Post entry

Bioinvent bortglömt men ack så intressant

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bioinvent ett relativt bortglömt bolag som bör stå inför en uppvärdering kommande halvåret/året med en spännande pipeline där 3 projekt går in i klinik och förväntade partneravtal för deras T-reg projekt bör bolaget åter bli uppmärksammat.

Bioinvent ett relativt bortglömt bolag som bör stå inför en uppvärdering kommande halvåret/året med en spännande pipeline där 3 projekt går in i klinik och förväntade partneravtal för deras T-reg projekt bör bolaget åter bli uppmärksammat. Jag har redan belyst bolaget tidigare men kände för en riktigt sammanhängande analys av bolaget.

Kort om Bioinvent

Bioinvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. Dessutom utvecklas antikroppsläkemedel i samarbete med partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger Bioinvent rätt till licens- och milstolpsersättningar samt royalties på försäljning. Bioinvent fokuserar sin forskning inom immunonkologi som beräknar ha en världsmarknad på över 65 mdr dollar 2016.

Hemsida:www.bioinvent.se

Pipeline: http://bioinvent.se/projects/pipeline/

Anställda: 37

Kassa: 63 mkr((0630)runt 40 mkr idag)

Antal aktier 162 918 961

Börsvärde: ca:443 mkr

3 egna projekt i klinik inom 3 månader

4 partnerprojekt i klinik(5 preklinik)

2 prekliniska projekt(T-reg o TAM) står inför partneravtal

Företagsledningen

Tog stor del av nyemissionen i våras.

Michael Oredsson(VD) äger 570 648 aktier

Björn Frendeués(Cheif Scientific officer) 311 974 aktier

Per-Anders Johansson(Senior VP) 250 300 aktier

Anna Wikenberg(Vp, Clinical development) 231 348 aktier.

N-Coder

Bioinvents egna antikroppsbibliotek innehållande över 30 mdr funktionella humana antikroppsgener Bioinvent använder sig för närvarande av tre aktiva bibliotek, de har utvecklat en integrerad robotbaserad plattform för snabb selektion,screening och identifiering , de har kapacitet att screena drygt 20000 antikroppar per dygn.

Det är här Bioinvent för närvarande har sin partneravtal(7 st varav två är konfidentiella), för närvarande är 4 projekt i klinisk fas, 5 st i preklinisk fas totalt över 20 projekt pågår. Nackdelen med dessa partneravtal är att det är svårt att veta exakt vilka projekt som pågår och vad Bioinvent kan tänkas få in för belopp i framtiden.

Skribenterna på Avanza forum gräver dock på bra och vi vet att Xomas: XOMA358 som fick Orpan Drug status i somras och går in i fas 2 studie i höst kommer från N-coder.

Xoma har dessutom “delat” av antikroppen som kallas Xoma 358 och skapat Xoma 129 förväntas starta fas 1 inom 12 månader.

Det är däremot Bayer som är den stora draken i dessa avtal som får ta fram 14 antikroppar i nuvarande avtalsform.

Dessa projekt tros ligga bland de kliniska projekten

Bay 117 - Inledde fas I sommaren 2013 (milestone juli 2013). Riktar sig mot FGFR2, solida tumorer. Studie klar mot slutet på året och rapporteras troligtvis H1 2016.

BAY 118 - Inledde fas I Q1 2015. Samma grundantikropp, target och målgrupp som Bay 117 men med dödsmolekyl påkopplad. Slutdatum juni 2017, men interimsdata troliga.

Bay 112 - Inledde fas I juli 2014. Sammanfaller med kommunicerad milestone från Bioinvent. Target Anti-C4.4a med dödsmolekyl påkopplad. Solida tumörer. Slutdatum maj 2016.

Övriga kandidater är BAY1213790 och BAY1093884

Förutom Xoma och Bayer förs partnerprojekt hos Servier, Daiichi, Mitsubishi ett konfidentiell japansktbolag samt ett amerikanskt bolag. Av dessa betalade Servier milstolpsersättning under 2014 och har troligen projekt i preklinik.

Avtalen ger Bioinvent löpande milstolpsersättningar både för användning av N-coder samt när projekt går vidare i utvecklingsfasen. Utöver detta väntas de få 3-5 % royalty vid en eventuell försäljning. Det skulle räcka med att 1-2 projekt når marknaden för att de skulle kunna bekosta Bioinvents dagliga verksamhet i nuvarande form. Det ska sägas att Bioinvent har fått in 120-150 mkr från dessa avtal senaste tre åren. Bolaget ger dock tyvärr ingen extern bedömning hur långt projekten är gångna och när milstolpsbetalningar kan komma att falla in.

N-coder är även fortfarande intressant ur avtalssyn då man senast i q1 slöt ett avtal med ett ledande amerikanskt biotekbolag , Samarbetet syftar till att upptäcka nya terapeutiska antikroppar som kan införlivas i det amerikanska företagets CAR-T-program. Car-T är för övrigt ett av de hetaste områden just nu.

BI-1206

BI-1206 är det som åter kommer göra Bioinvent till ett klinisktbolag, BI-1206 går in i en fas I/IIa studie nu under Q4.Det har varit relativt tyst runt BI-1206 sen man skrev avtal med Cancer Research UK (CRUK) i januari förutom att man publicerade data i cancer cell i april. Det lär bli desto mer nästa år, då studien som genomförs av CRUK kommer vara en öppen studie och den första datan väntas redan sommaren 2016. Oredsson talar om BI-1206 som Bioinvents kommande “flaggskepp”.

Kort om BI-1206

BI-1206 är en fullt human anti-CD32b antagonistisk antikropp som anses verka genom att dels direkt döda tumörceller, dels genom att bevara CD20-antikroppar på cancercellers membran och därigenom förhindra att de blir resistenta mot dagens state-of-the-art-behandling, rituximab.. Målproteinet CD32b är överuttryckt på tumörceller hos patienter med lymfom, i synnerhet hos dem som svarar dåligt på de läkemedel som finns i dag. BI-1206 har en mycket intressant mekanism med potential att användas både i NHL och KLL, men även i andra cancer-indikationer. Genom att med BI-1206 blockera den immun-hämmande effekten hos CD32b kan immunförsvaret stimuleras, vilket kan förstärka den terapeutiska effekten hos såväl rituximab som andra antikroppsläkemedel.. BI-1206 utvecklas även för kombination med CD-38 antikropp vilket idag pågår i preklinisk fas.

BI-1206 har tre olika mekanismer. (1) En egen celldödande, (2) motverkar internalisering (3) motverkar nedreglering av effektorceller (3) betyder att via CD32b kan tumören signalera till immunförsvarsceller att de skall bli mindre aggressiva. Trycker man ner den kan immunförsvarets funktion behållas bättre.

Studien

A multi-center, first-in-man, open label, two part, phase I/IIa study in patients with relapsed or refractory CD32b positive B cell malignancies. Part A : − Single agent BI-1206 dose escalation, classic 3+3 design Part B: − Open, randomized, twoarmed study to investigate single agent BI-1206 at R2PD and combination of BI-1206 at R2PD and rituximab − Enriched for CLL & MCL patients (high CD32b expression)

Marknad

I Europa och Nordamerika får årligen omkring 12 000 personer diagnosen NHL och omkring 35 000 personer diagnostiseras med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Marknaden för Non hodgkins lyfom(NHL) var 6,6 mdr USD 2013 för KLL var det 1,8 mdr USD.

Avtalet med CRUK

Bioinvent skrev i januari 2015 ett avtal med Cancer Research UK (CRUK) att genomföra och bekosta en fas I/II studie. Värdet sägs vara runt 70-80 msek, Bioinvent bekostar endast framtagningen av BI-1206 resterande del bekostar CRUK. Avtalet ger även Bioinvent tillgång till ett nätverk av ledande kliniska och vetenskapliga experter i Storbritannien Samarbetsavtalet ger Bioinvent tillgång till data från studien mot begränsad ersättning i form av milstolpsbetalningar och royalties på framtida försäljning av ett godkänt läkemedel, vad jag förstått från de få analyser som finns handlar det runt 5 miljoner dollar och en framtida royalty runt 2 % för att få tillgång till datan vilket inte är särskilt mycket om man ser vad ett avtal vid en fas IIb studie kan vara värd.

Publikation

http://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108%2815%2900093-8

Kommentarer efter publikationen i Cancer Cell

“Professor Mark Cragg, who led the study, said: “Not only does BI-1206 appear to be able to reverse resistance to a range of monoclonal antibodies, it is also effective at directly killing cancer cells itself.”

“Dr Emma Smith, senior science information officer at Cancer Research UK, said: “This exciting research has the potential to be a game-changer for people with white blood cell cancers that don’t respond, or have stopped responding, to treatments like rituximab”

TB-403

TB-403 är projektet som tidigare var utlicensserat till Roche som testats(exempelvis inom glioblastoma och levercancer) och lämnat tillbaka ska dock sägas direkt att det var för en annan cancerform än den man nu kommer forska vidare på. TB-403 skall primärt studeras för indikationen medulloblastom samt neuroblastom och Ewinsarkom tre livshotande cancersjukdomar som uteslutande drabbar barn och ungdomar.

TB-403 har som sagt tidigare utvärderats i kliniska studier mot andra sjukdomar och uppvisat en god säkerhetsprofil vilket gör att man direkt kan gå in en fas I/II studie. TB-403 har visat på lovande resultat i prekliniska studier där det hämmar tumörtillväxt. En artikel publicerad 2013 i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell har visar att PlGF är uppreglerat i samtliga subtyper av sjukdomen, vilket även visats korrelerar med överlevnad. Data som publicerades i Cell artikeln har därefter upprepats och verifierats. TB-403 har enligt Bioinvent själva en utmärkt säkerhetsprofil (från tidigare kliniska prövningar),Ny kunskap om verkningsmekanismen och Möjlig Breakthrough Therapy Designation

Studien

Studien kommer utföras i USA, för närvarande pågår(borde vara avslutade) avslutande förhandlingar med ett ledande kliniskt nätverk i USA för att genomföra studien Studien förväntas starta Q4 2015. TB-403 kommer testas för för medulloblastom, neuroblastom och Ewings sarkom, både som mono och i kombination med dagens standardbehandling. Om TB-403 visar tecken på effekt under studiens gång kommer en diskussion med FDA att initieras för ett snabbare marknadsgodkännande. Mer information angående studieupplägget väntas komma under q4 2015.

Om medulloblastom, Ewingsarkom och neuroblastom

Medulloblastom, Ewingsarkom och neuroblastom hör till samma familj av tumörer, primitiva neuroektodermala tumörer (PNET). PlGF och dess receptor Nrp1 uttrycks båda i tumörprover.

Medulloblastom är den vanligaste formen av hjärntumör hos barn. Behandling med kirurgi, strålning och cytostatika har förbättrat överlevnaden som för närvarande ligger mellan 70 och 80 procent. För patienter med återfall är mediantiden för överlevnad dock bara 7–14 månader.

Ewingsarkom är en elakartad tumör som angriper ben och omgivande mjukvävnader. Sjukdomen förekommer mest hos pojkar i åldern 10–20 år. Trots cytostatikabehandling och strålning är dödligheten 30 procent. Ewingsarkom är den näst vanligaste typen av bencancer hos barn, men är mycket ovanlig.

Neuroblastom är en ovanlig form av cancer som vanligen drabbar binjurarna eller nervvävnaden utefter ryggraden. Sjukdomen är fortfarande en utmaning inom pediatrisk onkologi och svarar för 15 procent av alla dödsfall hos barn på grund av cancer. Det finns olika varianter av sjukdomen och den allvarligaste formen har en dödlighet på cirka 40 procent.

Marknad

Medulloblastom är den vanligaste formen av hjärntumör hos barn och drabbar uppskattningsvis 800-1.000 barn i EU, Japan och USA. Med dagens behandlingar överlever cirka 80 procent av patienter, men för högrisk patienter är överlevnaden 30-60 procent. Ett stort problem är återfall och hela 75 procent av patienterna återfår sin sjukdom inom 2 år. Ett förväntat pris för behandlingen ligger runt 200.000-250-000 dollar.

Thrombogenics/Oncurious

TB-403 ligger i Oncurious som är ett nystartat dotterbolag till Thrombogencis, Bioinvent äger 40 % av TB-403. Det är däremot i huvudsak Bioinvent som styrt upp studien men man har såklart ett nära samarbete På Oncurious hemsida finns en del matnyttigt för den som vill läsa på mer om TB-403 och framtida event/nyheter kommer presentras.

http://www.oncurious.com/our-history/science

Publikationer

http://www.oncurious.com/sites/default/files/13_V3_Snuderl_Cell.pdf

http://www.oncurious.com/sites/default/files/documents/Mednous%20Oncurious%20Jun2015_0.pdf

BI-505

Kort om BI-505

BI-505 inriktar sig primärt på och för behandling av multipelt myelom, blodsjukdom som uppstår i patientens benmärg. BI-505 är en fullt human antikropp riktad mot ICAM-1, ett protein på cancercellernas yta. Substansens goda säkerhetsprofil har dokumenterats i en fas I studie på patienter som var resistenta mot befintliga läkemedel, där man också såg tecken på en gynnsam effekt mot sjukdomen. Prekliniska data tyder på en förbättrad aktivitet mot tumören om substansen ges tillsammans med de registrerade läkemedlen Velcade® eller Revlimid®. BI-505 har varit med ett tag man hade under 14/15 en strategisk översyn hur man skulle gå vidare.

Efter en ingående analys av data för BI-505 pekar på att BI-505 kan ha en unik förmåga att öka djupet och kvalitén i responsen hos patienter som genomgår standardbehandling mot multipelt myelom. Många patienter med multipelt myelom svarar initialt bra på existerande behandlingar, men patienter drabbas så småningom av återfall och avlider av cancern som en följd av myelomceller som finns kvar i patienten efter behandlingen (minimal kvarvarande sjukdom).

Bioinvent planerar att genomföra en fas IIa-studie med multipelt myelom-patienter som genomgått autolog stamcellstransplantation (ASCT) för att undersöka förmågan hos BI-505 att i kombination med standardbehandling förbättra djupet och kvalitén i responsen efter ASCT.

BI-505 och Multipelt myelom

På myelomceller är förekomsten av ett adhesionsprotein – ICAM-1 (även benämnt CD54) – förhöjd, vilket gör det till ett lämpligt mål för en läkemedelskandidat. Läkemedelskandidaten BI-505 är en human antikropp som binder specifikt till ICAM-1. BI-505 påverkar tumören på två sätt – dels genom att själv döda myelomceller och dels genom att engagera patientens immunceller, så kallade makrofager, att angripa myelomcellerna. Makrofager är rikligt förekommande i myelompatienters benmärg, där de anses bidra till sjukdomsprogression och utveckling av resistens mot idag tillgängliga läkemedel. BI-505 har förmåga att få makrofagerna att attackera myelomceller och har i flera relevanta djurmodeller visats sig kunna bekämpa tumörer mer effektivt än existerande läkemedel. Den goda säkerhetsprofilen och substansens effektivitet mot cancerceller som inte är tumörbundna, även när dessa förekommer i låga halter, gör BI-505 speciellt lämplig för att förebygga återfall av multipelt myelom.

Studien

Så sent som den 21 september gick man ut med att man utökar den planerade studien med BI-505. Totalt kommer 90 patienter att rekryteras till studien, fas II-studien kommer inkludera patienter vilka genomgår ASCT och cellgiftsbehandling med högdosmelfalan (HDM). Antalet patienter som erhåller tilläggsbehandling med BI-505 är 30 till 45 patienter. Dessutom kommer en kontrollgrupp med totalt 45 patienter adderas till studien. BI-505 kommer ges tillsammans med standardbehandling inför stamcellstransplantation. Vi vet ännu inte vad för primär målvariabel som kommer användas i studien, men att en första utvärdering ska ske redan 100 dagar efter transplantation

Marknad

Marknaden inom Multipelt Myelom, livshotade blodcancer med upprepande återfall är stor och drabbar över 200 000 patienter årligen, exempelvis säljer just Revlimid/Velcade för 8 mdr usd årligen.

I västvärlden rapporteras i genomsnitt 5,6 nya insjuknanden i multipelt myelom per 100 000 invånare, vilket motsvarar ungefär 60 000 nya fall per år. Multipelt myelom är en obotlig cancer där det idag saknas bra läkemedel för att förebygga de återfall som drabbar alla patienter efter behandling med toxiska läkemedel eller efter stamcellstransplantation.

Tidigare publikationer

http://m.clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2015/02/24/1078-0432.CCR-14-3090.abstract

FIRST(T-reg)

Bioinvent har förutom sina avtal runt sitt N-coder biblioteket, sina snart 3 kliniska projekt i BI-1206, BI-505 och TB-403 även sitt screeningsverktyg First och dessutom en väldigt eftertraktad preklinisk portfölj inom immunonkologi.

FIRST/Preklinsk portfölj

Bioinvents senaste plattform på marknaden, Bioinvent har utvecklat screeningsverktyget FIRST som har en unik metod att identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa. Metoden bygger på att Bioinvent parallellt undersöker antikroppsbindning till både sjuk och frisk vävnad för att selektera ut de antikroppar och målstrukturer som är unika för sjuk vävnad vad gäller inbindning respektive uttryck. Bioinvent har patent för denna metod till 2032.

2014 hoppades man på ett avtal runt endast FIRST verktyget efter utvärdering och kanske för att det var svårt att få “rätt betalt” för endast FIRST, “uppmärksammade” man att det var runt T-reg och TAM projekten intresset låg. Oredsson sa redan vid nyemissionen i våras att vi skulle se med spänning mot hösten.

Bioinvents prekliniska forskning består idag av T-reg TAM och AML där T-reg ligger längst fram. Det finns inte allt för mycket information om dessa projekt idag men det talas allt mer om T-reg i presentationer.

T-reg

Regulatoriska T-celler (T reg) har förmåga att kraftigt hämma olika immunsvar. Sedan de första observationerna av en population naturligt förekommande CD4+CD25+ T-celler med förmåga att kontrollera andra T-cellers aktivitet har deras regulatoriska kapacitet studerats inom flera forskningsområden, bland annat cancer, autoimmmunitet, infektion och transplantation. Deras instrumentella roll som ledande regulatorer av det adaptiva immunförsvaret har kunnat beläggas i många kliniska studier som visar att antikroppar riktade motCTLA-4 och PD-1 kan inducera mycket långvarig respons hos vissa cancerpatienter.

T-Reg är det prekliniska projektet som ligger längst fram man har sen mitten på sommaren börjat få in data och fått mer varannan vecka sedan dess. Det prekliniska arbetet omfattar både en FIRST-del där targets och antal targets är okänt, och en del med ca: fem fördefinierande targets. Oredsson har tidigare talat om att man vill ha ett/flera avtal runt detta projekt då man tror att det blir rätt många kliniska studier kring detta man har även sagt att man vill behålla visa delar för sig själv. Man verkar väldigt nöjd med den data man hittills fått. Man kommer uppdatera marknaden när de nått fram till en substantiell data-milestone, de kommer naturligtvis inte inkludera för mycket data i ett pm då de vill kunna publicera detta i senare skede. Tänket runt T-reg studien med FIRST är man ensam om i världen.

TAM

Tumörassocierade makrofager (TAM) är essentiella för progression av cancer. De dämpar immunförsvaret, stimulerar tillväxt av cancerceller, möjliggör metastasering, ökar läkemedelsresistens samt främjar blodkärlsbildning. Makrofager är mycket formbara celler som kan omvandlas från tumörstimulerande (TAM) till tumörhämmande fenotyper som svar på yttre signaler. Allt fler studier tyder på att makrofager med tumörhämmande funktion kan ha stor betydelse för effekten av antikroppsterapi vid cancer. För närvarande forskningssamarbete med CRT inom detta område.

AML Hermatologisk cancer

Finns för närvarande inget om detta projekt på hemsidan.

Slutsats

Det är väldigt enkelt att tycka biotekbolag vara intressanta det är däremot inte enkla att värdera. Forskning är ingen enkel sak och tar lång tid det är många faser och många hinder på vägen innan man har ett färdigt läkemedel. Det är absolut inte konstigt att de flesta bolag rusar den dagen avtal skrivs med Big Pharma då man sällan vet hur bolaget ska värderas innan. När jag ser på Bioinvent så ser jag en krockkudde i hjälp av N-coder avtalen förvisso inget jämt inflöde av pengar men många högintressanta studier och de 150 mkr man fått ett bevis att det kommer pengar.

På kort sikt är det såklart då T-reg som ska dra in pengarna men om man tänker några steg längre Bioinvent vill utlicensera BI-1206 och BI-505 efter eller under kommande studier TB-403 kan man tänka sig ta hela vägen men sen lär även avtal skrivas där. De upfront betalningar vi sätt senaste åren visar på ca

Preklinik 30-40 miljoner dollar

Fas I 40-50 miljoner dollar

Fas II 50-? miljoner dollar (80m snitt 2014)

Bioinvent kommer kommande 24 månaderna ha T-reg, TAM, BI-1206, BI-505 och kanske TB-403 inför partenravtal vilket skulle ge möjligheter på 200-300 miljoner dollar(endast i upfront), så även om man vill riskjustera för en nyemission 2016 om T-reg avtal skulle dröja lite extra så finns det stora värden som kommer bli att mer “synbara” kommande 2 åren.

Källor

http://www.bioinvent.se/

http://wsw.com/webcast/ladenburg/register.aspx?conf=ladenburg&page=binv.st&url=http://wsw.com/webcast/ladenburg/binv.st/index.aspx

http://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/news-report/2015-04-14-new-drug-to-enter-trials-for-drug-resistant-blood-cancer-patients

https://www.avanza.se/placera/forum/trad.879.1894816.html

http://www.bioinvent.se/media/135181/capital-market-day-stockholm-sweden-march-23-2015.pdf

http://www.oncurious.com/our-history/science

http://www.thrombogenics.com/sites/default/files/Mednous%20Oncurious%20Jun2015.pdf

http://bioinvent.se/media/135226/ladenburg-thalmann-healthcare-conference-new-york-usa-29-september-2015.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=2yQ3liQLBJQ&feature=youtu.b

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?