Post entry

Avanza vs Nordnet

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Vilken aktiemäklarfirma-aktie är mest köpvärd; Avanza eller Nordnet (om någon)?

Generellt är aktier i aktiemäklarfirmor farliga saker.

Intäkter och resultat för aktiemäklarfirmor kan variera kraftigt beroende på börsens utveckling.

Aktier i aktiemäklarfirmor bör därför värderas till ett lågt p/e-tal.

För internetbaserade aktiemäklarfirmor som Avanza och Nordnet har det därutöver historiskt funnits ett strukturellt tillväxtelement i form av att de har kunnat ta kunder från "gammelbankerna" (de fyra svenska storbankerna SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank) varigenom folk traditionellt handlat med aktier.

När internet slog igenom på 1990-talet blev gammelbankerna tagna på sängen av den nya "distributionskanalen" internet som även kunde användas för aktiehandel, vilket banade väg för nya aktörer i branschen (som Avanza och Nordnet) att växa fram och ta marknadsandelar.

Men att Avanza och Nordnet var mer alerta än gammelbankerna på internet är väl inte längre en så stor konkurrensfördel.

Nu lär även gammelbankerna ha kommit ikapp på det området.

Däremot har väl Avanza och Nordnet fortfarande en viss konkurrensfördel i form av lägre avgifter om folk handlar med aktier via dem, jämfört med de avgifter som gammelbankerna tar ut för aktiehandel.

Men gammelbankerna lyckas säkert behålla kunder trots högre avgifter tex tack vare:

+ trygghetsfaktorn (att kunderna känner sig tryggare med att vara kunder hos en storbank)

+ distributionsfaktorn (att gammelbankerna har ett bredare banksortiment inkl lönekonto och bolån etc, vilket gör att kunderna blir mindre priskänsliga vad gäller avgifterna för en enskild tjänst såsom aktiehandel)

//Edit: Enl artikel från Avanza mån 3 feb 2014 var gammelbankerna dock förlorare under 2013.

Då satte svenska folket in 69 miljarder kr på bankkonton hos de svenska bankerna, men bara 38% gick till de fyra storbankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken och Nordea ("gammelbankerna") medan resten gick till de små nischbankerna.

Enl artikeln antas orsaken vara den låga räntan man får på storbankernas bankkonton.

Totalt sett har dock svenska folket fortfarande två tredjedelar av sina totala bankkonto-pengar på bankkonton hos storbankerna.

www.avanza.se/placera/redaktionellt/2014/02/03/kundflykt-fran-storbanken.html

//

Problemet är att aktierna i Avanza och Nordnet fortfarande värderas till höga p/e-tal (börskurs delat med resultat per aktie) på börsen.

Dvs aktieinvesterare verkar fortfarande räkna med väldigt god långsiktig resultattillväxt för dessa firmor framöver, fast man kan sätta frågetecken för om det kommer att bli verklighet.

En faktor som särskilt Avanza pratat om är potentialen med fri flytträtt för pensionssparande.

Vid sidan om vanlig aktiehandel kan man alltså ha sitt pensionssparande hos tex Avanza, och nya regler gör att det även kommer att bli lättare att flytta pensionssparande på andra håll till tex Avanza.

Där pekar Avanza på stora fördelar för kunderna eftersom det ofta tas ut väldigt höga avgifter för pensionssparande på andra håll, medan Avanza tar ut låga avgifter för det.

På lång sikt kan det innebära stora skillnader för kunderna.

Men frågetecken:

...Hur fri kommer flytträtten för pensionssparande bli?

..När kommer det att införas?

...Och även om det införs; kommer kunderna våga flytta pensionssparandet till en liten firma som Avanza?

Dvs risk för att det är stor tröghet hos kunderna att flytta sitt pensionssparande pga att de hellre känner sig trygga än att få låga avgifter hos en liten firma som Avanza.

Och att p/e-talen är höga just nu (beräknat som börskurs delat med resultat per aktie för senast rapporterade 12 mån) har delvis att göra med att aktiemäklarfirmorna gått igenom en svacka med låg aktiehandel bland kunderna (även om det kommit igång lite på sistone i takt med börsuppgången).

Här blir rekommendationen ändå "sälj" för både Avanza- och Nordnet-aktien för att värderingarna (p/e-talen) för dessa aktier ligger för högt i relation till risknivån i dessa verksamheter och begränsad långsiktig tillväxtpotential.

Men vilken av de båda aktierna är mest köpvärd om man måste välja en?

Avanza offentliggjorde sin q4/2013-resultatrapport redan 16 jan 2014.

Inkl den har Avanza haft följande ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2011: 183 miljoner kr
q2/2011: 172 miljoner kr
q3/2011: 182 miljoner kr
q4/2011: 157 miljoner kr

q1/2012: 164 miljoner kr (-10%)
q2/2012: 141 miljoner kr (-18%)
q3/2012: 125 miljoner kr (-31%)
q4/2012: 131 miljoner kr (-17%)

q1/2013: 150 miljoner kr (-9%)
q2/2013: 137 miljoner kr (-3%)
q3/2013: 148 miljoner kr (+18%)
q4/2013: 162 miljoner kr (+24%)

Rörelsemarginal:
q1/2011: 58%
q2/2011: 40%
q3/2011: 57%
q4/2011: 39%

q1/2012: 44%
q2/2012: 34%
q3/2012: 34%
q4/2012: 29%

q1/2013: 36%
q2/2013: 26%
q3/2013: 49%
q4/2013: 40%

Resultat efter skatt:
q1/2011: 90 miljoner kr
q2/2011: 57 miljoner kr
q3/2011: 88 miljoner kr
q4/2011: 55 miljoner kr

q1/2012: 60 miljoner kr (-33%)
q2/2012: 38 miljoner kr (-33%)
q3/2012: 32 miljoner kr (-64%)
q4/2012: 30 miljoner kr (-45%)

q1/2013: 45 miljoner kr (-25%)
q2/2013: 32 miljoner kr (-16%)
q3/2013: 62 miljoner kr (+94%)
q4/2013: 54 miljoner kr (+80%)

Resultat per aktie:
q1/2011: 3,17 kr
q2/2011: 2,00 kr
q3/2011: 3,09 kr
q4/2011: 1,93 kr

q1/2012: 2,09 kr (-34%)
q2/2012: 1,34 kr (-33%)
q3/2012: 1,11 kr (-64%)
q4/2012: 1,04 kr (-46%)

q1/2013: 1,55 kr (-26%)
q2/2013: 1,11 kr (-17%)
q3/2013: 2,15 kr (+94%)
q4/2013: 1,85 kr (+78%)

Avanza kommer ju från en situation där kunderna tidigare legat lågt med sin aktiehandel plus stora extrakostnader för att Avanza bytte hela sitt gamla IT-system mot ett nytt.

Nu när kundernas aktiehandel kommit igång lite bättre (från tidigare låga nivåer) - samtidigt som extrakostnaderna för bytet till nytt IT-system ebbat av, så leder ju det till goda resultatökningar på sistone.

Men det lär ju alltså inte vara en uthålligt hög tillväxttakt, utan beror ju bara på "tillfälligt" låga jämförelsetal ett år tidigare.

//Edit: Obs att den svenska bolagsskatten sänktes från 26% till 22% from 2013 vilket också har lett till en engångsmässig resultatökning under 2013.

Avanza för sin del har haft följande skattesatser de senaste åren:

2011: 15%
2012: 20%
2013: 15%

Hur har det kunnat skilja sig så mycket från den officiella svenska bolagsskattesatsen (26% tom 2012 och 22% from 2013)?

Kommer Avanza kunna fortsätta ha en så låg skattesats, eller risk för att den kommer att krypa upp mot 22% framöver?

//

Avanzas kvartalssiffror ovan innebär följande siffror på årsbasis:

Intäkter:
2011: 695 miljoner kr
2012: 562 miljoner kr (-19%)
2013: 597 miljoner kr (+6%)

Rörelsemarginal:
2011: 49%
2012: 36%
2013: 38%

Resultat efter skatt:
2011: 291 miljoner kr
2012: 160 miljoner kr (-45%)
2013: 193 miljoner kr (+21%)

Resultat per aktie:
2011: 10,21 kr
2012: 5,58 kr (-45%)
2013: 6,67 kr (+20%)

Dvs ingen direkt stabil utveckling, även om 2013 blev bättre än 2012.

Avanza-aktiens börskurs ligger i skrivande stund (under förmiddagen tors 30 jan 2014) i 238 kr.

Med ca 29 miljoner utestående Avanza-aktier innebär det att hela Avanza är värt nästan 7 miljarder kr på börsen.

Och det trots att firman bara skrapade ihop ett resultat efter skatt på knappt 200 miljoner kr under 2013.

Dvs börskursen 238 kr och ett resultat per aktie på 6,67 kr under 2013 innebär ett p/e-tal på höga 36.

Här är uppfattningen att en konjunkturkänslig aktie som Avanza (som ev har ett visst tillväxtelement) borde värderas till ett p/e-tal på max 10-15.

Det skulle alltså ge en motiverad börskurs på ca 67-100 kr.

Men ändå ligger aktien i 238 kr.

Och tex 17 jan 2014 kom besked om att SEB:s aktieanalytiker anser att Avanza-aktien borde värderas till 250 kr: www.avanza.se/placera/telegram/2014/01/17/avanza-seb-equities-hojer-riktkursen-till-250-kr-220.html

Hur kan SEB komma fram till det?

En stabiliserande faktor i Avanzas intjäning anses väl vara att Avanzas kunder hade ett kapital värt över 110 miljarder kr på sina Avanza-konton per slutet av 2013.

Det kapitalet ger en viss årlig intjäning åt Avanza i form av avgifter på aktiehandel och fondförmedling etc.

Kunderna lär ju inte ta ut allt det kapitalet på en gång.

Men ändå har historien visat att Avanzas intäkter och resultat kan svänga kraftigt från år till år vilket bör minska det motiverade p/e-talet.

En närmare granskning visar att avgifter från kundernas aktiehandel bara är en del av Avanzas intäkter.

Som nämnt hade Avanza intäkter på 597 miljoner kr under helåret 2013.

Intäkterna fördelade sig enl följande:

courtageintäkter 245 miljoner kr (andel 41% av Avanzas totala intäkter)
räntenetto 205 miljoner kr (34%)
fondförmedling 82 miljoner kr (14%)
övriga intäkter 65 miljoner kr (11%)
- - -
Summa 597 miljoner kr (100%)

Courtageintäkter är ju de avgifter Avanza tar ut av kunderna när kunderna handlar med aktier via Avanza.

Räntenetto är ränteintäkter på Avanzas utlånade pengar minus räntekostnader för Avanzas lånade pengar.

Det är väl bla tack vare att kundernas likvida medel på sina Avanza-konton sätter Avanza in på bankkonton som ger en viss ränta.

Dessutom lånar Avanza ut en del pengar till kunderna med säkerhet i kundernas aktier.

Och så har ju Avanza börjat att ge kunderna en del bolån.

Generellt har ju Avanza sagt att räntenettot stiger ju högre det generella ränteläget är (mätt tex som Riksbankens styrränta).

Fondförmedling är ju de avgifter Avanza tjänar på att Avanza-kunderna investerare i utomstående fondbolags fonder.

Både de intäkterna och övriga intäkter är ännu så länge ganska obetydliga.

Intäkterna från kundernas pensionssparande hamnar väl i de ännu så länge ganska obetydliga intäktskategorierna.

Courtageintäkterna är alltså Avanzas största intäktspost, men den är inte dominerande.

Räntenettot är en nästan lika stor intäktskategori.

Utvecklingen av Avanzas courtageintäkter de senaste kvartalen:

Courtageintäkter:
q1/2011: 88 miljoner kr
q2/2011: 64 miljoner kr
q3/2011: 87 miljoner kr
q4/2011: 67 miljoner kr

q1/2012: 70 miljoner kr (-20%)
q2/2012: 53 miljoner kr (-17%)
q3/2012: 47 miljoner kr (-46%)
q4/2012: 46 miljoner kr (-31%)

q1/2013: 64 miljoner kr (-9%)
q2/2013: 51 miljoner kr (-4%)
q3/2013: 63 miljoner kr (+34%)
q4/2013: 67 miljoner kr (+46%)

Dvs goda ökningar de senaste kvartalen, men från tidigare låga jämförelsetal.

Utveckling av Avanzas räntenetto de senaste kvartalen:

Räntenetto:
q1/2011: 60 miljoner kr
q2/2011: 65 miljoner kr
q3/2011: 66 miljoner kr
q4/2011: 66 miljoner kr

q1/2012: 62 miljoner kr (+3%)
q2/2012: 61 miljoner kr (-6%)
q3/2012: 59 miljoner kr (-11%)
q4/2012: 52 miljoner kr (-21%)

q1/2013: 50 miljoner kr (-19%)
q2/2013: 50 miljoner kr (-18%)
q3/2013: 51 miljoner kr (-14%)
q4/2013: 54 miljoner kr (+4%)

Dvs ganska trist utveckling för Avanzas räntenetto på sistone, vilket väl har att göra med att Riksbanken hittills håller sin styrränta fortsatt låg.

Senast kom ju besked 17 dec 2013 om att Riksbanken sänker sin styrränta från 1,00% till 0,75%, vilket ju ej lär vara positivt för Avanzas räntenetto.

Innan dess var det 18 dec 2012 som besked kom om att Riksbanken sänkte sin styrränta från 1,25% till 1,00%.

Riksbankens egen prognos är dock att styrräntan kommer att börja höjas igen from år 2015 och nå ca 2,60% vid slutet av 2016: http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Aktuell-prognos-for-reporanta-inflation-och-BNP/

Osäkerhetsintervallet är dock stort (enl länken ovan) och ligger på alltifrån -0,90% till 6,00% som styrränta i slutet av 2016.

Som känslighetsanalys har Avanza i tex årsredovisningen för 2012 (daterad 26 feb 2013) sagt följande:

en förändring av styrräntan med 0,25 procentenheter från dagens nivå
historiskt gett en resultateffekt på 20–25 MSEK på årsbasis

www.avanza.se/aza/omavanza/pdf/avanza_bank_arsred12.pdf

Dvs förenklat innebär en höjd Riksbanks-styrränta med 0,25 procentenheter att Avanzas resultat före skatt ökar med 20-25 miljoner kr i årstakt.

Som jämförelse uppgick Avanzas resultat före skatt till 226 miljoner kr under helåret 2013 (vilket efter skatt gav ett resultat per aktie på 6,67 kr).

En styrränte-höjning från 0,75% till 2,60% skulle alltså innebära en höjning med 1,85 procentenheter.

Och enl känslighetsanalysen ovan skulle det höja Avanzas resultat (före skatt) med 148-185 miljoner kr i årstakt.

Dvs det är ganska mycket pengar i relation till resultatet på 226 miljoner kr före skatt under 2013.

Bara den styrränte-höjningen skulle alltså höja Avanzas årsresultat med 65-82% från 2013 års nivå.

Förenklat skulle Avanzas resultat per aktie då stiga från 6,67 kr 2013 till 11-12 kr.

Och då hamnar aktiens p/e-tal på 20-22 vid börskurs 238 kr.

Utgår man istället från ett resultat per aktie på 8 kr i årstakt (vilket Avanza hade under andra halvåret 2013), skulle en styrränte-höjning till 2,60% leda till ett resultat per aktie på 12-13 kr vilket ger aktien ett p/e-tal på 18-20 vid börskurs 238 kr.

Lägg därtill att kunderna ev ökar sin aktiehandel ytterligare osv kan det leda till ytterligare höjt resultat per aktie.

Men det är ju bara spekulationer och inget man vet.

//Edit: Dessutom leder ett högre ränteläge förenklat till ett lägre motiverat p/e-tal (allt annat lika).

Dvs om Riksbankens höjer styrräntan från nuvarande 0,75% till 2,60% i slutet av 2016 ökar det visserligen Avanzas resultat kraftigt, men sänker samtidigt Avanza-aktiens motiverade p/e-tal.

En akties motiverade p/e-tal är ju förenklat bara inversen av aktieinvesterarnas avkastningskrav minus förväntad långsiktig resultattillväxt för det aktuella bolaget.

Och avkastningskravet är ju i sin tur den riskfria räntan plus riskpremien för den aktuella aktien.

Mer om det i detta tidigare blogginlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

//

Nordnets q4/2013-resultatrapport kom idag tors 30 jan 2014.

Inkl den ser Nordnets ekonomiska utveckling ut enl följande under de senaste kvartalen:

Intäkter:
q1/2011: 290 miljoner kr
q2/2011: 252 miljoner kr
q3/2011: 276 miljoner kr
q4/2011: 266 miljoner kr

q1/2012: 265 miljoner kr (-9%)
q2/2012: 233 miljoner kr (-7%)
q3/2012: 213 miljoner kr (-23%)
q4/2012: 228 miljoner kr (-14%)

q1/2013: 244 miljoner kr (-8%)
q2/2013: 238 miljoner kr (+2%)
q3/2013: 243 miljoner kr (+14%)
q4/2013: 264 miljoner kr (+16%)

Rörelsemarginal:
q1/2011: 34%
q2/2011: 27%
q3/2011: 37%
q4/2011: 32%

q1/2012: 35%
q2/2012: 23%
q3/2012: 16%
q4/2012: 21%

q1/2013: 29%
q2/2013: 29%
q3/2013: 30%
q4/2013: 32%

Resultat efter skatt:
q1/2011: 79 miljoner kr
q2/2011: 56 miljoner kr
q3/2011: 78 miljoner kr
q4/2011: 58 miljoner kr

q1/2012: 73 miljoner kr (-8%)
q2/2012: 41 miljoner kr (-26%)
q3/2012: 22 miljoner kr (-72%)
q4/2012: 53 miljoner kr (-9%)

q1/2013: 57 miljoner kr (-21%)
q2/2013: 55 miljoner kr (+33%)
q3/2013: 58 miljoner kr (+165%)
q4/2013: 64 miljoner kr (+21%)

Resultat per aktie:
q1/2011: 0,45 kr
q2/2011: 0,32 kr
q3/2011: 0,44 kr
q4/2011: 0,33 kr

q1/2012: 0,41 kr (-9%)
q2/2012: 0,24 kr (-25%)
q3/2012: 0,13 kr (-70%)
q4/2012: 0,30 kr (-9%)

q1/2013: 0,33 kr (-20%)
q2/2013: 0,31 kr (+29%)
q3/2013: 0,33 kr (+154%)
q4/2013: 0,36 kr (+20%)

Det ger i sin tur följande siffror på årsbasis:

Intäkter:
2011: 1 084 miljoner kr
2012: 938 miljoner kr (-13%)
2013: 989 miljoner kr (+5%)

Rörelsemarginal:
2011: 32%
2012: 24%
2013: 30%

Resultat efter skatt:
2011: 270 miljoner kr
2012: 189 miljoner kr (-30%
2013: 235 miljoner kr (+24%)

Resultat per aktie:
2011: 1,54 kr
2012: 1,08 kr (-30%
2013: 1,34 kr (+24%)

//Edit: Nordnets resultat före skatt har belastats med följande skattesats under de senaste åren:

2011: 23%
2012: 17%
2013: 20%

Dvs för Nordnet ökade skattesatsen under 2013, trots att den svenska bolagsskatten sänktes från 26% till 22%.

//

Nordnet-aktiens börskurs ligger i skrivande stund i 28 kr (under förmiddagen tors 30 jan 2014).

Med ca 175 miljoner utestående Nordnet-aktier ger det ett börsvärde på nästan 5 miljarder kr.

Med ett resultat per aktie på 1,34 kr för senast rapporterade 12 mån (helåret 2013) handlas Nordnet-aktien till ett p/e-tal på 21.

Dvs aktiernas p/e-tal:

Avanza 36

Nordnet 21

Hur kan det vara motiverat med en så stor värderingsskillnad?

Avanzas börsvärde 6 771 miljoner kr vid börskurs 238 kr och följande utveckling för resultatet efter skatt de senaste åren:

Resultat efter skatt:
2011: 291 miljoner kr
2012: 160 miljoner kr (-45%)
2013: 193 miljoner kr (+21%)

Nordnets börsvärde 4 778 miljoner kr vid börskurs 28,10 kr och följande utveckling för resultatet efter skatt de senaste åren:

Resultat efter skatt:
2011: 270 miljoner kr
2012: 189 miljoner kr (-30%
2013: 235 miljoner kr (+24%)

Dvs Nordnet hade både högre resultat efter skatt och högre resultattillväxt under 2013.

Borde då inte Nordnet ha ett högre börsvärde än Avanza?

En förklaring till att det inte är så kan vara att Avanzas extra IT-kostnader fortsatte belasta Avanzas resultat under första halvåret 2013.

Tar man bara andra halvårets resulat efter skatt, och tar det gånger två (för att få resultatet i årstakt) erhålls följande siffror:

Avanza 232 miljoner kr

Nordnet 245 miljoner kr

Med ovannämnda börsvärden blir då aktiernas p/e-tal följande:

Avanza 29

Nordnet 19

Dvs då krymper värderingsskillnaden ihop något, men Avanza är ändå klart högre värderat än Nordnet.

Utveckling av Avanzas nettoresultat de två senaste kvartalen:

q3/2013: 62 miljoner kr (+94%)
q4/2013: 54 miljoner kr (+80%)

Utveckling av Nordnets nettoresultat de två senaste kvartalen:

q3/2013: 58 miljoner kr (+165%)
q4/2013: 64 miljoner kr (+21%)

Är det utifrån det motiverat att börsvärdena är följande:

Avanza 6 771 miljoner kr (vid börskurs 238 kr)

Nordnet 4 778 miljoner kr (vid börskurs 28,10 kr)

Av någon anledning räknar aktieinvesterare med att Avanza kommer att ha en klart högre långsiktig resultattillväxt än Nordnet.

Varför?

Här är uppfattningen att Nordnet har minst lika goda förutsättningar till långsiktig resultattillväxt som Avanza, varför Nordnet-aktien är den mest köpvärda av de två (även om båda här får rekommendationen "sälj").

Även följande är anmärkningsvärt:

Firmornas intäkter under 2013:

...Avanza 597 miljoner kr (+6%)

...Nordnet 989 miljoner kr (+5%)

Rörelsemarginaler (dvs rörelseresultat delat med intäkter) under 2013:

...Avanza 38% (jämfört med 36% under 2012)

...Nordnet 30% (jämfört med 24% under 2012)

Dvs Nordnet har klart högre intäkter men lägre rörelsemarginal än Avanza.

Totalt sett innebar det ändå att Nordnet hade högre rörelseresultat än Avanza under 2013:

...Avanza 226 miljoner kr

...Nordnet 294 miljoner kr

Men då kan alltså Avanzas rörelseresultat vara belastat av en del extra IT-kostnader under första halvåret 2013.

Kundernas sparkapital per slutet av 2013 hos respektive firma:

...Avanza 113 miljarder kr (+31% från slutet av 2012)

...Nordnet 136 miljarder kr (+31% från slutet av 2012)

Dvs inte heller i det avseendet vinner Avanza.

Medan Avanza bara finns i Sverige så finns Nordnet i hela Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland).

Fördelning av Nordnets intäkter per land under 2013:

Sverige 625 miljoner kr (63%)
Finland 142 miljoner kr (14%)
Norge 128 miljoner kr (13%)
Danmark 94 miljoner kr (9%)
- - -
Summa 989 miljoner kr (100%)

Dvs Sverige är det klart största landet för Nordnet med över 60% av intäkterna.

(Jämför med att hela Avanza hade intäkter på 597 miljoner kr under 2013.)

Nordnets intäktsförändring per land under 2013:

Danmark +44%
Finland +14%
Sverige +4%
Norge -12%
- - -
Summa +5%

Dvs klart bäst i Danmark men sämst i Norge.

I Sverige hade Nordnet +4% jämfört med Avanzas +6% vilket är negativt för Nordnet.

Nordnets rörelsemarginal per land under 2013:

Sverige 41% (jämfört med 36% under 2012)
Finland 13% (-1%)
Norge 11% (17%)
Danmark 8% (-19%)
- - -
Summa 30% (24%)

Dvs klart bäst lönsamhet i Sverige, men positivt att Finland och Danmark vänt från förlust 2012 till vinst 2013.

Nordnets rörelsemarginal på 41% i Sverige 2013 kan jämföras med att Avanzas rörelsemarginal samtidigt uppgick till 38%.

Antal anställda per slutet av 2013:

...Avanza 264 st

...Nordnet 330 st

Antal anställda per 1 miljard kr i börsvärde:

...Avanza 39 pers

...Nordnet 69 pers

Avanza verkar alltså vara mer kostnadseffektivt än Nordnet (dvs att Avanza behöver färre anställda per 1 miljard kr i börsvärde).

Å andra sidan är det väl inte riktigt jämförbart eftersom Nordnet finns i fyra länder och behöver väl därmed vissa fasta kostnader för att upprätthålla verksamheten i respektive land osv.

Videoklipp

Videoklipp från 30 jan 2014 där Nordnets vd Håkan Nyberg och finanschef Jacob Kaplan presenterar firmans q4/2013-resultatrapport på engelska: http://www.youtube.com/watch?v=cBUo8-bvoLU

Även separat telefonkonferens från 30 jan 2014 där Nyberg och Kaplan presenterar Nordnets q4/2013-resultatrapport: http://financialhearings.nu/140130/nordnet/

//Tillägg 30 jan 2014

Avanza

Ovan nämndes att Avanza-aktiens motiverade värde borde ligga på ca 70-100 kr (jämfört med börskursen 238 kr), beräknat som ett motiverat p/e-tal på max 10-15 gånger resultatet per aktie 6,67 kr för 2013.

Det ger alltså en motiverad kursförändring på -58% till -72% (dvs en motiverad nedgång med ca 60-70%) för Avanza-aktien från nuvarande börskurs 238 kr.

Å andra sidan var ev Avanzas resultat för första halvåret 2013 belastat av extra IT-kostnader.

Tar man andra halvårets resultat per aktie gånger två blir det ett resultat per aktie på 8 kr i årstakt.

Ett p/e-tal på 10-15 på det ger en motiverad börskurs på 80-120 kr.

Och det innebär en motiverad kursförändring på -50% till -66% (dvs en motiverad kursnedgång på ca 50-70%).

Nordnet

Nordnet hade väl inga motsvarande extrakostnader under 2013 varför Nordnets resultat per aktie på 1,34 kr kan anses vara ett ordinarie resultat.

Ett p/e-tal på 10-15 på det ger en motiverad börskurs på 13,40-20,10 kr.

Från nuvarande börskurs 28 kr innebär det en motiverad kursförändring på -28% till -52% (dvs en nedgång på ca 30-50%).

Dvs slutsats: Båda aktierna är övervärderade men Avanza-aktien mer än Nordnet-aktien.

Sedan kan ju följande faktorer bidra till ökande resultat för Avanza och Nordnet framöver:

+ Fortsatt bra börsklimat leder till att kunderna börjar handla mer med aktier vilket ger ökade courtageintäkter.

+ Stigande ränteläge ger stigande räntenetto.

+ Fri flytträtt för pensionssparande gör att kundernas pensionssparande hos Avanza och Nordnet ökar.

Men samtidigt har resultatnivåerna för aktiemäklarfirmor historiskt varierat kraftigt mellan åren utifrån börsens variationer och därmed kundernas benägenhet att handla med aktier.

Här alltså motiverade börskurser:

• Avanza 80-120 kr (motiverad kursförändring: ned ca 50-70% från nuvarande börskurs 238 kr)

• Nordnet 13-20 kr (motiverad kursförändring: ned ca 30-50% från nuvarande börskurs 28 kr)

//Edit: I rättvisans namn kan man även beräkna Nordnets resultat per aktie utifrån nivån för andra halvåret 2013 gånger två, eftersom kundernas aktiehandel kommit igång mer då jämfört med första halvåret.

Då blir Nordnets resultat per aktie 1,38 kr i årstakt vilket med ett p/e-tal på 10-15 ger en motiverad börskurs på 13,80-20,70 kr (dvs ca 14-21 kr).

Det i sin tur innebär en motiverad kursförändring på -26% till -51%, dvs fortfarande en motiverad nedgång på ca 30-50%.

//

//

//Tillägg 30 jan 2014

Ett skäl till att Nordnet-aktien värderas lägre än Avanza-aktien kan vara att Nordnet har högre utlåning än Avanza, vilket ger högre risk för att Nordnet drabbas av kreditförluster.

Utlåning till allmänheten per slutet av 2013:

...Avanza 4 188 miljoner kr

...Nordnet 5 456 miljoner kr

Bokfört eget kapital (tillgångar minus skulder) per slutet av 2013:

...Avanza 794 miljoner kr

...Nordnet 1 621 miljoner kr

Dvs båda firmorna har stor utlåning, och Nordnet har dessutom ett klart större eget kapital.

Så snarare borde det tala till Nordnets fördel (och bidra till att Nordnet-aktien värderas högre än Avanza-aktien).

Eget kapital som andel av utlåningen till allmänheten:

...Avanza 19%

...Nordnet 30%

Dvs för Avanza räcker det med att 19% av lånen ej kan återbetalas för att Avanzas egna kapital ska utraderas och firman gå i konkurs.

För Nordnet krävs det att 30% av lånen ej kan återbetalas för att det egna kapitalet ska utraderas och firman gå i konkurs.

Dvs i det perspektivet är risknivån högre i Avanza än i Nordnet.

Å andra sidan har väl både Avanza och Nordnet goda säkerheter för lämnade lån, dvs om kunderna ej kan återbetala lånen tar firmorna över säkerheterna.

Frågan är då i vilken utsträckning säkerheterna täcker utlånade pengar.

Tex för utlåning med aktier som säkerhet kan man hos Avanza låna pengar motsvarande 80% av värdet på kundens Ericsson-aktier hos Avanza.

Nordnet har samma "belåningsgrad" för sina kunder om de vill låna pengar med Ericsson-aktier som säkerhet.

Kreditförluster de senaste åren:

Avanza:

2011: 6 miljoner kr
2012: 1 miljon kr
2013: 1 miljon kr

Nordnet:

2011: 41 miljoner kr
2012: 45 miljoner kr
2013: 39 miljoner kr

Dvs Avanza har haft försvinnande små kreditförluster medan Nordnets kreditförluster är högre.

Det beror väl bla på att Nordnet har delvis annorlunda utlåning (inkl typ sms-lån?) än Avanza.

//

//Tillägg 30 jan 2014

Positivt att både Avanza och Nordnet har relativt sett lite "luft" i balansräkningen i form av abstrakta så kallade immateriella anläggningstillgångar.

Per slutet av dec 2013 hade Avanza totala tillgångar bokförda till 57 miljarder kr.

Härav uppgick:

...utlåning till allmänheten till 7% (drygt 4 miljarder kr)

...immateriella anläggningstillgångar till 0,04% (23 miljoner kr)

Nordnet hade för sin del totala tillgångar bokförda till 40 miljarder kr per slutet av dec 2013.

Härav uppgick:

...utlåning till allmänheten till 14% (5-6 miljarder kr)

...immateriella anläggningstillgångar till 1% (447 miljoner kr)

Andel immateriella anläggningstillgångar av eget kapital:

...Avanza 3% (23 miljoner kr av 794 miljoner kr)

...Nordnet 28% (447 miljoner kr av 1,6 miljarder kr)

Dvs om Nordnet går dåligt under en längre period och tvingas skriva ned sina immateriella anläggningstillgångar till noll kr, skulle det ge en negativ resultateffekt på 400-500 miljoner kr som eroderar det egna kapitalet med nästan 30%.

Det är inte försumbart, men leder heller inte till att det egna kapitalet äts upp helt och hållet.

Ev är Nordnets högre immateriella anläggningstillgångar än Avanza ett ytterligare skäl till att Nordnet-aktien värderas lägre än Avanza-aktien?

Dvs utöver tex att Nordnets utlåning verkar vara mer riskabel och leder till högre kreditförluster.

//

//Tillägg 3 feb 2014

Starka månadssiffror för jan 2014 från Nordnet: http://mb.cision.com/Main/116/9530168/205841.pdf

Enl pressmeddelandet bla:

Nordnet-kundernas genomsnittliga antal börsaffärer per dag (i aktier, warranter och optioner) uppgick till nästan 72 000 st i jan 2014 (+21% från jan 2013).

Det står även att kundernas nettosparande i jan 2014 uppgick till 1,3 miljarder kr (oförändrat från jan 2013).

Frågan är dock hur pass uthålliga siffrorna är.

Nordnet-aktien nu i 27,70 kr vid lunchtid mån 3 feb 2013 (-0,7% från slutkursen 27,90 kr fre 31 jan 2014).

Som lägst var aktien nere i 27,50 kr tidigare under mån 3 feb 2013.

//

//Tillägg 4 feb 2014

Enl ovan gjorde Nordnet-kunderna i snitt 71 864 börsaffärer per dag i jan 2014 (+21% från jan 2013).

Härav i Sverige i snitt 33 131 affärer per dag (+8% från jan 2013).

Det var särskilt i Danmark men även i Norge som Nordnet-kunderna ökade antalet affärer per dag kraftigt.

• Och idag kom besked om att Avanza-kunderna enl preliminära siffror gjorde i snitt 32 500 börsaffärer per dag (+9% från jan 2013): www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/02/04/avanza-bank-januari-manadsstatistik-och-nytt-samarbete.html

• Enl samma länk gjorde Nordnet-kunderna i snitt 22 000 börsaffärer per dag (+3% från jan 2013).

Hur går det ihop med infon ovan om drygt 33 000 affärer per dag?

Totalt sett skriver dock även Nordnet att firmans svenska kunder gjorde 695 744 börsaffärer under jan 2014 vilket var +3% från jan 2014.

Avanza definierar antalet börsaffärer som "köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North" enl "statistik från NASDAQ OMX".

Nordnet definierar antalet börsaffärer som antal "avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder" och "antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder".

Avanza skriver även i länken att nettoinflödet av kapital från kunderna uppgick till 2,25 miljarder kr i jan 2014 (+91% från 1,18 miljarder kr i jan 2013).

Dvs är det "nettoinflöde" som Avanza nämner jämförbart med det som Nordnet kallar för kundernas "nettosparande"?

Enl ovan sa ju Nordnet att kundernas nettosparande i jan 2014 uppgick till 1,3 miljarder kr (oförändrat från jan 2013).

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

• Avanza-aktien: "Sälj" vid börskurs 238 kr.

• Nordnet-aktien: "Sälj" vid börskurs 28 kr.

(Det var rådande börskurser under förmiddagen tors 30 jan 2014.)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?