Post entry

Avanza-aktien fullvärderad

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det finns en del framtidspotential i aktiemäklarfirman Avanza men det räcker inte för att göra aktien köpvärd.

Avanzas vd Martin Tivéus. Kommer han att kunna vända på aktiemäklarfirmans trista ekonomiska utveckling?

Han tillträdde som vd i okt 2011 och ännu syns inte mycket ljus i tunneln. Någon erfarenhet från finansbranschen hade Tivéus inte mer än som kund i Avanza.

Foto av Per Kristiansen från Avanzas hemsida: www.avanza.se/aza/omavanza/press/bildbank.jsp?lang=se

Sammanfattning

• Avanza genererade ett resultat per aktie på 4,81 kr för senast rapporterade 12 månader (juli 2012-juni 2013).

• Det var -43% jämfört med resultatet per aktie för 12-månadersperioden dessförinnan (juli 2011-juni 2012).

• Med nuvarande börskurs på 149 kr innebär det att Avanza-aktien handlas till ett p/e-tal på höga 31 (börskursen 149 kr delat med resultat per aktie 4,81 kr).

• Som jämförelse handlas ärkekonkurrenten Nordnets aktie till ett p/e-tal på 19 vid nuvarande Nordnet-aktiekurs på 20 kr.

• Och då har Nordnet ändå haft en bättre utveckling av intäkter och resultat än vad Avanza har haft under helåret 2012 och första halvåret 2013.

Tex banken SEB meddelade i början av juli att SEB har rekommendationen "behåll" för både Avanza-aktien och Nordnet-aktien med följande riktkurser:

• 160 kr för Avanza-aktien (vilket innebär en kursförändrings-potential på +7% från nuvarande börskurs 149 kr).

• 20 kr för Nordnet-aktien (vilket innebär kursförändrings-potential på 0% från nuvarande börskurs 20 kr).

Det var i och för sig innan både Avanza och Nordnet kom med sina q2/2013-resultatrapporter senare under juli, men tydligen såg SEB av någon anledning större potential i Avanza-aktien än Nordnet-aktien trots Avanzas högre p/e-tal och sämre utveckling av intäkter och resultat enl ovan.

Och det finns en del framtidshopp för Avanza om man vänder på stenarna:

1) Pensionssparande

...Avanza-kunderna har i dagsläget ett sparkapital kring 100 miljarder kr på sina konton hos Avanza.

...Sparkapitalet genererar intäkter åt Avanza på 0,6% per år av sparkapitalet (dvs ca 600 miljoner kr per år).

...Avanzas kostnadsnivå ligger på 0,4% per år av sparkapitalet (dvs ca 400 miljoner kr per år).

...I takt med att sparkapitalet ökar framöver väntas kostnadsnivån sjunka ner till 0,25-0,30% per år av sparkapitalet inom 3-5 år.

...Dagens sparkapital kring 100 miljarder kr innebär att Avanzas ca 300 000 kunder har i snitt ca 300 000 kr vardera i sparkapital hos Avanza.

...När det blir tillåtet för pensionssparare att flytta sitt pensionssparkapital dit man vill öppnas en lika stor marknad för Avanza.

...Den totala sparmarknaden i Sverige uppgår i dagsläget till 5 000 miljarder kr varav Avanza har en marknadsandel kring 2%.

...Av den totala sparmarknaden uppgår ca 50% till pensionssparande och ca 50% till övrigt sparande.

...Hittills har Avanza i princip bara konkurrerat på marknaden för övrigt sparande, men när det blir tillåtet att flytta pensionssparande kan Avanza konkurrera fullt ut även på den delmarknaden.

...Avanza siktar på att erbjuda bästa möjliga sortiment av sparande till lägsta kostnad, och att därigenom öka marknadsandelen på sparmarknaden.

...Förenklat räcker det att Avanzas befintliga 300 000 kunder flyttar sitt pensionssparande till Avanza för att kundernas sparkapital hos Avanza ska dubblas.

...Som nämnt har Avanza-kunderna i dagsläget ett sparkapital på i snitt 300 000 kr per person hos Avanza, och kundernas pensionssparande (som i dagsläget alltså inte finns hos Avanza) bedöms enl Avanza i snitt uppgå till lika mycket (dvs ca 300 000 kr per person).

...Säg att kundernas sparkapital hos Avanza inom fem år har dubblats från nuvarande nivå kring 100 miljarder kr till 200 miljarder kr, och att det (allt annat lika) gör att Avanza dubblar sitt årliga resultat per aktie till 10 kr per år (försiktigt räknat).

2) Ränteläget

...Därtill kommer att Avanza på sistone drabbats negativt av generellt fallande ränteläge (eftersom en stor del av Avanzas intäkter utgörs av räntenettot, dvs ränteintäkter från utlåning minus räntekostnader för de pengar Avanza självt lånar).

...Riksbanken räknar med att reporäntan kommer att höjas från nuvarande nivå på 1% till 2-3% i slutet av år 2016 (dvs inom 3-4 år).

...Som tumregel räknar Avanza med att en höjning av reporäntan med 0,25 procentenheter höjer Avanzas räntenetto med 15 miljoner kr per år.

...En höjning från 1% till 2-3% innebär alltså en ökning av räntenettot med 60-120 miljoner kr per år för Avanza, vilket allt annat lika bör öka Avanzas resultat före skatt med lika mycket. Det innebär förenklat en ökning av resultatet per aktie med 2-3 kr per år.

3) IT-kostnader

...Dessutom har Avanza på sistone haft höga kostnader för ett nytt IT-system inkl ny hemsida. De kostnaderna väntas falla tillbaka framöver. Det verkar inte vara fråga om några jättebelopp på hundratals miljoner kr per år utan snarare typ 30-60 miljoner kr per år motsvarande 1-2 kr i resultat per aktie per år (efter skatt).

...Avanza ska även försöka sänka kostnadsläget i övrigt inom administration etc.

Enl ovan kan man alltså komma fram till att Avanza kan tjäna ett resultat per aktie på 13-15 kr per år inom fem år:

• pensionssparande dubblar dagens resultat per aktie från 5 kr per år till 10 kr per år

• stigande reporänta höjer räntenettot så att resultatet per aktie ökar med 2-3 kr per år inom 3-4 år

• sänkta IT-kostnader ökar resultatet per aktie med 1-2 kr per år inom 1-2 år

Avanzas totala intäkter på 500-600 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån fördelar sig enl följande:

• räntenetto: knappt 40%

• courtageintäkter: knappt 40%

• fondprovisioner: 10-15%

• övriga intäkter 10%

- - -

Summa 100% (500-600 miljoner kr)

Courtageintäkterna är ju intäkter i form av de avgifter Avanza får ut när kunderna köper och säljer aktier via Avanza.

Fondprovisioner är intäkter som Avanza får när kunderna investerar i fonder (från utomstående fondbolag och banker etc) via Avanza.

4) Aktiehandel

...Dvs Avanza är trots allt i grund och botten en aktiemäklarfirma där courtageintäkterna utgör en stor del av intäkterna.

...Och vad gäller kundernas aktiehandel har det varit torka under lång tid då ränteinvesteringar verkar ha varit mera på modet.

...Men om kundernas aktiehandel återgår till åtminstone en normalnivå lär väl det också kunna bidra till ökat resultat per aktie.

5) Nya kunder

...Ovan skissades ju vad gäller pensionssparandet i första hand på att bara befintliga Avanza-kunder även flyttar sitt pensionssparande till Avanza.

...Men tack vare Avanzas låga avgifter och breda sparutbud lär väl även nya kunder tillkomma, både med pensionssparande och "vanligt" sparande".

Sammantaget är det väl inte orimligt att anta att Avanza kan komma upp i ett resultat per aktie på 20 kr per år inom fem år.

Dvs det borde nästan räcka för att göra Avanza-aktien långsiktigt köpvärd vid nuvarande börskurs 149 kr.

Men:

• Ännu så länge syns inte mycket ljus i tunneln om man tittar på utvecklingen av Avanzas intäkter och resultat. Sju kvartal i rad har intäkter och resultat per aktie fallit.

Nästa hållpunkt är resultatrapporten för q3/2013 som ska komma 16 okt 2013. Då får man se om den dåliga utvecklingen har fortsatt eller ej.

En liten ljusning är att Avanza-kundernas genomsnittliga antal aktieaffärer per dag via Avanza ökade i juni 2013 jämfört med samma månad ett år tidigare. Det var för första gången på länge Avanza kunde visa upp en sådan ökning i sin månadsrapportering jämfört med samma månad ett år tidigare.

• Avanzas huvudägare (styrelseordförande Sven Hagströmer) har sålt ut Avanza-aktier. I slutet av 2012 ägde han totalt 28% av Avanza (21% via investmentbolaget Creades och 7% privat), men under q2/2013 minskade Creades sin ägarandel i Avanza till 14%.

Det hade väl i och för sig inget att göra med att Hagströmers tro på Avanza, utan var väl en del av upplösningen av ägarbråket i Creades med kapitalförvaltningsfirman Pan Capital som nu är uppklarat.

Det separata bolaget Sedarec bildades dit 30% av Creades substansvärde fördes. Pan Capital blev huvudägare i Sedarec med avsikt att avveckla Sedarec. Tex i apr 2013 kom besked om att Sedarec då hade sålt av Avanza-aktier så att ägarandelen i Avanza fallit under 5%: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1978457

Man kan anta att Hagströmer blev så arg så att ånga pyste ur öronen när Pan Capital med sin vd Claes-Henrik Julander genom ägarbråket i Creades fick till uppgörelsen som innebar att Creades tvingades göra sig av med stora mängder Avanza-aktier precis innan Avanzas skördetid förhoppningsvis kommer de närmaste åren.

Upplösningen med Pan Capital kan ju sägas ha inneburit att Creades-aktieägarna fick ut en extra aktieutdelning från Creades: www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=238427

Det borde därmed ha lett till att Hagströmer själv som storägare i Creades fick ut en hel del cash, och frågan är om han för de pengarna själv har köpt så mycket Avanza-aktier han har kunnat (för att kompensera för de Avanza-aktier Creades blev av med) eller om han använt pengarna till annat.

• Även fondbolaget Lannebo har sålt ut Avanza-aktier och meddelade i början av apr 2013 att Lannebos ägarandel i Avanza sjunkit under 5%.

• Dock har även en ny storägare dykt upp; kapitalförvaltningsfirman Montanaro Asset Management som i jan 2013 meddelade att de har en ägarandel på över 5% av Avanza.

Det verkar vara ett brittiskt fondbolag som bla är inriktat på aktier i små- och medelstora bolag: http://www.montanaro.co.uk/

Flytträtt för pensionssparande

Enl Avanzas resultatrapport för q2/2013 verkar regler som medger flytträtt vara på gång.

Ett förslag har tagits fram bla Avanza lämnat synpunkter på:

"Under hösten 2012 presenterade Livförsäkrings-utredningen sitt förslag till utvidgad lagstadgad flytträtt för pensioner.

Avanza lämnade under första kvartalet 2013 in sitt remissvar och vill på flera punkter skärpa utredningens förslag.

Fri flytträtt gynnar konsumenterna och leder till ökad konkurrens och rörlighet inom livförsäkringsbranschen.

När den utvidgade flytträtten träder i kraft kommer Avanza ha goda möjligheter att ta ytterligare andelar av pensionsmarknaden och den svenska sparmarknaden.

Arbete med förberedelser för flytträtten pågår både internt inom Avanza och externt genom intensivt lobbyarbete."

www.avanza.se/aza/omavanza/pdf/avanza_delar_Q2_2013.pdf

Och:

"Pensions- och försäkringsmarknaden är nästan dubbelt så stor som marknaden för direkt aktie- och fondsparande.

Dagens flytträtt omfattar endast pensioner tecknade efter 2007 och flyttbart kapital är idag därmed begränsat till en delmängd av pensions- och försäkringsmarknaden även om denna successivt kommer att öka med tiden.

Under hösten 2012 presenterade Livförsäkringsutredningen ett förslag om utökad flytträtt för pensionssparande.

Utredning har föreslagit att den utökade flytträtten skall gälla från och med 1 januari 2015.

Vid en utökad flytträtt på pensionskapital skulle kunderna ha möjligheten att flytta hela eller delar av detta sparande till Avanza och på så sätt få ut mer i pension då vi erbjuder marknadens lägsta avgifter och bredaste produktutbud för pensions-sparande.

Ett beslut i riksdagen under 2014 om utökad flytträtt skulle därmed påverka Avanzas tillväxtförutsättningar positivt."

En annan artikel om flytträtten för pensionssparande (verkar gälla den delen av pensionssparandet som avser tjänstepensioner): http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article17200621.ab

Avanza har ju länge pekat på det som en potential i förhoppning om att de nya reglerna kommer att leda till att många pensionssparare flyttar sitt pensionssparande till Avanza med sina låga avgifter och sitt breda utbud av sparandealternativ i form av fonder och aktier osv.

Och Avanzas förhoppning är väl att om folk börjar med att flytta sitt pensionssparande till Avanza, så kommer de även att börja använda Avanza för sitt övriga sparande vilket ge Avanza ännu mer intjäning osv.

Hittills har ju en stor del av pensionssparandet varit låst så att pensionssparare inte fått flytta det till en annan bank/firma. Eller det har tydligen gått men det har inneburit höga avgifter och varit tidsödande. Men nu ska det alltså bli ändring på det.

Dock verkar det som att det har varit en del förseningar, och dessutom enl länken ovan så protesterar nu arbetsmarknadens parter (fackföreningar och arbetsgivarorganisationer) mot att pensionssparare ska få rätt att flytta sitt pensionssparande. Tydligen sköter arbetsmarknadens parter själva en stor del av pensionssparandet åt sina medlemmar vilket arbetsmarknadens parter tjänar grova pengar på, men med fri flytträtt finns väl risk att de går miste om det.

Och det är stora pengar i potten; bla 1 600 miljarder kr som i tjänstepensionssparande som idag tydligen sköts av arbetsmarknadsparterna.

Som jämförelse har Avanzas nuvarande ca 300 000 kunder ett sparkapital på ca 95 miljarder kr på sina konton hos Avanza (investerat i aktier, fonder och ev en del cash kvar på kontona osv).

Aftonbladet-artikeln ovan är egentligen en TT-artikel som i sin tur hänvisar till en debattartikel i Dagens Nyheter om ett utredningsförslag avseende fri flytträtt för den så kallade tjänstepensionen.

Enl TT stödjs förslaget av finansmarknadsminister Peter Norman och förslaget behandlas nu av regeringen som väl ska komma med sin kommentar.

Här är själva originalartikeln i Dagens Nyheter: http://www.dn.se/debatt/forslag-om-fri-flyttratt-kan-sanka-pensionerna/

I artikeln skriver PTK, LO och Svenskt Näringsliv bla:

"(...) många banker och försäkringsföretag hejar ivrigt på och vill gå ännu längre än utredningen i syfte att komma in på den här för dem mycket lukrativa marknaden"

"erfarenheterna från ITPK mellan 1990 och 2007 förskräcker. Alla pensionsbolag fick då vara leverantörer helt utan upphandling. Resultatet blev betydligt högre avgifter än vad vi ser i de system som gagnas av prispress genom upphandling"

Arbetsmarknadens parter säger sig enl artikeln vara för fri flytträtt, men att det i så fall är bäst för pensionsspararna om det sker genom att man ingår centrala upphandlingsavtal med sparandeleverantörer såsom fondbolag och kapitalförvaltare.

Därigenom kan lägsta möjliga avgifter för sparandet förhandlas fram, skriver arbetsmarknadens parter i artikeln.

Enl parterna finns det enl denna princip redan idag fri flytträtt för tjänstepensionsområdet, eftersom pensionsspararna (arbetare och tjänstemän) kan flytta sitt tjänstepensionssparande mellan fonder och kapitalförvaltningsfirmor i princip utan flyttkostnad, och att dessa sparleverantörer har låga avgifter för sina tjänster tack vare den centrala upphandling som arbetsmarknadens parter genomfört.

Arbetsmarknadens parter i artikeln:

"Det finns ingen anledning att bryta upp den här väl fungerande pensionsmodellen och skapa möjligheter för lycksökare och mellanhänder, som i likhet med PPM-systemet mot betalning skall 'råda' enskilda med allehanda sparförslag och fondbyten."

PTK är ju förenklat uttryckt tjänstemännens fackförening (med delföreningarna Saco, TCO och Ledarna) medan LO är arbetarnas fackförening och Svenskt Näringsliv är arbetsgivarnas organisation.

Enl artikeln har Norman själv erkänt att han tycker att frågan om fri flytträtt för tjänstepensionerna är "ruggigt komplicerad" men enl ovan har han tydligen ändå gett sitt stöd.

Dvs ev risk att denna fråga kan dra ut på tiden.

//Edit: Avanza-vd:n Martin Tivéus har tidigare kommenterat arbetsmarknadens parters inblandning på pensionsmarknaden.

Han menar på att arbetsmarknadens parter pratar med dubbla tungor och i själva verket inte vill tillåta de nya reglerna om fri flytträtt, eftersom arbetsmarknadens parter i dagsläget tjänar mycket pengar på sina medlemmars pensionssparande vilket i stor utsträckning finansierar själva fackföreningsrörelsen etc.

Enl artikel med Tivéus i Realtid.se från aug 2012:

_"Det finns en falang som vill att de nuvarande pensionsreglerna ska bibehållas, det vill säga att det blir fortsatt svårt att flytta sin pension.

En sådan gruppering är arbetsmarknadens parter med fackföreningar och arbetsgivarorganisationer som sköter en hel del av pensionssparandet i Sverige.

- Det är klart att de vill konservera det nuvarande systemet. Det ligger i deras intresse.

Enligt Tivéus finansierar i praktiken arbetsmarknadsparterna delvis sina egna verksamheter (fackföreningar och arbetsgivarorganisationer) i dagsläget med sina relaterade pensionssparar-verksamheter.

- Nuvarande system där konsumenten själv inte kan byta pensionsbolag - oavsett om man är nöjd eller inte - strider mot all konsumenträtt.

Nyckelfrågan är att höga löpande avgifter för pensionssparande hos pensionsbolag, tär på pensionsspararnas kapital."_

http://mobil.realtid.se/artikel/?p=20120823122307_Realtid745.dbp

//

Avanzas utveckling

Hur går det så länge för Avanzas befintliga verksamhet (med framför allt aktiehandlande småsparare)?

Börskursen:

• Avanza-aktien i skrivande stund i 149 kr (slutkurs fre 26 juli 2013).

• Det ger bolaget ett börsvärde på drygt 4 miljarder kr.

Aktiens kursutveckling de senaste fem åren:

1) en bottennivå under 70 kr hösten 2008

2) kraftig uppgång till nästan 260 kr våren 2010

3) nedgång till nästan 120 kr hösten 2012

4) uppgång till nuvarande börskurs 149 kr sommaren 2013

Hur blir kursutvecklingen framöver?

Det beror väl inte minst på utvecklingen av Avanzas intäkter och resultat.

Så här har utvecklingen sett ut historiskt:

De senaste åren:

Intäkter:
2008: 509 miljoner kr (-9%)
2009: 515 miljoner kr (+1%)
2010: 621 miljoner kr (+21%)
2011: 695 miljoner kr (+12%)
2012: 562 miljoner kr (-19%)

2013 (6 mån): 287 miljoner kr (-6%)

Negativt med fallande intäkter sedan 2012.

Negativt även att Avanza inte direkt verkar vara ett stabilt tillväxtföretag, utan snarare ett ganska konjunkturkänsligt bolag där intjäningen varierar ganska kraftigt med börsens svängningar (och ev med ett visst tillväxtelement i form av att aktiehandlande småsparare flyttar från storbankerna till Avanza som har lägre avgifter osv).

Det gör ju i så fall att Avanza-aktien bör värderas till ett ganska lågt p/e-tal (jämfört med om det vore ett helt konjunktur-okänsligt bolag med hög och jämn intäktstillväxt).

Rörelsemarginal:
2008: 47%
2009: 54%
2010: 53%
2011: 49%
2012: 36%

2013 (6 mån): 31%

Negativt med fallande rörelsemarginal sedan 2012.

Resultat per aktie:
2008: 6,75 kr (-20%)
2009: 8,24 kr (+22%)
2010: 9,62 kr (+17%)
2011: 10,21 kr (+6%)
2012: 5,58 kr (-45%)

2013 (6 mån): 2,67 kr (-22%)

Negativt med fallande resultat per aktie sedan 2012.

Aktieutdelning:
2008: 6,00 kr
2009: 8,00 kr
2010: 9,50 kr
2011: 10,00 kr
2012: 8,00 kr

Aktieutdelningens andel av årets resultat per aktie:
2008: 89%
2009: 97%
2010: 99%
2011: 98%
2012: 143%

Positivt att Avanza verkar ha ev den mest generösa utdelningspolitiken av alla bolag på börsen. Bolaget delar ut nästan hela resultatet per aktie varje år.

Den senaste utdelningen var enl ovan 8 kr vilket innebär en "direktavkastning" (utdelning 8 kr delat med nuvarande börskurs 149 kr) på goda 5-6%.

Dvs om utdelningsnivån håller i sig på minst nuvarande nivå även nästa gång (våren 2014) får man som aktieägare en "årsränta" på 5-6%, dvs klart bättre än inlåningsräntan på banken.

Dock är det samtidigt en kursrisk, dvs risk för att Avanzas börskurs ligger lägre våren 2014. Och dessutom risk för att utdelningsnivån blir lägre än 8 kr våren 2014.

Här i bloggen är dessutom uppfattningen att aktieutdelningen i sig är irrelevant för om en aktie är köpvärd eller ej. Orsaken är principen att om man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr så blir man inte rikare för det. Man har fortfarande 1 000 kr (fast 100 kr i plånboken och 900 kr kvar på banken).

Dvs det enda som avgör värdet på ett bolags aktie är den totala intjäningen i bolagets verksamhet (dvs förenklat uttryckt som bolagets totala resultat per aktie).

Med det synsättet är det alltså resultatet per aktie som avgör om en aktie är köpvärd eller ej och inte utdleningen per aktie.

Enl ett resonemang är det tom negativt med bolag som betalar hög aktieutdelning eftersom det är ett tecken på att bolaget inte ser någon potential i att behålla pengarna och återinvestera dem i sin egen verksamhet.

Dessutom får man ju som aktieägande privatperson som utgångspunkt betala 30% skatt på aktieutdelningen (som inkomst av kapital). Dvs då är det väl bättre med bolag som ser stor framtidspotential och återinvesterar pengarna i bolaget med hög förväntad avkastning och inte delar ut pengarna till aktieägarna.

Men enl ett annat resonemang är det ändå positivt med bolag som ger stor aktieutdelning eftersom det är ett tecken på att bolaget tjänar mycket pengar i sin verksamhet osv.

Här är i alla fall den uppfattningen att resultatet per aktie är viktigare för om en aktie är köpvärd eller ej, än aktieutdelningen.

Avanzas ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:
q3/2011: 182 miljoner kr (+32%)
q4/2011: 157 miljoner kr (-6%)

q1/2012: 164 miljoner kr (-10%)
q2/2012: 141 miljoner kr (-18%)
q3/2012: 125 miljoner kr (-31%)
q4/2012: 131 miljoner kr (-17%)

q1/2012: 150 miljoner kr (-9%)
q2/2012: 137 miljoner kr (-3%)

Dvs negativt att Avanza nu har haft sju kvartal på raken med fallande intäkter. För att försöka se det positiva kan man ju i alla fall se att intäktsfallet verkar bromsas upp.

Rörelsemarginal:
q3/2011: 57%
q4/2011: 39%

q1/2012: 44%
q2/2012: 34%
q3/2012: 34%
q4/2012: 29%

q1/2012: 36%
q2/2012: 26%

Negativt med i princip kontinuerligt fallande rörelsemarginal.

Resultat per aktie:
q3/2011: 3,09 kr (+44%)
q4/2011: 1,93 kr (-20%)

q1/2012: 2,09 kr (-34%)
q2/2012: 1,34 kr (-33%)
q3/2012: 1,11 kr (-64%)
q4/2012: 1,04 kr (-46%)

q1/2012: 1,55 kr (-26%)
q2/2012: 1,11 kr (-17%)

Även resultatet per aktie har fallit sju kvartal på raken och där ligger minskningstakten fortfarande på en ganska hög nivå de senaste kvartalen.

Dvs sammantaget ser Avanzas ekonomiska utveckling inte bra ut, även om det är positivt att bolaget trots intäktsminskningarna ändå visar en ganska hög rörelsemarginal och är långt ifrån att gå med förlust.

För senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013) blev resultatet per aktie 4,81 kr (-43% jämfört med 12-månadersperioden dessförinnan, dvs juli 2011-juni 2012).

Med en börskurs på 149 kr värderas alltså Avanza-aktien utifrån det till ett p/e-tal på 31 (börskurs 149 kr delat med resultat per aktie 4,81 kr).

Aktieinvesterare verkar alltså ha stora förhoppningar på att resultatet kommer att förbättras framöver.

Som nämnt ovan bör Avanza med sina ganska stora fluktuationer i intäkter och resultat värderas till ett ganska lågt p/e-tal.

Med tillägg för tillväxtelementet att Avanza ökar sin marknadsandel genom att locka aktiehandlande småsparare från storbankerna, kanske ett p/e-tal på 10-12 är motiverat för Avanza-aktien.

Nyckelfrågan är då:

...om nuvarande dåliga intjäning är tillfällig och Avanza snart kommer att återgå till forna storhetstider såsom 2010 och 2011 då resultatet per aktie låg kring 10 kr per år.

...eller är förutsättningarna permanent försämrade så att det blir svårt att snart nå tillbaka till ett resultat per aktie kring 10 kr per år?

En aspekt är att även om Avanza skulle nå tillbaka till ett resultat per aktie på 10 kr per år inom 2-3 år så är aktien inte särskilt lågt värderad vid börskurs 149 kr eftersom det innebär ett p/e-tal på 15 räknat på förväntat resultat per aktie inom 2-3 år vilket ju är en ganska hög värdering.

En förhoppning är dock som sagt om rätten för pensionssparare att flytta sitt pensionssparande till Avanza kan ge en "ketchup-effekt" så att Avanza till och med når ett resultat per aktie på klart över 10 kr per år inom 2-3 år.

Avanza-vd:n Martin Tivéus har ju bla tidigare sagt att flytträtten för pensionssparande kommer att bidra till att Avanza kan nå sitt långsiktiga mål att öka resultatet med 15-20% per år.

(Tidigare var Avanzas mål en vinsttillväxt på 15-25% per år och enl årsredovisningen för 2012 som kom i mars 2013 har målet släppts helt:

Balansräkningen

Per slutet av juni 2013 hade Avanza tillgångar bokförda till 49,5 miljarder kr.

Tillgångarna var finansierade med skulder på 48,8 miljarder kr och ett eget kapital på knappt 700 miljoner kr.

Snacka om hög skuldsättning!

Soliditeten (eget kapital delat med bokfört värde på tillgångarna) ligger alltså på bara ca 1,4%.

Det räcker därmed med att tillgångarna sjunker i värde med 1,4% för att det egna kapitalet ska vara förbrukat och bolaget konkursmässigt (om inte ägarna fyller på med kapitaltillskott).

Som jämförelse tidigare blogginlägg från 22 juli 2013 om de fyra svenska storbankerna som hade följande soliditetsnivåer per slutet av juni 2013:

Swedbank 5,4%
Nordea 4,5%
Handelsbanken 4,3%
SEB 4,2%

http://www.redeye.se/aktiebloggen/shb/fyrkamp-storbanks-aktierna

Men tex Avanza självt menar väl att det inte är någon hög risk att de har en soliditet på bara 1,4% eftersom skulderna väl tex är kundernas pengar på sina Avanza-konton och att tillgångarna sedan är samma pengar som Avanza har i säkert och riskfritt förvar på bankkonton osv.

Dvs även om alla kunderna samtidigt tar ut alla sina pengar hos Avanza så gör inte det något för då tar Avanza bara ut pengarna från bankkontona där pengarna finns och ger dem till kunderna.

Avanzas enskilt största tillgångspost är dock "tillgångar i försäkringsrörelsen" på 36,6 miljarder kr vilket motsvaras av en lika stor post på skuldsidan kallad "skulder i försäkringsrörelsen".

Dvs det är väl helt enkelt de pengar och aktier etc som Avanza-kunder har i kapitalförsäkringar etc hos Avanza.

Dvs istället för att ha en vanlig aktiedepå och betala reavinstskatt på ev reavinster om en aktie har sålts med vinst, kan kunderna enl skattereglerna istället välja att ha aktierna i en kapitalförsäkring och slippa betala reavinstskatt på aktierna men istället en årlig skatteavgift på kapitalet i kapitalförsäkringen.

Sedan finns det skuldposten "inlåning från allmänheten" på 11,9 miljarder kr på skuldsidan i Avanzas balansräkning, och den motsvaras på tillgångssidan av posten "utlåning till kreditinstitut" på 8,3 miljarder kr (dvs kundernas pengar som Avanza har sitt in på konton hos andra banker etc) plus posten "utlåning till allmänheten" på 4,1 miljarder kr.

Det sistnämnda är väl kunder som har köpt aktier via Avanza, och delvis finansierat aktieköpet med lån från Avanza som då har säkerhet i kundernas aktieinnehav. Dvs om börskursen för aktien faller ner till en viss nivå har Avanza rätt att tvångssälja aktieinnehavet för att få tillbaka sina utlånade pengar.

Det bör alltså vara en ganska riskfri utlåning för Avanza tack vare säkerheten i form av kundernas aktieinnehav, och att kunderna bara får låna upp till en viss andel av aktieinnehavets värde.

Dock kan det bli problem som för läkemedels-utvecklingsfirman Diamyd där aktien nästan blev värdelös när börsen öppnade en morgon efter att bolaget kommit med besked om dåliga forskningsresultat för ett nytt läkemedel.

Då satt Avanza där med skägget i brevlådan och gjorde några miljoner kr i förlust på lån till kunder med säkerhet i kundernas aktieinnehav i Diamyd.

Diamyd finns kvar på börsen i form av restbolaget Mertiva och Avanza lånar fortfarande ut pengar till kunderna med Mertiva-aktier som säkerhet, men bara upp till 20% av värdet på kundernas Mertiva-innehav. Dvs det är en låg "belåningsgrad" som gör att även om Mertiva-aktien faller med 80% får Avanza vid en tvångsförsäljning av kundernas aktier ut hela det utlånade beloppet.

I storbolagsaktier som Ericsson och ABB medger Avanza dock en belåningsgrad på 80%, dvs där får kunderna låna upp till 80% av värdet på sina aktieinnehav i de bolagen eftersom de väl är så likvida och snabbt kan säljas vid behov samt att de väl anses vara så stabila att risken är i princip obefintlig att aktien snabbt skulle kunna falla med över 20%.

Men tex om ABB- eller Ericsson-aktien skulle börja handlas till -25% direkt när börsen öppnar en morgon av någon anledning, så finns det risk för att det leder till kreditförluster för Avanza.

Genom åren har dock Avanzas kreditförluster varit små:

2008: 0 kr
2009: 0 kr
2010: 0 kr
2011: 6 miljoner kr
2012: 1 miljon kr

2013 (6 mån): 0 kr

Avanza har ju haft samma huvudägare som aktiemäklarfirman HQ som kraschade härom året pga stora tradingförluster som firmans egna anställda orsakade med HQ:s pengar.

Avanza har dock ingen sådan trading med Avanzas egna pengar, så risken för sådana förluster bör vara noll.

Varför så dålig utveckling?

En nyckelfråga är alltså vad Avanzas dåliga ekonomiska utveckling på sistone beror på, tex:

Beror det på ogynnsamma omvärldsfaktorer?

Eller beror det på faktorer inom Avanza?

Aktiemäklarfirmor brukar ju tjäna bra med pengar när börsen går upp och stämningen på börsen är god, men sämre när börsen går ner och börsklimatet är dåligt.

Det märkliga nu är att börsen har gått upp ganska kraftigt fast Avanzas utveckling ändå är dålig.

Tittar man tex på börsens storbolagsindex OMXS30 så har det haft följande utveckling:

1) en topp kring indexnivån 1180 i början av 2011

2) en botten på ca 830 under hösten 2011

3) Därifrån har det sedan varit en i princip kontinuerlig uppgång till nuvarande nivå på nästan 1230. I maj var det tom en rekordtopp på nästan 1260 och det återstår väl att se om den kommer att överträffas framöver eller om det nu har inletts en ny nedgångsfas.

Men den generellt goda börsutvecklingen sedan början av 2011 borde ju ha lett till bättre intäkter och resultat för Avanza under samma period kan man tycka.

Det reser frågan om det är Avanza det är fel på.

Vd är ju huvudansvarig för ett bolags utveckling och i för ganska exakt två år sedan (i juli 2011) kom besked om att Martin Tivéus tillträder som ny vd för Avanza from senast 15 okt 2011.

Han var då 40 år och Sverigechef för konsumentmarknaden på amerikanska programvarujätten Microsoft. Innan dess hade han bla varit för telekomoperatören Glocalnet. Som utbildning är Tivéus civilekonom från prestigefyllda Handelshögskolan i Stockholm och hans mamma är Meg Tivéus som varit vd för statliga spelbolaget Svenska Spel.

Martin Tivéus hade alltså ingen direkt arbetslivserfarenhet från finansbranschen när han började på Avanza, men han själv sa väl vid tillträdet som Avanza-vd att han hade erfarenhet som kund hos tex Avanza och kom in i firman med fräscha ögon.

Tivéus tillträdde som Avanza-vd fre 14 okt 2011.

Börsdagen innan (dvs tors 13 okt 2011) slutade Avanza-aktien i 180 kr.

Och idag står den alltså i 149 kr.

Samtidigt har aktien gett aktieutdelningar på totalt 18 kr under perioden (10 kr för 2011 som utbetalades våren 2012 och 8 kr för 2012 som utbetalades våren 2013).

Dvs 180 kr investerat i Avanza-aktien när Tivéus tillträdde har sedan dess förändrats till 167 kr (börskurs 149 kr plus aktieutdelningar 18 kr).

Dvs aktien har haft en totalavkastning (kursförändring plus aktieutdelningar) på totalt -7% (-4% i årstakt) sedan Tivéus tillträdde för 1,5-2 år sedan.

Medan Avanza-aktien alltså är -7% sedan Tivéus tillträdde som vd så är samtidigt börsindexet OMXSPI (som inkluderar aktieutdelningar) +32%.

Dvs Avanza-aktien har underperformat rejält jämfört med börsen som helhet under Tivéus vd-period hittills.

Avanzas ärkekonkurrent Nordnet är också börsnoterad och Nordnet-aktien har under perioden 13 okt 2011-26 juli 2013 stigit från 16,30 kr till 20 kr. Det är +23%.

Nordnet-aktien har dessutom gett aktieutdelningar på 1,35 kr under perioden (0,65 kr för 2011 som utbetalades våren 2012 och 0,70 kr för 2012 som utbetalades våren 2013).

Det ger Nordnet-aktien en totalavkastning (kursförändring plus aktieutdelningar) på goda +31% under samma 1,5-2 år som Tivéus varit vd för Avanza.

Dvs totalavkastning under Tivéus vd-tid:

1) börsen som helhet (OMXSPI-index) +32%

2) Nordnet-aktien +31%

3) Avanza-aktien -7%

Det indikerar alltså att det inte varit fel på börsklimatet (eftersom börsen som helhet haft en god utveckling under perioden) och inte fel på den bransch Avanza är i (eftersom konkurrenten Nordnets aktie haft en god utveckling under perioden), utan det ser ut som att det är Avanzas interna problem som är orsaken till Avanzas dåliga utveckling.

Vd Martin Tivéus ersättningar

Vad har då Tivéus fått för ersättningar under sin vd-tid?

Det enda hela året han varit Avanza-vd är ju 2012 och då fick han 4 miljoner kr i ersättning fördelat enl följande (enl Avanzas årsredovisning för 2012):

grundlön 2,3 miljoner kr
bonus 1,7 miljoner kr
pensionsförmåner 0,03 miljoner kr
- - -
Summa 4,0 miljoner kr

Grundlönen i sig innebär alltså en månadslön på ca 190 000 kr men man frågar sig om det är motiverat att han därutöver skulle ha fått en så pass stor bonus (eller bonus över huvud taget) med tanke på Avanzas dåliga utveckling under 2012:

Totalavkastningar under 2012:

1) börsen (OMXSPI-index): +12,0%

2) Nordnet-aktien +11,9%

3) Avanza-aktien -14%

Och som nämnt ovan utvecklingen av Avanzas intäkter och resultat under 2012:

intäkter 562 miljoner kr (-19%)
rörelsemarginal 36% (49%)
resultat per aktie 5,58 kr (-45%)

Dvs det var en riktigt dålig utveckling både för Avanza-aktien samt intäkter och resultat.

Men styrelseordförande och huvudägare Sven Hagströmer ansåg kanske att Tivéus ändå gjorde ett gott jobb efter förutsättningarna, och att Avanza håller på med kostsamma framtidssatsningar som kommer att bära frukt framöver?

Huvudägaren säljer av

Sven Hagströmer är ohotad största aktieägare i Avanza med en ägarandel på 28% per slutet av 2012 (varav 21% via investmentbolaget Creades där han är huvudägare, samt 7% som han äger privat).

www.avanza.se/aza/omavanza/pdf/avanza_bank_arsred12.pdf

http://www.creades.se/media/24104/Bokslutskommuniké%201%20januari%20-%2031%20december%202012.pdf

Creades har dock sålt av Avanza-aktier under första halvåret 2013 så att Creades ägarandel därefter bara ligger på 14%.

http://www.creades.se/media/105216/Delårsrapport%201%20januari%20-%2030%20juni%202013.pdf

Per slutet av mars 2013 hade Creades fortfarande en ägarandel på 21%: http://www.creades.se/media/88052/2013%20-%20Delårsrapport%201%20januari%20-%2031%20mars%202013.pdf

Så hela utförsäljningen av 7% har tydligen skett under q2/2013.

Avanza vs Nordnet

Och tilläggas kan att Nordnets intäkter och resultat inte heller hade en särskilt god utveckling under 2012 (även om den inte var riktigt lika dålig som för Avanza):

intäkter 938 miljoner kr (-13%)
rörelsemarginal 24% (32%)
resultat per aktie 1,08 kr (-30%)

Att jämföra med Avanzas ovannämnda siffror:

intäkter 562 miljoner kr (-19%)
rörelsemarginal 36% (49%)
resultat per aktie 5,58 kr (-45%)

Märkligt att Nordnet-aktien ändå hade en så pass god utveckling på börsen under 2012.

Man kan även jämföra bolagens utveckling hittills under 2013:

Totalavkastning:

1) Nordnet +23%

2) Avanza +19%

3) börsen (OMXSPI-index) +12%

Ekonomisk utveckling första halvåret 2013:

Avanza:

intäkter 287 miljoner kr (-6%)
rörelsemarginal 31% (40%)
resultat per aktie 2,67 kr (-22%)

Nordnet:

intäkter 482 miljoner kr (-3%)
rörelsemarginal 29% (29%)
resultat per aktie 0,64 kr (-2%)

Dvs Nordnet har vunnit över Avanza (vad gäller aktiens totalavkastning samt utvecklingen för intäkter och resultat) både under helåret 2012 och hittills under 2013.

Ändå värderas Avanza-aktien högre på börsen med ett p/e-tal på 31 jämfört med ett p/e-tal på 19 för Nordnet-aktien:

• Som nämnt ovan värderas Avanza-aktien i dagsläget till ett p/e-tal på 31 vid nuvarande börskurs 149 kr delat med resultat per aktie 4,81 kr för senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013) vilket var -43% för resultatet per aktie jämfört med 12-månadersperioden dessförinnan.

• Som jämförelse värderas Nordnet-aktien i dagsläget till ett p/e-tal på 19 vid nuvarande börskurs 20 kr delat med resultat per aktie 1,07 kr för senast rapporterade 12 mån (vilket var -25% för det resultatet per aktie jämfört med 12-månadersperioden dessförinnan).

Dvs aktieinvesterare verkar anta att Avanza har ganska rejält med ess i rockärmen att plocka fram framöver för att motivera den högre värderingen än Nordnet-aktien trots att Nordnet på alla sätt (dvs både med aktieutveckling och ekonomisk utveckling) har outperformat Avanza både under 2012 och hittills under 2013.

Men som synes ovan är Nordnets ekonomiska utveckling både under helåret 2012 och första halvåret 2013 inte direkt något att hänga i julgranen, varför Nordnet-aktien i bästa fall kan sägas vara fullvärderad vid sin nuvarande börskurs medan Avanza-aktien är övervärderad och säljvärd.

Risknivå

Och vad gäller risknivån i Avanza respektive Nordnet nämndes ovan att Avanza hade en soliditet (eget kapital delat med bokfört värde på tillgångar) på bara 1,4% per slutet av juni 2013.

Som jämförelse hade Nordnet en soliditet på 4,1% per slutet av juni 2013, dvs en klart högre nivå.

Däremot har Nordnet genom åren haft klart högre kreditförluster än Avanza.

Avanza har ju som nämnt knappt haft några kreditförluster alls de senaste åren:

2008: 0 kr
2009: 0 kr
2010: 0 kr
2011: 6 miljoner kr
2012: 1 miljon kr

2013 (6 mån): 0 kr

Men Nordnets kreditförluster de senaste åren:

2008: 10 miljoner kr
2009: 6 miljoner kr
2010: 10 miljoner kr
2011: 41 miljoner kr
2012: 45 miljoner kr

2013 (6 mån): 23 miljoner kr

Dvs det är över 100 miljoner kr i kreditförluster de senaste 2,5 åren (sedan början av 2011).

Är det ett medvetet risktagande som Nordnet gör eller tyder det på dålig riskkontroll?

Men även drygt 100 miljoner kr i kreditförluster på 2-3 år är ingen katastrof för Nordnet som totalt är värt 3,5 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs 20 kr.

Per slutet av juni 2013 hade Nordnet ett eget kapital på 1,5 miljarder kr varför firman kan ta ganska stora kreditförlust-smällar.

Avanza hade samtidigt ett eget kapital på under 700 miljoner kr men verkar också ta lägre risker med sin utlåning.

Nordnet har dock även annan utlåning än aktiekundernas belånade aktieinnehav. Av Nordnets totala utlåning på 5 miljarder kr i slutet av juni 2013 utgjordes 3 miljarder kr av belånade aktieinnehav medan 2 miljarder kr var övrig utlåning till privatpersoner.

Avanza för sin del hade ändå en total utlåning till allmänheten på 4 miljarder kr per slutet av juni 2013.

SEB-riktkurser

• Tex SEB kom med besked 4 juli 2013 om att SEB anser Avanza-aktien är värd 160 kr: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1997397

• Och 8 juli 2013 sa SEB att Nordnet-aktien är värd 20 kr: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1997942

Det var i och för sig innan Avanza kom med sin resultatrapport för q2/2013 (10 juli 2013) och innan Nordnet kom med sin resultatrapport för q2/2013 (17 juli 2013).

Men det innebär följande kurspotential per aktie:

Avanza: +7% (från nuvarande börskurs 149 kr till 160 kr)
Nordnet: 0% (vid nuvarande börskurs 20 kr)

Dvs vad är det som gör att SEB ser mer potential i Avanza-aktien än Nordnet-aktien, trots Avanzas högre värdering och sämre ekonomiska utveckling?

Det indikerar alltså att SEB har förhoppningar på att Avanza har någon typ av ess i rockärmen som kommer att plockas fram framöver, så att Avanza för en bättre utveckling än Nordnet. Men vad är det i så fall?

• SEB:s besked enl ovan innebar att riktkursen för Avanza-aktien förändrades med -5% (från tidigare 168 kr till 160 kr.

• För Nordnet-aktien var SEB:s riktkursförändring -9% (från tidigare 22 kr till 20 kr).

Ess i rockärmen hos Avanza?

1)

Tex skrev Avanza-huvudägaren Creades så här i Creades resultatrapport för q2/2013 (som kom 12 juli 2013):

_"Creades portföljbolag fortsätter stärka sin konkurrenskraft genom att systematiskt genomdriva förbättringar.

Exempel på detta är:

Avanzas lansering av sin nya IT-plattform som kommer att öka kundnyttan genom att erbjuda en modernare banksajt och genom att med det nya bakomliggande systemet utveckla och lansera nya produkter snabbare vilket medför en konkurrensmässig fördel med sänkta kostnader och effektivare processer."_

http://www.creades.se/media/105216/Delårsrapport%201%20januari%20-%2030%20juni%202013.pdf

Det återstår att se om det kommer att leda till bättre utveckling för Avanza framöver, men märkligt att Creades säljer av Avanza-aktier om Creades skulle ha trott på en god utveckling för Avanza framöver.

2)

Flytträtten för pensionssparande kan ju bli ett ess i rockärmen för Avanza, men det gynnas ju även Nordnet av så det är väl inget unikt för bara Avanza?

3)

Ett ess i rockärmen för Avanza kan vara att bolagets kostnadsnivå legat på en onormalt hög nivå pga olika satsningar, och att kostnadsnivån framöver kommer att bli klart lägre.

Det gäller kostnader för Avanzas satsning för att uppdatera sitt IT-system:

"Projektet har tagit mycket resurser i anspråk under första halvåret och har belastat första halvåret med förhöjda kostnader för både personal och externa tjänster, något som nu förväntas sjunka tillbaka till normala nivåer under andra halvåret", säger vd Martin Tivéus i Avanzas resultatrapport för q2/2013: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1998373

Projektet uppges avse Avanzas nya hemsida och bakomliggande IT-system, och efter att det nu är avklarat kommer Avanza satsa mer på att utveckla nya produkter och tjänster vilket Avanza legat lågt med tills IT-satsningen nu blivit klar.

Intäkter och kostnader framöver

20 juni 2013 gjorde Avanza-vd:n Martin Tivéus en intervju med nyhetsbyrån Direkt där han bla pratade om utvecklingen av bolagets intäkter och kostnader: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1994770

Bla:

• Avanzas kostnadsnivå ligger i dagsläget på 0,4% per år av det sparkapital som Avanza-kunderna har på sina konton hos Avanza.

Tivéus spår att denna kostnadsnivå kommer att falla ner mot 0,25-0,30% per år inom 3-5 år i takt med att kundernas sparkapital växer (genom insättningar och värdeökningar).

Nyckeln för framgång och att kunna öka marknadsandelar på sparmarknaden är just enl Tivéus förmågan att erbjuda kunderna lägsta möjliga avgifter tack vare en låg kostnadsnivå.

När Avanzas stora IT-projekt nu är genomfört och de tillfälligt höga kostnaderna för det är tagna, kommer Avanzas kostnadsnivå sjunka tillbaka.

Dessutom kommer Avanza att vidta åtgärder för att sänka övriga kostnader inom bla administration (personal?).

//Edit: Personalen

Utveckling av antalet anställda hos Avanza (antal anställda per slutet av respektive period):

2010: 244 st
2011: 260 st
2012: 262 st
2013 (första halvåret): 265 st

Avanza: 265 pers anställda (per slutet av juni 2013) och ett börsvärde på 4,3 miljarder kr
Nordnet: 327 pers anställda (per slutet av juni 2013) och ett börsvärde på 3,5 miljarder kr

Dvs börsvärde per anställd:

Avanza: 16 miljoner kr
Nordnet: 11 miljoner kr

Utifrån det verkar det snarast vara Nordnet som behöver minska ner på personalstyrkan.

//

• Avanzas intäkter består främst av avgiftsintäkter från kundernas aktiehandel samt räntenetto (dvs skillnaden mellan ränteintäkter på de pengar Avanza lånar ut och räntekostnader för de pengar Avanza självt lånar).

Avanza har tex drabbats negativt av att räntenivån generellt fallit i Sverige (tex Riksbankens styrränta).

Som tumregel leder en förändring av Riksbankens styrränta med 0,25 procentenheter till en förändring av Avanza räntenetto med 15 miljoner kr per år.

Dvs:

...om Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter så sjunker Avanzas räntenetto med 15 miljoner kr per år.

...om Riksbanken höjer styrräntan med 0,25 procentenheter så stiger Avanza räntenetto med 15 miljoner kr per år.

//Edit: Enl tex Avanzas årsredovisning för 2012 (som kom i mars 2013) står det att boalgets räntenetto historiskt påverkats med 20-25 miljoner kr när styrräntan förändrats med 0,25 procentenheter.//

I dagsläget ligger Riksbankens styrränta ("reporäntan") på 1,0% sedan det senaste Riksbanksbeslutet 10 juli 2013.

Nästa Riksbanksbeslut om reporäntan ska fattas 5 sep 2013.

Enl Riksbankens egen prognos väntas reporäntan ligga kvar på 1,0% en ganska bra bit in i 2014 för att sedan stiga till 2-3% i slutet av 2016: http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Aktuell-prognos-for-reporanta-inflation-och-BNP/

Det innebär i så fall en ökning av Avanzas räntenetto med 60-120 miljoner kr per år, vilket då blir en intäktsökning för Avanza utan någon direkt kostnadsökning i övrigt.

Som jämförelse hade Avanza totala intäkter på 500-600 miljoner kr under senast rapporterade 12 mån (juli 2012-juni 2013) varav drygt 200 miljoner kr (nästan 40% av de totala intäkterna) utgjordes av räntenettot.

En höjning av reporäntan från 1% till 2-3% innebär grovt räknat att Avanzas resultat per aktie (efter 22% skatt) ökar med 2-3 kr per år.

Och det kan då jämföras med att Avanza som nämnt ovan hade ett resultat per aktie på knappt 5 kr för senast rapporterade 12 mån.

Dvs bara stigande räntenetto väntas leda till en ganska kraftig höjning av Avanzas resultat per aktie de kommande åren.

Men ett resultat per aktie som stiger från 5 kr till 7-8 kr inom 3-4 år lär ju inte räcka för att motivera nuvarande börskurs på 149 kr för Avanza-aktien.

Frågan är bla hur stor effekt sänkta IT-kostnader och sänkta kostnader i övrigt kommer att ha, samt förhoppningsvis stigande intäkter i övrigt för Avanza (dvs utöver stigande räntenetto).

Vad gäller de övriga intäkterna säger Tivéus i Direkt-intervjun från 10 juni 2013 bla att även om börsen stigit så är kunderna inte särskilt aktiva med sin aktiehandel, vilket håller nere de intäkter Avanza har i form av kundavgifter när kunderna handlar med aktier.

I dagsläget har Avanza enl honom totala intäkter på 0,6% per år av kundernas sparkapital hos Avanza, dvs det är trots allt över kostnadsnivån på 0,4% per år.

(Han räknar väl förenklat med att Avanza-kundernas sparkapital hos Avanza uppgår till ca 100 miljarder kr vilket genererar intäkter för Avanza kring 600 miljoner kr per år samtidigt som Avanza har kostnader kring 400 miljoner kr per år.)

I sämsta fall tror Tivéus att intäktsnivån kan sjunka ner mot 0,5% per år men inte lägre.

Och börjar Riksbanken höja styrräntan ökar istället intäktsnivån direkt.

Enl intervjun svarar även intäkterna från aktiehandeln för 40% av Avanzas totala intäkter.

Tivéus uppger att Avanza nu bla satsar på att erbjuda kunderna fler sparalternativ så att sparsortimentet breddas, men även på att se till så att kunderna stoppar in mer sparkapital på sina konton hos Avanza.

Pensionsverksamheten är ännu liten men Avanza har en verksamhet för det kallad Avanza Pension med upplägget att det inte innebär några kostnader för kunderna utöver de ordinarie fondavgifter som kunderna betalar för sina investeringar av pensionssparandet i fonder (varav väl Avanza då får en del av fondavgifterna från fondbolagen).

//Edit: Socialdemokraten Leif Pagrotsky har tydligen valts in i den separata styrelsen för Avanza Pension (enl pressmeddelande från Avanza från 17 maj 2013):

http://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/Bank-och-forsakring/Avanza/Pressmeddelanden/2013/Avanza-Bank-Leif-Pagrotsky-tar-plats-i-styrelsen-for-Avanza-Pension/

Pagrotskys kommentar:

"Mitt engagemang för ökad konkurrens och pressade priser på
finansmarknaden ligger väl i linje med Avanzas affärsidé.

Därför blev jag glad för erbjudandet att ingå i styrelsen för Avanza Pension och det var inget svårt beslut att tacka ja.

Jag hoppas kunna bidra till styrelsearbetet med de erfarenheter jag samlat på mig i politiken, i Riksbanken och i EU."

Pagrotsky har tidigare bla suttit i regeringen i tio år som näringsminister, handelsminister och kulturminister, samt varit vice ordförande i Riksbanksfullmäktige i fem år.

Trots sin socialistiska bakgrund har det tidigare kommit fram att Pagrotsky har en kapitalistisk läggning. Tex artikel från år 2006 om att han var rikast i den dåvarande regeringen med en aktieportfölj värd 6-7 miljoner kr: http://www.dagensps.se/artiklar/import/2006/2/20/6365/index.xml

//

//Edit 2: Det smarta med att sätta Pagrotsky i styrelsen för Avanza Pension är att Socialdemokraterna ju står nära arbetarnas fackförening LO, så när det förh… [content has been truncated]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?