Post entry

Sälj Avanza-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Trenden för intäkter och resultat ser inte bra ut hos aktiemäklarfirman Avanza. Aktien verkar vara på tok för dyr.

Basfakta, inriktning, marknad

Avanza per slutet av 2012:

• Huvudkontor i Stockholm.
• Drygt 260 pers anställda.
• Drygt 280 000 kunder med drygt 470 000 kundkonton.
• På kontona hade kunderna ett sparande på totalt ca 86 miljarder kr.

Avanzas affärsidé har ju traditionellt varit att erbjuda privatpersoner en lågpristjänst för aktiehandel via internet.

Det är väl fortfarande kärnan i verksamheten, men Avanza försöker se det som en bredare inriktning på att erbjuda det bästa stället för privatpersoner att ha sitt sparande på med:

• heltäckande sortiment
• lägst avgifter i branschen
• enkelt och lättillgängligt via Avanzas internetsida

Heltäckande sortiment avser väl bla:

• vad man vill spara i (aktier, fonder, räntebärande sparande osv)
• i vilken form (på vanliga konton eller tex särskilda pensionskonton osv)

Huvudkonkurrenterna är de svenska storbankerna (Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea) där väl svenska privatpersoner fortfarande har den klart största delen av sitt sparande. Det är väl mest av gammal tradition eftersom det förenklat uttryckt historiskt bara varit bankerna som tillhandahållit sparandetjänster för privatpersoner.

På pappret har väl Avanza ett konkurrenskraftigt erbjudande tack vare att bankernas sparandetjänster generellt har präglats av:

• dyra avgifter
• dåligt sparande-sortiment (tex ev bara bankens egna fonder som ofta går dåligt och har höga avgifter)
• dålig hemsida för kunderna att sköta sitt sparande via banken

Men bankerna gynnas väl samtidigt av bla att kunderna på sparandemarknaden är trögrörliga, dvs de fortsätter gärna vara kunder hos storbankerna tex pga bekvämlighet och att man kan lita på att bankerna inte går omkull.

Dock kan väl sägas att bankerna de senaste åren ryckt upp sig en del (tex tack vare konkurrerande uppstickare som Avanza) och förbättrat sina sparandetjänster i jämförelsen med tex Avanza.

Avanza för sin del ser det väl fortfarande i hög grad som "en straffspark i öppet mål" att fortsätta ta marknadsandelar på sparmarknaden i Sverige från storbankerna, tack vare ett överlägset sparandeerbjudande.

En särskild möjlighet är att det verkar bli tillåtet framöver att åtminstone delvis flytta sitt pensionssparande från där man har det idag till tex aktörer som Avanza, och då menar Avanza att det är mycket bättre för kunderna att ha pensionssparandet hos Avanza tack vare låga avgifter osv.

Enl Avanza uppgår den totala sparmarknaden för privatpersoner i Sverige till ett totalt sparkapital på ca 5 000 miljarder kr (varav ca 2 500 miljarder kr i direktsparande och ca 2 500 miljarder kr i pensionssparande).

Av den totalmarknaden hade Avanza alltså en marknadsandel på knappt 2% i slutet av 2012 (dvs Avanza-kundernas sparkapital på 86 miljarder kr som andel av 5 000 miljarder kr).

Det var en i stort oförändrad marknadsandel för Avanza jämfört med 2011, men Avanza anser sig öka marknadsandelen tack vare att Avanzas andel av det totala nettoinflödet av sparkapital (till den totala sparmarknaden) är större än 2%.

Under 2011 uppgick Avanzas andel av nettoinflödet till ca 4% och under 2012 uppgick den till ca 3%.

Historik

Historiskt har väl Avanza lyckats väldigt bra och har i princip vuxit fram från ingenstans sedan 90-talet och har nu ett börsvärde på över 5 miljarder kr på börsen (vid nuvarande börskurs på 175,50 kr på förmiddagen, tors 21 mars 2013).

Eller delvis från ingenstans i varje fall. Avanza bildades väl från början av:

• HQ.se (dvs den numera kraschade aktiemäklarfirman HQ:s internetrelaterade aktiemäklarfirma som hette HQ.se och väl var separat börsnoterad ett tag innan sammanslagningen till Avanza)
• Aktiespararnas aktiemäkleriverksamhet
• Avanza (en helt nybildad, internetbaserade aktiemäklarfirma som väl också var separat börsnoterad ett tag innan sammanslagningen)

Men nu verkar det ha hamnat en del grus i maskineriet i Avanzas utveckling enl nedan.

Ekonomisk utveckling, Avanza-aktiens värdering

Avanzas ekonomiska utveckling under helåret 2012:

• Intäkter: 562 miljoner kr (-19%)
• Rörelsemarginal: 36% (49%)
• Resultat efter skatt: 160 miljoner kr (-45%)
• Resultat per aktie: 5,58 kr (-45%)

Avanzas börskurs ligger i skrivande stund (under förmiddagen, tors 21 mars 2013) i 175 kr.

Ett resultat per aktie på 5,58 kr för 2012 innebär alltså att p/e-talet (börskurs delat med resultat per aktie) ligger på 31, vilket kan anses vara en väldigt hög värdering av aktien.

Resultatet per aktie måste lyfta snabbt framöver för att kunna motivera nuvarande börskurs.

I själva verket är läget ännu sämre än enl ovan för under de senaste tre kvartalen har Avanza bara genererat ett resultat per aktie kring 1 kr per kvartal:

Avanzas resultat per aktie per kvartal under de senaste kvartalen (förändring jämfört med samma kvartal ett år tidigare):

q1/2012: 2,09 kr (-34%)
q2/2012: 1,34 kr (-33%)
q3/2012: 1,11 kr (-64%)
q4/2012: 1,04 kr (-46%)

Tar man alltså de senaste tre kvartalen resultat per aktie omräknat i årstakt innebär det ett resultat per aktie på 4,65 kr (dvs summan av de senaste tre kvartalens resultat per aktie, delat med tre, och sedan gånger fyra).

Och med ett resultat per aktie på 4,65 kr i årstakt hamnar aktiens p/e-tal på 37-38 vid nuvarande börskurs 175 kr.

Aktien verkar alltså vara på tok för högt värderad på börsen.

Visst hade Avanza bättre år både 2010 och 2011 då resultatet per aktie blev kring 10 kr/år. Men dels känns den nivån avlägsen med Avanzas nuvarande utveckling, och även om det vore en "normalnivå" för Avanzas resultat borde aktien inte värderas till ett högre p/e-tal än säg max 10 på den normalvinsten pga att Avanzas intjäning har visat sig vara så volatil.

Avanza är inget jättestabilt tillväxtbolag även om det finns ett långsiktigt tillväxtelement i bolagets utveckling.

Ett p/e-tal på 10 och ett resultat per aktie på 10 kr ger då en motiverad börskurs på 100 kr (jämfört med nuvarande börskurs 175 kr).

Eller om man tyckar att det trots allt finns ett visst långsiktigt tillväxtelement i att Avanza tar marknadsandelar från storbankerna, så kan man sätta p/e-talet till 12 och då blir motiverad börskurs 120 kr.

Guldlocks-scenario

I ett "guldlocks-scenario" kan fyra positiva effekter samverka och som bäst göra att Avanza kan generera ett resultat per aktie på säg 15 kr/aktie i årstakt:

• de extra IT-kostnaderna upphör under 2013
• höjd styrränta hos Riksbanken
• kundernas aktiehandel tar fart
• många nya kunder tillkommer med mycket nytt sparkapital tack vare den nya flytträtten för pensionssparande

Med ett p/e-tal på 12 och ett resultat per aktie på 15 kr i årstakt kan man i så fall motivera en börskurs på 180 kr för Avanza.

Men då är det en "tänjd" värdering både vad gäller resultat per aktie och p/e-tal. I dagsläget känns ju ett resultat per aktie på 15 kr ännu mera avlägset än de 10 kr som i alla fall uppnåddes 2010 och 2011.

Dvs för att motivera en aktiekurs på 180 kr redan idag skulle man behöva vara rätt säker på att ett resultat per aktie på 15 kr skulle kunna nås redan under 2013, men det är osannolikt. Kanske att det kan nås inom 5 år om man är mera realistisk.

För att ge rimlig avkastning tills dess bör aktien i så fall inte handlas till mer än 100-150 kr i dagsläget.

Ett resultat per aktie på 15 kr förutsätter tex:

• intäkter på 1 miljard kr (+78% från 2012)
• en rörelsemarginal på 55%

Alternativt:

• intäkter på 850 miljoner kr (+51% från 2012)
• en rörelsemarginal på 65%

Då har även räknats med att skattesatsen för svenska aktiebolag sänks från 26% till 22% from 2013 (vilket i sig höjer nettoresultatet och resultatet per aktie med 5-6% allt annat lika).

Som jämförelse hade alltså Avanza under 2012:

• intäkter på 562 miljoner kr
• en rörelsemarginal på 36%

Och det gav ett resultat per aktie på 5,58 kr.

Det krävs alltså rejäla ökningar av intäkter och rörelsemarginal för att nå upp till ett resultat per aktie på 15 kr (trots att skattesatsen sänkts från 26% till 22%).

Intäktsslag

Avanzas intäkter på totalt 562 miljoner kr under helåret 2012 fördelade sig på följande fyra intäktsslag (andelar av totala intäkter under 2012 jämfört med andelar under 2011):

• Räntenetto: 42% (37%)
• Courtageintäkter: 38% (44%)
• Fondprovisioner: 11% (10%)
• Övriga intäkter: 8% (9%)
summa 100%

Räntenettot är alltså Avanzas största intäktsslag numera istället för courtageintäkterna (dvs de avgifter Avanza tar ut när kunderna handlar med aktier via Avanza).

Räntenettot skapas väl bla:

• när kunderna har cash på sina Avanza-konton som Avanza kan placera till högre ränta (dvs cash avser här kundkapital som kunderna bara har liggandes på sina Avanza-konton utan att kapitalet investeras i tex aktier eller fonder)
• när kunderna lånar pengar av Avanza genom att kunderna belånar sina aktieinnehav på sina Avanza-konton

Avanza hade en "utlåning till allmänheten" (vilket väl är till Avanza-kunder) på 3,7 miljarder kr per slutet av 2012.

Det kan jämföras med att Avanzas bokförda egna kapital samtidigt uppgick till drygt 800 miljoner kr.

Dvs det räcker med att drygt 800 miljoner kr - dvs drygt 20% av lånen inte kan betalas tillbaka, så går Avanza omkull.

Avanza har väl bara utlåning mot säkerhet i kundernas aktieinnehav hos Avanza, vilket gör risken låg. Men Avanza är ändå inte helt förskonat från kreditförluster utan hade kreditförluster på 6 miljoner kr under 2011 och 1 miljon kr under 2012.

Avanzas räntenetto påverkas av den allmänna räntenivån, dvs nivån på Riksbankens styrränta:

Enl Avanzas årsredovisning för 2012 (som är daterad 26 feb 2013):

"Riksbanken sänkte styrräntan i december 2012 med 0,25 procentenheter till 1,00 procent. Sänkt styrränta påverkar Avanza
Banks räntenetto negativt."

Riksbankens styrränta ("reporäntan") ligger i skrivande stund (21 mars 2013) kvar på 1%. Riksbanken själv räknar med att den kommer att stiga till 1,5% under 2014 och 2,2% under 2015:

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Press-och-debatt/Pressmeddelanden/2013/Reporantan-oforandrad-pa-10-procent/

Ur Avanzas resultatrapport för q4/2012 (som kom 13 jan 2013):

"Styrräntan var i genomsnitt 0,30 procentenheter lägre under 2012 än under 2011 vilket påverkat räntenettot negativt."

"(...) Som ett exempel kan nämnas svårigheten i att bedöma utvecklingen av räntenettot då en förändring av reporäntan på 0,25 procentenheter från dagens nivå historiskt gett en resultateffekt på 20–25 MSEK på årsbasis."

https://www.avanza.se/aza/omavanza/pdf/avanza_bokslutskom_2012.pdf

Och fondprovisionerna utgörs väl av de provisionsintäkter Avanza får när Avanza-kunderna (via Avanza) investerar i utomstående fondbolags fonder.

Förändring av respektive intäktsslag under 2012:

• Räntenetto: 235 miljoner kr (-9%)
• Courtageintäkter: 216 miljoner kr (-29%)
• Fondprovisioner: 64 miljoner kr (-9%)
• Övriga intäkter: 47 miljoner kr (-24%)

Dvs courtageintäkterna var det intäktsslag som sjönk mest under 2012.

Intrycket är alltså att Avanzas kunder har legat lågt med att göra aktieaffärer och istället låter sina pengar till stor del ligga som cash på sina konton hos Avanza.

Avanzas ekonomiska utveckling per kvartal

Finns det något som tyder på att en vändning är på gång så att Avanzas intäkter (främst courtageintäkterna) och resultat kommer att börja förbättras igen framöver?

Inte mycket enl nedan. Trenden var fortsatt dålig under q4/2012.

Avanzas ekonomiska utveckling per kvartal de senaste tre åren:

Intäkter:
q1/2010: 154 miljoner kr (+41%)
q2/2010: 161 miljoner kr (+21%)
q3/2010: 138 miljoner kr (+8%)
q4/2010: 167 miljoner kr (+15%)

q1/2011: 183 miljoner kr (+19%)
q2/2011: 172 miljoner kr (+7%)
q3/2011: 182 miljoner kr (+32%)
q4/2011: 157 miljoner kr (-6%)

q1/2012: 164 miljoner kr (-10%)
q2/2012: 141 miljoner kr (-18%)
q3/2012: 125 miljoner kr (-31%)
q4/2012: 131 miljoner kr (-17%)

Inte mycket ljusning där alltså vad gäller intäkternas utveckling de senaste kvartalen.

Rörelsemarginal:
q1/2010: 58%
q2/2010: 52%
q3/2010: 54%
q4/2010: 50%

q1/2011: 58%
q2/2011: 40%
q3/2011: 57%
q4/2011: 39%

q1/2012: 44%
q2/2012: 34%
q3/2012: 34%
q4/2012: 29%

Oroväckande minskning av rörelsemarginalen kvartal för kvartal.

Resultat efter skatt:
q1/2010: 73 miljoner kr (+66%)
q2/2010: 68 miljoner kr (+11%)
q3/2010: 61 miljoner kr (+3%)
q4/2010: 68 miljoner kr (+6%)

q1/2011: 90 miljoner kr (+23%)
q2/2011: 57 miljoner kr (-16%)
q3/2011: 88 miljoner kr (+44%)
q4/2011: 55 miljoner kr (-19%)

q1/2012: 60 miljoner kr (-33%)
q2/2012: 38 miljoner kr (-33%)
q3/2012: 32 miljoner kr (-64%)
q4/2012: 30 miljoner kr (-45%)

Resultat per aktie:
q1/2010: 2,64 kr (+65%)
q2/2010: 2,45 kr (+11%)
q3/2010: 2,15 kr (0%)
q4/2010: 2,41 kr (+5%)

q1/2011: 3,17 kr (+20%)
q2/2011: 2,00 kr (-18%)
q3/2011: 3,09 kr (+44%)
q4/2011: 1,93 kr (-20%)

q1/2012: 2,09 kr (-34%)
q2/2012: 1,34 kr (-33%)
q3/2012: 1,11 kr (-64%)
q4/2012: 1,04 kr (-46%)

Utveckling av respektive intäktsslag per kvartal

En liten ljuspunkt är att Avanzas fondprovisioner började öka under q4/2012. Men de utgör endast drygt 10% av Avanzas totala intäkter.

Utvecklingen var fortsatt dålig för räntenettot (som svarade för ca 40% av Avanzas totala intäkter under kvartalet) och courtageintäkterna (ca 35% av intäkterna).

Räntenettot:
q1/2010: 32 miljoner kr (-9%)
q2/2010: 35 miljoner kr (+30%)
q3/2010: 39 miljoner kr (+50%)
q4/2010: 50 miljoner kr (+72%)

q1/2011: 60 miljoner kr (+88%)
q2/2011: 65 miljoner kr (+86%)
q3/2011: 66 miljoner kr (+69%)
q4/2011: 66 miljoner kr (+32%)

q1/2012: 62 miljoner kr (+3%)
q2/2012: 61 miljoner kr (-6%)
q3/2012: 59 miljoner kr (-11%)
q4/2012: 52 miljoner kr (-21%)

Courtageintäkter
q1/2010: 87 miljoner kr (+50%)
q2/2010: 87 miljoner kr (+6%)
q3/2010: 70 miljoner kr (-9%)
q4/2010: 85 miljoner kr (+2%)

q1/2011: 88 miljoner kr (+1%)
q2/2011: 64 miljoner kr (-26%)
q3/2011: 87 miljoner kr (+24%)
q4/2011: 67 miljoner kr (-21%)

q1/2012: 70 miljoner kr (-20%)
q2/2012: 53 miljoner kr (-17%)
q3/2012: 47 miljoner kr (-46%)
q4/2012: 46 miljoner kr (-31%)

Fondprovisioner:
q1/2010: 20 miljoner kr (+186%)
q2/2010: 22 miljoner kr (+100%)
q3/2010: 18 miljoner kr (+38%)
q4/2010: 21 miljoner kr (+24%)

q1/2011: 21 miljoner kr (+5%)
q2/2011: 19 miljoner kr (-14%)
q3/2011: 16 miljoner kr (-11%)
q4/2011: 14 miljoner kr (-33%)

q1/2012: 17 miljoner kr (-19%)
q2/2012: 15 miljoner kr (-21%)
q3/2012: 16 miljoner kr (0%)
q4/2012: 17 miljoner kr (+21%)

Månadsrapporter

Avanza publicerar även månadsrapporter med utvecklingen bla för följande:

• antal aktieaffärer under månaden
• antal kundkonton hos Avanza i slutet av månaden
• kundernas totala sparkapital i slutet av månaden

Går det att se någon ljusning där?

Kundernas aktieaffärer per månad

Avanza-kundernas antal genomförda aktieaffärer i snitt per dag under respektive månad:

jan 2012: 34 600 (-21%)
feb 2012: 37 000 (-8%)
mars 2012: 31 000 (-18%)
apr 2012: 31 700 (-7%)
maj 2012: 31 600 (-8%)
juni 2012: 25 300 (-19%)
juli 2012: 22 200 (-17%)
aug 2012: 24 700 (-26%)
sept 2012: 28 300 (-22%)
okt 2012: 25 500 (-36%)
nov 2012: 24 600 (-32%)
dec 2012: 29 900 (+2%)

jan 2013: 31 800 (-8%)
feb 2013: 32 400 (-12%)
mars 2013: 30 100 (-3%)

Dvs fortsatta minskningar i jan och feb 2013 (jämfört med samma månader 2012).

//Tillägg 28 mars 2013

Siffran för mars tillagd, och enl ovan var det en minskning även där.

//

I bästa fall kan man tolka det som att en bottennivå inträffade i juli 2012 och att Avanza-kundernas aktiehandlande ökat sedan dess, men det kan också vara säsongsmässigt pga semestrar i juli.

Kundkapitalets värde per månad

Förenklat så har ju Avanzas intäktsgenerering att göra med hur mycket kapital kunderna har på sina Avanza-konton.

Och så här har nivåerna på kundernas kapital (hos sina Avanza-konton) sett ut i slutet av varje månad de senaste månaderna:

jan 2012: 79,4 miljarder kr (-5%)
feb 2012: 82,7 miljarder kr (-1%)
mars 2012: 82,0 miljarder kr (-5%)
apr 2012: 82,0 miljarder kr (-7%)
maj 2012: 78,7 miljarder kr (-9%)
jun 2012: 78,7 miljarder kr (-7%)
jul 2012: 82,6 miljarder kr (+1%)
aug 2012: 79,9 miljarder kr (+16%)
sept 2012: 82,2 miljarder kr (+17%)
okt 2012: 82,2 miljarder kr (+9%)
nov 2012: 83,9 miljarder kr (+13%)
dec 2012: 85,8 miljarder kr (+16%)

jan 2013: 89,0 miljarder kr (+12%)
feb 2013: 92,7 miljarder kr (+12%)
mars 2013: 92,5 miljarder kr (+13%)

Dvs klart positivt att kundkapitalet har vuxit sedan juli 2012.

Avanzas intjäning på det beror ju dock på hur kunderna väljer att lägga sitt sparande.

Tex lär Avanza tjänar mest på om kunderna handlar mycket med aktier medan Avanza tjänar mindre på om kunderna lägger kapitalet i utomstående fondbolags räntefonder osv.

//Tillägg 28 mars 2013

Siffran för mars 2013 tillagd och ökning alltså även då jämfört med samma månad ett år tidigare.

//

Nettoinsättningar, nettouttag per månad

Förändringen av kundkapitalet beror ju i sin tur på:

• värdeförändringen av det sparande som kunderna har placerat sitt kundkapital i
• kundernas nettoinsättningar eller nettouttag

Så här har Avanza-kundernas nettoinsättningar sett ut per månad de senaste månaderna:

jan 2012: 650 miljoner kr
feb 2012: 850 miljoner kr
mars 2012: 480 miljoner kr
apr 2012: 400 miljoner kr
maj 2012: 300 miljoner kr
jun 2012: 380 miljoner kr
jul 2012: 500 miljoner kr
aug 2012: 310 miljoner kr
sept 2012: 170 miljoner kr
okt 2012: 480 miljoner kr
nov 2012: 290 miljoner kr
dec 2012: 650 miljoner kr

jan 2013: 1 150 miljoner kr
feb 2013: 890 miljoner kr
mars 2013: 850 miljoner kr

Dvs positivt att det bara varit nettoinsättningar och inte nettouttag ens någon enskild månad.

Och positivt med goda nivåer på nettoinsättningarna under dec 2012, jan 2013 och feb 2013.

//Tillägg 28 mars 2013

Siffran för mars 2013 tillagd och enl ovan hyfsat hög nivå på kundernas nettoinsättningar även då.

//

Så vissa ljuspunkter finns det för Avanzas intäktssida:

• stigande fondprovisioner from q4/2012
• stigande kundkapital from juli 2012
• kontinuerliga nettoinsättningar från kunderna varje månad med särskilt goda nivåer i dec 2012, jan 2013 och feb 2013

Men som sagt måste det till kraftiga förbättringar för att motivera nuvarande börskurs.

Kostnaderna

Intäkterna är ju bara ena sidan av ett bolags resultat. Kostnaderna är den andra.

Hur ser det ut där för Avanza?

Under 2012 gällde följande för Avanzas intäkter och rörelsekostnader:

• intäkter 562 miljoner kr (-19%)
• rörelsekostnader 361 miljoner kr (+2%)

Dvs trist med en utveckling där intäkterna faller och kostnaderna stiger.

Men det är väl ofrånkomligt att Avanza har en viss fast kostnadsmassa som tickar på (oavsett intäkterna) för att upprätthålla sin service mot kunderna.

Avanzas rörelsekostnader på 361 miljoner kr under 2012 fördelade sig enl följande:

• personal 57%
• marknadsföring 6%
• avskrivningar 4%
• kreditförluster 0,2%
• övrigt 33%
summa 100%

Personal var alltså den klart största kostnadsposten.

Förändring per rörelsekostnad under 2012 (jämfört med 2011):

• personal 207 miljoner kr (+10%)
• marknadsföring 21 miljoner kr (-9%)
• avskrivningar 13 miljoner kr (+18%)
• kreditförluster 1 miljon kr (-83%)
• övrigt 119 miljoner kr (-5%)
summa 361 miljoner kr (+2%)

Lite märkligt att personalkostnaderna ökat så kraftigt eftersom Avanza hade 260 pers anställda i slutet av 2011 och 262 pers anställda i slutet av 2012, dvs nästan samma.

Förändringen av antalet anställda i slutet av varje kvartal de senaste kvartalen ser ut enl följande:

slutet av q4/2011: 260
slutet av q1/2012: 265
slutet av q2/2012: 269
slutet av q3/2012: 281
slutet av q4/2012: 262

Undrar varför det var en ökning av antalet under 2012 som sedan minskades igen mot slutet av året.

Det kanske beror på att en förväntad efterfrågeökning inte materialiserades varför beslut fattades om att skära ner på personalen igen.

I posten övriga kostnader ovan (på ca 120 miljoner kr under 2012) ingår väl bla IT-kostnader.

Och enl Avanas årsredovisning för 2012 (som är daterad 26 feb 2013):

"Inför 2012 sågs kostnadsökningstakten
över och vi har under året genomfört en
rad kostnadseffektiviseringar som balanseras av
fortsatta satsningar i vår nya internetbank samt
modernisering av bakomliggande IT-system.

Denna satsning kostnadsförs direkt via resultaträkningen
och beräknas vara färdig under 2013."

Dvs det beskrivs som att Avanzas resultat belastats av stora IT-kostnader under 2012, vilket kommer att lätta under 2013.

Ur Avanzas resultatrapport för q4/2012 (som kom 17 jan 2013):

"Kostnadsökningstakt

Som tidigare kommunicerats har Avanza Bank sett över takten avseende kostnadsökningar inför 2012.

Givet de stora satsningar i ny internetnärvaro samt modernisering av bakomliggande system som genomförs under 2012 och 2013 bedöms kostnaderna under kommande år inte öka i samma takt som intäkterna, vilket skapar förutsättningar för ökade rörelsemarginaler.

Detta då nya system kräver mindre underhåll samt möjliggör effektiviseringar i verksamheten. Detta skapar en bättre skalbarhet under fortsatt kundtillväxt.

På lång sikt är målsättningen att kostnadsökningarna inte skall överstiga intäktsökningarna."

https://www.avanza.se/aza/omavanza/pdf/avanza_bokslutskom_2012.pdf

Vd Martin Tivéus i Avanzas årsredovisning för 2012 (daterad 26 feb 2013):

"En av våra viktigare investeringar under året har varit den fortsatta utvecklingen av den bankplattform som ska lanseras under 2013.

Övergången mot modernare IT-system liksom förnyad kundupplevelse som internetbank är viktig både kort- och långsiktigt för Avanza Bank.

Modernare bakomliggande system möjliggör en kostnadseffektivare
tillväxt framgent vad gäller såväl antal kunder som breddning av produktutbudet.

En förbättrad kundupplevelse på internet kommer därför
att stärka Avanza Banks konkurrenskraft."

"...stora kostnader för utvecklingen av nya IT-system."

"Vår bedömning är att vi under 2013 fortsätter att hålla kostnaderna mer eller mindre oförändrade till följd av de osäkerheter vi ser på marknaden."

https://www.avanza.se/aza/omavanza/pdf/avanza_bank_arsred12.pdf

Avanzas resultat har belastats av en del övriga kostnader som kan tyckas vara av engångsnatur. Men det verkar alltid finnas olika engångskostnader.

Tex i q3/2012 belastades Avanzas resultat av 9 miljoner kr för en nedskrivning av värdet på ägarandelen i bolaget Burgyndy och personaluppsägnings-kostnader på 3,5 miljoner kr.

Och under 2011 sade sig Avanza ha haft engångskostnader på 22 miljoner kr pga "kreditförluster, investerarskyddet, moms och flytt till nya lokaler".

Storägare, ev uppköp

En fråga är om Avanza-aktien hålls uppe på en så hög nivå pga förväntningar på att bolaget ska bli uppköpt.

Det är ju investmentbolaget Öresund (med finansmännen Sven Hagströmer och Mats Qviberg) som har varit huvudägare i Avanza.

Sedan delades Öresund upp i nya Öresund (med Qviberg som huvudägare) och Creades (med Hagströmer som huvudägare), och Öresunds Avanza-ägarandel hamnade då hos Creades.

Per slutet av 2012 hade Creades en ägarandel på 21% av Avanza.

Därutöver ägde Hagströmer personligen 7% av Avanza.

Han är även Avanzas styrelseordförande.

Så här sa Hagströmer i okt 2012 om Avanza:

"Avanza (Creades största aktieinnehav) kanske inte riktigt har haft ett 'drivhusklimat' under den här tiden (hittills i år), men vi jobbar och sliter med det plus att vi har en pensionssatsning på gång som vi tror kommer att bli väldigt bra för Avanza.

Så därför sitter ju inte vi och säljer våra Avanza-aktier nu för att Avanza har en vinstsvacka, utan vi ser över den här svackan och ser att det förhoppningsvis kommer mycket bättre tider."

http://www.realtid.se/ArticlePages/201210/09/20121009120833_Realtid651/20121009120833_Realtid651.dbp.asp

Ett tema är väl som sagt att Avanzas svacka beror på att kunderna ett tag varit ovilliga att handla med aktier, men det kanske tar bättre fart framöver.

På sistone har det ju märkts av ett antal spekulationsbubblor på börsen i form av bla kraftigt stigande börskurser i småbolag.

Det brukar ju locka privatpersoner att börja handla mera med aktier.

I tidigare blogginlägg har här bla berörts ev spekulationsbubblor i aktierna Fingerprint Cards, Precise Biometrics, Allenex och Opcon:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/fingerprint-cards/salj-fingerprint-cards-precise-biometrics

http://www.redeye.se/aktiebloggen/allenex/salj-allenex-aktien

http://www.redeye.se/aktiebloggen/opcon/salj-opcon-aktien

Hagströmer borde veta vad han pratar om.

Han fyller 70 år i år och har jobbat med aktier i hela sitt liv.

Han startade sin egna aktiemäklarfirma Hagströmer Fondkommission som sedan blev HQ som sedan knoppade av HQ.se som blev en av delarna i dagens Avanza.

HQ i sig har ju gått omkull pga stora tradingförluster och Öresund var huvudägare i både HQ och Avanza, men Hagströmer anser sig inte vara skyldig till HQ-kraschen eftersom Hagströmer och Qviberg hade delat upp det så att Hagströmer hade hand om Avanza och Qviberg hade hand om HQ. Och det var Qviberg som var HQ:s styrelseordförande när HQ:s tradingförluster uppstod och HQ senare gick omkull.

(Qviberg själv anser sig dock inte ha gjort något fel.)

Hagströmer har tack vare sin aktieskicklighet etc byggt upp en ansenlig förmögenhet genom åren.

Huvuddelen av hans förmögenhet ligger i Creades där han är huvudägare med en ägarandel på 41%.

Creades är värt drygt 3 miljarder kr på börsen varav Hagströmers ägarandel är värd över 1 miljard kr.

I slutet av feb 2013 hade Creades tillgångar för 4-5 miljarder kr varav över 1 miljard kr utgjordes av ägarandelen i Avanza.

En fråga är nu om Avanza kan komma att bli uppköpt framöver.

Tex sa tydligen Hagströmer i nov 2012 att han kan tänka sig att sälja (Creades ägarandel i) Avanza:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/herr-hagstromers-bekymmer

Till rätt pris kan man anta att han menade.

Frågan är tex om någon av de svenska storbankerna skulle ha intresse av att köpa Avanza för att stärka sig inom privatpersoners sparande och bli av med en uppstickande konkurrent som Avanza.

Kan tex Nordea vara intresserat av att köpa Avanza? Eller tex Danske Bank eller norska banken DNB-Nor?

Nyligen har det även varit tal om att Avanza och liknande konkurrenten Nordnet skulle gå samman, vilket dock hittills inte lett till något.

http://blog.svd.se/neurathsbors/2013/02/17/avanza-och-nordnet-kan-ga-samman/

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/bank-och-fastighet/nordnet-och-avanza-en-snackis_7922676.svd

Mot bakgrund av det temat att Avanza kan bli uppköpt, kan nämnas att firman Montanaro Asset Management nyligen köpt på sig Avanza-aktier motsvarande en ägarandel på över 5% av Avanza.

Montanaro har väl dock sagt att det endast är en finansiell placering för att de tycker att Avanza-aktien är köpvärd. (Undrar hur de kommer fram till den slutsatsen.)

Montanaro nämndes i ett tidigare blogginlägg (från 18 mars 2013) om oljebolaget Enquest där Montanaro också har ökat sin ägarandel på sistone:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/langsiktigt-kop-enquest

Kapitalförvaltningsfirmor såsom fondbolag etc brukar väl köpas och säljas för en prislapp på typ 5% av bolagets förvaltade kapital.

Som nämnt ovan hade Avanza-kunderna ett kapital kring 93 miljarder kr i slutet av feb 2013, och 5% av det blir ju 4-5 miljarder kr.

Det kan alltså jämföras med att Avanzas börsvärde nu ligger i drygt 5 miljarder kr motsvarande 5-6% av Avanza-kundernas kapital.

Svettigt för vd?

Tidigare var Nicklas Storåkers vd för Avanza under dess framväxtfas vilket väl delvis var tack vare honom.

14 okt 2011 tillträdde sedan Martin Tivéus (nu 42 år) som Storåkers efterträdare, och Tivéus har väl inte haft det så lätt att döma av utvecklingen för Avanzas intäkter och resultat sedan Tivéus tillträdde.

Det är väl delvis q4/2011 men framför allt 2012 som man kan ställa Tivéus till svars för:

Intäkter:
q4/2011: 157 miljoner kr (-6%)
q1/2012: 164 miljoner kr (-10%)
q2/2012: 141 miljoner kr (-18%)
q3/2012: 125 miljoner kr (-31%)
q4/2012: 131 miljoner kr (-17%)

Rörelsemarginal:
q4/2011: 39%
q1/2012: 44%
q2/2012: 34%
q3/2012: 34%
q4/2012: 29%

Resultat efter skatt:
q4/2011: 55 miljoner kr (-19%)
q1/2012: 60 miljoner kr (-33%)
q2/2012: 38 miljoner kr (-33%)
q3/2012: 32 miljoner kr (-64%)
q4/2012: 30 miljoner kr (-45%)

Resultat per aktie:
q4/2011: 1,93 kr (-20%)
q1/2012: 2,09 kr (-34%)
q2/2012: 1,34 kr (-33%)
q3/2012: 1,11 kr (-64%)
q4/2012: 1,04 kr (-46%)

Visst kan man säga att det är externa omvärldsfaktorer etc som spelat in som Tivéus inte kan styra osv och att Avanza tex medvetet har gjort extra IT-satsningar som belastat resultatet under 2012.

I okt 2011 låg Avanzas börskurs på ungefär nivå som idag (21 mars 2013).

Det kan då tex jämföras med att OMXS30-indexet (över storbolagen på Stockholmsbörsen) samtidigt stigit med 24%.

Men Avanza-aktien har gett 10 kr i aktieutdelning på vägen också (för 2011 vilket utbetalades våren 2012, vilket i alla fall har gett en avkastning ("ränta") på ca 6% av börskursen sedan okt 2011.

Tivéus hade väl inte direkt erfarenhet av finansbranschen innan han kom till Avanza (mer än att han tydligen själv sedan tidigare var Avanza-kund).

Han har bla jobbat inom IT (Microsoft), telekom (Glocalnet) och även flyg (SAS):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Tivéus

www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1832919

Han är tydligen son till Meg Tivéus som bla varit vd för Svenska Spel.

Ännu är det väl för tidigt att resa krav på Tivéus avgång, men det vill nog till att det inte blir en ytterligare intäkts- och resultatförsämring under 2013, utan helst en förbättring förstås.

Nästa hållpunkt är 17 apr 2013 då resultatrapporten för q1/2013 ska komma.

Och i början av apr 2013 kommer ju månadsrapporten för mars 2013 med info om kundernas antal aktieaffärer under månaden och kundkapitalets nivå i slutet av månaden etc.

Videoklipp från feb 2012 (dvs drygt 1 år gammalt) där Tivéus pratar om bla sparande:

http://www.youtube.com/watch?v=yBpQjEchxcc

Det var 3 månader efter hans tillträde som ny Avanza-vd.

Han säger bla att jobbet känns bra så här långt efter en intensiv start med att bla både "lära sig en ny bransch och ett nytt företag".

Dvs visst kan det vara en fördel med någon som kommer in med fräscha ögon utan att ha jobbat i en bransch tidigare, men samtidigt är det väl även en risk att anställa någon som vd som inte har jobbat i branschen tidigare.

Dålig hemsida?

Det är ingen statistiskt säkerställd uppgift men ofta kan man läsa på aktieforum som Di.se:s Börssnack om folk som klagar över att Avanzas hemsida ligger nere och inte fungerar eller inte går att logga in på osv.

I och för sig kan man även läsa om storbankers hemsidor för aktiehandel som ibland inte funkar, men det verkar stå mer om problemen med just Avanzas hemsida.

Tex konkurrenten Nordnets hemsida verkar det i princip aldrig klagas på.

Nyligen ändrade Avanza delvis färgskala på sin hemsida till en grön rand.

"Bättre att i så fall först se till att hemsidan funkar innan man börjar mixtra med färgerna", var det då någon som skrev på något aktieforum typ.

Hemsidan är ju Avanzas huvudkanal för kontakt med sina kunder, så det är ju oerhört viktigt att den fungerar bra och att kunderna är nöjda med den.

//Tillägg 22 mars 2013:

Tex trådar med klagomål på Avanza på Di.se:s aktieforum Börssnack fre 22 mars 2013:

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2145073#msg14474039

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2145076#msg14474057

//

//Tillägg 2 apr 2013

Årsredovisningen för 2012 har kommit från investmentbolaget Creades (som är storägare i Avanza). Creades vd Stefan Charette skriver följande i årsredovisningen:

"Avanzas vinst (under 2012) påverkades negativt av låga handelsvolymer
på börsaktier och den låga räntan.

Lönsamheten har under året också påverkats av en omfattande uppdatering av IT-infrastrukturen och den nya hemsidan som beräknas klar under sommaren 2013.

Med en ökad handelsvolym och minskade IT-kostnader bör Avanzas lönsamhet öka kraftigt under 2013."

http://www.creades.se/media/83047/_rsredovisning_2012.pdf

En reaktion är att IT-investeringarna verkar ha hanterats illa på Avanza. Hur jobbigt kan det vara att lansera en ny hemsida? Det verkar ha blivit mycket dyrare än väntat och tagit mycket längre tid än väntat. Och den befintliga hemsidan funkar väl bra?

Men visst kan IT-investeringarna omfatta all Avanzas bakomliggande IT också vilket kanske behövts bytas ut osv.

//

//Tillägg 24 maj 2013

Nya uppgifter om att Avanzas hemsida fungerar dåligt för kunderna:

http://www.kampenmotindex.se/2013/05/avanza.html

http://www.kampenmotindex.se/2013/05/avanza-forsatta-problem.html

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154784#msg14549089

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154789#msg14549104

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154791#msg14549135

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154794#msg14549166

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154796#msg14549190

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154799#msg14549207

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154800#msg14549220

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154803#msg14549236

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154808#msg14549282

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154812#msg14549297

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154813#msg14549298

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154817#msg14549321

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154819#msg14549340

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154823#msg14549364

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154826#msg14549399

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154829#msg14549433

http://borssnack.di.se/?f=1&t=2154841#msg14549497

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och http://www.youtube.com/watch?v=JCofpi-quewför sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommandtionen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt br /värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Avanza-aktien rekommendationen "sälj" vid nuvarande börskurs på 174 kr (på eftermiddagen tors 21 mars 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?