Post entry

Avanza-aktien långsiktigt köpvärd

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Flytträtt för pensionssparande utgör en stor tillväxtpotential framöver för aktiemäklarfirman Avanza.

Vd-intervju

Videoklipp där Avanzas nya vd Martin Tivéus intervjuas: http://www.facebook.com/video/video.php?v=322690901097932

Han pratar bla om följande:

• Viktigt att vara tydlig och pedagogisk med vilka avgifter man har etc.

• Likheter mellan Avanza och telekombolaget Glocalnet där Tivéus jobbade tidigare. Båda är utmanare i sina respektive branscher.

• Pensionsmarknaden utgör den största tillväxtpotentialen för Avanza framöver. Tivéus räknar med att det blir lättare för aktörer som Avanza att börja konkurrera om pensionskapitalet from 2013. "Flytträtts-utredningen" kommer med sitt betänkande i juni 2012 och finansmarknadsminister Peter Norman väntas därefter vara snabb med att omvandla det till lagstiftning. Ännu så länge ligger halva svenska sparmarknaden inom pensionssparande som folk idag inte kan flytta till att ha hos den aktör man vill.

• Tivéus har själv ett pensionssparande (ej hos Avanza) som kostar avgifter på över 2%/år av sparat belopp. När han går i pension kommer halva hans pensionssparande där att ha gått till avgifter. Och som det är idag får han inte flytta på det pensionssparandet till tex Avanza.

• Om han fick flytta det pensionssparandet till Avanza och placera pengarna i Avanzas avgiftsfria aktieindexfond Avanza Zero, så blir årsavgiften 0%/år. Enda kostnaden är en flyttavgift på 1000 kr för att flytta pensionssparandet till Avanza. Det kan även bli en flyttavgift på 1% av pensionssparandet om man flyttar sitt pensionssparande till tex Avanza (när det går), men en sådan flyttavgift sparar man snabbt in hos Avanza om avgiften hos Avanza är 0%/år med Avanza Zero.

• I snitt ligger avgiften för pensionssparande i Sverige på 2,1%/år av sparat belopp. Det är väldigt högt tycker Tivéus. Han anser därför att det är väldigt viktigt att flytträtten införs i Sverige. Flytträtten finns redan i tex Norge.

• Tivéus ser flytträtten som en "jättemöjlighet" för Avanza. Han ser det som "en stor tillväxtpotential". Avanza har enl honom de bästa villkoren för pensionssparande med lägst avgifter och bredast utbud.

• I och med att avgiften för pensionssparande är 0%/år hos Avanza (om man placerar pensionssparandet i Avanzas avgiftsfria fond Avanza Zero), kommer man därmed att få dubbla pensionssparandet kvar (efter några decennier) jämfört med om man har pengarna i ett pensionssparande där avgiften är över 2%/år på sparat belopp.

• Enl Tivéus är det viktigt att tänka på vilka avgifter man betalar generellt för sitt sparande. Han menar att det tyvärr ofta är så att sparalternativ med höga avgifter ger sämre avkastning (exkl själva avgiften). "Jag tycker att man ska vara otrogen som bankkund", anser Tivéus. Han har själv varit det och vunnit på det tycker han. Enl Tivéus stämmer det inte att man får bättre villkor om man har hela sitt bankengagemang på samma ställe. Han är själv kund hos flera banker och har bra villkor.

• Generellt är Avanzas existensberättigande att skapa unika fördelar för kunderna enl Tivéus. Det omfattar bla enklare produkter, lägre avgifter, bra servicenivå osv. Men man kan aldrig sitta stilla, för då kommer konkurrenterna ikapp. Därför måste man hela tiden jobba på att bli ännu bättre anser han.

• Tivéus är en hurtbulle och ska tex åka längdskidåkningstävlingen Vasaloppet som är på 9 mil. I år äger Vasaloppet rum 4 mars 2012 (dvs inte nu på söndag, utan söndagen i nästa vecka).

Är Avanza-aktien köpvärd vid nuvarande börskurs 189 kr?

Det som Tivéus säger om pensionssparande (och att folk kommer att få rätt att flytta det till tex Avanza) kan bli en stor tillväxtpotential för Avanza framöver.

Även om Avanza inte tjänar några pengar på kunder som lägger hela sitt pensionssparande i den avgiftsfria fonden Avanza Zero, så är Avanza Zero säkert en bra "lockvara" som lockar kunderna till Avanza, och många kunder lär säkert därefter även köpa andra fonder etc som kostar vissa avgifter vilket Avanza då tjänar på.

Pensionsmarknaden är så otroligt stor, så det kan säkert bli bra vinsttillskott för Avanza av det framöver.

Hittills har Avanza ca 250 000 kunder med ett sparande på 80-90 miljarder kr på sina Avanza-konton (enl Avanzas hemsida): http://www.avanza.se/aza/omavanza/index.jsp Undrar hur mycket det kan öka när flytträtten för pensionssparande införs 2013?

Avanzas ekonomiska utveckling

Så här har Avanzas ekonomiska utveckling sett ut de senaste åren:

Intäkter:
2007: 557 miljoner kr (+22%)
2008: 509 miljoner kr (-9%)
2009: 515 miljoner kr (+1%)
2010: 621 miljoner kr (+21%)
2011: 695 miljoner kr (+12%)

Rörelsemarginal:
2007: 55%
2008: 47%
2009: 54%
2010: 53%
2011: 49%

Resultat per aktie:
2007: 8,51 kr (+24%)
2008: 6,78 kr (-20%)
2009: 8,27 kr (+22%)
2010: 9,77 kr (+18%)
2011: 10,28 kr (+5%)

Generellt brukar resultatutvecklingen för aktiemäklarfirmor variera med om börsen går upp eller ned. Det syns även i Avanzas siffror med sämre intäkter under finanskrisen 2008/2009 och bättre i samband med återhämtningen därefter.

Men Avanza är mer stabilt än så, och tjänar inte bara courtageavgifter när kunderna handlar med aktier. Avanza får väl tex även en en andel av fondavgifterna som tas ut av de fonder som Avanza-kunderna placerar pengar i via Avanza (även om det fonder som förvaltas av utomstående banker eller fondbolag). Det är därför som Avanza vill att kunderna sätter in så mycket av sina sparpengar som möjligt hos Avanza, eftersom kunderna då gärna placerar en viss del av pengarna i fonder (via Avanza), varefter Avanza då får en del av de fondernas fondavgifter.

I det perspektivet var det negativt att Avanza-kundernas sparkapital hos Avanza minskade under 2011 med 10% till 74 miljarder kr. Positivt dock att antalet kundkonton hos Avanza under 2011 ökade med 18% till nästan 420 000 konton i slutet av året.

Totalt har Avanza fyra intäktskällor:

• courtageavgifter (som tas ut när kunderna köper och säljer aktier)
• räntenetto (skillnaden mellan ränteintäkter från utlånade pengar och räntekostnader på lånade pengar)
• fondprovisioner (som tas ut när kunderna äger fonder via Avanza)
• övriga intäkter

I Avanzas affärsidé ligger ju inte egentligen att låna ut pengar till kunderna, men som aktiemäklarfirma är det praxis att den kund som vill kan få låna pengar mot säkerhet i kundens aktieinnehav. Under tiden tar Avanza ut en ränta för sådana lån vilket då bidrar till räntenettot. Och det visar sig att räntenettot utgör en ganska stor del av Avanzas intäkter.

Så här fördelade sig Avanzas intäkter mellan de olika intäktskällorna under 2011:

• courtageavgifter 44% (av Avanzas totala intäkter under 2011)
• räntenetto 37%
• fondprovisioner 10%
• övriga intäkter 9%
Summa intäkter 695 miljoner kr

Under 2011 minskade intäkterna från "kärnverksamheten" (courtage och fondprovisioner), medan räntenettot ökade med över 60%. Det är lite oroväckande. Helst hade man velat se att det var intäkterna från själva kärnverksamheten som ökade.

Trenden var densamma i q4/2011 med ännu mer fallande courtageintäkter och fondprovisioner medan räntenettot ökade med över 30% (jämfört med q4/2010). Det allmänna börsklimatet var väl ganska svagt under q4/2011 vilket säkert bidrog till de låga intäkterna från courtage och fondprovisioner då.

Avanzas rörelsekostnader ökade kraftigt under 2011. Ökningen uppgick till över 20% och rörelsekostnaderna blev därmed totalt över 350 miljoner kr under helåret.

• Personal är den största kostnadsposten och utgjorde över hälften av rörelsekostnaderna under 2011. Personalkostnaderna ökade med 15% under året (dvs mindre än ökningen för de totala rörelsekostnaderna). Ändå ökade Avanza antalet anställda med bara 7% under året (till 260 pers i slutet av 2011).

• En kraftig ökning var det för övriga rörelsekostnader under 2011. Det omfattar väl främst IT-kostnader som är stora för en internetbaserad aktiemäklarfirma som Avanza. De övriga rörelsekostnaderna ökade med nästan 40% under 2011, och utgjorde 35% av Avanzas totala rörelsekostnader under året.

Så här ser Avanzas ekonomiska utvecklingen ut per kvartal under 2011:

Intäkter:
q1/2011: 183 miljoner kr (+19%)
q2/2011: 172 miljoner kr (+7%)
q3/2011: 182 miljoner kr (+32%)
q4/2011: 157 miljoner kr (-6%)

Rörelsemarginal:
q1/2011: 58%
q2/2011: 40%
q3/2011: 57%
q4/2011: 39%

Resultat per aktie:
q1/2011: 3,23 kr (+21%)
q2/2011: 2,01 kr (-19%)
q3/2011: 3,10 kr (+42%)
q4/2011: 1,94 kr (-21%)

Dvs det var en ganska blandad utveckling under året med ett starkt första kvartal, ett svagare andra kvartal, ett starkt tredje kvartal, och sedan ett svagt fjärde kvartal.

Varför blev q4 så dåligt? Börsen gick väl allmänt dåligt under q4 pga europeiska skuldkrisen etc. Vd Martin Tivéus skriver i q4-rapporten (daterad 19 jan 2012) bla om att börsåret 2011 var turbulent vilket ger negativ inverkan på kundernas aktiehandel och insättningar till Avanza. Enl honom fortsatte Avanza att öka sina marknadsandelar under året, men han var ändå missnöjd över att Avanza inte nådde sina tillväxtmål och aviserade att Avanza nu ska spara kostnader: "Vi har därför gjort en ordentlig kostnadsöversyn och kommer sänka kostnaderna markant jämfört med fjärde kvartalet 2011", skrev han i rapporten.

Avanzas mål är att öka resultatet med 15-20%/år. (Som jämförelse blev resultatökningen enl ovan bara 5% under 2011, och i q4 var det tom en minskning med över 20%.) Målet bygger bla på följande antaganden:

• Sparmarknaden: Sparmarknaden som helhet har en långsiktig genomsnittlig tillväxtakt på 8-12%/år.
• Sparande via internet: Sparande via internet (såsom tex via Avanza) har en högre tillväxt än sparmarknaden som helhet.
• Hot mot sparmarknaden kan utgöras av att det blir börsnedgång eller att dålig utveckling på bostadsmarknaden smittar av sig på kundernas sparbenägenhet.
• Insättningar: Avanzas kunder antas varje år göra insättningar till Avanza av ett kapital motsvarande 13-17% av kundernas totala sparkapital hos Avanza vid början av varje år.
• Värdeökning: Kundernas sparkapital hos Avanza antas ha en värdeökning på 6-8%/år.
• Prispress: Kontinuerligt sänkta avgifter etc antas innebära en negativ inverkan på Avanzas resultattillväxt varje år. Prispressen antas minska resultattillväxten med 3-7 procentenheter/år.
• Sammantaget antas Avanzas intäktstillväxt därmed uppgå till 15-20% som långsiktigt snitt per år.
• Avanzas kostnader antas i snitt öka med 15-20% per år.
• Därmed antas även Avanzas resultat öka med 15-20%/år som långsiktigt genomsnitt.

Sammantagen reflektion

Avanza-aktien värderas till ett p/e-tal på 18-19 (beräknat som börskurs på 189 kr i skrivande stund, delat med resultatet per aktie på 10,28 kr under 2011). Det är en hög värdering. Aktier i börsnoterade aktiemäklarfirmor borde normalt värderas till ett p/e-tal under 10 eftersom sådana firmor är så känsliga för den allmänna börsutvecklingen. Går börsen dåligt under längre tider blir aktiemäklarfirmor sittande med stora fasta kostnader samtidigt som intäkterna torkar ut.

Men Avanza är inte en vanlig aktiemäklarfirma. Det finns ett "strukturellt" tillväxtelement i Avanza som tack vare sitt koncept med bla låga avgifter och brett sparsortiment långsiktigt ökar sin marknadsandel av sparmarknaden i Sverige på bekostnad av storbankerna.

Och enl ovan är Avanza inte bara beroende av börsklimatet för stunden, utan tjänar även löpande fondprovision etc vilket bidrar till stabilitet. Även dåliga år som finanskrisen 2008/2009 blev resultatet per aktie inte sämre än knappt 7 kr.

Därtill kommer bla följande:

• Börsen har gjort en rivstart under 2012 (dvs stigit kraftigt), vilket säkert lär bidra till ett bra q1/2012 för Avanza. (Q1-rapporten kommer 19 april 2012.)
• Utlovade kostnadsbesparingar (tex sänkta IT-kostnader?) kommer att ge positiv resultateffekt framöver.
• Långsiktiga tillväxtmöjligheter när det blir tillåtet för folk att flytta sitt pensionssparande till bla Avanza.

Slutsatsen blir därför att Avanza-aktien är långsiktigt köpvärd vid nuvarande börskurs 189 kr även om aktien inte direkt verkar jättebillig.

Vd, huvudägare etc

Intressant att Martin Tivéus valts som Avanzas nya vd trots att han inte har jobbat i finansbranschen tidigare. (Han har senast jobbat som Sverigechef för amerikanska IT-jätten Microsofts konsumentdivision.) Det skulle väl varit nästan otänkbart i USA att man tillsätter en börs-vd som inte har någon jobberfarenhet från branschen? Men han verkar vara pedagogisk och en bra säljare (enl ovannämnda videoklipp), så han kanske blir en bra vd ändå. Dessutom säger han sig ha egen erfarenhet som kund till bla banker, och kan dra nytta av det. Det kanske är en fördel att det kommer in någon från en helt annan bransch och utifrån ett kundperspektiv ser vad som kan förbättras etc.

Ett plus för Avanza är att finansmannen Sven Hagströmer är skicklig huvudägare i Avanza (via investmentbolaget Creades http://www.creades.se/). Han är även Avanzas styrelseordförande.

• Avanza är totalt värt drygt 5 miljarder kr på börsen (vid nuvarande börskurs 189 kr).
• Creades har en ägarandel på 21% av Avanza. (Creades äger alltså Avanza-aktier för drygt 1 miljard kr.)
• Sven Hagströmer äger över 35% av Creades.

Enl siffror från Creades 21 feb 2012 utgjorde Creades innehav av Avanza-aktier nästan 30% av Creades totala förmögenhet (som totalt uppgick till 3-4 miljarder kr då): http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/67/0C/wkr0001.pdf Och Creades-aktien handlas i skrivande stund med ca 10% rabatt på börsen (jämfört med värdet av Creades förmögenhet per Creades-aktie), så om man tycker att Avanza-aktien är långsiktigt intressant fast kanske inte jättebillig vid nuvarande börskurs, så kan ett alternativ vara att köpa Creades-aktien. (Nu i börshandelns inledning 22 feb 2012 handlas Creades-aktien i 131 kr medan Creades förmögenhet uppgick till 145 kr per Creades-aktie vid börsens stängning igår 21 feb 2012. 131 kr innebär alltså ca 10% rabatt jämfört med 145 kr.)

Creades bildades nyligen genom en uppdelning av investmentbolaget Öresund som bla tack vare Hagströmer har haft en mycket god långsiktig värdeökning enl tidigare blogginlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oresund/oresundcreades-klarna-skandalen

Ett annat alternativ till Avanza-aktien kan vara aktien i konkurrenten Nordnet. Nordnets börskurs ligger i skrivande stund i 22,20 kr och Nordnet genererade ett resultat per aktie på 1,54 kr under 2011, dvs Nordnet-aktiens p/e-tal blir därmed 14-15 vilket är klart lägre än Avanza-aktiens värdering till p/e 18-19.

Nordnet har dock haft sämre utveckling historiskt än Avanza pga bla en mindre lyckad internationell satsning. Men om Nordnet from nu har ordning på sin verksamhet och precis som Avanza gynnas av flytträtt för pensionssparande, kan Nordnet-aktien också bli intressant framöver.

Även Nordnet är på gång att få en ny vd. Det är Håkan Nyberg som i dagsläget är vd för kreditkortsbolaget Entercard (som bla ger ut kreditkortet re:member http://www.entercard.se/). Han ska tillträda som ny Nordnet vd i sept 2012. http://feed.ne.cision.com/client/nordnet/Commands/Release.aspx?js=0&releaseID=638749

Medan Avanza bara finns i Sverige, så finns Nordnet i hela Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) vilket kan ha sina fördelar. En spekulation är att Avanza och Nordnet på sikt kan gå samman och som en större aktör tillsammans kunna utmana storbankerna med ännu större kraft på sparmarknaden i hela Norden?

Största aktieägare i Nordnet är familjen Dinkelspiel. Medan Avanza är värt över 5 miljarder kr på börsen så är Nordnet värt knappt 4 miljarder kr vid nuvarande börskurser.

- - -

Tillägg 4 mars 2012

Så gick det för Avanzas vd Martin Tivéus i Vasaloppet som ägde rum idag (sön 4 mars 2012): http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2061691#msg13768842

- - -

Tillägg 12 mars 2012

Under Avanzas konferenskväll "Avanza-forum" idag fick man möjlighet att ställa frågor till Avanzas vd Martin Tivéus via internet. Där ställdes nedanstående fråga vilket Tivéus svarade på enl nedan:

Kurta: Vad är orsaken till att kundernas antal aktieaffärer via Avanza förändrades med -21% i januari och -8% i februari? Och att kundernas sparkapital hos Avanza förändrades med -5% i januari och -1% i februari? Riskerar det att leda till att Avanza i år inte kommer att nå sitt mål att öka resultatet med med 15-20%/år? Avanza-aktien värderas ju redan högt med ett p/e-tal på 18-19 (beräknat som börskurs 190,50 kr delat med resultat per aktie 10,28 kr för 2011).

Martin: Hej Kurta, I början av 2011 var börsen fortfarande bra och riskaptiten på marknaden god varvid handeln även var riktigt bra i början av förra året (som du jämför med). Handeln vände nedåt i takt med en sjunkande börs under våren 2011 för att bli riktigt låg under hösten efter det stora börsfallet. Faktum är att handeln är på väg upp igen efter en rejäl nedgång under ffa fjärde kvartalet förra året och siffrorna för jan/feb är bättre än okt-dec förra året. Fortsätter börsen att vara positiv så kommer handeln tillbaka (gäller både Avanza och hela marknaden). Jag sa i bokslutskommunikén att jag tror det blir svårt att under 2012 nå vårt långsiktiga tillväxtmål då sparkapitalet vid ingången av detta år var betydligt lägre än vid ingången av 2011 pga börsfallet förra året. Långsiktigt ser jag ingen anledning att revidera ner målsättningen.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?