Post entry

Sälj Avanza-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i aktiemäklarfirman Avanza köpvärd eller ej?

Nu måste det vara ideala förutsättningar för Avanza med fokus på spekulativa, aktiehandlande privatpersoner och den långa börsuppgång som varit vilket ger stort intresse för aktiehandel hos privatpersoner etc.

Avanza är baserad i Stockholm och hade drygt 280 pers anställda per slutet av q1/2014.

Ekonomisk utveckling för Avanza de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2012: 164 miljoner kr

q2/2012: 141 miljoner kr

q3/2012: 125 miljoner kr

q4/2012: 131 miljoner kr

q1/2013: 150 miljoner kr (-9%)

q2/2013: 137 miljoner kr (-3%)

q3/2013: 148 miljoner kr (+18%)

q4/2013: 162 miljoner kr (+24%)

q1/2014: 173 miljoner kr (+15%)

apr 2014: 30 200 aktieaffärer per dag (+14%)

maj 2014: 31 900 aktieaffärer per dag (+18%)

//Edit: Den goda intäktsutvecklingen verkar enl ovan ha fortsatt i apr 2014 eftersom Avanza publicerar månadsstatistik med hur många aktieaffärer Avanza-kunderna gör i snitt per dag under respektive månad.

5 maj 2014 kom månadsstatistiken för apr 2014 som visade att Avanza-kunderna i apr 2014 gjorde i snitt 30 200 st aktieaffärer per dag via Avanza (vilket var +14% från i snitt 26 400 st aktieaffärer per dag i apr 2013): http://mb.cision.com/Main/350/9578446/240066.pdf

Även i maj 2014 då Avanza-kunderna enl preliminär info gjorde i snitt 34 400 st aktieaffärer per dag via Avanza (+27% från maj 2013) enl pressmeddelande från Avanza 30 maj 2014: http://mb.cision.com/Main/350/9593765/250872.pdf

Andra kvartalet består ju av apr, maj och juni och enl ovan har alltså både apr och maj varit bra månader för Avanza under q2/2014.

Edit 2: Enl definitiva siffror för maj 2014 blev det inte riktigt lika bra som de preliminära siffrorna.

Den definitiva statistiken sa att Avanza-kunderna i snitt gjort 31 900 st aktieaffärer per dag under maj 2014 (+18% från maj 2013).

//

Rörelsemarginal:

q1/2012: 44%

q2/2012: 34%

q3/2012: 34%

q4/2012: 29%

q1/2013: 36%

q2/2013: 26%

q3/2013: 49%

q4/2013: 40%

q1/2014: 44%

Nettoresultat:

q1/2012: 60 miljoner kr

q2/2012: 38 miljoner kr

q3/2012: 32 miljoner kr

q4/2012: 30 miljoner kr

q1/2013: 45 miljoner kr (-25%)

q2/2013: 32 miljoner kr (-16%)

q3/2013: 62 miljoner kr (+94%)

q4/2013: 54 miljoner kr (+80%)

q1/2014: 65 miljoner kr (+44%)

Resultat per aktie:

q1/2012: 2,09 kr

q2/2012: 1,34 kr

q3/2012: 1,11 kr

q4/2012: 1,04 kr

q1/2013: 1,55 kr (-26%)

q2/2013: 1,11 kr (-17%)

q3/2013: 2,15 kr (+94%)

q4/2013: 1,85 kr (+78%)

q1/2014: 2,24 kr (+45%)

Dvs:

...God intäktstillväxt de senaste tre kvartalen, men innan dess fallande intäkter.

...Rörelsemarginalen har återhämtat sig efter en svacka och är nu tillbaka på höga 40-50%.

...God resultatökning de senaste tre kvartalen. Resultatökningen är klart högre än intäktsökningen under dessa tre kvartal. Men innan dess resultatminskningar.

Utvecklingen visar väl lite granna på en aktiemäklarfirmas karaktär med kraftiga svängningar i intäkter och resultat beroende på börsklimatet och kundernas intresse för att handla med aktie.

Dvs en aktiemäklarfirmas ekonomiska utveckling har stora svängningar.

Den kan betraktas som väldigt konjunkturkänslig, vilket motiverar att aktien värderas till ett lågt p/e-tal.

Utifrån kvartalssiffrorna ovan blir A:s ekonomiska utveckling följande på årsbasis (för senast rapporterade 12 mån, dvs apr 2013-mars 2014):

...intäkter 620 miljoner kr (+13% från föregående 12 mån)

...rörelsemarginal 40% (upp från 33% under föregående 12 mån)

...nettoresultat 213 miljoner kr (+47%)

...resultat per aktie 7,35 kr (+46%)

//Edit: Dvs Avanza har

...intäkter på drygt 600 miljoner kr

...och genererar på det ett nettoresultat på drygt 200 miljoner kr per år

Men som jämförelse med den nivån på Avanzas ekonomiska performance är bolaget värt över 7 miljarder k på börsen (vid börskurs 247,50 kr)!

Som jämförelse med det kan tex nämnas tidigare blogginlägg (från 25 maj 2014) om spelbolaget Betsson: http://www.redeye.se/aktiebloggen/orexo/orexo-betsson

Enl det blogginlägget har Betsson för närvarande:

...intäkter på 2,5 miljarder kr per år

...ett nettoresultat på 500-600 miljoner kr per år

Men ett börsvärde på höga 10-11 miljarder kr (vid börskurs 229 kr)!

Det innebar ett p/e-tal på 17-18 för Betsson-aktien vid börskurs 229 kr vilket gjorde att aktien fick rekommendationen "sälj".

Men Avanzas motsvarande värdering innebär ett p/e-tal på 34.

//

Om man betraktar 7,35 kr som en "normalårsvinst" för Avanza borde aktien värderas till ett p/e-tal på max 8-10 utifrån den resultatnivån.

Det alltså pga att en aktiemäklarfirmas intjäning kan variera så kraftigt från år till år.

Ett p/e-tal på 8-10 skulle ge en motiverad börskurs på 58,80-73,50 kr (dvs förenklat ca 60-70 kr.

Och vad står då Avanza-aktien i?

Jo; 247,50 kr!

Dvs aktien handlas alltså till ett p/e-tal på 34 (börskurs 247,50 kr delat med resultat per aktie 7,35 kr).

Hur kan aktieinvesterare våga ta ut så mycket i förskott för en konjunkturkänslig liten aktiemäklarfirma?

Visst har Avanza haft en kraftig tillväxt och vuxit fram från ingenstans under de senaste 10-15 åren som en uppstickare att räkna med som utmanar storbankerna inom segmentet privatpersoners aktiehandel.

Avanza konkurrerar bla med:

  • sin hemsida

  • låga avgifter

  • stort sortiment av aktier att handla med och fonder att investera i etc

Hemsidan har däremot fått kraftig kritik på sistone.

Avanza hade ev ett försprång mot storbankerna när internet var nytt och bankerna inte visste var internet var.

Men nu lär bankerna ha kommit ikapp på det vilket gör att Avanzas konkurrensfördel vad gäller hemsidan har minskat.

Däremot lär Avanza fortfarande ha lägre avgifter än storbankerna och även bla bättre fondsortiment.

Å andra sidan tjänar Avanza inte särskilt mycket på att kunderna investerar i utomstående bankers/fondbolags fonder via Avanza:

...Av Avanzas totala intäkter på 597 miljoner kr 2013 kom 82 miljoner kr (14%) från "fondprovisioner".

...Av Avanzas totala intäkter på 273 miljoner kr under q1/2014 kom 24 miljoner kr (14%) från fondprovisioner.

...Av Avanzas totala intäkter på 620 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014) kom 88 miljoner kr (14%) från fondprovisioner.

Under 2013 var fondprovisionerna +28% till 64 miljoner kr.

Under q1/2014 var fondprovisionerna +26% till 24 miljoner kr.

Så visst är Avanzas fondprovisioner inte helt försumbara, och positivt att de har god tillväxttakt.

Men i det stora är det ju ändå avgifterna från kundernas aktiehandel (så kallade "courtage-intäkter") som är Avanzas stora intäktskälla.

Under 2013 uppgick Avanzas courtageintäkter till 245 miljoner kr (41% av de totala intäkterna).

Under q1/2014 uppgick courtageintäkterna till 78 miljoner kr (45% av totala intäkter).

Under 2013 var courtageintäkterna +13% från 2012.

Under q1/2014 var courtageintäkterna +22% från q1/2013.

Vad utgör då Avanzas övriga intäkter om fördelningen under q1/2014 var följande:

fondprovisioner 14%

courtageintäkter 45%

?


Summa 100%

Det visar sig att frågetecknet består av:

räntenetto 30% av intäkterna

övriga intäkter 11% av intäkterna

Den totala fördelningen av Avanzas intäkter under q1/2014 var därmed enl följande:

courtageintäkter 45%

räntenetto 30%

fondprovisioner 14%

övriga intäkter 11%


Summa 100%

Vad gäller räntenettot har Avanza bla tidigare sagt att en högre ränta leder till högre räntenetto.

Räntenettot är ju Avanzas ränteintäkter på utlånade pengar minus räntekostnader för de pengar Avanza har lånat.

Utlånade pengar är väl då främst att Avanza placerar de likvida medel (som kunderna ej har köpt aktier eller fonder för) på konton hos storbanker etc.

Det ger Avanza ränteintäkter för dessa medel som understiger de inlåningsräntor Avanza betalar till sina kunder.

Dessutom får väl Avanza ränteintäkter på lån till kunderna som kunderna köper aktier för med belåning.

Plus och minus med Avanza:

  • Ett tillväxtelement genom att aktiehandlande kunder lockas från storbankerna med Avanzas låga avgifter som främsta konkurrensfördel.

  • Avanza hoppas även mycket på att pensionssparandet nu ska avregleras så att folk får flytta sitt pensionssparande dit man vill, tex till Avanza. Och Avanza lockar även med låga avgifter för att ha kundernas pensionssparande hos Avanza, vilket enl Avanza ska ge mer pension över till kunderna på sikt.

Men minus att avregleringen av pensionssparandet tar lång tid och ej blir särskilt omfattande, åtminstone inte till att börja med.

Även frågetecken för om kunderna verkligen kommer att flytta särskilt mycket pensionssparande till Avanza när avregleringen är helt genomförd (om den någonsin blir det).

  • Bättre räntenetto om ränteläget stiger framöver.

  • Starkt konjunkturkänslig verksamhet. Intäkter och resultat kan variera kraftigt beroende på om börsklimatet är bra/dåligt och kundernas vilja att handla mycket med aktier är hög eller låg.

Säg att man utifrån det i alla fall kan motivera ett p/e-tal på 10-12 för Avanza-aktien.

Men om man betraktar resultatet per aktie på 7,35 kr under senaste 12 mån som en normalårsvinst, blir det ändå inte mer än en motiverad börskurs på 73,50-88,20 kr (dvs ca 70-90 kr.

Frågan kvarstår då hur aktieinvesterare kan motivera en börskurs på nästan 250 kr.

Man tittar väl då kortsiktigt på att intäkter och resultat har haft en god utveckling under de senaste kvartalen, och så länge det fortsätter är en hög aktiekurs motiverad - kanske de resonerar.

Men problemet är att de senaste kvartalens goda utveckling ju ej är bestående.

Den kommer från låga nivåer efter att Avanza länge haft en svacka.

Det är därför inte motiverat att åsätta Avanza-aktien ett så högt p/e-tal baserat på god intäkts- och resultattillväxt under de senaste kvartalen.

Signifikativt är att Avanza nu kallat till extra bolagsstämma 13 jun 2014 där man vill att aktieägarna ska godkänna ett incitamentsprogram för de anställda: www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/05/22/avanza-bank-kallelse-till-extra-bolagsstamma.html

Bla enl kallelsen till stämman (i länken ovan):

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad

personal föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission,

med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av totalt högst 1 470

000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en

(1) stamaktie i bolaget.

Programmet föreslås bli att de anställda ska få köpa optioner som ger rätt att köpa nya Avanza-aktier.

Förenklat innebär programmet att de nya Avanza-aktierna kommer att få köpas till en börskurs som ligger 20% högre inom tre år.

Avanza säger självt att avsikten med programmet är att få Avanza att kunna locka till sig bra personal.

...Dels är en kursökning på 20% inom tre år inte särskilt mycket.

...Men framför allt kan man ifrågasätta att bara det kommer att nås, mot bakgrund av att Avanza-aktien verkar kraftigt övervärderad redan nu vid ca 250 kr.

Avanzas ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2008: 509 miljoner kr

2009: 515 miljoner kr (+1% från 2008)

2010: 621 miljoner kr (+21%)

2011: 695 miljoner kr (+12%)

2012: 562 miljoner kr (-19%)

2013: 597 miljoner kr (+6%)

q1/2014: 173 miljoner kr (+15% från q1/2013)

apr 2014: Avanza-kunderna gjorde i snitt 30 200 st aktieaffärer per dag (+14% från apr 2013)

Rörelsemarginal:

2008: 47%

2009: 54%

2010: 53%

2011: 49%

2012: 36%

2013: 38%

q1/2014: 44%

Nettoresultat:

2008: 185 miljoner kr

2009: 228 miljoner kr (+23%)

2010: 271 miljoner kr (+19%)

2011: 291 miljoner kr (+7%)

2012: 160 miljoner kr (-45%)

2013: 193 miljoner kr (+21%)

q1/2014: 65 miljoner kr (+44%)

Resultat per aktie:

2008: 6,75 kr

2009: 8,24 kr (+22%)

2010: 9,62 kr (+17%)

2011: 10,21 kr (+6%)

2012: 5,58 kr (-45%)

2013: 6,67 kr (+20%)

q1/2014: 2,24 kr (+45%)

Dvs:

...Visst lyckades A tjäna 8-10 kr i resultat per aktie per år under de goda åren 2009, 2010 och 2011.

Men sedan dess har det blivit nya tider med:

lägre aktieintresse hos kunderna

lägre ränteläge

stora IT-kostnader

I och för sig var IT-kostnaderna till stor del av engångskaraktär.

Och i och för sig lär kundernas aktieintresse återigen ha ökat en del tack vare börsuppgången.

Men ränteläget är fortsatt rekordlågt.

Avanza-aktiens historiska kursutveckling:

...Kunde köpas för ca 110-120 kr för fem år sedan (dvs i maj/juni 2009).

...Steg till topp på 250 kr i apr 2010.

...Fall till botten på 120-130 kr i juli/aug 2012 och nov 2012.

...Topp på över 260 kr i mars 2014.

Dvs aktien svänger kraftigt och är just nu på toppnivåer i kurscykeln.

//Edit: Som tillägg till kursutvecklingen kan nämnas att Avanza utbetalat följande aktieutdelning per aktie till aktieägarna under de senaste åren:

utbetald våren 2009 (avseende 2008): 6 kr

våren 2010: 8 kr

våren 2011: 9,50 kr

våren 2012: 10 kr

våren 2013: 8 kr

våren 2014: 8 kr

Dvs det blir utbetalade aktieutdelningar på totalt 49,50 kr under de senaste fem åren.

Utdelningsnivån har uppgått till följande andel av respektive års resultat per aktie:

2008: 89%

2009: 97%

2010: 99%

2011: 98%

2012: 143%

2013: 120%


Totalt under femårsperioden 105%

Dvs Avanza har under perioden betalat ut 49,50 kr i aktieutdelningar fast bolaget under samma period bara haft ett sammanlagt resultat per aktie på 47,07 kr.

Det håller ju inte i längden att ett bolag delar ut mer än vad bolaget tjänar i resultat.

//

Olika uppfattningar om Avanza-aktien:

1) Optimisten SEB

8 apr 2014: SEB meddelar att banken anser Avanza-aktien vara värd 270 kr.

Det innebär en ökning från SEB:s tidigare värdering av Avanza-aktien till 250 kr.

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/04/08/seb-hojer-avanza.html

Dvs de motiverade värden SEB kommer fram till för Avanza-aktien verkar helt ha "glömt bort" Avanzas höga konjunkturkänslighet vilket motiverar lågt p/e-tal.

2) Pessimisten Öresund

11 apr 2014: Besked om att investmentbolaget Öresund har "blankat" Avanza-aktier (dvs sålt Avanza-aktier utan att ha ägt dem tidigare, i hopp om att kunna återköpa Avanza-aktierna senare till lägre kurs): www.avanza.se/placera/telegram/2014/04/11/avanza-for-hog-vardering-motiv-till-oresunds-blankning-vd.html

Så här förklarade Öresunds vd Fredrik Grevelius Öresunds blankning:

Avanza är ett fint och välskött bolag, men vi tycker att värderingen har blivit för hög.

Vilka är det då som köper Avanza-aktien vid nuvarande höga kursnivå?

Tex idag mån 26 maj 2014 var aktiemäklarfirman Carnegie största nettoköpare av Avanza-aktien på börsen.

//Edit: Carnegie även största nettoköpare av aktien tis 27 maj 2014.

Och ons 28 maj 2014.

(Börsen stängd tors 29 maj 2014 pga Kristi Himmelfärdsdag.)

Fre 30 maj 2014 Barclays största nettoköpare av Avanza-aktien men följt av Carnegie som god tvåa.

Under dagen nådde Avanza-aktien sin nya toppnivå 263,50 kr efter ny månadsrapport för maj 2014: http://mb.cision.com/Main/350/9593765/250872.pdf

Enl rapporten gjorde Avanza-kunderna i snitt 34 400 st aktieaffärer per dag under maj 2014 enl preliminära siffror (+27% från maj 2013).

Edit: Definitiva siffror för maj 2014 kom tis 3 jun 2014 och var inte riktigt lika bra och visade i snitt 31 900 aktieaffärer per dag (+18% från maj 2013).

//

//Tillägg 26 maj 2014

Lite oroväckande att Avanza har lånat ut över 5 miljarder kr till folk samtidigt som Avanza bara har ett eget kapital på 800-900 miljoner kr (16-17% av utlåningen) som buffert mot ev framtida kreditförluster (dvs förluster pga kunder som ej kan återbetala lånen).

I och för sig har väl Avanza säkerheter för lånen i form av aktier på kundernas depåer.

Och Avanza lånar bara ut en del av värdet på de aktier kunderna köper för med lånade Avanza-pengar.

Tex får Avanza-kunderna låna till 80% av det värde man köper Ericsson-aktier för.

Det är samma "belåningsgrad" om Avanza-kunderna vill köpa H&M-aktier för lånade Avanza-pengar.

Även då får kunderna låna till 80%.

Alternativt uttryckt: Om en kund äger aktier i Ericsson för 100 000 kr kan kunden få låna 80 000 kr från Avanza med Ericsson-aktierna som säkerhet.

Risken är då att det blir ett börsras av någon anledning över natten så att börskurserna dagen efter handlas till tex 30% lägre kurser än dagen innan.

Ett så stort kursras har det väl i princip aldrig blivit över en natt i tex Ericsson-aktien.

Men om det sker skulle Avanza därmed ej kunna sälja ut kundernas belånade aktier och få full täckning för utlånade pengar.

Tex drabbades Avanza av kreditförluster när läkemedelsfirman Diamyd offentliggjorde dåliga forskningsresultat om ett av sina läkemedel, vilket ledde till ras i Diamyd-aktien.

Tveksamt att Avanza tex låter sina kunder låna upp till 20% av värdet av kundernas aktieinnehav i ett spekulativt förhoppningsbolag som Fingeprint Cards.

Och utöver utlåning till kundernas aktieköp, har Avanza tydligen börjat med utlåning till utvalda kunder för köp av bostäder.

Avanzas kreditförluster per år de senaste åren:

2008: 0 kr

2009: 0 kr

2010: 0 kr

2011: 6 miljoner kr

2012: 1 miljon kr

2013: 1 miljon kr

q1/2014: 0 kr

Som jämförelse har Avanza haft följande utlåning (per slutet av respektive period):

2008: 1 253 miljoner kr

2009: 3 124 miljoner kr

2010: 3 861 miljoner kr

2011: 2 557 miljoner kr

2012: 3 710 miljoner kr

2013: 4 188 miljoner kr

q1/2014: 5 181 miljoner kr

Dvs en kraftig ökning av utlåningen på sistone.

(Avser utlåning till kunder etc, dvs exkl "utlåning" till banker etc.)

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Avanza-aktien vid dess rådande börskurs 247,50 kr.

Det var aktiens slutkurs på börsen mån 26 maj 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?