Post entry

Advenica - uppköpskandidat med globala ambitioner

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Under 20 år har det svenska bolaget Advenica varit pionjärer inom kommunikationssäkerhet, men det är först under 2015 som bolaget har bevisat sin internationella tyngd och unika särställning genom godkända USA-patent och stora leveranser till myndigheter. 2015 har hittills varit en lång räcka framgångar, och bolagets ambitioner tycks inte ha några gränser.

Advenica skyddar med sin state-of-the-art-teknologi sina kunders känsligaste information och är ackrediterade till den högsta säkerhetsstandarden inom bl.a. EU och den svenska försvarsmakten. Endast fyra bolag i hela världen har erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU. Advenica är ett av dessa.

Den 26 maj 2015 genomförde Advenica en jätteaffär med en hittills ej offentliggjord statlig myndighet avseende rikets säkerhet om 56,5MSEK. Orderbeloppet motsvarade då nästan halva börsvärdet, vilket talar för en möjlig chans till uppvärdering av bolagsvärdet vid varje ny affär. Källa: http://bit.ly/1AxEN62

Sverige har 450 statliga myndigheter, 290 kommuner och 21 landsting. Lägg till detta att Advenicas produkter säljs i mer än 40 länder och multipeln blir snabbt oöverblickbar.

De organisationer som man har som uttalat mål att nå är också de med de strängaste säkerhetskraven: militär, myndigheter, brottsbekämpning, multinationella företag och finansiella institutioner.

Den kommersiella marknaden är nu också ett fokus för bolagets säljorganisation, som hittills har presterat över förväntan under året.

En brittisk statlig undersökning gjord av UK Cabinet office for cybersecurity beräknar värdet för IT-säkerhet enbart i Storbritannien till astronomiska SEK280 miljarder per år, och då räknades enbart företag inom mjukvara och datortjänster, finansiella tjänster, läkemedels- och bioteknikindustrin, samt elektroniska och elektriska leverantörer av utrustning in.

Detta alltså enbart i Storbritannien. Källa: Ur bolagets engelska company overview, http://bit.ly/1LIyuha

Världens största säkerhetsföretag McAfee genomförde i juni 2014 en kostnadskalkyl för globala cyberbrott och kom fram till en summa som närmar sig 4900 miljarder kronor, årligen.

“We estimate that the likely annual cost to the global economy from cybercrime is more than $400 billion.A conservative estimate would be $375 billion in losses, while the maximum could be as much as $575 billion. Even the smallest of these figures is more than the national income of most countries and governments and companies underestimate how much risk they face from cybercrime and how quickly this risk can grow.”

Källa: http://www.mcafee.com/ca/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf

Det som gör Advenica - ett bolag värderat till mindre 200 miljoner svenska kronor - så intressant i dessa sammanhang, är det 21 april godkända USA-patentet som berör så kallad Three Domain Separation.

Dataintegritet och dataläckage vid administration av VPN-system har varit ett problem under lång tid och Advenicas teknologi är enligt bolaget själva en unik innovation som förhindrar IT-administratörers tillgång till känslig information.

Ur pressmeddelandet:

För en kostnadseffektiv hantering av en organisations IT-infrastruktur är central administration av installerad VPN-utrustning idag nödvändigt. Advenicas Three Domain Separation med administrativ gateway och dedikerade, krypterade tunnlar för administrativ kommunikation möjliggör nu användarvänlig central administration utan risk för dataläckage.

Källa: http://bit.ly/1SBJhhE

Med andra ord: det kommer bli väldigt svårt om inte omöjligt för framtida visselblåsare - som t.ex Edward Snowden som avslöjade amerikanska NSA:s topphemliga signalspaningsprojekt Prism - att som mellanled föra vidare hyperkänslig information till allmänheten. Eller för spioner att fjärrstyra känslig information till främmande makt via virtuella privata nätverk (VPN).

För att summera.

Advenica fokuserar inte längre enbart på utveckling, utan har en färdig produktlinje som man har bevisat håller världsklass, redo för leverans. Produktutveckling sker fortfarande men pipelinen har redan nu den bredd och det djup som krävs för att positionera sig i det internationella toppskiktet. Någon riktig konkurrens finns inte i och med det godkända USA-patentet.

Det är delvis troligen här bolaget kommer nå internationell renommé och dörren till den amerikanska marknaden, och därefter världsmarknaden, kommer öppnas inom en snar framtid.

Kunderna är myndigheter och militära organisationer, och framöver även bolag på den globala kommersiella marknaden. Ett i tid näraliggande belysande exempel är också när Sony förödmjukades då känslig intern information stals av, påstått, nordkoreanska spioner. Detta hade kunnat undvikas med Advenicas produkter.

Med tanke på det godkända USA-patentet som enligt bolaget själva är en världsunik innovation, vore det därför inte förvånande om bolaget redan nu är en uppköpskandidat för något av de multinationella bolag med en tydlig uppköpspolicy kring IT-relaterade säkerhetsprodukter och starka patent som kan införlivas i en redan befintlig produktlinje.

Ett sådant förvärv hade utöver att skydda det köpande bolagets egen informationsstruktur, även kunnat utlicensieras till konkurrenterna.

Den alltmer accelererade tendensen av ökad mellanstatligt spionage, datastölder, dataintrång och försök att tillskansa sig företagshemligheter, gör Advenica till en tänkbar partner på såväl statlig som företagsnivå.

Cyberbrott kostar årligen globalt minst 4000 miljarder och Advenica är här väl positionerade som en av endast fyra bolag i världen som har erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU.

Den alltmer tydliga tendensen att psykologisk krigsföring och cyberkrig är en komplicerad realitet för stater och myndigheter runt om i världen att förhålla sig till, finns det otaliga exempel om, inte minst i EU:s närområde. Det som framförallt ligger i skottllinjen är kritisk infrastruktur, försvar, myndigheter, finansiella institutioner och mediebolag.

De länder som främst kritiseras är USA, Ryssland och Kina, och samtidigt ökar dessa länders behov av mycket säkra lösningar för sin egen informationshantering. Här kan även nämnas den nyligen uppmärksammade risken att kommersiell flygtrafik redan nu kan fjärrstyras med rätt kunskaper. Bredden i marknadsunderlaget är sålunda mycket omfattande.

Bolaget har under många år förfinat och utvecklat sina produkter. Dessa är klara för leverans och den nyligen genomförda affären med en svensk myndighet om 55MSEK vittnar om innovationshöjden i produktsortimentet.

I januari slöts dessutom ett flerårigt avtal med Försvarets materielverk med möjlighet till tilläggsbeställningar. Det är alltså inte enbart nya kunder som kommer generera intäkter, här finns även chans till cashflow från befintliga dito.

Advenica siktar inte enbart på marknaden som kräver certifiering för olika säkerhetsnivåer såsom EU, NATO eller nationella myndigheter, utan även på den gigantiska kommersiella marknaden.

Läs mer på https://www.advenica.com

Slutligen. Rekommenderad läsning:

https://klarsynthetsaktieblogg.wordpress.com/

Ur bloggen, avseende uppköp:

Advenicas kompetens, erfarenhet och position inom högsta säkerhetsnivå och nyutvecklade produkter för en större marknad, skulle innebära en räkmacka till frontlinjen för cybersäkerhet för den som eventuellt tar över bolaget. Det viktiga nu är att Advenica fortsätter arbetet med att utveckla sina lösningar och produkter och att bredda marknaden och sin distribution. Så länge det fortgår bedömer jag att såväl den framtida intjäningspotentialen som attraktionskraften på potentiella uppköpare bara ökar ju mer tiden går. Liksom att aktiemarknaden efterhand börjar få upp ögonen för bolaget.

En större aktör som förvärvar Advenica har resurserna att mer eller mindre omgående föra ut bolagets samtliga erbjudanden och produkter till samtliga delmarknader i hela Europa alternativt globalt, och därigenom öka den adresserbara marknaden extremt kraftigt på mycket kort tid. Vidare skulle en ännu snabbare utveckling av framtida produkter baserad på Advenicas unika kompetens och erfarenhet bli möjlig.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?