Post entry

ABB fullvärderat

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Elutrustningskoncernen ABB är välskött och utvecklas bra, men aktien är inget fynd.

Videoklipp

Videoklipp där ABB:s vd Joe Hogan pratar om bolagets resultat för q4/2011:

http://www.youtube.com/user/abb?feature=mhee&v=kCrdRyG9DcU&lr=1

Enl videoklippet:
• Volatila omvärldsförutsättningar under 2011.
• ABB lyckades ändå visa rekordhög orderingång (på 269 miljarder kr).
• Orderstocken på 185 miljarder kr 31 dec 2012 var rekordhög.
• Rekordhöga intäkter för helåret (på 255 miljarder kr).
• Över 10% ökning av rörelseresultat och resultat efter skatt under 2011. Resultatet ökade med över 20%.
• ABB köpte amerikanska elmotortillverkaren Baldor under året, och Baldor har utvecklats väl.
• Starkt resultat för q4.

Hogan förklarar utvecklingen med:
• ABB:s företagskultur
• personalens beslutsamhet
• en välformulerad strategi som appliceras i koncernens alla delar

Men svag lönsamhet i affärsområde Power products. Skäl till det och åtgärdsplaner?
• Affärsområdet möter hård konkurrens och prispress sedan 2-3 år.
• En åtgärd är att sänka kostnaderna i affärsområdet. Av ABB:s totala kostnadsbesparingar (på 6-7 miljarder kr i årstakt from 2011) svarar Power products för nästan 40%.
• En annan åtgärd är att optimera affärsområdets strategiska positionering.
• Men affärsområdet har trots allt god lönsamhet jämfört med sina konkurrenter.
• Och prispressen väntas snart ha nått sin kulmen om man ser på branschens långsiktiga cyklikalitet. Affärsområdet har stigande orderingång och intäkter vilket tyder på förbättrad efterfrågan i branschen.

ABB har ambitiösa långsiktsiga mål för 2015 och genomför tex nu köpet av amerikanska lågvoltproduktstillverkaren Thomas & Betts. ABB:s strategi för företagsköp är att komplettera koncernen:
• geografiskt
• produktmässigt

Enl Hogan innebär Thomas & Betts kompletteringar på båda de sätten, och nu fortsätter ABB leta företagsköp som uppfyller båda kriterierna. Samtidigt måste ABB smälta genomförda företagsköp. Fortsatt arbete pågår med Baldor. De köpta mjukvarubolagen Ventyx (amerikanskt) och Minicom (australiensiskt) håller på att gå samman. Och det kommer att bli komplext att integrera Thomas & Betts i ABB, vilket ABB ska fokusera på så att Thomas & Betts blir ett lika bra företagsköp som Baldor och andra.

ABB:s ekonomiska utveckling

ABB:s q4/2011:
Orderingång 68 miljarder kr (+10% exkl företagsköp)
Intäkter 71 miljarder kr (+10% exkl företagsköp)
Rörelsemarginal 11%
Resultat per aktie 2,42 kr (+16%)

Dvs en till synes stark rapport. Enl ABB var efterfrågan i kvartalet god både från industriföretag och elbolag som fokuserar på:

• energieffektivitet
• industriproduktivitet
• stabilitet i elförsörjningen

Särskilt god var efterfrågan från:

• bolag inom olja, gas och petrokemi
• elbolag

Så här blev ABB:s q4-rapport jämfört med aktieanalytikernas förväntningar (enl SME Direkt, omräknat till kr med nuvarande dollarkurs 6,718 kr):

• Orderingången väntades uppgå till 66 miljarder kr. Den blev 68 miljarder kr (dvs 3% bättre än väntat).
• Intäkterna väntades bli 69 miljarder kr. De blev 71 miljarder kr (3% bättre än väntat).
• Rörelseresultatet väntades bli 8,9 miljarder kr. Det blev 7,5 miljarder kr (15% sämre än väntat).
• Rörelsemarginalen väntades bli 12,9%. Den blev 10,6%.
• Resultatet per aktie väntades bli 2,75 kr. Det blev 2,42 kr (12% sämre än väntat).

http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1887705

Följaktligen var alltså analytikerna besvikna över ABB:s marginaler under kvartalet: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1887764 Bland förklaringarna till att marginalerna blev sämre än väntat finns bla:

• Prispress för ABB:s två kraftdivisioner (se nedan vilka de är).
• Negativ "mixeffekt" pga att ABB:s tre automationsdivisioner (se nedan) under kvartalet sålde mer system än produkter (och marginalen är lägre för system än för produkter, troligen för att ABB till system även köper in produkter från utomstående leverantörer).

ABB:s ena kraftdivision (Power products) drabbades tydligen också av en negativ mixeffekt under kvartalet.

Analytikerna blev även besvikna över de framtidsutsikter för q1/2012 som ABB gav i q4-rapporten (se nedan):
• endast låg orderingångsökning väntas för flera delar av ABB-koncernen (de delar som ligger tidigt i konjunkturcykeln)
• fortsatt negativa mixeffekter

En analytiker sa till nyhetsbyrån Direkt att de två negativa punkterna främst antas avse ABB:s tre automationsdivisioner. http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1887764

I och med q4-siffrorna blev ABB:s resultat per aktie 9,27 kr för helåret 2011, vilket var +23% jämfört med 2010. Med det resultatet per aktie värderas ABB-aktien till ett p/e-tal på 15 vilket kan tyckas högt. Men tillväxttakten i resultatet per aktie är ju hög, så ett p/e-tal på 15 kanske därför är motiverat.

ABB har en stark finansiell ställning med en nettokassa (kassa minus skulder) på 12 miljarder kr, jämfört med att hela ABB är värt 326 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs.

Långsiktigt räknar aktieanalytikerna med en fortsatt god ekonomisk utveckling för ABB framöver:

Intäkter:
2011: 255 miljarder kr
2012: 267 miljarder kr (+5%)
2013: 284 miljarder kr (+6%)
2014: 297 miljarder kr (+5%)
2015: 319 miljarder kr (+8%)

Rörelsemarginal:
2011: 13%
2012: 14%
2013: 14%
2014: 14%
2015: 15%

Resultat efter skatt:
2011: 21 miljarder kr
2012: 25 miljarder kr (+18%)
2013: 28 miljarder kr (+10%)
2014: 28 miljarder kr (+3%)
2015: 33 miljarder kr (+16%)

Resultat per aktie:
2011: 9,27 kr (+23%)
2012: 10,75 kr (+16%)
2013: 11,76 kr (+9%)
2014: 12,76 kr (+9%)

http://www.4-traders.com/ABB-LTD-9365000/financials/

Dvs p/e-talet blir 13 beräknat som nuvarande börskurs 141 kr delat med förväntat resultat per aktie för 2012.

ABB:s verksamhet

Förenklat kan ABB delas in i:

• kraftdivisionerna: utrustning för elnät (tex transformatorer)
• automationsdivisionerna: elinstallationsprodukter för fastigheter/fabriker och andra elrelaterade produkter för fabriker etc

De båda områdena svarar för ungefär hälften var av ABB:s orderingång.

ABB delar in sin verksamhet i följande fem divisioner (affärsområden):

Kraftdivisionerna:
Power systems
Power products

Automationsdivisionerna:
Discrete automation and motion
Process automation
Low voltage products

Power systems och Power products håller på med utrustning för elnät, medan Discrete automation and motion, Process automation och Low voltage products håller på med elinstallationsprodukter och andra elrelaterade produkter etc. Discrete automation and motion består bla av ABB:s industrirobotar (ABB Robotics):

http://youtu.be/E1fkg8BSMoA

http://youtu.be/fH4VwTgfyrQ

Det andra videoklippet visar de tio vanligaste användningsområdena för ABB:s robotar. Det är allt möjligt såsom svetsning, målning, montering, limning, skärning, polering etc:

1) arc welding
2) spot welding
3) materials handling
4) machine tending
5) painting
6) picking, packing and palletizing
7) assembly
8) mechanical cutting, grinding, deburring and polishing
9) gluing, adhesive sealing and spraying materials
10) other processes (inspection, waterjet cutting, soldering)

ABB:s fem affärsområden är storleksmässigt någorlunda jämnt fördelade mätt utifrån orderingången under q4/2011:
• Power systems och Power products är störst och svarar båda för vardera 20-30% av ABB:s totala orderingång.
• Discrete automation and motion och Process automation svarar för vardera 15-20% av orderingången.
• Low voltage products svarar för ca 10% av orderingången.

I q4/2011 hade Discrete automation and motion och Power systems klart högst orderingångstillväxt. Den höga tillväxten inom Discrete automation and motion beror främst på köpet av Baldor som ingår from jan 2011. Baldor har intäkter på 11-12 miljarder kr/år av affärsområde Discrete automation and motions totala intäkter på 35-36 miljarder kr under 2011.

Även om det i videoklippet med vd Joe Hogan pratades om lönsamhetsproblem för Power products, så är det Power systems som hade lägst rörelsemarginal av alla ABB:s affärsområden i q4/2011 med en rörelsemarginal på 6%. (Kan de ha blandat ihop dem?) Rörelsemarginalen för Power products låg på 11% vilket väl inte är så tokigt. (Dock minskade rörelsemarginalen kraftigt inom Power products, och var det affärsområde där rörelsemarginalen avvek mest negativt jämfört med analytikernas förväntningar. Analytikerna hade räknat med 14% rörelsemarginal för Power products i q4/2011, men det blev 11%: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1887764)

För kraftdivisionerna är ABB:s lönsamhet överlag mycket god med en rörelsemarginal på 15-16% för Low voltage products, 14% för Discrete automation and motion och 10-11% för Process automation.

Geografi

ABB:s orderingång för helåret 2011 fördelade sig geografiskt enl följande:

Europa 38%
Asien 30%
Nord- och Sydamerika 23%
Mellanöstern/Afrika 9%

Positivt att en så pass stor andel av orderingången kommer från Asien.

Orderingången hade följande utveckling per geografisk region under q4/2011:

• En kraftig ökning i Asien (+61%).
• Även i Nord- och Sydamerika var orderingångstillväxten god (+11% exkl köpet av Baldor).
• I Europa minskade orderingången (-8%).
• I Mellanöstern/Afrika minskade orderingången ännu mer (-18%).

Sammantagen reflektion

Det finns inte så mycket att anmärka på vad gäller ABB. Som helhet är verksamheten välskött och utvecklas bra (även om delar är hårt konkurrensutsatta). ABB:s finansiella ställning är stark. Det handlar mest om att putsa på befintlig organisation och göra kompletterande företagsköp (genom att plocka russin i kakan).

ABB:s aktiekurs finns inte heller så mycket att anmärka på. Aktien värderas till ett p/e-tal på 13 beräknat som nuvarande börskurs 141 kr delat med förväntat resultat per aktie 10,75 kr för 2012. Det känns varken dyrt eller billigt med nuvarande förutsättningar, utan är förmodligen en ganska korrekt värdering som ändå gör att ABB-aktien långsiktigt lär vara en god investering. Positivt att analytikerna räknar med att ABB:s resultat per aktie väntas öka med 16% 2012, 9% 2013 och 9% 2014.

Nästa hållpunkt för ABB är resultatrapporten för q1/2012 som kommer 25 apr 2012.

Så här skrev ABB som framtidsutsikter i den senaste resultatrapporten (för q4/2011, daterad 16 feb 2012):

_"The long-term outlook for ABB remains positive, with:
• utilities (dvs elbolag) continuing to invest in grid upgrades (uppgraderingar av elnäten)
• industries spending more on automation solutions to increase energy efficiency and productivity

Macroeconomic volatility makes short-term forecasts more challenging:
• There are signs of recovery in the North American economy and China appears to be returning to a focus on growth.
• Uncertainty around government budget deficits in Europe remains high.

• From the perspective of ABB’s short-term business development, management expects low singledigit growth in most of its early-cycle businesses until confidence in the macroeconomic outlook improves.
• Price pressure is expected to continue in parts of the power business, in line with the company’s previous guidance.
• The unfavorable business mix seen in most divisions in the fourth quarter of 2011 is expected to continue into the first quarter of 2012, weighing on margins. This trend is not expected to continue over the rest of the year.

• Management will continue to drive further improvements in cost and productivity going forward.
• At the same time, the company’s strong order backlog and continued customer investments in areas such as:
+power distribution
+oil and gas
+ABB's exposure to fast-growing emerging markets
are expected to provide ample opportunities for profitable growth in 2012 and the company will continue to:
+expand sales forces
+accelerate product development in order to capture these
opportunities."_

Dvs långsiktigt goda förutsättningar men nedtonade förväntningar på kort sikt (dvs för q1/2012). Risk alltså för att q1-rapporten blir svag och att kursen då kommer att falla tillfälligt?

Nedjusterade vinstprognoser

Intressant att aktienanalytikerna på sistone har nedjusterat sina genomsnittliga resultatprognoser för ABB, samtidigt som aktiekursen har stigit.

7 dec 2011 räknade analytikerna i snitt med följande resultat per aktie för ABB 2012 och 2013:

2012: 10,99 kr
2013: 12,06 kr

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2026491#msg13435099

Och enl ovan ligger prognoserna nu på följande nivåer:

2012: 10,75 kr
2013: 11,76 kr

Dvs sänkningar på 2-3% för respektive år.

Samtidigt har ABB-aktien under samma period stigit med 11% från 126,90 kr (7 dec 2011) till 141 kr nu i fredags (17 feb 2012).

Sänkta prognoser och högre aktiekurs gör att aktien har blivit dyrare de 2-3 senaste månaderna. P/e-talet har ökat från 11-12 till drygt 13 (beräknat som börskurs delat med förväntat resultat per aktie för 2012).

I och för sig hade det inte gjort så mycket om det blivit allmänt bättre förutsättningar och höjda resultatprognoser. Men nu är det ett orosmoln att börskursen stigit trots att resultatprognoserna sänkts.

Analytikernas senaste riktkurser för ABB-aktien enl nedan. (Nyhetsbyrån Direkt skrev om dem 17 feb 2012.)

Goldman Sachs 176 kr
Baird 175 kr
ING 153 kr
RBC 153 kr
Nordea 132 kr

http://www.avanza.se/aza/press/archive.jsp?articleType=newsitem&language=svenska&showAll=true&query=%2Bcompanies%3AABB

Enl 4-traders.com har 40 aktieanalytiker en genomsnittlig riktkurs på 168 kr för ABB-aktien: http://www.4-traders.com/ABB-LTD-9365000/consensus/ Det innebär en uppgångspotential med 19% (eller omvänt; att aktien på nuvarande kursnivå handlas med 16% rabatt).

Finansiella mål

ABB:s finansiella mål är bla följande:

• Intäktstillväxt 7-10%/år (exkl företagsköp).
• Ebitda-marginal 13-19%.
• Tillväxt i resultat per aktie 10-15%/år.

Hur ligger ABB till jämfört med målen? I q4/2011 var utvecklingen följande:

• Intäktstillväxt 10% exkl företagsköp.
• Ebitda-marginalen (förenklat rörelseresultat före avskrivningar delat med intäkterna) uppgick till 15%.
• Resultatet per aktie ökade med 16%.

Dvs utvecklingen är i linje med målen och för resultatet per aktie är ökningstakten tom högre än målet.

Vad gör ABB:s affärsområden?

Beskrivning enl nedan av vad ABB:s respektive affärsområde gör. Som synes har ABB valt att lämna produktområden som kraftgeneratorer och kärnkraftverk, och fokuserar (förenklat uttryckt) istället på produkter och utrustning för kraftöverföring (där ABB väl är världsledande) samt industriföretags/fastigheters behov av elinstallationer och elrelaterade produkter.

1) Power systems (28% av ABB:s totala orderingång i q4/2011)

Utveckling i q4/2011:
• orderingång +21% (exkl valutaeffekter)
• rörelsemarginal 6%

Divisionen Power Systems erbjuder
• nyckelfärdiga system
• tjänster
för
• kraftöverföringsnät
• distributionsnät
• kraftanläggningar

• Ställverkslösningar
• stationsautomation
är viktiga områden, liksom:
• FACTS (flexibla transmissionssystem för växelström)
• HVDC (högspänd likström)
• kraftkablar
• system för att styra och övervaka nät.

Inom kraftgenereringsområdet erbjuder divisionen
• instrumentering
• styrning
• övervakning
• elektrifiering
av kraftanläggningar.

Divisionen är uppdelad i fyra affärsenheter.

2) Power products (24% av orderingången)

Utveckling i q4/2011:
• orderingång +8% (exkl valutaeffekter)
• rörelsemarginal 11%

Power Products – kraftprodukter – är nyckelkomponenter för
• överföring
• distribution
av elektrisk energi.

Divisionen har tillverkningsenheter för
• transformatorer
• brytare
• mättransformatorer
• avledare
• annan tillhörande utrustning

Divisionen erbjuder också tjänster för att
• säkerställa produkternas prestanda
• förlänga deras livslängd

Divisionen är uppdelad i tre affärsenheter.

3) Discrete automation and motion (20% av orderingången)

Utveckling i q4/2011:
• orderingång +49%* (exkl valutaeffekter)
• rörelsemarginal 14%
(*+11% exkl företagsköp och exkl valutaeffekter)

Divisionen erbjuder
• produkter
• lösningar
som höjer
• produktivitet
• energieffektivitet

• Motorer
• generatorer
• frekvensomriktare
• PLC-enheter (programmable logic controllers)
• robotar
driver, styr och åstadkommer rörelse i ett stort antal automationsapplikationer.

Den ledande positionen inom vindkraftsgeneratorer och ett allt bredare erbjudande inom solkraftområdet kompletterar divisionens industriella fokus och drar nytta av bland annat gemensam teknik och säljkanaler.

4) Process automation (17% av orderingången)

Utveckling i q4/2011:
• orderingång +7% (exkl valutaeffekter)
• rörelsemarginal 11%

Divisionen förser kunder med
• produkter
• lösningar
för
• instrumentering
• automation
• optimering
av industriella processer.

Divisionens kunder är processindustrier såsom:
• olje- och gasproducenter
• kraftindustri
• kemisk industri
• läkemedelsindustri
• massaindustri
• pappersindustri
• metallindustri
• mineralindustri
• marin industri
• industri för turboladdare

Kundfördelarna är bland annat
• ökad anläggningsproduktivitet
• energibesparingar

5) Low voltage products (11% av orderingången)

Utveckling i q4/2011:
• orderingång +6% (exkl valutaeffekter)
• rörelsemarginal 16%

Divisionen Low Voltage Products tillverkar
• lågspänningsställverk
• lågspänningsbrytare
• övervakningsprodukter
• kabeltillbehör
• skyddskåpor
• kabelsystem
för att skydda
• människor
• installationer
• elektronisk utrustning
från elektrisk överbelastning
samt
• produkter
• system
för maskinsäkerhet.

Divisionen producerar också:
• KNX-system (som integrerar och automatiserar elinstallationer)
• ventilationssystem
• säkerhets- och datakommunikationssystem
i fastigheter.

http://www.abb.se/cawp/seabb361/9d604138cc8089b2c12571990031abeb.aspx

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?