Post entry

Fingerprint Cards - Det billiga ”Kina-alternativet” som äter upp marknaden!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Det är inte lönt att förklara för den som inte begriper, så svarade Ingemar Stenmark SVT-reportern Sven ”Plex” Petersson på en fråga om hans skidåkning. Vill den man talar till begripa, då kanske det är lönt att i alla fall försöka. Det talas ofta om konkurrenterna när det kommer till Fingerprint Cards (FPC), är de på väg nu? Kursen var ett tag mer än halverad mot all time high som noterades för ca två månader sedan. Är även det fundamental under attack? Nja, FPC har sedan dess radat upp produkter man är integrerad i, meddelat positiva nyheter och lagt en väldigt stark rapport på bordet. Fortfarande står konkurrenterna i fokus på många håll, är man på väg att bli i frånåkta som tillslut Stenmark blev? Kan några slutsatser om FPC:s värdering och framtid dras utifrån att jämföra mot konkurrenterna?

När en kurs har halverats på två månaders sikt infinner sig lätt tvivel om hur läget egentligen är. Qualcomm (QC) och Synaptics är de två stora konkurrenterna. Om man tittar på de teknologiska aspekterna finns det de som jag tror kan förklara situationen bättre än vad jag gör om t.ex. hur kapacitans i elektriska kretsar fungerar, att universum funnits i längre tid än vad det tar att testa alla kombinationer av siffror som krävs för att algoritmen ska låsa upp etc, etc. Istället står det fundamentala i fokus. Jag avser därför att jämföra FPC:s värdering mot de två huvudkonkurrenterna QC och Synaptics. Helt jämförbara kanske de inte är då de båda tillverkar andra saker utöver fingerprint-sensorer, men ska de ständigt målas upp som hotet som när som helst tar över så borde väl FPC ha likvärdig värdering när FPC just nu är steget före? Hur ser det ut?

Jag kommer att nöja mig med att fördjupa mig i P/E-talet, det är det nyckeltal som brukar åsyftas med intjäningsfaktor. P/E-talet är trubbigt så därför kommer jag att försöka visa på att den vedertagna siffran om 15 som vettig värdering är bristfällig. Man måste sätta siffrorna i relation till olika saker så som tillväxt och marginaler. Ett P/E på 15 kan tyda på rena katastrofen om man tar en djupare check samtidigt som ett P/E på 30 för den tålmodige och riskvillige kan ses som väldigt attraktivt… bara man bemödar sig med att titta djupare.

P, pris

FPC: 375 SEK (Stängningskurs 2016-02-10, avrundat uppåt)

QC: 43,7 USD (Stängningskurs 2016-02-09)

Synaptics: 70,2 USD (Stängningskurs 2016-02-09)

P/E & PEG – I min mening är P/E-talet en bra grundindikator för första anblicken hur ett företag ligger till, håller sig företaget kring 15-30 är det okej i mitt tycke, hellre lägre än högre men i rätt många fall kan ett högre P/E-tal, och då menar jag att en bra bit över 30, vara motiverat. Dock bör man alltid ta analysen ett steg längre och fundera över hur tillväxten ser ut. Som ni kommer att märka så kommer FPC:s P/E-tal hamna kring 30 för nuvarande kurs med 2015 års resultat i beaktning, sätt det i relation till att H&M handlas till P/E 21 för stunden… ni förstår väl då att det blir missvisande när FPC har en helt annan tillväxt framför sig? Eftersom att vi ska jämföra med andra företag tycker jag inte att det är lämpligt att räkna P/E på prognossiffran, istället använder vi en variant av P/E-tal som heter PEG där G står för Growth. I Synaptics och QC:s fall räcker den historiska informationen som finns, i FPC:s fall blir det extremt, här får vi ta det försiktigare, tillväxten om 1000% i vinst 2015 är inte rimlig att räkna framtiden på, några 9-10 miljarder vinst gör inte FPC 2016. Ett CAGR-värde om 40% tillväxt de kommande 5 åren känns lämpligt och inte överilat, betänk att bara 2016 i sig kommer att innebära 160-200%, 2017 säkert 80% från 2016 års nivå. Jag har en försiktigare siffra om 30% också. Jag har justerat det värdet jag räknat fram angående tillväxt för Synaptics, de kommer att få skjuts av att marknaden i sig ökar så länge Samsung är kvar, inom parentes står deras CAGR för de senaste fem åren – ha dock i bakhuvudet att deras rapport gjorde folk besvikna just p.g.a. avtagande tillväxt. I QC:s fall ser det mer dystert ut, 2011 landade man på 4,3 miljarder USD, året efter 6,1 miljarder, därefter 6,9 miljarder, året efter 8 miljarder och för räkenskapsåret 2015 ”bara” 5,3 miljarder. Att anta negativ tillväxt efter ett års kraftig tillbakagång känns förhastat, att anta positiv tillväxt efter en sådan kraftig tillbakagång känns vanskligt – något är uppenbart fel. CAGR år 11-15 ger tillväxt om 4,3%. Om vi antager 5% tillväxt under 2016 har man varit mer optimistiska än med FPC anser jag.

FPC

QC

Synaptics

P/E

29

11

25

G

40% - 30%

5%

15% (11,4%)

PEG

0,73 - 0,97

2,2

1,67

Tror man på ABG:s analys har man nog redan här bestämt sig för att min är felaktig och irrelevant. Det är inte mycket i marknaden som signalerar för ABG:s analys enligt mig, den riskbedömningen måste var och en ta ställning till själv dock. Visst ska man vara kritisk och ha i beaktning att FPC kan misslyckas, återigen, Lantto sa att man har 6-9 månaders visibilitet… det första steget 2016 kommer, det andra 2017 med korten likaså! Trots lågt P/E ser inte QC ut att direkt vara undervärderade, tumregeln för PEG är att under 1 så är företaget undervärderat, över 1 måste företaget öka på tillväxten för att motivera sitt P/E. Slår FPC:s prognos för 2016 in och att man därefter har nått steady state med lägre stabil tillväxt/år, då har man över de fem kommande åren en CAGR om ca 30%, det är den pessimistiska bedömningen. I tabellen ovan ser vi det bristfälliga i att antaga att P/E 25 och högre per automatik innebär övervärdering samtidigt som P/E runt 10 per automatisk skulle innebära undervärdering.

Marginaljämförelse

Alla värden i %

FPC

QC

Synaptics

Gross Margin

43

60

33

Operating Margin

31

29

8

Profit Margin

28

21

6

De olika marginalerna förklarar hur mycket av omsättningen som blir kvar hos företaget vart hand olika kostnader/utgifter räknas av. Det ger ett bra mått om hur kostnadseffektiva företaget är, i ett resonemang om försäljningstillväxt för företagets välmående är dessa siffror viktiga.

Diskussion

Det är två finansiella giganter Synaptics och QC om man jämför mot FPC, siffrorna liknar varandra… om man bortser från att det är USD som är bokfört. Det gör det i sammanhanget än mer anmärkningsvärt att de med helt andra resurser ändå förlorar marknadsandelar till FPC – det i sig tyder på att man antingen inte prioriterar fingerprintsensor-segmentet eller att man helt enkelt saknar kunskapen att komma ikapp – de i jämförelse svaga marginalerna kanske tyder på att konkurrenterna inte har råd att prioritera om? Det är i deras rapporter svårt att uttyda hur viktigt för intäkterna sensorerna är. P/E-talen är lägre för konkurrenterna, men när man väger det mot att man har låg tillväxt i jämförelse med FPC så förstår man att det inte blir rättvisande, jag upprepar för dig som tänker säga att man inte kan veta, 6-9 månaders visibilitet. Att man då i PEG-talet finner att marknaden inte prisat in tillväxten för FPC ges ett gynnsamt ingångsläge för att få se en uppvärdering om man siktar på att PEG för Synaptics = QC = FPC, vi pratar om minst kursdubbling härifrån. Tittar man djupare på de olika marginalerna, kanske framförallt profit margin, så tror i alla fall jag att det proportionerligt kommer att finnas mer kvar på sista raden i FPC:s årsredovisning än de två andras. Om man då går tillbaks till P/E-talet kommer man att se en justering till FPC:s fördel. Med det menar jag att den som vill diskontera prognosresultatet och fortsätta värdera det utifrån nuvarande P/E för FPC faktiskt finner stöd i det, tar man dessutom i beaktning hur konkurrenter värderas när man beaktar tillväxten får man ytterligare stöd.

Jag förstår att FPC är ett svårvärderat case och väljer därför att hålla mig till att nuvarande kurs är låg, jag tycker att den riktkurs Arctic gett i det kortare perspektivet om 850 kr är rimlig att börja med sett till att tillväxten ser ut att hålla i sig och motivera det relativt höga P/E-talet FPC handlas till idag. Jag gillar inte att räkna ut en exakt kurs utan föredrar att göra analyserna som ovan för att få indikationer om vart det bär, därefter mer psykologiskt ta i beaktning vad som händer, många vill säkert se en högre siffra men världsläget är vanskligt, många vill säkert se en lägre siffra men det fundamentala kan man tillslut inte fortsätta att blunda för.

Slutord

Den jämförelseanalys där man tittar längre än att dela pris med vinst som gjordes känner jag ger ett komplement till de ofta trubbiga värderingarna där man pratar intjäningsfaktor bara, med framtiden i beaktning så känns FPC med P/E ~30 mer attraktivt än konkurrenterna med P/E 10~15. Genom att titta på FPC och deras konkurrenter förstår man att marknaden/erna har mycket kvar att ge. Väger man även in perspektivet att FPC tar dessa två konkurrenters kunder så blir framtiden allt mer intressant, det ger hela tanken om att räkna på framtiden substans… Att diskutera konkurrensläget utifrån en fundamental analys känner jag ger en ytterligare dimension om hur pass bra marknaden förstått vart det barkar. Det är så klart i sådana här case vanskligt, framgångsreceptet är dock att även som investerare vara före och hitta potentialen innan den är inprisad, speciellt i tillväxtbolag. Med en riktkurs om 850 kr (6-12 månader) tror jag att vi ännu bara är inne på 70-talet av Stenmarks karriär som sedermera peakade i mitten på 80-talet, tittar man längre kan säkert något förändra omständigheterna men just nu har vi VD Jörgen Lanttos ord ”6-9 månaders visibilitet” att ta stöd emot, desto mer av den här tiden som äts av desto mer bör rimligen prisas in.

Synaptics rapport/siffror:

http://files.shareholder.com/downloads/SYNA/1381649017x0x780521/24EA4882-F7E9-47C9-9E93-8A7F1D5A20B1/779167_Synaptics_AnnualReport_bmk3.pdf

http://www.marketwatch.com/investing/stock/syna/profile

Qualcomms rapport/siffror:

http://investor.qualcomm.com/secfiling.cfm?filingID=1234452-15-271&CIK=804328

http://www.marketwatch.com/investing/Stock/QCOM/profile?CountryCode=US

Läsvärt om nyckeltal och marginaler:

P/E och PEG:
http://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp

http://www.investopedia.com/terms/p/pegratio.asp

Marginalerna:

http://www.investopedia.com/terms/g/grossmargin.asp

http://www.investopedia.com/terms/o/operatingmargin.asp

http://www.investopedia.com/terms/p/profitmargin.asp

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?