ia-tillgångar

Som nämnt:

Betssons nettoresultat per aktie:

2013: 12,98 kr

2014: 16,92 kr (+30%)

Unibets nettoresultat per aktie (förenklat exkl Kambi-engångspost 2014):

2013: 14,61 kr

2014: 23,78 kr (+63%)

Historisk kursutveckling för bolagens börskurser

Betsson-aktien:

...Kunde köpas för under 10 kr under år 2006.

...Nuvarande kurs 338,50 kr.

Unibet-aktien:

Har ej haft lika tydligt god utveckling långsiktigt:

...Kunde köpas för ca 150 kr under 2005.

...Uppgång till nästan 300 kr tom 2007.

...Besvikelse och nedgång till ca 100 kr tom 2008.

...Uppgång till över 230 kr tom våren 2010.

...Besvikelse och nedgång till ca 110 kr tom våren 2011.

...Uppgång till nuvarande toppkurs över 500 kr.

Ovan är en förenklad beskrivning utan hänsyn till lämnade aktieutdelningar och tex avknoppningar av dotterbolag.

Men långsiktigt har Betsson visat på klart bättre kvalitet i sin utveckling än Unibet.

Bla har det väl varit tal om att Unibet-grundaren Anders Ström (ännu styrelseordförande i bolaget) själv är spelare och att han mest haft för ögonen att skapa det bästa spelbolaget för spelarna och ej främst för aktieägarna (vilket i och för sig är behjärtansvärt).

Bla tal om att finansmannen Staffan Persson kom in som storägare i Unibet och krävde att Ström lämnade ifrån sig det dagliga styret av Unibet till mer professionellt folk osv.

Och på sistone har Unibets utveckling onekligen tagit fart.

//Edit: Anders Ström är tydligen bla en djäkel på att spela på hästar, och har

vunnit många miljoner på det.

Och han har fortfarande en ägarandel på ca 6% av Unibet per slutet av mars 2015: http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/InformationPage.aspx?id=208

Han var därmed Unibets tredje största aktieägare (efter de institutionella aktieägarna Swedbank och Catella som förvaltar pengar åt sina kunder).

Ströms ca 1,7 miljoner st Unibet-aktier värda 800-900 miljoner kr vid börskurs 507 kr.

//

Sammantaget blir rekommendationerna följande utifrån allt som framkommit i detta blogginlägg:

...Betsson-aktien: "Sälj" vid börskurs 338,50 kr.

...Unibet-aktien: "Sälj" vid börskurs 507 kr.

Det var aktiernas slutkurser på börsen tors 16 apr 2015.

Man kan även anlägga etiska aspekter på att äga aktier i spelbolag.

Dvs rimligt att äga aktier i bolag som kan skapa spelberoende och ekonomiska tragedier för kunderna?

Både Betsson och Unibet anser sig väl dock ligga långt framme i kontrollen av om spelarna blir spelberoende och stänga av dem från spel om de verkar drabbas osv.

Det är en liknande frågeställning som om man bör äga aktier i tobaksbolag och bryggeriföretag osv.

Dock har väl sådana beroendeframkallande bolag historiskt sett gått bra på börsen.

//Edit: Tex svenska politiska partiet Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson om vilken det framkommit att han spelat bort jättebelopp på internetbaserade spelbolag.

Dock har han en ganska hög lön att ta av, plus att han väl själv sa att de belopp han spelat bort kunde tas från en tidigare storvinst han gjort.

Märkligt att Åkessons spelberoende framkom just inför det svenska politiska riksdagsvalet hösten 2014, samt tal om att det i spelbolagens hemland Malta gick rykte på stan om Åkessons stora spelande osv.

Hur kunde det läcka ut till allmänheten via media?

Har inte spelbolagen och deras personal sekretessavtal som förhindrar dem att prata om vilka kunder de har och hur de spelar osv.

//

Om Betsson i Turkiet (enl Betssons årsredovisning för 2014):

...Turkiet införde under 2007 lagstiftning mot internetspel

...och skärpte i viss utsträckning lagstiftningen under 2013.

Syftet med lagstiftningen är främst att skydda det statliga spelmonopolet.

En av Betssons samarbetspartners, som har en egen spellicens på Malta, accepterar att turkiska spelare spelar under denna licens.

Betssons partners internetbaserade spelverksamhet har en tydlig gränsöverskridande karaktär, vilket innebär att internationell

rätt är tillämplig.

Enligt principen om staters suveränitet har varje stat lika värde vilket innebär att en stats lagregler inte kan få företräde framför en annan stats lagregler.

Betssons partners marknadsplats är huvudsakligen Malta där verksamheten

bedrivs i enlighet med den maltesiska lagstiftningen och lyder under det maltesiska rättssystemet.

Som en del av Maltas marknadsplats kan Betssons partner åberopa immunitet gentemot bland annat turkisk lagstiftning.

Detta är enligt juridisk expertis principer som Turkiet och andra länder accepterat genom medlemskap i WTO och genom andra internationella överenskommelser.

I tillägg till ovan har Turkiet ambitionen att bli en fullvärdig medlemsstat i EU.

De har accepterat principerna i EU-fördragen om fri rörlighet för varor och tjänster mellan medlemsstater.

Turkiet har skrivit under ett associationsavtal som ska reglera Turkiets väg till att bli en fullvärdig medlem av EU.

Enligt bolagets (dvs Betssons) legala rådgivare står den turkiska lagstiftningen

...i strid med EU-rätten

...och mindre väl i överenstämmelse med det underskrivna associationsavtalet.

Den turkiska lagstiftningen har emellertid försvårat för Betssons samarbetspartners på den turkiska marknaden, även om Turkiet varken nu eller tidigare kan göra gällande några sanktioner mot Betsson, med beaktande av suveränitetsprincipen.

Sedan Betsson avyttrat den turkiska kundbasen till sin samarbetspartner

i början av 2011 har Betssons licensintäkter för denna systemleverans redovisats under segmentet B2B.

Delar av dessa intäkter härrör från spelare i Turkiet.

Intäkter som härrör från Turkiet kan pga den legala situation som beskrivits ovan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader.

Betssons framtida indirekta intäkter från Turkiet kan därför fortsatt anses

mer osäkra än Betssons intäkter från övriga marknader.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1Z3NET/51782586x0x820485/48639911-717F-46C5-8C4E-887712B2101D/_rsredovisning_2014.pdf

Ovan var hämtat ur avsnittet "Legala risker i enskilda länder" i Betssons årsredovisning för 2014.

Där kommenterar bolaget även status i de för Betsson viktiga länderna Norge och Sverige:

Vad gäller specifika länder har Norge sedan 2010 ett förbud mot betalningsförmedling till i utlandet arrangerade spel, som drabbar

bland annat banker genom att inlösentjänster i samband med

betalningar av spel via kredit- och betalkort till utländska spelbolag

förbjudits.

Betssons bedömning är att lagstiftningen strider

mot EU-rätten.

Den nya regeringen i Norge har dock uttalat att den avser omreglera den norska marknaden och tillåta utländska operatörer.

I Sverige underkände Högsta domstolen 2012 det rådande svenska främjandeförbudet i den så kallade Gerdin/Sjöberg-domen.

Europeiska Kommissionen har under 2014 fört talan mot Sverige i Europadomstolen då de hävdar att den svenska lagstiftningen inte är förenlig med EU-rätten gällande onlinespel.

Risken att främjandeförbudet kommer användas mot Betsson har därför minskat.

Vidare finns det sedan 2012 en parlamentarisk majoritet för att införa ett licensieringssystem i stället för nuvarande spelmonopol.

Nuvarande regering har också uttalat stöd för att införa ett licensieringssystem men har meddelat att den utredning man avser tillsätta i ämnet är försenad.

Vår bedömning är att utredningen kommer igångsättas under 2015 men det är dock för tidigt att bedöma när ett lagförslag kan färdigställas och ännu mindre när det kan komma att implementeras.

Det finns dock en uppenbar risk att det kan dröja till nästa mandatperiod.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1Z3NET/51782586x0x820485/48639911-717F-46C5-8C4E-887712B2101D/_rsredovisning_2014.pdf

Det var alltså enl Betssons årsredovisning för 2014 (i länken ovan) som är daterad 26 mars 2015.

//Edit: Experimentet (med att tjäna pengar på spelbolagen via sportvadslagning)

Målsättning: Att sätta in 100 kr per spelbolag och senare ta ut 200 kr (dvs insatsen 100 kr plus vinster 100 kr).

1)

Tors 16 apr 2015:

Insättning 100 kr per tre spelbolag:

Unibet

Betsson

Betfair

Insättningsavgifter:

...Unibet 2,5% av insatt belopp (dras utöver det insatta beloppet)

...Betsson 2,5% av insatt belopp (dras utöver det insatta beloppet)

...Betfair 1,5% av insatt belopp (dras av det insatta beloppet)

Dvs saldo efter insättning 100 kr per bolag:

...Unibet 100 kr

...Betsson 100 kr

...Betfair 98,50 kr

Men eftersom Unibet och Betsson dragit 2,50 kr i insättningsavgift per bolag utöver insatt belopp, är saldot per bolag i själva verket följande efter insättningen:

...Unibet 97,50 kr

...Betsson 97,50 kr

...Betfair 98,50 kr

2)

Första vadet:

Minst 1 mål i fotbollsmatchen Sevilla-Zenit Sankt Petersburg (tors 16 apr 2015).

Odds per bolag:

...Betfair 1,10 (minus avgift 6,5% av vinsten, dvs i praktiken blir oddset 1,0935)

...Unibet 1,07

...Betsson 1,06

Och matchen slutade 2-1 till Sevilla.

Kontoställningar därefter:

...Betfair: 1,0935 gånger 98,50 kr = 107,71 kr

...Unibet: 1,07 gånger 100 kr = 107 kr minus insättningsavgiften 2,50 kr = 104,50 kr

...Betsson: 1,06 gånger 100 kr = 106 kr minus insättningsavgiften 2,50 kr = 103,50 kr

Dvs:

...Betfair 107,71 kr

...Unibet 104,50 kr

...Betsson 103,50 kr

3)

Andra vadet:

Lör 18 apr 2015:

Minst 1 mål i fotbollsmatchen Crystal Palace-West Bromwich Albion.

Odds per bolag (före matchen):

...Betfair 1,10 minus avgift 6,5% av vinsten = i praktiken oddset 1,0935

...Unibet 1,08

...Betsson gav inget odds för detta vad före matchen.

(Dvs snålt men smart av Betsson att inte förlora pengar på sådana vad.

Ev gör det dock att de förlorar sportvadslagnings-kunder som ändå i längden ev förlorar sina pengar i slutändan med åtminstone Unibets strategi.)

Och matchen slutade 0-2 till WBA.

Kontoställning per bolag efter matchen:

...Betfair 107,71 kr gånger oddset 1,0935 = 117,78 kr

...Unibet 107 kr gånger oddset 1,08 = 115,56 kr minus insättningsavgiften 2,50 kr = 113,06 kr

...Betsson fortsatt 106 kr minus insättningsavgiften 2,50 kr = 103,50 kr.

Dvs:

...Betfair 117,78 kr

...Unibet 113,06 kr

...Betsson 103,50 kr

Betfair alltså hittills överlägset spelbolag för sportvadslagare enl detta experiment.

Svårast att lura pengar av Betsson verkar det som.

Jämförelserna ovan är något orättvis

...till Betssons och Unibets fördel

...men till Betfairs nackdel.

Orsaken är det sätt på vilket bolagen tar ut insättningsavgiften och hur det berörts ovan.

...Hos Betsson och Unibet låts hela det ursprungligen insatta beloppet förräntas med bolagens odds per vad (även om insättningsavgiften därefter dras ifrån).

...Hos Betfair är det från början bara nettobeloppet (det insatta beloppet minus insättningsavgiften) som förräntas med oddsen.

Detta kan man förstås justera för i en jämförelse så att det blir mera rättvist.

Men som synes ovan hamnar Betfair ändå före både Betsson och Unibet i jämförelserna.

4)

Tredje vadet:

Sön 19 apr 2015:

Minst 1 mål i matchen Aston Villa-Liverpool.

...Odds hos Betfair: 1,08 (vilket blir 1,0748 efter avdrag för 6,5% av ev vinst)

...Odds hos Unibet: 1,05

...Odds hos Betsson: Gav inget odds för detta vad före matchen.

Matchen slutade 2-1 till Aston Villa.

Därefter kontoställning per spelbolag:

...Betfair: 117,78 kr gånger odds 1,0748 = 126,59 kr.

...Unibet: 115,56 kr gånger 1,05 = 121,34 kr minus insättningsavgiften 2,50 kr = 118,84 kr.

...Betsson: 106 kr minus insättningsavgiften 2,50 kr = 103,50 kr.

Dvs:

...Betfair 126,59 kr

...Unibet 118,84 kr

...Betsson 103,50 kr

5)

Vad nr 4:

Hos Betfair oddset 1,06 för minst 1 mål i matchen Malmö FF-Hammarby mån 20 apr 2015.

Men hos Unibet var oddset för samma vad bara 1,02 så valde istället att MFF gör minst 1 mål i matchen för odds 1,08.

Och det var samma odds för samma vad hos Betsson.

En bit in i matchens andra halvlek stod det sedan 2-1 till MFF.

//Edit: Matchen slutade 3-1 till MFF.

//

Kontoställning per spelbolag därefter:

...Betfair: 126,59 kr gånger oddset 1,0561 (1,06 minus avgift 6,5% av vinsten) = 133,69 kr.

...Unibet: 121,34 kr gånger oddset 1,08 = 131,05 kr minus insättningsavgiften 2,50 kr = 128,55 kr.

...Betsson: 106 kr gånger oddset 1,08 = 114,48 kr minus insättningsavgiften 2,50 kr = 111,98 kr.

Dvs kontoställning per spelbolag (efter 4 spelade vad):

...Betfair 133,69 kr

...Unibet 128,55 kr

...Betsson 111,98 kr

6)

Vad nr 5:

Att Paris Saint Germain (PSG) gör minst 1 mål i matchen Barcelona-PSG tis 21 apr 2015.

Satsade 30 kr per spelbolag och fick följande odds (under natten mot tis 21 apr 2015):

Unibet 1,56

Betfair 1,54-1,55

Betsson 1,50

Dvs för första gången i experimentet hade Unibet bättre odds än Betfair.

Betsson dock fortsatt sämst odds.

Matchstart tis 21 apr 2015 kl 20.45 svensk tid.

Betfair-oddset på 1,54-1,55 var fördelat enl följande:

18,77 kr till 1,54

11,23 kr till 1,55


Summa 30 kr till i snitt ca 1,5437

Och efter avgift 6,5% på ev vinst blir det ett snittodds på ca 1,5084

Justerat för det blir oddsen följande:

Unibet 1,56

Betfair 1,5084

Betsson 1,50

Dvs klart bäst odds hos Unibet för detta vad.

Tillfälligt bakslag:

Matchen slutade 2-0 till Barcelona.

Kontoställning därefter per spelbolag:

...Betfair 103,69 kr

...Unibet 101,05 kr minus insättningsavgift 2,50 kr = 98,55 kr

...Betsson 84,48 kr minus insättningsavgift 2,50 kr = 81,98 kr

Dvs:

Betfair 103,69 kr

Unibet 98,55 kr

Betsson 81,98 kr

Spelresultat per konto hittills:

Betfair +3,69 kr

Unibet -1,45 kr

Betsson -18,02 kr

7)

Vad nr 6:

Real Madrid gör minst 1 mål i matchen Real Madrid-Atletico Madrid ons 22 apr 2015.

Odds per bolag:

Betfair 1,25

Unibet 1,19

Betsson 1,18

Efter Betfairs avgift på 6,5% av vinsten blir oddset hos Betfair dock ca 1,23.

Dvs odds därmed:

Betfair 1,23

Unibet 1,19

Betsson 1,18

Satsade hela kontot per bolag på detta vad, dvs:

Betfair 103,69 kr

Unibet 101,05 kr

Betsson 84,48 kr

Utfall:

Matchen slutade 1-0 till Real Madrid.

Kontoställning per spelbolag därefter:

...Betfair: 103,69 kr gånger odds ca 1,23 (efter avdrag för avgift 6,5% av vinsten) = 127,93 kr (insättningsavgiften redan fråndragen)

...Unibet: 101,05 kr gånger odds 1,19 = 120,25 kr minus insättningsavgift 2,50 kr = 117,75 kr

...Betsson: 84,48 kr gånger odds 1,18 = 99,69 kr minus insättningavgift 2,50 kr = 97,19 kr.

Dvs kontoställning per spelbolag därmed:

Betfair 127,93 kr

Unibet 117,75 kr

Betsson 97,19 kr

Och därmed resultat hittills per spelbolag från insättning 100 kr per spelbolag:

Betfair +27,93 kr

Unibet +17,75 kr

Betsson -2,81 kr

8)

Vad nr 7:

Napoli gör minst 1 mål i matchen Napoli-Wolfsburg tors 23 apr 2015.

Erhållna odds för detta vad:

...Betfair 1,22 (vilket blir ca 1,206 efter avdrag för avgift 6,5% av ev vinst)

...Betsson 1,16

...Unibet 1,15

Dvs Betsson ej sämst för en gångs skull.

Unibet var skickliga och gav enl ovan högt odds för att PSG skulle göra mål mot Barcelona, och senare visade det sig att PSG inte klarade av att göra något mål.

Dvs att Unibet nu ligger lågt med oddset för Napoli-mål mot Wolfsburg, indikerar att Napoli lär göra mål.

Dock osäkerhetsfaktor att det i lagens första möte Wolfsburg-Napoli blev 1-3 vilket minskar Napolis incitament att göra mål i matchen Napoli-Wolfsburg (eftersom det är de två matchernas sammanlagda resultat som avgör vilket lag som går vidare i fotbollsturneringen Europa League).

Napoli har dock skickliga spelare som

Higuain

Hamsik

Gabbiadini

som gjorde målen i den första matchen.

I N finns även flera bra målskyttar som

Callejon

Zapata

Av dem spelade Callejon i start-elvan i den första matchen, medan Zapata varken var med från start eller på bänken.

Higuain och Hamsik var med i startelvan medan Gabbiadini byttes in i 75:e minuten (mot Hamsik).

Higuain byttes ut i 86:e minuten.

Matchen Wolfsburg-Napoli spelades tors 16 apr 2015.

I helgen (sön 19 apr 2015) spelade Cagliari-Napoli vilket slutade 0-3.

De Napoli-målen gjordes av Callejon och Gabbiadini (plus ett självmål som Cagliari gjorde).

Och N lär ju vara starkare på hemmaplan än på bortaplan.

Satsat belopp:

Hela kassan per spelbolag:

...Betfair 127,93 kr

...Unibet 120,25 kr

...Betsson 99,69 kr

Utfall:

Matchen slutade Napoli-Wolfsburg 2-2.

Napolis mål gjordes av Callejon och Mertens.

Därefter kontoställning per spelbolag:

...Betfair 127,93 gånger odds 1,206 = 154,24

...Unibet 120,25 kr gånger odds 1,15 = 138,29 kr minus insättningsavgift 2,50 kr = 135,79 kr

...Betsson 99,69 kr gånger odds 1,16 = 115,64 kr minus insättningsavgift 2,50 kr = 113,14 kr

Dvs:

Betfair 154,24 kr

Unibet 135,79 kr

Betsson 113,14 kr

Och det innebär följande uppsamlade spelresultat hittills per spelbolag:

Betfair +54,24 kr

Unibet +35,79 kr

Betsson +13,14 kr

9)

Vad nr 8:

Malmö FF gör minst 1 mål i matchen Falkenberg-Malmö FF fre 24 apr 2015 (matchstart kl 19).

Odds per spelbolag för detta vad:

...Betfair 1,15 (1,14 efter avdrag för avgift 6,5% av ev vinst)

...Unibet 1,10

...Betsson 1,09

Dvs som vanligt bäst odds hos Betfair och sämst odds hos Betsson.

Satsade belopp:

Hela kassan per bolag, dvs:

Betfair 154,24 kr

Unibet 138,29 kr

Betsson 115,64 kr

Utfall:

Machen slutade Falkenberg-Malmö FF 3-3.

Därefter kontoställning per spelbolag:

...Betfair 175,88 kr (insättningsavgiften 1,50 kr redan avdragen från början)

...Unibet 152,12 kr - insättningsavgift 2,50 kr = 149,62 kr

...Betsson 126,05 kr - insättningsavgift 2,50 kr = 123,55 kr

Dvs:

Betfair 175,88 kr

Unibet 149,62 kr

Betsson 123,55 kr

10)

Vad nr 9:

Crystal Palace gör minst 1 mål i matchen Crystal Palace-Hull lör 25 apr 2015.

Odds per spelbolag:

...Betfair 1,30 (ca 1,28 exkl avgift 6,5% av ev vinst)

...Unibet 1,24

...Betsson 1,21

Satsade belopp:

Hela kassan per spelbolag, dvs:

...Betfair 175,88 kr

...Unibet 152,12 kr

...Betsson 126,05 kr

Utfall:

Matchen slutade Crystal Palace-Hull 0-2.

Dvs Crystal Palace gjorde inte ett enda mål.

Därefter kontoställning per spelbolag:

Betfair 0 kr

Unibet 0 kr

Betsson 0 kr

Resultat per spelbolag:

Betfair -100 kr (inkl insättningsavgift 1,50 kr)

Betsson -102,50 kr (inkl insättningsavgift 2,50 kr)

Unibet -102,50 kr (inkl insättningsavgift 2,50 kr)

Dvs tex:

1)

Ev är det inte så lätt att "lura" pengar av spelbolagen som man kan tro, ens när det gäller sportvadslagning.

2)

Eller så var det onormal otur med det sista vadet.

Eller en kombination av 1 och 2 ovan.

Även reflektioner:

3)

Ev hade strategin (att komma upp i en kontoställning på minst 200 kr per spelbolag) lyckats med inriktning på vad med lägre risk (som från början).

Dvs tex med vadet "minst 1 mål i matchen Crystal Palace-Hull" så hade ju det varit en vinst.

4)

Åtminstone visar experimentet ovan att spelare inom sportvadslagning får ut mer av att spela hos Betfair än hos både Unibet och Betsson (med en liknande spelstrategi som ovan).

Dock brukar väl tex Betsson hävda att spelare inom sportvadslagning ofta vill lägga kombinationsvad, vilket Betfair inte erbjuder på samma sätt.

Dvs kombinationsvad tex:

Lag A vinner sin match,

samtidigt som

Lag X vinner sin match

samtidigt som

spelare N i lag T gör mål i sin match

under en och samma dag.

Då kan man komma upp i höga odds vilket lockar en del spelare som vill ha hög risk med stor potential (även om sådana spelare oftast spelar med liten insats per kombinationsvad).

//

//Tillägg 23 apr 2015

Enl nyhetsbyrån Direkt ons 22 apr 2015:

SPEL: CIVILMINISTER BJUDER IN PARTIER TILL SPELUTREDNING - SR

www.avanza.se/placera/telegram/2015/04/22/spel-civilminister-bjuder-in-partier-till-spelutredning-sr.html

Artikeln hänvisar till uppgifter från Sveriges Radios nyhetsbprogram Ekot om att civilministern Ardalan Shekarabi (medlem i det svenska politiska partiet Socialdemokraterna, har påbrå från Iran) bjudit in till diskussion med övriga politiska partier som sitter i det svenska parlamentet (Riksdagen), utom Sverigedemokraterna, om "hur utländska spelbolag ska få etablera sig i Sverige".

Enl artikeln bla:

Därmed tar den försenade utredningen om hur utländska spelbolag ska släppas in i Sverige med ett licenssystem fart.

Dvs partidiskussionerna är tydligen ett första steg i en utredning om ett licenssystem för spelbolag i Sverige.

Mer om saken enl Sveriges Radios hemsida:

Framtiden för utländska spelbolag i Sverige utreds

Idag kom beskedet från civilminister Ardalan Shekarabi att han bjuder in alla partier utom Sverigedemokraterna till samtal om hur utländska spelbolag ska få etablera sig i Sverige.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6148207

Enl den artikeln bla:

en kommande ny spellagstiftning (i Sverige) träder i kraft, tidigast om fyra, fem år

Dvs bloggens slutsats:

Det kan innebära att

...spelbolag som Betsson och Unibet därmed får en (åtminstone tillfällig) resultatsvacka efter att den nya spellagstiftningen träder i kraft om fyra, fem år (dvs ca år 2019 eller 2020),

...om det då innebär att de går med på att deras intjäning från svenska kunder måste följa ett visst licenssystem för vilket

spelbolagen först måste ansöka om och bli godkända att få denna licens,

och därefter att intjäningen (allt annat lika) kan bli lägre pga att en del av intjäningen då måste betalas i licensavgift till svenska staten osv.

Dessutom kan ett sådant licenssystem ev antas innebära restriktioner för vilka spel etc spelbolagen går med på att erbjuda svenska kunder osv.

Dvs ev kommer spelbolagen i och med licenssystemet ej att erbjuda lika omfattande speltjänster i Sverige längre.

Och de speltjänster som erbjuds kommer att vara förknippade med den statliga licensavgiften.

Dock kanske spelbolagen ändå går med på att ansöka om licens och följa licenssystemet, om det innebär bättre möjligheter än hittills att få marknadsföra sig i Sverige osv.

Dvs intjäningen blir ev på sikt trots allt bättre än hittills i Sverige, även om det kan bli en åtminstone kortsiktig intjäningssvacka för spelbolagen i Sverige.

Och för spelbolag som Unibet och Betsson är ju Sverige en stor del av bolagens intjäning.

//

//Tillägg 24 apr 2015

Betssons q1/2015-resultatrapport har kommit och visade följande ekonomiska utveckling för Betsson under kvartalet (förändringar från motsvarande kvartal ett år tidigare):

...intäkter 847 miljoner kr (+24%)

...rörelsemarginal 28% (25%)

...nettoresultat 224 miljoner kr (+42%)

...nettoresultat per aktie 4,87 kr (+38%)

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1Z3NET/82568140x0x823519/EA84430A-4654-46CE-ACFA-4D75725AC1B4/Q1%202015%20SWE.pdf

Dvs fortsatt mycket fin utveckling för Betsson tills vidare.

I och med q1/2015 har Betsson visat följande nettoresultat per aktie de senaste kvartalen (förändring från motsvarande kvartal ett år tidigare):

q1/2013: 3,54 kr

q2/2013: 2,95 kr

q3/2013: 3,25 kr

q4/2013: 3,24 kr

q1/2014: 3,52 kr (0%)

q2/2014: 3,84 kr (+30%)

q3/2014: 4,20 kr (+29%)

q4/2014: 5,28 kr (+63%)

q1/2015: 4,87 kr (+38%)

För senast rapporterade 12 mån innebär det följande nettoresultat per akte i årstakt för Betsson:

apr 2013-mars 2014: 12,96 kr

apr 2014-mars 2015: 18,19 kr (+40%)

Det innebär att Betsson-aktien handlas till ett p/e-tal på 18-19 beräknat som

...börskursen 341 kr (som slutkurs tors 23 apr 2015)

delat med

...ett nettoresultat per aktie på 18,19 kr för senast rapporterade 12 mån.

Jämfört med många andra börsbolag är det snarast otroligt att Betsson-aktien värderas så lågt givet

...bolagets goda resultattillväxt

...bolagets konjunktur-okänslighet

Men det kanske bla beror just på de risker som omnämnts i blogginlägget.

Edit: I den inledande börshandeln fre 24 apr 2015 efter att Betssons q1/2015-resultatrapport offentliggjorts, var Betsson-aktien upp nästan 2% till 347 kr som högst.

Vid den kursen handlas aktien till ett p/e-tal på ca 19 givet nettoresultatet per aktie för senast rapporterade 12 mån (dvs för apr 2014-mars 2015).

Betsson-aktiens rekordhögsta notering någonsin hittills är 354,50 kr vilket nåddes under dagen 13 apr 2015.

Edit: Valutaeffekter

Utveckling av Betssons rörelseresultat:

q1/2014: 171 miljoner kr

q1/2015: 238 miljoner kr (+39%)

Men förändring av rörelseresultatet exkl valutaeffekter:

q1/2015: +26%

De valutor som påverkar Betsson mest är

euro

norska kronan

turkiska liran

Dvs exkl positiva valutaeffekter var Betssons resultatökning inte lika stor under q1/2015.

Dessutom verkar Betsson ha ändrat redovisningsprincip för marknadsföringskostnader.

...Tidigare redovisade marknadsföringskostnader i q1/2014 (enl B:s q1/2014-resultatrapport): 191 miljoner kr.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1Z3NET/82568140x0x747503/64ABA47E-C978-4070-BC10-698CB954223F/Q12014SWE.pdf

...Men i q1/2015-resultatrapporten anges B:s marknadsföringskostnader för q1/2014 ha uppgått till 124 miljoner kr.

http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1Z3NET/82568140x0x823530/A5524D33-8A16-4CBF-AED8-20948B3BFEAC/Q1_2015_SWE.pdf

Ev är det bara en omfördelning av kostnader men annars innebär detta en kostnadsminskning (resultatökning) på 67 miljoner kr under q1/2014 bara tack vare ändrad redovisningsprincip.

Edit: Ja, det är en omfördelning jämfört med tidigare eftersom B nu delar upp marknadsföringskostnaderna tex för q1/2014 i

...marknadsföringskostnader 124 miljoner kr

..."kommission till affiliates och partners" 67 miljoner kr


Summa 191 miljoner kr (vilket är som B angav från början)

Dvs ingen positiv resultateffekt pga ändrad redovisning av marknadsföringskostnader, eftersom B bara delat upp denna resultatpost i två kategorier.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej,… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?